Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Poslanecký denníček: Moje prvé štyri návrhy

Poslanecký denníček: Moje prvé štyri návrhy

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Úterý 28.12.2010 01:11
[2010-12-27] Keď sa ma o štyri roky zima... teda vlastne voliči spýtajú, čo som robil počas volebného obdobia, chcem mať odpoveď pripravenú. Ľudská pamäť je veľmi nespoľahlivý svedok, a tak si zakladám tento denníček, ktorému budem zverovať svoje smutné i veselé zážitky z lavíc považskobystrického mestského zastupiteľstva a súvisiacich orgánov. Dnes to bude o leninskej elektrifikácii, egyptských múmiách, uličných výboroch strany plniacich uznesenia XVII. zjazdu KSČ, znížení primátorského platu na mizerných 90 000 Sk, zaheslovaných dokumentoch a práve elektronicky nabrýzgať svojmu volenému zástupcovi.

Prvý dojem: poslanecké lavice sú úzke a nepohodlné, a nie sú v nich elektrické zásuvky. Keďže sa snažím používať popísaný papier len na archívne účely, všetky podklady a návrhy mám v notebooku. Ten je však 4 roky starý a jeho akumulátor by nevydržal, ani kým by pán primátor dvakrát povedal "nemám s tým problém". A tak som chvíle pred začiatkom zastupiteľstva nevenoval poslaneckému smalltalku (zdvorilostnému konverzovaniu o politickom počasí), ale zháňaniu predlžovačky. Presne v zmysle leninského "Komunizmus - to je sovietska moc plus elektrifikácia!".

Úvodné rituály odovzdávania a preberania moci ma veľmi nebrali, aj keď si uvedomujem ich historický a civilizačný význam. Veď to je asi najdôležitejšia vlastnosť demokratického systému: noví vládcovia starým vládcom pekne podajú ruky. Žiadna streľba ako v Kremli, žiadne vypichovanie očí ako na Veľkej Morave, žiadne vyhadzovanie múmie z pyramídy a odsekávanie tvárí sochám ako v starovekom Egypte.

Stále sa niečo začína, každý deň sa niečo končí.

Foto: Jaroslav Ševčík

odchod stareho      novy

 

Pobavil ma len pán predseda mestskej volebnej komisie, ktorý pri mojom mene neprečítal názov politického hnutia "Zmena zdola", ale "Smer zdola". Blízko sediaci poslanec KDH (ktoré v Považskej Bystrici vytvorilo koalíciu so SMERom a SDKÚ) to pohotovo okomentoval slovami "A už si tam aj ty!".

Pohodlná väčšina tejto koalície a poslanecká skúsenosť nového primátora boli príčinou, že počas prvých 12 bodov programu sa naše hlasovacie zariadenia podobali skôr na počítačové myši. Niekedy som ani kliknúť nestačil - obvykle pri menách kandidátov, za ktorých minulosťou stále neviem urobiť "hrubú čiaru".

Návrh prvý - zmena Zásad pre zriaďovanie a činnosť výborov v mestských častiach (VMČ).

Primátorom predložený návrh Zásad obsahoval len jednu zmenu: zlúčiť VMČ tak, že namiesto 19-tich vznikne 17.

Navrhol som, aby sme dokument prepracovali komplexnejšie. Niekoľko téz z môjho diskusného príspevku:

 • Výbory v mestských častiach sú výborná vec, ktorú by nám mali závidieť aj omnoho väčšie mestá. Za priestor vzniku skutočnej demokracie nepovažujem parlamenty a zastupiteľstvá, ale domové sušiarne a kočikárne, kde sa stretávajú susedia, aby diskutovali o spoločných veciach. A práve VMČ sú k týmto "prameňom demokracie" najbližšie.
 • Po prečítaní Zásad pre zriaďovanie VMČ je zrejmé, že v Považskej Bystrici sa hlavné časti tohoto dokumentu tradujú ešte z dôb Uličných výborov strany. Duch agitačných stredísk neklamne vanie z formulácií ako: "Výbory oboznamujú občanov príslušnej mestskej časti s rozhodnutiami a uzneseniami orgánov mesta, s činnosťou výboru, získavajú ich na spoluprácu s orgánmi mesta pri riešení problémov súvisiacich s mestskou časťou." V roku 1989 z toho odstavca asi len odmazali vetu o plnení záverov 17. zjazdu KSČ. Klasický demokratický centralizmus : rozhodnutia sa prijímajú "hore", v centre, a demokraticky pomenované inštitúcie majú za úlohu iba zrealizovať politiku strany a vlády medzi "masami".
 • Dokument ignoruje nielen politické zmeny, ale aj zmeny technologické: nenájdete v ňom zmienku nielen o zverejňovaní informácií na internete, ale ani v mestom platených televíziách, v mestských novinách, či na výveskách.
 • So spolupracovníkmi hnutia Zmena zdola sme preto pripravili nové znenie Zásad, ktoré zakotvujú povinnosť VMČ informovať občanov ešte pred prijatím rozhodnutia alebo stanoviska, vytvárať im priestor na informovaný dialóg, a získané podnety potom predkladať zastupiteľstvu. Iste, niektoré VMČ to tak robili spontánne, vzorné sú najmä VMČ na Strede, Lánoch a Rozkvete, ale túto dobrú prax treba zakotviť. Aby to nebola len dobrá vôľa niektorých výborov, ale povinnosť všetkých. 
 • Do návrhu sme samozrejme doplnili aj povinnosť mesta zverejňovať podklady pre stanoviská VMČ aj na mestskej webovej stránke, zverejňovať v mestských novinách a televíziách termíny a miesta konania zasadnutí VMČ, a povinnosť obdobne zverejňovať stanoviská VMČ tak, aby sa s nimi mohli občania oboznámiť ešte pred konaním mestského zastupiteľstva. Nech sa môžu informovane rozhodnúť, či je nutné, aby sa osobne zúčastnili zastupiteľstva.  

Výsledok (zatiaľ len čiastkový): primátor sa vyjadril, že s návrhom nemá problém, avšak diskusia o jednotlivých bodoch by neúmerne predĺžila dnešné zastupiteľstvo. Verejne sľúbil, že na program najbližšej schôdze zastupiteľstva zaradí novelizáciu Zásad fungovania VMČ. Ja som sľúbil, že do konca januára mu doručím návrh novelizácie zásad, ako poslanecký návrh. (Text mám už hotový, avšak získaný čas chcem využiť na diskusiu na stránke PB.OTVORENE.SK, s cieľom získať podnety od občanov.). 

Návrh druhý - plat nového primátora mesta

Prednosta mestského úradu Milan Novák predložil návrh mesačného platu primátora Karola Janasa. Plat by mal byť 1,6 násobkom minimálneho primátorského platu pre mesto do 50 000 obyvateľov.

Základné tézy môjho diskusného príspevku:

 • Zákonom určený minimálny primátorský plat pre mesto veľkosti Považskej Bystrice je 2390 EUR, teda 72 000 Sk mesačne.
 • Použitie koeficientu 1,6 fakticky znamená zvýšenie tohto základného platu o 60%, teda na 3 824 EUR (115 200 Sk mesačne).
 • Nielen poslanci, ale ani nové vedenie mesta nemajú dosť informácií o tom, či sú mestské financie natoľko zdravé, aby vyplácanie takejto odmeny nebolo na úkor základných životných funkcií mesta (prevádzka základných škôl, čistota a bezpečnosť v meste...).
 • Odchádzajúci primátor síce obhajoval svoje gazdovanie tým, že zo 100 slovenských miest má Považská Bystrica piaty najmenší dlh. Avšak podstatná nie je výška dlhu, ale schopnosť firmy splácať ho. Človek s desaťmiliónovým dlhom môže byť v lepšej finančnej situácii, ako človek s tisíckorunovým dlhom. V hospodárení Považskej Bystrice je priveľa neznámych - pokuta od NKÚ, ktorá je v odvolacom konaní, a najmä prebiehajúce súdne spory.
 • Preto navrhujem, aby sme primátorovi schválili namiesto 1,6 násobku iba 1,25 násobok platu. Prečo práve 1,25? Funkčné obdobie je štvorročné. Plat sa schvaľuje každý rok. Maximálna možná výška je podľa zákona 2-násobok základu. Ak bude primátor úspešný, teda vyvedie mesto z hroziacej dlhovej pasce a stabilizuje hospodárenie mesta, sám mu rád navrhnem každý rok zvýšenie o 0,25. Takže posledný rok vo funkcii môže poberať maximálny možný plat.
 • Prijatie môjho návrhu by znamenalo, že nový primátor dostane 2988 EUR (90 000 Sk mesačne), čo je oproti pôvodnému návrhu úspora mestských peňazí 25 200 Sk mesačne. Je kríza, treba šetriť, a v súkromných firmách tiež nie je zvykom nastupujúcemu menežérovi hneď na začiatok prihodiť 60% k základnému platu.  

Výsledok: pár kolegov som zneistil. 6 sa zdržali, 5 nehlasovali, a 13 boli proti:

hlasovanie-1-25.jpg

Hlasovanie za pôvodný návrh (koeficient 1,6 čiže 115 200 Sk mesačne) už bolo konsolidované: 23 za, 1 proti (Smatana), 1 nehlasoval (Letko). A máme vyrysované základné politické kontúry, verzia december 2010.

hlasovanie-1-6.jpg

Tretí a štvrtý návrh, oba načisto virtuálne.

Záverečná diskusia začala obligátnymi nesvietiacimi lampami a neodhrnutými chodníkmi. V diskusii som navrhol dva zlepšováky z virtuálneho sveta:

 • Mestský úrad zverejňuje poslanecké podklady aj na webovej stránke mesta, takže sú prístupné nielen poslancom, ale aj verejnosti. Tieto dokumenty sú vo formáte PDF, pričom je v nich zamknutá (zaheslovaná) možnosť kopírovania. To úplne zbytočne komplikuje prácu každému, kto chce napríklad pripravovať návrhy zmien v týchto dokumentoch. Musí si ich prepísať ručne. Osobne som použil softvér na zlomenie hesla - pre bežných používateľov však vyhľadanie, nainštalovanie a používanie takéhoto softvéru môže byť nad ich sily. Riešenie je jednoduché: primátor nech nariadi informatikom, aby nastavili generovanie PDF dokumentov tak, aby boli chránené len proti pozmeňovaniu, nie však proti kopírovaniu vybratých častí.
 • Poslanci do 5. januára odovzdávajú mestskému úradu svoje základné kontaktné údaje (mobil, e-mail...). Navrhujem, aby bola e-mailová adresa každého poslanca zverejnená na mestskej webovej stránke, aby sa na nich voliči mohli obracať aj týmto spôsobom. Je to predsa súčasť práce každého poslanca. Nehovoriac o tom, že napríklad bratislavskí poslanci zverejňujú nielen svoje e-mailové adresy, ale aj čísla na mobil.

Výsledok: primátor sa vyjadril, že s prvým návrhom nemá problém, ak je to technicky možné. Čo sa týka zverejňovania e-mailov, môžu byť na webovej stránke mesta hneď pri fotografii poslancov. Tí poslanci, ktorí si neprajú zverejnenie svojho e-mailu, to môžu na prihlasovacej kartičke vyznačiť. Čiže - do budúceho zastupiteľstva uvidíme.

Následne jeden z kolegov poslancov navrhol hlasovať o ukončení diskusie, ale keďže už nikto nebol prihlásený, o jeho návrhu sme nemuseli hlasovať.

Dovidenia v polovici februára! (Presnejší termín konania druhého zastupiteľstva zatiaľ nie je známy.)


Tieto komentáre majú rýdzo subjektívny charakter a tak aj boli myslené. Ak sa vám zdá, že vy by ste tie udalosti skreslili úplne inak, nič vám nebráni publikovať svoje vlastné memoáre ;-)

 

 

 

Anonym píše:
Úterý 28.12.2010 01:30
Janas bude zarábať mesačne o 1200 eur viac ako Igor Choma, primátor krajského mesta Žilina a o 900 eur viac ako primátor Košíc - druhého najväčšieho slovenského mesta.
Anonym píše:
Úterý 28.12.2010 11:34
Dňa 28.12. o 1,11 písal Smatana tento príspevok. Už o 1,30 mal naň reakciu- dovetok. Pozor na čas, pán Smatana.
Anonym píše:
Úterý 28.12.2010 13:11
A čo má byť Karolko?
Smatana nemôže písať príspevky?
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Úterý 28.12.2010 22:32
Keby som mal sám tieto čísla o plate košického a žilinského primátora, použil by som ich v článku.
Anonym píše:
Úterý 28.12.2010 12:57
Tak to s tým platom primátora prepískli hneď v úvode, nech ešte dajú aj 2. vicekuba a sme v prdeli. Toto sme asi nechceli... Už aj to, že vytvorili naviac 1 komisiu tiež pre predsedu Kuba, nemá logiku ( oddeliť výstavu od životného prostredia a dopravy je neskutočný akt) a ide do peňazí.
Anonym píše:
Úterý 28.12.2010 13:07
Ach vy maríkovci nasprostastí. To ešte neviete, akú voš ste si vopchali do kožuchu :-DDD
Tohto sa nezbavíte tak ľahko, ako toho stareho dementného deda.
Anonym píše:
Čtvrtek 30.12.2010 22:09
 
Pov. Bystrica bude pupkpom Slovenska, veď taký plat nemajú ani primátori krajských miest a Blavy. Tý všetcia sa budú chodit radiť s kapacitou s Pov. Bystrice ktorá podľa všetkeho tronfne aj esá pred ním.
Anonym píše:
Pátek 14.01.2011 12:45
A jeho žena tiež bude zarábať viac:DDDD...ešte len nastúpil do funkcie a už sa znemožňuje, už jej zabezpečuje lepší plat...okolo ratam , ak sa namylim 1000 ečiek, Možno jej starosta tej obce prisype aj viac. A ako zbožne sa tvária na svatej omši...stelesnena nevinnosť:)
Anonym píše:
Úterý 28.12.2010 08:10
..."Následne jeden z kolegov poslancov navrhol hlasovať o ukončení diskusie, ale keďže už nikto nebol prihlásený, o jeho návrhu sme nemuseli hlasovať."
-----------------------
Len na upresnenie pán poslanec Smatana, odhlasovaním návrhu o ukončení diskusie sa zobrala možnosť povedať svoj názor aj občanom, ktorí na to majú v zmysle rokovacieho poriadku nárok práve v záverečnej diskusií! Máte pán poslanec pocit, že tam nebolo na čo upozorniť?
Návrh hlasovať o ukončení diskusie podal nový poslanec Martaus. Naozaj zaujímavý vstup do komunálnej politiky!
Ozaj, čo tento pán okrem tohoto navrhu spravil pre mesto a jeho občanov?
Anonym píše:
Úterý 28.12.2010 08:30
neurobil pre mesto nič-je to brat antona martausa,ktorý sa vzdal kandidatury v prospech adameho
Anonym píše:
Úterý 28.12.2010 14:18
martaus dal návrh na ukončenie diskusie preto,aby zabránil vystupeniam občanov v diskusii-ševčíka,chupeka..............
Anonym píše:
Úterý 28.12.2010 14:37
To je jasné že nechceli, aby zabránil vystupeniam občanov v diskusii-ševčíka,chupek, ale...
ale...čudujem sa Martausovi, že sa na to nechal nahovoriť. Určite sa mu to aj s úrokmi vráti.
Bolo to zrejme všetko narežírované priamo Janasom, ktorý podelil úlohy a za to poslaneckým ovciam rozdal poslanecké výbory a slúbil dozorné rady, pozície v mestských firmách...
Tak ako predtým porozdával dôchodcom kvietok, knižku a čokoládku.
Očakával som aspoň náznak normálneho úsudku od nových ako stainer, kunovský...
Ale barani zostali baranmi a ovce ovcami. Plus jedna Beranová :)
Anonym píše:
Neděle 09.01.2011 18:36
Kunovský je akože nezávislý, ale v skutočnosti je za Smer. Keďže bola koalícia, museli si rozdeliť aj kandidátov na poslancov a tak na Kunovského nevyšlo. Museli ho smeráci dať ako nezávislého.A štainer sa stal námestníkom v nemocnici. Čo myslíte, kto ovláda nemocnicu? Predsa Smer, už aj Sedláček je ich.Takže ty mne a ja tebe. Mňa skôr na vystúpení Martauza zarazilo to, keď Beladona vyšla s požiadavkou osvetlenia SNP a on reagoval, že to by sa nemalo riešiť na zastupiteľstvách, ale na mestskom úrade s pracovníkmi. No už vidím, ako tí pracovníci sa budú do ri... kopať, keď im to povie poslanec. Pokiaľ to neodznie na zastupku a primátor nedá sľub to riešiť, tak asi ťažko zamestnanci sami od seba niečo urobia.
Anonym píše:
Úterý 28.12.2010 14:26
takže ten k d h ák-martaus bráni umyselne vyjadreniu sa občanov a to len včera zložil sľub ,že bude služiť občanom tohoto meta,ale peniaze su mu dobré. tato sa vyfarbil hneď v na začiatku.
Anonym píše:
Úterý 28.12.2010 15:37
Martaus je jeden z mála slušných a charakterných ľudí.Dlhé roky sa venuje práci s mentálne postihnutými ľuďmi, čo by 90% ľudí z nás nikdy nerobilo, alebo teda nezvládalo.
Anonym píše:
Úterý 28.12.2010 18:45
ono tí mentálne postihnutí ľudia môže byť vďačná cieľová voličská skupina.
Najmä ak takých ľudí je v PB podľa volebného výsledku cca. 6500+500=7000 ks.
Anonym píše:
Středa 29.12.2010 15:02
... najlepsie , ze tych 7000 ks to nikdy nepochopi , ale pekne ste to napisal ...
Anonym píše:
Úterý 28.12.2010 20:11
takže to znamená, že je dobrý politik?

si na omyle!
Anonym píše:
Středa 29.12.2010 17:16
Venovať sa práci s mentálne postihnutými ľuďmi a robiť riaditeľa takého zariadenia je predsa len rozdiel.Kŕmiť a prebaľovať je iné ako riaditeľovať.Myslím,že 90% by rado riaditeľovalo.
Anonym píše:
Čtvrtek 30.12.2010 21:56

 Správna poznámka, pracuje s mentálne postihnutými ludmi, - pracovná deformácia
jeho návrh o ukončený diskuskusie - návrh mentálne postihnutéj osoby.
Anonym píše:
Úterý 28.12.2010 20:11
realita!!!!

VOLBY SA SKONCILI = OBCANIA MAME VAS NA HAKU!


vas potrebujeme iba na 1 deň za 4 roky
Anonym píše:
Úterý 28.12.2010 20:48
dobrý večer, nemienim sa sústavne zapájať do takéhoto druhu diskusie, ani už nebudem reagovať na dalšie výmysly a urážky. Len pre poriadok pár reakcií:
- zdalo sa mi nevhodné, na 1 zasadnutí, keď nové vedenie ešte ani nezačalo úradovať, aby jednotliví poslanci postupne predkladali prevádzkové problémy, ktoré sú v meste a tým pokračovať v metóde nekonečných, nekonštruktívnych zastupiteľstiev
- toto som konštatoval v úvode vystúpenia a dal návrh na ukončenie diskusie.
- o mojom návrhu na ukončenie diskusie sa vôbec nehlasovalo a diskusia sa neukončila na základe môjho návrhu. Diskusiu ukončil predsedajúci, preto, lebo sa nik nehlásil. Nevidím dozadu a neviem či sa niekto hlásil, alebo nie.
- neplním ničie príkazy, chcem robiť ako najlepšie budem vedieť. Veľmi rád si vo verejnej diskusii s autormi poznámok na moju adresu vydiskutujem čo kto urobil pre občanov a mesto. Skutočne kedykoľvek som ochotný sa s autormi sa na túto tému konfrontovať.
- vulgárne a neodvovodnené útoky na moju osobu hned po skončení zastupiteľstva, zrejme od autora príspevkov prehliadam a o výpovednej hodnote týchto príspevkov si už budem do budúcnosti vedieť urobiť svoj názor. Dovidenia. F.Martaus
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Úterý 28.12.2010 21:57
Vďaka pán Martaus za reakciu, písali sme súčasne takže v príspevku nižšie spomínam tie isté fakty.
Urážky na vašu adresu sú už redakčne vymazané.
Niekedy sa však nedajú vymazať, lebo by zmizla celá diskusia, na ne nadväzujúca.
Anonym píše:
Úterý 28.12.2010 23:03
Len pre poriadok pán Martaus,
zhodou okolností som bola vo vašej v bezprostrednej blízkosti, keď vám dotknutý občan (p. Ševčík), ktorý na základe vášho ničím neodôvodneho návrhu ukomčiť diskusiu prišiel povedať, čo si o tom myslí. Hovoril síce zvýšeným hlasom, to je pravda, ale bez vulgárností. A povedal vám to celkom trefne, asi v tom zmysle, že akým právom ste si dovolili nepripustiť vyjadriť názor občanov, ktorí na to majú v zmysle rokovacieho poriadku nárok.
Koniec koncov, pred voľbami ste mali všetci rečí o občanoch a ich potrebách plné ústa. A je fakt, že zatiaľ som nič nezaregistrovala, že by ste pre nich aj niečo spravil.
Ak tvrdíte, že nevidíte dozadu, tak sa stačí obzrieť. A ak sa vám ani to nechce, alebo máte príliš stuhnutú chrbticu, navrhnite, nech vám Janas namontuje na lavicu spätné zrkadlo. Za ten plat, ktorým sa legitimne zaradil na úroveň Adameho a Lackoviča a ktorý ste mu tak veľkoryso bez zaváhania schválili, by to nemal byť žiadny problém. A vy sa budete mať naviac možnosť občas sa aj do toho zrkadla pozrieť.
Takže, keď to na záver zhrniem, priveľa farizejstva je vo vás, ctený pán novoposlanec Martaus.
Anonym píše:
Úterý 28.12.2010 23:57
Pan Chupek aspon sa podpiste pod svoj komentar, ktory davate
Anonym píše:
Středa 29.12.2010 11:07
...napísal anonym-farizej.
Anonym píše:
Středa 29.12.2010 17:19
Nepoznáš Chupeka! Ten by toľko viet nedal dohromady ani za rok.
Anonym píše:
Středa 29.12.2010 17:50
Čo nekukáš TV Podlažie, či čo? Chúpek mal okrem Šefčíka najdlhšie diskusné príspevky. Len nechápem, keď sa na nich občania tak obracajú, aby občanov potom obhajovali na zastupiteľstve, prečo ich nezvolili za poslancov? To mi je nejaké záhadné?
Anonym píše:
Středa 29.12.2010 22:39
Čo je na tom záhadné?
Typický volič z Mogoňova je dostatočne tupý na to aby chápal súvislosti.
Anonym píše:
Čtvrtek 30.12.2010 09:17
ha-ha-ha, že pán Chupek!!! Ten ani nevie, kde má počítač vypínač a po trojmesačnom školení stále nepochopil rozdiel medzi shift a enter!!! ten primitívny debilko nevie robiť s počítačom!!!
Anonym píše:
Pondělí 03.01.2011 21:38
Sorry tak to bol Mikudik
Anonym píše:
Neděle 09.01.2011 18:48
Pán Martaus, hovoríte, že ste svojim návrhom chceli zamedziť nekonštruktívnosti. Musím vám povedať, že práve interpelácie poslancov, hlavne tie, ktoré sa týkajú nedostatkov v jednotlivých obvodoch, bývajú častokrát tá najkonštruktívnejšia časť z celého zastupiteľstva.Preto vás chcem do budúcna požiadať, aby ste, aj keď sa vám to nepáči, pretrpeli túto časť zastupiteľstva a nechali ostatných poslancov robiť si svoju prácu.
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Úterý 28.12.2010 21:00
Poslanec Martaus navrhol ukončenie diskusie, čo je právo každého poslanca. Odôvodnil to tým, že s technickými problémami (verejné osvetlenie, webová stránka) sa majú poslanci obracať priamo na vedúcich odborov na mestskom úrade.

Podľa rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva Považská Bystrica o návrhu na ukončenie diskusie nie je možná diskusia, ani faktické poznámky! Čiže ani ja,ani iný poslanec po podaní návrhu na ukončenie diskusie nemali možnosť upozorniť, že to znamená aj odňatie možnosti diskutovať pre občanov.

O návrhu poslanca Martausa sa však nakoniec NEHLASOVALO.
Primátor ukončil diskusiu, lebo neboli žiadni prihlásení.

Otázka je, či tým ukrátil alebo neukrátil prítomných občanov o možnosť diskutovať.

Opäť sa treba pozrieť do rokovacieho poriadku. Tohoto prípadu sa týka článok 6 ods. 13 "Účastníci sa môžu hlásiť o slovo už pred začatím alebo počas rokovania, kým neodhlasovali koniec diskusie." a ods. 15 "Obyvateľ mesta Považská Bystrica má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Má právo vyjadriť svoj názor v bode programu "diskusia", do ktorej sa prihlási zdvihnutím ruky. Predsedajúci mu udelí slovo po vystúpení všetkých prihlásených poslancov."

Neotáčal som sa dozadu, takže neviem, či sa niektorý občan hlásil zdvihnutím ruky. Nabudúce primátora požiadam, aby občanov vyzval do diskusie osobitne, nech nemusia striehnuť alebo sa hlásiť 5 minút ako prváčikovia.

V minulosti som to z pozície občana riešil tak, že som primátorovi počas rokovania priniesol rukou napísanú prihlášku do diskusie, aj s informáciou ku ktorému bodu. Potom už nemôže byť spor o tom, či som sa hlásil včas, či si všimol moju zdvihnutú ruku atď.
Anonym píše:
Úterý 28.12.2010 21:17
"Návrh hlasovať o ukončení diskusie podal nový poslanec Martaus. Naozaj zaujímavý vstup do komunálnej politiky!
Ozaj, čo tento pán okrem tohoto navrhu spravil pre mesto a jeho občanov?
" ...Tak toto sa nedá komentoivať, to čo za chrapúňa a dementa napísal na pána Martausa? Vyzývam ho na neanonymnú diskusiu !!!
Anonym píše:
Úterý 28.12.2010 22:24
Vyzývam ho na neanonymnú diskusiu !!!
:)
Sociálny demokrat, člen strany Smer-SD
Sociálny demokrat, člen strany Smer-SD píše:
Pátek 31.12.2010 12:20
Konanie pána poslanca Martausa bolo rozhodne nešťastné a necitlivé. Môže ho ospravedlniť to, že je zastupiteľským nováčikom a možno doteraz nebol dobre informovaný o tom, akým spôsobom funguje mestské zastupiteľstvo, čo sa diskusie týka.
Anonym píše:
Pátek 31.12.2010 12:32
Vážený SocdemSmer,
nepodceňujte novoposlanca martausa.
Anonym píše:
Pátek 31.12.2010 12:53
Poslanec Martaus až taký nováčik nie je, keď použil zaklínadlo "podávam návrh na ukončenie diskusie".
Návrh na ukončenie diskusie znamená presne to, čo tie slová hovoria: žiada stopnúť akúkoľvek ďalšiu debatu.

Pozrel som si TV záznam: debata bola konštruktívna. Poslanci upozorňovali na reálne problémy. Neboli tam žiadne osobné útoky alebo malichernosti.

Zo záznamu je tiež jasné, že Martausov návrh bol plne v Janasovskej línii vytlačenia problémov mimo nekontrolovaného mediálneho priestoru. Lebo nezostrihaná diskusia vysielaná v televízii je jediný nekontrolovaný mediálny priestor širokého dosahu.

Uvidíte že dôjde na moje slová: takýchto návrhov na ukončenie diskusie ešte príde veľa. A vždy od členov väčšiny, a vždy keď im bude diskusia nepríjemná.
Anonym píše:
Pondělí 03.01.2011 17:49
TyMERácka fuchtľa neotravuj slušných ľudí.
Anonym píše:
Pondělí 03.01.2011 15:45
Kecálek ako ťažko sa mu dýcha pri dialnici.
Anonym píše:
Pondělí 03.01.2011 16:11
Pekne nám ten parlament začl hneď ukončenie diskusie.
Anonym píše:
Úterý 28.12.2010 08:44
Pan Smatana popravde ste ma trošku dráždili vašou aktivitou ohladne varianty dialnice na čo doplatili ludia momentalne žijuci pod nou.Fakt nám to pomenovanie Tupá pod lávkou sedí uplne presne.Ale na druhej strane zdá sa že začinate vnašať do toho muzea takzvanej elity mesta slavneho zábavného podniku Mestské zastupitelstvo niečo nové.Ale ked sa pozriem na hlasovanie...no neviem neviem ste veľmi osamotený.Zostava my len popriať aby Vam to nadšenie a snaha niečo v tomto meste krciem herni a opitej mladeže bez možnosti zmysluplnejšie tráviť svoj voľný čas vydržalo čo najdlhšie.Snád sa k Vám časom pridaju aj dalši kolegovia ktorí pochopia že takou politikou aká sa v P.B. robi tu o chviľu bude prevaha alkoholikou fetakou a bezdomovcou.
Anonym píše:
Úterý 28.12.2010 10:45
To si založí každý poslanec svoju klebetnú stránku a budeme 25x čítať o ich pocitoch z kolegov, čo by oni chceli a ako ich iní poslanci nepodporili a jasné, že tie ich nápady sú naj..a to, čo napíšu sem, t.j. - 1% - Bystričanov bude pravda a podľa toho, čo bolo na "mojom klebetníku" sa bude riadiť? Ku každému bodu bude mať Smatana poznámku, zdržiavať a zvideteľnovať sa na obrazovke? Vôbec si nemyslím, že jeho nápady sú vždy dobré a dávať to hneď do polohy je som dobrý a všetci sú mimo, je trápne. Je škoda, že hneď po prvom sedení nasilu delí zastupiteľstvo na akúsi novú opozíciu, teda zatiaľ seba.
Anonym píše:
Úterý 28.12.2010 12:02
V zasade ta na internete nic nenuti hocico citat, takze pokial nechces nemusis citat ani tuto stranku. Je celkom normalne, ze si aj ludia z top politiky zakladaju svoje blogy. Keby kazdy poslanec prinasal informacie zo zasadnutia, tak by sme aspon mali lepsiu moznost posudit, ktory navrh je dobry a ktory nie.
Mashin
Anonym píše:
Úterý 28.12.2010 14:02
Amen.
Ján Kňažko
Ján Kňažko píše:
Úterý 28.12.2010 09:57
Pán Smatana, chcem sa spýtať, kde nájdem ten návrh zásad práce VMČ?
Anonym píše:
Úterý 28.12.2010 11:29
Takže denníček a čiaročky koľkokrát som vystúpil? Aj Radičovej ho treba ukázať? Byť zo zásady proti všetkému, teda horšie je pre mňa lepšie, nie je žiadne hrdinstvo, to sme tu už všetko mali. Matovič reaguje na každé vystúpenie ale musí si to napísať, Smatanovi chýba počítač. :-)) Veľa zdaru, pán Smatana, nech vám prejdu dobré nápady, ale demokraticky- väčšinou. Treba prijať bez urážky a osočovania aj iný názor. Nikto nie sme dokonalý. Tým, že ste sa tu vykreslili ako ten zlatučký, ako všetcia ONI schválili plat , len vy nie, ste spustili v PB boj dobra a zla? Teraz tu budú hulvátiť a urážať Janasa a vám len o to išlo. Myslel som, že vaše "poslancovanie" bude o inom. Npr. aj o spájaní obyvateľov mesta, aj keď nie vždy s rovnakým názorom na vec, i rôznym politickým názorom.Škoda. Predýchajte úspech zvoleného a aspoň trochu skromnosti. Menej je niekedy viac. Aj rečí.
Anonym píše:
Úterý 28.12.2010 11:42
Aký majú plat poslanci? Aké majú výhody? Aj to chceme vedieť. Začať treba od seba, pán poslanec. Keci, komu prispejem nechceme, len reálnu sumu. A spolu: učiteľ, poradca premiérky, poslanec mesta. Rozhodli ste sa rýpať, tak sme zvedaví aj na vás dokonalého.
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Úterý 28.12.2010 21:49
Najprv: čo prosím považujete za "rýpanie"? Že som navrhol skromnejší plat primátorovi - 90 000 Sk namiesto 125 000? Alebo transparentnejšie podmienky pre VMČ? Alebo zverejnenie poslaneckých e-mailov?

K mojim finančným pomerom:
Neviem presne, akú odmenu dostávajú mestskí poslanci. Niečo okolo 100 EUR mesačne - čiže tak na telefón pre aktívnejšieho poslanca. Keď prvýkrát dostanem, upresním. Neviem či sa to dostáva aj v mesiacoch, kedy sa nekoná zastupiteľstvo.

Potom je odmena za členstvo v komisii. Chodilo to asi raz za pol roka na účet, okolo 70 EUR za celé obdobie. Vzhľadom na desiatky hodín presedených v komisii, plus štúdium podkladov - veľmi slabo zaplatená práca, ani som to nekontroloval.

Skutočná "ryža" nie je poslanecká odmena alebo odmena člena komisie, zaujímavejšie sú členstvá v dozorných radách mestských firiem. Budem sa snažiť zistiť napríklad pomery v dozornej rade mestských lesov, MŠK a vo vodárenskej spoločnosti.
Neviem prečo, ale mám po prvej schôdzi pocit, že do žiadnej z týchto dozorných rád ma zastupiteľstvo neodhlasuje :-)))

Odmena externých poradcov pri úrade vlády: na túto informáciu máte nárok podľa informačného zákona, takže ju bez problémov zverejním. Na základe dohody o vykonaní práce, hodinová sadzba je 15 EUR, maximálne však 10 hodín týždenne.

Učiteľský plat: to je môj osobný údaj a nevidím jediný dôvod, prečo by vás to malo zaujímať. Ale keď zagooglujete, zistíte, že priemerný plat učiteľa gymnázia je 789 EUR. Ja učím na polovičný úväzok.
Anonym píše:
Středa 29.12.2010 10:30
a čo tak ostatné prjímy
Anonym píše:
Středa 29.12.2010 13:26
vam by nestacilo keby vam tu smatana penazenku vysypal, lebo vasim cielom je odviest pozornost od safarenia s mestskymi peniazmi

uz sa tesim kolko budu davat zbytocnemu viceprimatorovi

Anonym píše:
Středa 29.12.2010 13:26
vam by nestacilo keby vam tu smatana penazenku vysypal, lebo vasim cielom je odviest pozornost od safarenia s mestskymi peniazmi

uz sa tesim kolko budu davat zbytocnemu viceprimatorovi

Anonym píše:
Neděle 09.01.2011 19:25
Pán Smatana - máte pocit, že vás nedajú do žiadnej dodzornej rady. Buďte si istý, že to nie je len váš pocit, ale je to tak. V dozorných radách budú sedieť len poslanci za koalíciu (SMER, KDH a SDKÚ). Nebuďte však vzťahovačný, nebudete tam sedieť nielen vy, ale ani nikto z inej politickej strany či z nezávislých. Taký je politický život - víťaz berie všetko.
Anonym píše:
Úterý 28.12.2010 11:48
Súhlas s predchádzajúcim názorom čo sa týka pána Smatanu. Menej je niekedy viac.
Anonym píše:
Neděle 09.01.2011 19:28
Aj ja sa pridávam, že niekedy je menej viac. Aby ste napokon nevyzeral a nevyznel ako Matovič.
Anonym píše:
Čtvrtek 30.12.2010 17:59

Len sa tou demokratickou väčšinu príliš neoháňaj.
Už tu bolo pred niekoľkými rokmi jedno hnutie /strana ktoré malo tiež takú demokratickú väčšinu. A kde je teraz?Som o tom pevne presvedčený, že SMER
už vykonal k rovnakému koncu prvý krok.Ešte pred 8 rokmi som bol jeden z prvých sympatizantov SMERU, nie pre výhody , ale pre myšlienky. Skončil som mimo ako mnohí, aj zakladajúci členovia SMERU v Pov.Bystrici.Tí vtedy ani len netušili o existencii takých mien ako sú mnohí súčasní poslanci v MZ za SMER.O ich aj môj odchod sa postarali ľudia typu Šefčík a Adame. A vlastná partaj urobila s nimi poriadok.A vy , súčasní poslanci za SMER sa netešte. Raz príde čas , že toto s vami neurobí možno vlastná partaj, lebo ste príliš opatrní ako nakoniec všetci politickí konjukturalisti, ale občania tohoto mesta.
Anonym píše:
Pátek 31.12.2010 23:50
Nuž, čo dodať? Len idiot si aj pred 8 rokmi mohol myslieť, že to SMER s ľuďmi myslí vážne... Priemerne inteligentný človek Fica prekukol už pred 15 rokmi, keď vstupoval do politiky!
Anonym píše:
Úterý 28.12.2010 11:36
Tiez sa hlasim, kedze tu bola avizovana moznost pripomienkovania...
Mashin
Anonym píše:
Úterý 28.12.2010 14:05
To Smatana neurobí a po pol roku uvidíte tu zmenu.
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Úterý 28.12.2010 21:14
Čo prosím neurobím? Návrh Zásad VMČ na pripomienkovanie sem zavesím dnes/zajtra. Inak, je aj na mestskom webe.
Anonym píše:
Středa 29.12.2010 17:52
Každý váš názor už dopredu bude odmietnutý trinástimi smerákmi,aj to som myslel pán Smatana a verte mi ,že vám ani tie vaše denníčky nepomožu-ak dožijem a nič sa také vážne nestane,na poslednom zastupitelstve sa vám prihlásim.
Anonym píše:
Středa 29.12.2010 19:17
Uvažujme spolu. Ak budú Smatanove návrhy dobré, ale 13 smerákov ich dopredu odmietne, kto na tom viac stratí - Smatana alebo 13 Smerákov?
13 Smerákov zaznamenalo prvú stratu už tým, že ani len nedebatovali o výške Janasovho platu. 125 000 mesačne... teda pardon, pán má 6 rúk, tri mozgy a tri žalúdky?

Denníček sám asi nepomôže, ale vo všetkých správach o zastupiteľstve zaznelo, že poslanec Smatana navrhol 90 000, ale ostatní odhlasovali 125. Zatiaľ je to ojedinelá správa, ale keď sa dozvedia, že jeden poslanec sa stal riaditeľom nemocnice, druhý riaditeľom športových klubov, tretia sa zamestnala na úrade, skladačka do seba zapadne. Na také veci sú aj voliči smeru citliví.
Anonym píše:
Středa 29.12.2010 20:41
Ako uvažujem,tak uvažujem,ale vychádza mi iba jedno 13 smerákov vždy poslušne zdvihne ruku za Janasove návrhy,koré je povinný plnit voči kumpánom,korí mu do kresla primátora pomohli a či skladačka do seba zapadá,alebo nie,tak to teda voličov smeru vobec zaujímat za štyri roky vobec nebude.čo spravili doteraz,aj s Janasom,vobec nič.A aj tak ich volili.Vy si fakt myslíte,že za stav,ktorý je doteraz v meste Janas nezodpovedá?Ja som presvedčený,že má v hodne veciach prsty a čo sa udialo-už je primátor s velkou drzostou,ktorý hned na prvom zastupielstve s usmevom príjme zvýšenie platu.A to neni všetko.Tu citlivost voličov smeru ide bokom.
Anonym píše:
Středa 29.12.2010 22:30
Vážený "analytik". Úprimne chápem vašu snahu o pochopenie duše voliča smeru, ale s poľutovaním vám musím oznámiť, že sa hlboko mýlite.
Volič typu hzds, ktorý medzičasom prešiel do stada mocnešieho honelníka (Fica, nie Janasa), nerozmýšľa koho bude voliť. On volí toho, na koho ukáže hlavný honelník. Predtým Mečiar, toho času Fico. Bez ohľadu na to, čo jeho primátor, prípadne poslanec porobí, resp. neporobí, čo rozkradne, predrbe, alebo nerozkradne a nepredrbe.
A Janas to moc dobre vie, narozdiel od vás. Vie, že všetky tieto kecy, ktoré tu teraz ledabolo púšťate, mu môžu byť ukradnuté. Podstatné boli 4 predvolebné týždne, ktoré ste vy bohapusto odflákli, zatiaľ čo Janas dôsledne obiehal VŠETKýCH DOCHODCOV a za cenu jednáho kvietka, jednej knižky, vydanej z časti z mestských peňazí a kávičky pre každého z nich získal ich hlas.
Summa summarum, psy štekajú a karavána ďalšieho Alibabu so svojími kumpánmi so širokým úsmevom vás srdečne pozdravuje.
:-DDD
Anonym píše:
Středa 29.12.2010 23:41
Velmi krasne napisane,volici smeru su vysmiati a mogoni co nevolili mozu kecat a kecat kolko chcu aj tak im je to prt platne
Anonym píše:
Pátek 31.12.2010 16:06
Veľmi správny a výstižný príspevok. Janás presne využil situáciu , tak ako predtým Adame , a teraz bude 4 roky ryžovať na sprostosti svojich voličov. Potom možno bude chcieť byť "posrancom" v NRS alebo nejaký iný flek od bradavičnatého Robiho. Jediný spôsob ako mu tento jeho plán narušiť sú len občianske potesty proti svinstvám typu jeho terajšieho platu a podobne. Bradavičnatý Robi sa potom zľakne a Janása pustí k vode podobne ako predtým Adameho, Mikšovského a ďalších nedávno sa ešte radiacich k celebritám mesta a okresu. Preto držím palce poslancovi Smatanovi. Totiž len tak je možné charaktery ako Janás, Kubovič a pod. zastaviť !!!!
Anonym píše:
Neděle 02.01.2011 14:47
šetrenie mestských financií týmto poslancom nič nehovorí, keď tak, iba šetrenie zo svojich a získavanie pre seba
Anonym píše:
Úterý 28.12.2010 14:26
Výborne Juraj, mam radost z Vaseho poslaneckeho dennika, myslim, ze to bude dost zaujimave citanie ... drzim Vam palce, nedajte sa odradit
Anonym píše:
Úterý 28.12.2010 15:41
pekne vidiet, ze ked nic neviete, chodte do komunalnej politiky, v normalnej praci vacsinou na zaciatku je skusobna doba 3 mesiace a niekedy byva plat urcite percento plnej ciastky, ale v politike sa clovek ani nemusi snazit a tradaaa hned ma o 60% vyse (teda mozno sa musel snazit, roznosit nejake obalocky so "vsimnym"... =)))
Anonym píše:
Čtvrtek 30.12.2010 21:10
súhlasíme a to aj pán primátor nedávno hovoril, že treba šetriť, "ale ako?"
Anonym píše:
Úterý 28.12.2010 19:00
...vyborne, tomuto mestu v kazdom pripade chybal dalsi "najmudrejsi"...aj s dennickom...
Anonym píše:
Úterý 28.12.2010 19:32
Konečne budeme viac informovaní a uvidí ako na nás poslanci serkajú.
Vy ste tam chýbali a som rád, že ste tam.

Zo všetkým čo ste navrhovali plne súhlasím, to tu malo byť dávno a ako sa ukazuje trafili ste klinček po hlavičke.

Mňa poslanci nesklamali, je po voľbách a už serú na občanov!

Vid. informovanosť, vid, vysoký plat!

Ale čo sa zmenilo, po rozkvete behá traktor, ktorý odrhňa dosť pravidelne, ale problém je, že posýpače nechodia a fyzika nepustí a MHD sa šmýka a nedokáže bezpečne výjsť a zísť.

Preto by som dal návrh, aby vodiči MHD hlásili problematické miesta. taká MDS ich na vlastné náklady posypala a dala faktúru tým čo majú na starosti posýpanie a mesto zabezpečilo toto preplatenie.
Keby ste videli tie vystrašené tváre ľudí v buse, ked ide dole kopcom v šmyku a to išiel šofer maličky, ale fyzika je sviňa.
singular plural
singular plural píše:
Středa 29.12.2010 08:43
SOĽ NAD ZLATO - nesolí sa, lebo nie je soli. A nie len v PB. Slovensko si zvyklo, že nebude dlhá zima. A pozrimeže...
Anonym píše:
Pátek 07.01.2011 13:34
len za čo teda platíme? a prečo platíme viac?
služby, ktoré sa vykonávajú cez zimu nemajú ceny ani centu
Anonym píše:
Středa 29.12.2010 10:08
-ja by som dal návrh aby sme všetci spoločne topili už sneh hneď vo vzduchu a vozovky budú stále suché
-mesto ušetrí a občania budú spokojní
NAMO
NAMO píše:
Úterý 28.12.2010 20:08
Všetky VMČ budú čo sa týka návrhu predaja pozemku mesta občanom budú postupovať nasledovne:


1. Pri návrhu odpredaja pozemku mesta musí občan na konkrétnom výbore VMČ pod ktorý spadá uvedená nehnuteľnosť predložiť výboru výpis z katastra pozemku a fotku mapa, kde sa pozemok nachádza.
 
2. Konkrétnu fotku územia pozemku dostane na na Msu kde za 2€ pracovník vyhotoví vytlačí dokument mapu územia a to v dvoch vyhotoveniach na jednom bude detail
pozemku a na druhom vetšie meritko aby sa dalo zistiť kde konkrétne sa nachádza uvedené miesto , aby bolo vidieť na fotke ostatné orientačné body PB.

Poznámka:
Pri návrhu sa vychádzalo z konkrétneho príkladu na VMČ kde jedna pani plakala že je chuligáni chodia okolo jej pozemku a ničia aj jej nehnuteľnosť, na otázku kde to je ten prechod uvidela pri lyžiarskom vleku až následné poslanci zistili že predali chodník medzierku na Lanskej . Len jej vyjadrenie pri lyžiarskom vleku bolo nepresne a zavadzajúce ale jej plač bol praví.

Mesto PB určí pracovníka ktorý bude tieto dokumenty zhotovovať a vyberať 2€ aby sa pokryli náklady za tlač (náplň do tlačiarne).

Výpis z katastra kde sú len čiary a kóty pozemku vetšinou detail pozemku z ktorého nemožno určiť kde konkrétne sa nachádza pozemok a ako ovplyvní iných susediacich, prípadne komunikácia určene občanom PB ako prechod. Preto bude vyhotovená mapa kde bude konkrétne možno z ortomapy/stalitná snímka konkrétne určiť o miesto o ktoré jedná.

Ján Kňažko
Ján Kňažko píše:
Úterý 28.12.2010 21:03
ach tá gramatika
Anonym píše:
Úterý 28.12.2010 21:05
A k obsahu sa nevyjadríš?

tak potom...
Anonym píše:
Úterý 28.12.2010 21:06
A zase sa niekto vyjadril mimo temu.
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Úterý 28.12.2010 21:10
Vďaka za dobrý podnet. Možno nepatrí priamo do Zásad činnosti VMČ, ale môžeme to ako výbor žiadať od úradu, aby k nám posielali len také žiadosti, ktoré budú doplnené o "všeobecne zrozumiteľnú lokalizáciu". Teda nie len katastrálnu mapu alebo číslo.
Spoplatňovanie musí rozhodnúť mestský úrad, s evidenciou takýchto príjmov môžu byť vyššie náklady, než je finančný prínos.
Najlepšie by bolo, keby to fungovalo takto:
1. občan prinesie žiadosť a výpis z katastra na úrad
2. úrad žiadosť na základe katastrálnej mapy doplní vytlačením mapy z mestského GISu (geografického informačného systému, v ktorom je uložený územný plán mesta)
3. takto doplnenú žiadosť úrad posunie na VMČ a do komisií.
 
Nie je s tým žiadna práca naviac, pretože na stavebnej komisii bolo zvykom, že prítomná pracovníčka stavebného odboru zručne naklikala mapu z počítača a premietla ju komisii. Len to "nakliká" vopred, už pri preberaní žiadosti.


Anonym píše:
Čtvrtek 13.01.2011 12:24
Pan Smatana drzim palce. Uz sa pan novy primator aj s partiou Smeru ukazal.Toto je ich uskromnovanie sa?!?! Nech sa hanbia,banda jedna.
Anonym píše:
Čtvrtek 13.01.2011 16:44
Neviem v čom sa budú uskromňovať čo sa týka VMČ keď Janas čaká na Smatanov návrh VMČ aby ich dal schváliť a vôbec nebude mat s tým problém primátor aby tieto Smatanové návrhy prešli.

Janas plný časť svojich predvolebných sľubov dať vetšiu dôležitosť VMČ a je mu jedno že podáva tieto návrhy Smatana. Obidvaja Smatana aj Janas sú na toľko politicky vyspelí že aj keď vedia že majú odlišne názory na politiku v tomto budú ťahať /čo sa týka VMČ/ za jedno lano alebo lepšie povedané aj keď to už niekto použil ako slogan "Spolu pre Bystricu“ ale len niekto to dokáže tento slogan aj v praxi realizovať. Počkáme si či to bude Smatana a Janas.
Anonym píše:
Pátek 14.01.2011 07:48
Jedna vec je čo deklaruje Janas verejne a druhá aké pikle kuje smerácka banda - môžeme vymyslieť tie najdokonalejšie pravidlá pre fungovanie VMČ, ale nič nám to ako občanom mesta nebude platné, ak si poslanci vyberú do VMČ tých "správnych" ľudí, ktorí im budú na všetko len prikyvovať a nebudú klásť "zbytočné" otázky... Preto nás nemôže neprekvapiť, že smeráci už zostavili zoznam ľudí, ktorí sa do žiadnych VMČ určite nedostanú, lebo nespĺňajú toto základné kritérium - jednoducho majú "vlastný" názor. A v tomto majú smolu aj nezávislí poslanci, ktorí si chceli do VMČ presadiť ľudí, na zodpovednú prácu ktorých sa chceli spoliehať - prosto prednosť dostanú overené "kádre", ktoré sa aj v uplynulom volebnom období osvedčili tým, že čušali ako voš pod chrastou a my občania sme mnohokrát ani netušili, že sú v nejakom VMČ.
O nejakom demokratickejšom systéme výberu občanov do VMČ môžeme asi iba snívať...
A pritom možností by bolo viacero - napr. zvolať prvé verejné stretnutie VMČ s občanmi a na ňom zvoliť jeho členov, alebo využiť pri obsadzovaní VMČ kandidátov na poslancov - náhradníkov (viď príklad Brtko v Jelšovom - 3 roky bol mimo diania a potom musel po Bačíkovej smrti nastúpiť na uvolnený mandát a bol z toho vedľa, čo by sa mu určite nestalo, ak by celé 3 roky pracoval vo VMČ).
Anonym píše:
Pátek 14.01.2011 08:08
Narz všetko nebude ale už to je uspech ak sa nadstavia pravidlá pre VMČ. Ako viem všetky VMČ su verejnosti prístupne. Nadstavme pravidlá potom nadstavme ako sa do VMČ budú volit ludia zatial bude dobre ak aspoň v tomto volebnom obdobý nadstavíme parvidlá VMČ.
Ale tvoja varianta zvolať prvé verejné stretnutie VMČ s občanmi a na ňom zvoliť jeho členov je dobrý nápad.
Ale nahradnici nie, Su tam nominácie stran aj ked su aj "nezavislí" radšdj nech si občana na prvej schôdzi zvolia koho.
Anonym píše:
Pátek 14.01.2011 09:14
Ten napad s nahradnikmi je celkom dobry - nebudu mimo diania a keby nieco (nikto nie je nesmrtelni), mozu nasadnut do rozbehnuteho vlaku.
Mimochodom oni uz volbou presli, takze ak ich len par hlasov delilo od toho, aby boli vo vmc ako poslanci, kludne tam mozu byt ako obcania.
Anonym píše:
Pátek 14.01.2011 11:05
Radšdj nech si občana na prvej schôdzi zvolia koho. Ale budme realny , tento navrh neprejde. Bude to tak ako je doteraz. Predseda VMČ si zvolí spolupracovníkou
Príklad nech si vlada vymenuje do funkci napr. prednodtu OU nahradnika poslanca ?? asi nee.
Anonym píše:
Pátek 14.01.2011 13:24
Ako si môže predseda VMČ "zvoliť" spolupracovníkov, keď predsedu si volí až VMČ na svojom prvom zasadnutí.
Ale inak zostáva všetko po starom - predsa ak sa takmer nezmenilo zastupiteľstvo, nezmení sa ani zloženie VMČ.
Ak je jedno či nejaký poslanec predriemal celé 4 roky a dvíhal ruku (mačkal gombík) keď do neho štuchli kolegovia, podobne je to i s VMČ - ak niekto 4 roky držal hubu a krok, a dával súhlasné stanoviská vtedy keď bolo treba, zaslúži si predsa aby bol vo VMČ opäť.
Čo tam po nejakom zverejňovaní zápisníc... Vy občania teraz hlavne poctivo plaťte dane, aby bolo na skromný plat pána primátora a ostatných príživníkov z mestského úradu.
A teraz trochu off topic: dorazil mi ukážkový HOAX (zbytočne šírený polašný mail) od človeka z MU a v jeho hlavičke vidím, že sa už prehnal väčšinou adries mestského úradu, takže je mi jasné že zamestnanci MU majú skôr strach z blbostí - http://www.hoax.cz/hoax/invitation---pete_ivan@hotmailcom/ ako z toho, že by museli začať čosi robiť. Takže aby som ich upokojil, aj reči že sa po volbách niečo v PB zmení sú len HOAX - http://sk.wikipedia.org/wiki/Hoax
Anonym píše:
Pátek 14.01.2011 13:48
Jednoznačne dalších členou VMČ si vyberju poslanci za čast mesta akým systemom je ich vec príklad Milochov Orlové. Počkame na nové zasady VMČ a budú tam aj poviné zverejnovanie zápisnic a nie je to jedno. VMČ nerieši dane.
A ked si ludia znovu zvolili poslanca či iba spal tak je to ich vec to je demokracia.
Anonym píše:
Pátek 14.01.2011 13:15
My sme si v Milochove volili VMČ na verejnej schôdzi v Kultúrnom dome. Zvolal ju nový poslanec Kunovský a cca 50 ľudí zvolilo VMČ. Čo mám informáciu tak podobne to zorganizoval aj v Orlovom. Keď sa chce tak sa dá.
Anonym píše:
Pátek 14.01.2011 13:39
Janas to povedal poslanci ktorý su zaroveň členovia konkrteneho VMČ si sami určia kto bude dalším členom VMČ. Mesto sa do toho nepletie kdo tam bude len konkretny poslanci ktorý su zaroven automaticky členovia VMČ určuju akým systemom sa vybaraju další člnovia VMČ.
Anonym píše:
Pátek 14.01.2011 14:03
Otazka znie, co je lepsie pre mesto - VMC, kde sedia len nemi pritakavaci, ktori ani zapisnice nezverejnuju, len sup s nimi do archivu na MU a hura predajme ludom chodnik pod nohami, alebo VMC, kde to sice sem-tam zaiskri, ale kde sa aj aktivne riesia problemy obcanov...?
Najskor by sme si ale asi mali odpovedat na inu otazku - kto, alebo co je mesto?
a/ Primator + 25 poslancov a 160 uradnikov MU
b/ alebo 42 000 obcanov
Odpoved: a/ je spravne a kto si mysli opak - sup s nim do Lieskova k Martausovi :-)
Anonym píše:
Pátek 14.01.2011 14:18
To my v Jelšovom Vám v Milochove a Orlovom môžeme len závidieť. Poslankyňa Beranová síce chcela údajne zaviesť nejaké demokratickejšie metódy volby členov VMČ, ale smeráci Kubovič a Drevenáková ju prevalcovali a tak nám na najbližšom stretnutí len predstavia nominantov Smeru.
Anonym píše:
Úterý 28.12.2010 21:18
Ale v takom prípade bude treba zistiť aj to, na čo záujemca pozemok potrebuje, komu predaj pomôže a koho to poškodí, a to sa dá jedine tak, že podklady sa budú musoeť poskytnúť v dostatočnom predstihu, aby si kompetentní mohli všetko naštudovať a zistiť VŠETKY okolnosti, prípadne sa aj popýtať susedov na ich názor. A nie tak, že sa niečo prednesie a o 5 minút sa ide hlasovať, ani sa nevie o čom.
NAMO
NAMO píše:
Středa 29.12.2010 10:05
1. Volený člen VMČ ktorý sa bezdôvodné nezúčastní na zasadaniach výboru VMČ bude pokutovaný sumou 20€.
2. Volený člen komisie ktorý sa bezdôvodné nezúčastní na zasadaniach komisie bude pokutovaný sumou 20€.
3. Ak sa člen komisie ;VMČ nezúčastní viac ako 50% bude odvolaný a na jeho miesto príde náhradník.
4. Člen komisie alebo VMČ ma pravo na základe jeho písomnej žiadosti odstúpiť z funkcie člena VMČ alebo komisie.

Poznámka:
Pokuta za nezúčastnenie musí byt aspoň 20€ aby prevŕšila zisk za členstvo v komisii alebo VMČ .
Tým sa do komisii a VMČ budú hlásiť ľudia ktorý sú si vedomí že budú pravidelne chodiť a pracovať v komisiách a VMČ ak nie ich finančná pokuta by prevŕšila zisk z členstva v komisii a VMČ.

Príklad: Bývali poslanec pre ktorého neúčasť sa musela odložiť komisia ktorá sa zišla a už len čakala na konkrétneho člena ktorý sa neospravedlnil aby bola uznášania schopná. Následné po telefonickej výzve aby sa dostavil oznámil že je pekne je na záhradke a nepríde.

Takýchto ľudí a v komisiách nepotrebujeme preto treba jasne definovať represívne postihy ktoré budú nasledovať ak si niekto zmýli členstvo komisiách a VMČ s barom. Potrebujeme ľudí vo VMČ a komisiách ktorý budú pracovať a za to budú odmeňovaný ak nie bude finančne postihnutý na základe toho si rozmyslia či sa budú hlásiť do komisii a VMČ alebo nie.
Anonym píše:
Čtvrtek 13.01.2011 15:12
Si nejako múdry, pokiaľ ja viem tak člen VMČ si príde za 5 mesiacov = teda 5 zasadnutí na 30 euro dokopy, teda asi 6 euro za zasadnutie a pokuta 20, tak to si macher ešte dvoch ako si ty a nech posledný zhasne svetlo. Pokial mám informácie tak poslanec má za VMČ 0 , slom nula Euro za mesiac a pokutovať ho to si ešte väčší blb ako sme si mysleli. Neviem si predstaviť odvolať poslanca z VMČ ak sa nezúčastní viac ako 50% zasadnutí, na to nie je opora v zákone, lebo poslanec je automaticky člen VMČ, na základe zvolenia do mestského zastupiteľstva.
Takže mudrlant, najprv si zisti čosi ohľadom VMČ a potom píš svoje geniálne nápady, dávno som sa tak nezasmial. HOWG
Anonym píše:
Čtvrtek 13.01.2011 16:54
Takže poslanec je automaticky členom VMČ a ked je členom človek ktorý nie je poslanec??? čo je bežne vo VMČ sú tam občania časti mesta. Tomu dovolíme aby beztrestne nechodil na VMČ aj ked bol zvolený??? takže odvolat ho možno lebo ked neni poslanec stačí VZN ktoré to ošetrí.
Takže mudrlant, najprv si zisti čosi ohľadom VMČ a potom píš svoje geniálne nápady, dávno som sa tak nezasmial. HOWG
Anonym píše:
Pátek 14.01.2011 08:30
Neviem čo mudruješ, ak neposlanec sa tri za sebou zasadnutia VMČ bezdôvodne nezúčastní tak by sa mu malo zrušiť jeho menovanie, ale zrušiť to musí mestské zastupiteľstvo, lebo ono členov VMČ volí tak aj môže odvolať. Píšem bezdôvodne, lebo člen VMČ môže zhodou okolnosti jedno stretnutie ochorieť, druhé byť na služobke alebo nevyhnutne v práci , možno tretí krát na pohrebe...atď a mi by sme ho za to vylúčili???, tak to si teda kapacita ako Stalin, už ho len poslať za to do GULAGU...Veď člen môže byť užitočný aj ked tam nie je, lebo veľa vecí sa aj tak môže vybaviť mimo oficiálneho stretnuia, a načo náme maily, mobily,... mne to pripomína stranícku disciplínu z dôb socialistických že tam musí sedieť a sedieť a sedieť ..., ale už sme v inej dobe - telekomunikačnej. Som za to aby sa tam chodilo poctivo, pokial sa tam dá prísť členovi, ale nie za každú cenu , bude kašlať ako turek, bez papiera od doktora a teplota k tomu a mi ho budeme nahánať...fakt stalinistické... to Vaše slovo "beztresne" - ma budí hrôzou, Jakobíni by sa mali u Vás učiť ako stínať hlavy členom akého kolvek výboru.... Mesto volí a odvoláva a VZN nemá na to vplyv mudrlant... ešte toto mesto stále žije pohrobkami bolševikov... HOWG
Anonym píše:
Pátek 14.01.2011 08:58
Zhoda: Takže treba potresat bezdôvodnu neučasť či je poslanec alebo len občan člen VMČ.
Anonym píše:
Pondělí 17.01.2011 08:14
Presne tak - bezdôvodnu, a začal by som od NR SR, a postupne k samospráve. HOWG
Anonym píše:
Pondělí 17.01.2011 08:37
Skôr opačne začal by som od VMČ , cez komisie k poslancom mesta až potom k poslancom NR. Tam je šanca to zmenit vo VMČ a komisiach
Anonym píše:
Pondělí 17.01.2011 09:19
ZMENA ZDOLA :-)

Ináč, účasť je posledné čo ma trápi. Niektorým by som doprial, aby tam 4 roky radšej ani raz nemuseli prísť.

Mne taký Slota v parlamente nechýba, radšej nech je kdesi v Žiline v liehu naložený.
Anonym píše:
Úterý 28.12.2010 22:48
Nie je to pseudonym ani robot.
Včera bol na zastupiteľstve. Na tejto fotke sa škerí za Janasom

http://i.sme.sk/cdata/6/56/5699056/zast11.jpg
Anonym píše:
Středa 29.12.2010 09:58
je to on
Anonym píše:
Středa 29.12.2010 21:59
Podľa toho jeho úprimného, nefalšovaného úsmevu sa domnievam, že sa mu naplnili všetky jeho najtajnejšie chlapčenské sny...
Anonym píše:
Pátek 07.01.2011 13:35
bude biznis
Anonym píše:
Neděle 30.01.2011 16:46
To mu takto vždy stojí za chrbtom? ;)

Mashin
Anonym píše:
Úterý 01.02.2011 04:30
Nie vždy. Zvyčajne mu trčí len hlava z....
Anonym píše:
Středa 29.12.2010 14:56
A koncoročnú odmenu si nedá?
Anonym píše:
Středa 29.12.2010 19:24
Teda neviem ako vy, ale mňa tá Janasova pozvánka pre Lackoviča dorazila.
Človek ktorý 12 rokov tuneloval toto mesto, súdne spory trvajú doteraz, a Janas ho pozve ako keby nič?
Zdá sa že chce "spájať" ako Limonádový Joe: "padouch nebo hrdina, všichni jedna rodina".
Anonym píše:
Čtvrtek 30.12.2010 09:32
Čo koho dorazilo?
Normálka - LL berie nový primátor ako poradcu.
Veď jeho 12 ročné skúsenosti je treba pre seba využiť!!
Anonym píše:
Čtvrtek 30.12.2010 09:50
V tomto prípade je reálne, že žiak-docent predbehne svojho učiteľa.
Anonym píše:
Čtvrtek 30.12.2010 13:08
"Matrial k dnešnemu zastupitelstvu 27.12.2010 su zverejnené na stranke mesta" Kde?!! nie su tam a dotarez tam neni ani zapisnica z 27.10.2010.
Pan Jansa ponahánajte si informatikov na MSu nech nehovorite verejne blbosti.
Alebo spravíme zmeny na Msu odelenie informatiky???
Anonym píše:
Čtvrtek 30.12.2010 16:45
viaceré veci povedal nový pán primátor. Je najdôležitejšie, že skoro na všetky odpovedal, že s tým nemá problém.
Anonym píše:
Čtvrtek 30.12.2010 16:50
Ako rýchlo zabudol,že to štyri rok iba kritizoval a hla,on je taký istý.Keci,keci,keci-Janasko.
Anonym píše:
Čtvrtek 30.12.2010 20:47
máte pravdu a prečo muselo zastupuiteľstvo tak rýchlo skončiť a "dúfajme", že odmena pre poslancov aj za toto zastupiteľstvo bude. Nevieme v akej výške, ale možno 100 EUR - a keď sa na to pozriete,tak za tú možno 3 hodinovú účasť na tomto slávnostnom zastupiteľstve je veľmi pekná suma - vychádza to za tú prácu čo tam vykonali - zložili sľub, 2x sa podpísali, odhlasovali primátorovi plat a niektoré ďalšie veci a zastupiteľstvo bolo ukončené. A o tom, čo navrhol pán Smatana - nehnevajte sa na mňa on jediný chcel riešiť aj iné veci, ale nebolo mu umožnené. V rámci tejto krízy by nemali poslanci dostať žiadnu odmenu, alebo ako to nazveme,, mali by sa jej vzdať, to by bolo prvé plus pre nich. Nech nám na to niekto odpovie ako to bude, veď dostať za 3-4 hodiny 100 EUR tak to je veľmi pekné. Veď nemuseli nič študovať, pripravovať sa atď. Spravili len to, čo im ukladá zákon a ako zvolení poslanci nami občanmi spravili to najnutnejšie čo bolo treba. Ďakujeme za odpoveď.
Anonym píše:
Pátek 31.12.2010 19:06
Je veľa občanov PB, ktorí kandidovali a boli by prácu poslancov robili lepšie a za menej ako tých 23 tupcov čo schválili Janásovi jeho almužnu. Len dementná časť občanov PB ako obvykle mohla zahlasovať a umožnila tejto zberbe byť poslancami.
Anonym píše:
Pátek 31.12.2010 19:15
A prečo tý lepší nie su v zastupitelstve?
Anonym píše:
Pátek 31.12.2010 19:29
lebo jakí voliči, takí poslanci
Anonym píše:
Pátek 31.12.2010 21:19
Presne tak. Boli by sme nemilo prekvapení, keby sme zistili priemerné IQ voličov PB!
Anonym píše:
Pátek 31.12.2010 22:21
Takže v PB je tak ako si voliči zvolili komu sa nepáči odchod za hranice SR
Sociálny demokrat, člen strany Smer-SD
Sociálny demokrat, člen strany Smer-SD píše:
Sobota 01.01.2011 02:34
Opäť vulgárne a opäť nepresne. V zastupiteľstve nie je 23 poslancov, ale 25 poslancov.
Anonym píše:
Sobota 01.01.2011 08:08
súdruh SocdemSmerák, dotyčný anonym to napísal spávne, len vy ste to žiaľ nepochopili.
Za Janasov plat naozaj zahlasovalo 23 tupcov z celkového počtu 25 poslancov.
Musíte ešte veľa UČIŤ SA, UČIŤ SA, UČIŤ SA!
Anonym píše:
Čtvrtek 30.12.2010 17:59
Hadam to tam rýchlo dá zavesí na web a zabezpečí aby sa toto oneskorenie nezopakovalo.
Anonym píše:
Pátek 31.12.2010 22:15
Takže priatelia, nepičovať, ale kandidovať, angažovať, zúčastňovať, diskutovať, presvedčovať a hlavne NEZÁVIDIEŤ. A ešte predtým si nechať nezávislou komisiou oceniť svoje reálne možnosti. Aby ste sa dokázali zaradiť do stupňa svojich možností. Tých stupňov je niekoľko, a všetci záujemci sa zaraďujú automaticky do tej najvyššej. Uvedomte si, že nie každý môže byť blbcom celoštátneho dosahu. Väčšinou sa dokážete zaradiť maximálne tak do miestneho, maximálne oblastného významu. Takže buďte sebakritickí a pokiaľ máte vyššie ambície, pracujte na sebe!
Anonym píše:
Čtvrtek 30.12.2010 21:46
Nezabúdajme kto daval navrh zastupitelstva 27.12.2010 Adame teda Janas neurčuje kedy sa zavsil material k zastupitelstvu ale zapisnicu to už Jans mal dat na web mesta.
Anonym píše:
Čtvrtek 30.12.2010 22:42
Ak sa nemýlim, tak materiál k programu mestského zastupiteľstva bol zverejnený spolu s pozvánkou niekoľko dní v oznamoch. Pozvánka tam už nie, asi preto, že zastupiteľstvo bolo 27.12.2010 a dnes je 30.12.2010.
Zápisnica na webovej stránke zatiaľ nie je, len neviem či ju píšu informatici alebo sekretárky. Vymeňte informatikov za súdruhov informátorov a tí Vám tu zápisnicu možno prinesú osobne domov 15 minút po skončení zastupiteľstva.
Anonym píše:
Pátek 31.12.2010 08:11
V materiali k zastupitelstvu neboli uvedené mená kto je v akej komisi predseda ale na zastupitelstve mená už boly rovno poslancom prednesené na schávelenie.
Tento material už na stranke mesta nenádajdete, chyba informatky prečo miznu zápisnice zo stranky mesta.
Zapisnicu piše hned počas zzastupitelstva do neteboku zapisovatel takže hned na druhý den môže byt zapisnica na stranke.
Zastupitelstvo bolo 27.12.2010 dnes je 31.12.2010.
Ja, ďalší anonym :-)
Ja, ďalší anonym :-) píše:
Pátek 31.12.2010 13:50
Všimol som si komentáre k článku. Článok zaujímavý a vecný, ale prvá polka komentárov trápne urážajúcich, čo iba ukazuje aká úbohá vzorka niktorých komentujúcich tu je. Druhá polka komentárov k VMČ už bola vecnejšia.A jedine kto sa tu podpísal, ak som správne čítal, bol p. Martaus a p. Smatana. S ostatnými diskutérmi je teda zbytočné komunikovať, človek, čo sa hanbí za seba a vie iba anonymne urážať nedozrel na diskusie o riadení mesta, je to asi iba decko :-).Ľudovít Hajduch
Anonym píše:
Pátek 31.12.2010 14:15
Nezabúdajme kto sa podpíše môže byt z práce prepustený.
Nezabúdajme ktorý poslanec nehlasuje za stranu ktorá ho kandidovala môže byt z práce prepustený.
Nezabúdajme redaktori PB noviniek sa pod články podpisujú. Píšu objektívne? vďaka tomu že sa podpisujú?
Preto nechajme priestor anonymom a vyberme si to čo považujeme za objektívne jedine takto môžeme zaručiť že sa tu budú písať všetko.
Až keď sa občan nebude báť prepustenia z prace vďaka tomu čo napíše až potom vyraďme z diskusie anonym, ale zatiaľ ich nechajme lebo anonym prispieva k tomu aby sme sa ako spoločnosť dostali k tomu že nebudeme písať ako anonym.
Ignorujme urážky a objektívne sa dívame na články. A zhodnoťme či táto forma priniesla zlepšenie informovanosti (aj keď sa tu vyskytujú urážky)alebo alebo PB novinky viac prispeli k transparentnejšiemu mestu PB.
Anonym píše:
Pátek 31.12.2010 15:11
anonym ktorý niečo tajne odhaľuje je v poriadku. Ale anonymi čo píšu ako deti sú často iba ľudia s komplexmi,toto som raz niekde čítal a musím povedať, tu je fakt vidno, že je to tak.
Anonym píše:
Pátek 31.12.2010 15:24
Chceč robit sudcu ktorý anonym je dobrý a ktorý zlý??

Cenzúru skrytú za forum bez urážok a bez detí to sme tu už mali v byvalom režime, preto sa radšej povznesme nad uražkami ale cenzura na tomto webe nebude.


Anonym píše:
Pátek 31.12.2010 15:26
Dám ti radu jednoducho sem nechod a maš pokoj. Nemusíš tu kritizovat anonimizmus. Nech brôka žít!
A bude pokoj.
Anonym píše:
Pátek 31.12.2010 14:19
...lepsie by bolo napisat - forum plne mogonov - to vystihne vsetko...
Anonym píše:
Pátek 31.12.2010 15:13
Všetkým, ktorí navštevujú PB-otvorene, ale nielen im, želám v roku 2011 hlavne pevné zdravie, rodinnú pohodu a splnenie čo najviac predsavzatí, ktoré si dáva takmer každý z nás na Nový rok.

A ako predstaviteľ SaS v regióne by som sa chcel poďakovať všetkým našim voličom a sympatizantom, ktorí nám v roku 2010 prejavovali svoju priazeň.

S pozdravom a želaním veselej silvestrovskej oslavy
Pavol Hladký
Anonym píše:
Pátek 31.12.2010 16:06
Ďakujeme!!
Anonym píše:
Sobota 01.01.2011 17:08
Už len Ty si tu chýbal.
Anonym píše:
Pondělí 10.01.2011 14:47
Neviem o akej priazni Paľko hovoríš. Komunálne voľby jasne ukázali akú "priazeň" Ty a Tvoja strana v našom meste požívate. Nemaľuj si zbytočne potemkinovské dedinky
Anonym píše:
Pátek 31.12.2010 16:09
Veľmi správny a výstižný príspevok. Janás presne využil situáciu , tak ako predtým Adame , a teraz bude 4 roky ryžovať na sprostosti svojich voličov. Potom možno bude chcieť byť "posrancom" v NRS alebo nejaký iný flek od bradavičnatého Robiho. Jediný spôsob ako mu tento jeho plán narušiť sú len občianske potesty proti svinstvám typu jeho terajšieho platu a podobne. Bradavičnatý Robi sa potom zľakne a Janása pustí k vode podobne ako predtým Adameho, Mikšovského a ďalších nedávno sa ešte radiacich k celebritám mesta a okresu. Preto držím palce poslancovi Smatanovi. Totiž len tak je možné charaktery ako Janás, Kubovič a pod. zastaviť !!!!
Anonym píše:
Pátek 31.12.2010 17:48
Tento príspevok je hulvácky, deliť ľudí podľa charakteru dokáže len bezcharakterný. A čo to ten Smatana ?Spasí mesto svojimi nápadmi? Takže demokratovi zo SAS je 6000 hlasov nič. Navrhnúť znížiť plat o 0,25% je pre niekoho veľké hrdinstvo, lenže v tomto podaní išlo len o zviditeľnenie sa, predviesť sa ako večný rebel, ľúbivé, ale prezieravé.
Anonym píše:
Pátek 31.12.2010 18:06
Matematika nie je tvojou silnou stránkou :-)))
Smatana nenavrhol zníženie Janasovho platu o 0,25%, to by asi nemalo nijaký význam. Navrhol zníženie platu z 1,6 násobku na 1,25 násobok, čo je zníženie tej prirážky zo 60% na 25%. Nebavíme sa o fazulkách, ale o 25 200 Sk mesačne. To je už plat pre jedného človeka.

Ale aspoň vidieť ako uvažujú voliči Smeru :-) že 0,25% :-)
Anonym píše:
Pátek 31.12.2010 18:15
Čo matematika, aj s logikou to má akési čudné!
Že "deliť ľudí podľa charakteru dokáže len bezcharakterný".

Riadna kravina. Keď o podvodníkovi poviem, že je podvodník, tak som akože bezcharakterný ja?
Anonym píše:
Pátek 31.12.2010 19:01
Soudruzi zo SMERU(Strany Mimoriadne Efektívnych Rozkrádačov) sa vždy pohoršovali keď ich niekto označil za červenú čvargu. To, že takéto označenie je pravdou dokazuje aj soudruh Janás vymeraním svoho ľudového socialneho platu. Nasledovať budú vysoké odmeny za účasť v správnych radách pre verných a poslušných smerákov, pochybné zákazky pre kámosov a možno sa dočkáme aj novej verzie "marianskeho buzerplacu-tunela" v Janásovom prevedení.
Sociálny demokrat, člen strany Smer-SD
Sociálny demokrat, člen strany Smer-SD píše:
Sobota 01.01.2011 02:29
Neprislúcha mi hodnotiť výšku platu pána primátora. Neviem či je plat vysoký, neviem či je plat nízky. Avšak, je nutné uvedomiť si, že pán primátor sa vzdal akýchkoľvek paušálnych náhrad a všetky výdavky, ktoré sú spojené s funkciou šéfa radnice, a ktoré si primátor mesta musí hradiť z prostriedkov, ktoré mu na to mesto zo svojho rozpočtu vždy doteraz poskytlo (tým nemyslím konkrétne pána predsedu Janasa, ale jeho predchodcov), t. j. paušálne náhrady, bude odteraz pán primátor hradiť z vlastného príjmu, ktorým je jeho plat ako šéfa radnice. Primátorský plat teda rozhodne nie je určený iba na živobytie samotného pána primátora, ale jeho značná časť bude spotrebovaná pri práci za záujmy mesta a jeho občanov. Ešte raz opakujem. Všetky výdavky primátora mesta, ktoré boli doteraz spojené s úhradou prostredníctvom paušálnych náhrad, odteraz budú hradené zo samotného primátorského platu. A to je rozhodne nutné vziať do úvahy. Preto by sa nakoniec dalo konštatovať, že primátorský plat vo výške 3 824 eur je menší, než by mohol byť. Avšak, je nutné vziať do úvahy aktuálnu, nie celkom dobrú finančnú situáciu mesta a zohľadniť ju v každom smere. I pri určovaní výšky platu radničného pána. A preto som rád, že sa aj pán primátor uskromní. Nebolo by totiž dôveryhodné a ani správne žiadať občanov o uskromnenie sa, ak by radnica a najmä jej šéf, nezačali šetriť sami od seba.
Anonym píše:
Sobota 01.01.2011 07:59
A preto som rád, že sa aj pán primátor uskromní. Nebolo by totiž dôveryhodné a ani správne žiadať občanov o uskromnenie sa, ak by radnica a najmä jej šéf, nezačali šetriť sami od seba.
-------------------------
Na to, aký si ty dement, máš naozaj veľké šance to dotiahnúť to po straníckej linke poriadne vysoko-ďaleko :DDDDDDDDDDD
Anonym píše:
Sobota 01.01.2011 09:52
A čo konkrétne zahŕňajú paušálne náhrady? Preplácanie súkromného auta? Alebo PHM do služobného? Alebo rôzne pohostenia? Obleky? Alebo cestovné k rodine? Lístky na MHD? Stravné pri služobných cestách? Vreckové pri zahraničných služobných cestách?
Anonym píše:
Sobota 01.01.2011 17:57
Prajem vám všetkým, bez rozdielu ktorej strane fandíte, veľa zdravia v novom roku.Prajem všetkým, ktorí v jednom kuse urážajú každého s opačným názorom ako majú sami, aby sa skľudnili, nie sme v parlamente. Poďme konečne niečo urobiť pre mesto všetcia, nepodliehajme ješitnosti. Dobrý a zlý Bystričan? Kto si to dovolí takto deliť ľudí, je ťažko dobrým človekom. Tak veľa zdaru, aj kritiky pán Smatana, len objektívnej, nie podpásovej a zákernej.
Anonym píše:
Pondělí 03.01.2011 00:43
Ty SMERácky chruňo, prestaň už konečne so svojimi dristami a zalez!!!
Anonym píše:
Pondělí 03.01.2011 16:27
Na vynovenej stranke považia som našiel celkom zaujímavú tabuľku ohľadne miezd viacerých primatorov z regionu.
Anonym píše:
Sobota 01.01.2011 20:40
Stačí si prečítať pár viet a je to nad slnko jasnejšie.

A tá obhajoba Janasa s paušálnymi náhradami. Viete v čom je rozdiel medzi platom a tými náhradami? Že náhrady sa nepočítajú do dôchodku. A EVIDUJÚ SA.

Milí socdemáci, máte problém. Ťažko vám obhajovať rovnosť a skromnosť, a súčasne obhajovať stotisícové platy pre svojich kandidátov.
Anonym píše:
Neděle 02.01.2011 07:04
...Im to nevysvetlíš! Ich IQ jednoducho nepustí. A Janas práve takýchto potrebuje. Hlúpych a oddaných.
Problém je v tom, že on si tých hlúpych dokázal zjednotiť, jeho protikandidáti nie!
To je všetko.
PS: Neviete, kedy si ten trápny Kirsch, Chalúpka a ďalší uvedomia že je po voľbách a odstránia tie svoje bilboardove symboly porážky? Alebo im to ešte nedošlo?
Anonym píše:
Neděle 02.01.2011 09:32
Oni na to ešte neprišli, že je koniec.
A naviac, Kirch aj Chalúpka sa zrejme sami sebe tak páčia, že sa chcú pozerať na seba čo najdlhšie. Veď tak fasa vysúkané rukávy a holyvúdsky úsmev len tak ľahko nevidíš :DDD
Anonym píše:
Úterý 04.01.2011 12:26
Lepší Chalúpka na bilboarde ako na radnici.
Anonym píše:
Neděle 02.01.2011 13:51
Oprava v nadpise!
Správne ma byť " Socialný dement, člen strany .....
Anonym píše:
Neděle 02.01.2011 19:41
Vysvetlenie - ak si objednávaš bilboard, objednávaš výrobu a prenájom tabule. Nie odstránenie. Odstráni sa to až prelepením, keď si plochu niekto objedná. Takže to tam môže byť ešte dlho.
Anonym píše:
Neděle 02.01.2011 21:03
co uz spravime, este nejaky ten tyzden si nutene pozrieme odbornikov na bilboardoch,lepsie ako keby nam vladli 4 roky...Robertko sa tiez usmieva vedla ciest po celom Slovensku a prt mu je to platne....
Anonym píše:
Neděle 02.01.2011 22:33
No celkom tak to asi nie je.
Pri hlavnej križovatke oproti železiarstvu bolo napr. 5 kandidátov, 4 z nich už sa stiahli, len ten trapko s vyhrnutými rukávmi tam stále svieti. A to je január 2011 a voľby boli tuším ešte niekedy v novembri v minulom roku :DD
Anonym píše:
Úterý 04.01.2011 12:32
Vážení,ved štyri roky uteču ako voda a putače budu znovu aktuálné.....
Anonym píše:
Úterý 04.01.2011 06:34
Č čakáte od OO SMER v Pov. Bystrici, keď celú organizáciu predstavuje zopár senilných starých fuchtiel z komunizmu a niekoľko mladých konjunkturalistov čakajúcich na svoju príležitosť.
Anonym píše:
Pátek 14.01.2011 20:57
Janas je nenažraný, ale akou zbraňou bojuje takou padne. Neobohacuje sa iba na obyvateľoch PB, ale bez kúska hanby aj na obyvateľoch papradna....ruka ...ruku umýva, teraz si ich umýva starosta Papradna s Janasom, jeho žena už má kúpené hlasy ako riaditeľka školy
NAMO
NAMO píše:
Sobota 01.01.2011 20:43
Návrh Zásad pre zriaďovanie a činnosť výborov v mestských častiach mesta Považská Bystrica

Opraviť bod 8.
Upraviť maximálny počet čelenou VMČ na 10 okrem
s výnimkou VMČ Rozkvet a VMČ SNP, Zakvášov, Hliny, kde je maximálny počet 11 členov.

Odôvodnenie:
Poslanci majú zo zákona automatickú účasť v konkrétnom VMČ čím značne obmedzia možnosť členov obyvateľstva mestskej časti kde ostáva minimum pozícii pre obyvateľov mesta, aktívne ako člen zúčastniť sa na VMČ kde doterajší maximálny počet 7 členov je nedostatočný.


IV. Forma práce výborov

Opraviť bod 2

Zasadnutia výborov sú verejné a konajú sa podľa potreby, minimálne však raz za dva mesiace. Oznámenie o konaní zasadnutia zverejní VMČ najneskôr 5 dni pred zasadnutím.

Odôvodnenie:
Doterajší termín 3 dní je nedostačujúci minimálne 5 dni.
Prípadne určiť pevne stanovené termíny príklad po vzoru VMČ Lány každý prví pondelok v mesiaci.

Doplniť bod 4


O priebehu a výsledkoch zasadnutia sa vyhotoví zápis, v ktorom má právo každý člen VMČ uviesť svoje odlišné stanoviská k prijatému uzneseniu. Zápis zo zasadnutia výboru doručí predseda na mestský úrad najneskôr do 7 dní od konania.

Doplnenie:
Následné mestský úrad povinne zverejní zápisnicu na mestskom webe a vývesných tabuliach mesta.
Anonym píše:
Sobota 01.01.2011 22:54
toto čo sa udialo na inagurácii primátora sa zapiše do historie .
Anonym píše:
Sobota 01.01.2011 23:00
To sa neudialo je to návrh.
Anonym píše:
Neděle 02.01.2011 18:09
Návrh Zásad pre zriaďovanie a činnosť výborov v mestských častiach mesta Považská Bystrica,návrh je dobrý,iba by som chcel doplnit a zároven poprosit pána Smatanu s realizáiou až po konzultácii s primátorom,možno aj jeho návrhy sa budu realizovat,kedže vo svojom volebnom programe má aj bod-Posilnenie kompetencii mestských častí,lebo doteraz práca výborov mestkých častí sa akosi podcenovala-taká bola moja skusenost.Dušan Hošták.
Anonym píše:
Neděle 02.01.2011 18:41
Juraj Smatana ma predložit Primátorovi Zásady VMČ do 14.1.2010 dufame že ich zverejní aj tu na webe.
Až potom nasledne po vzajomnej konzultáci Janas -Smatana bude na najbližom zasadaný zastupiťelstva predložené na schválenie.
Je to jedna z prvích tém a kde bude Janas a Smatana spolupracovat na spoločnom znení zásad VMČ. Kde spoločne posilnia VMČ a bude im jedno kto z akej strany je.
Anonym píše:
Pondělí 03.01.2011 14:31
'zastupiťelstva'...
'na najbližom zasadaný' ...
'prvích tém'...
K+ :)))
Anonym píše:
Pondělí 03.01.2011 15:16
Presne takto opravuje office :-)Microsoft;
Anonym píše:
Úterý 04.01.2011 06:22
Krásna charakteristika súčasnej veľkej ale aj komunálnej politiky odznela v časkej tlači odkial si dovolím čerpať tento príspevok :

                 P O L I T I C K Ý P A R A Z I T I Z M U S

  Politická mašinéria napojená na podnikavcov a veľkovekslákov najrôznejšieho druhu, mafiánsky systém prerastený do radov polície a prokuratúry. Systematické drancovanie majetku a budúcnosti krajiny. Daňových poplatníkov prídu paraziti štátu na miliardu denne. S touto zdrvujúcou kritikou vyšla v pondelok česká Iniciatíva „Vyměňte politiky“, ktorá reaguje na novoročný prejav prezidenta Václava Klausa.


Podľa hovorcu iniciatívy Jaroslava Kuchařa nie je dôležité ani tak to, čo prezident v prejave povedal, ale čo v ňom chýbalo. „V uplynulom roku sa v celej nahote ukázala bieda českej politiky. V tomto zmysle považujem (Klausov) prejav za pokus o legitimizáciu súčasnej politickej mašinérie“. „Vďaka arogancii, strate zvyšku súdnosti a amatérizmu v komunikácii vrcholných politikov sme mohli nazrieť bez príkras do ich sveta a naše neblahé tušenia sa zmenili v desivú istotu,“ uviedol.

Súčasné politické strany označil za „bratstvá obchodujúce s mocou na prerozdeľovanie peňazí daňových poplatníkov“. „Hlavným cieľom strán je speňažiť túto moc, vytvoriť systémy, ako peniaze v čo najväčšej miere z verejných rozpočtov ukradnúť a previesť na účty strán a jednotlivcov. Celá táto mašinéria je napojená na podnikavcov a veľkovekslákov najrôznejšieho druhu, ktorí vytvárajú príslušné peňazovody a celý kruh tým uzatvárajú. Celý mafiánsky systém prerástol do radov polície, štátnych zastupiteľstiev, znalcov a sudcov,“ uviedol.

„Marketing strán je postavený na starej dobrej stratégii rozdeľuj a panuj. Vypätou argumentáciou štve proti sebe najrôznejšie skupiny obyvateľov a tento zvrátený marketing má devastujúce účinky. Spoločnosť je kontinuálne polarizovaná, čo vedie buď k skepse a apatii alebo naopak k významnej radikalizácii názorov,“ konštatuje.

„Po voľbách si strany rozdeľujú moc aj v prospech opozície, aby eliminovali jej skutočnú úlohu“ a svoje dominantné postavenie si udržujú spôsobom financovania zo štátneho rozpočtu a volebnými zákonmi. Malé strany sú znevýhodnené natoľko, že ich to prakticky vyraďuje z politickej súťaže. „Pokiaľ hrozí vďaka veľkým aféram odliv preferencií veľkej politickej strane, nie je nič jednoduchšie, než prefinancovať vznik nových strán, ktoré znechutených voličov včas zachytia,“ dodal.

"Tento zdrvujúci pohľad do žumpy reálnej politiky má bohužiaľ aj zásadné dopady na naše peňaženky,“ dodáva. Pripomína údaje TI, podľa ktorých sa predražením vo verejných zákazkách stratí 150 miliárd korún ročne. Ďalšie padnú na účelové, t.j. zbytočné projekty, nebo prejdú účtovníctvom štátu alebo samosprávy len čiastočne alebo vôbec. Kuchař prirovnáva štát k akciovej spoločnosti a občanov k akcionárom. Podľa jeho slov „miliarda denne nemôže zmiznúť pochybením niekoľkých jednotlivcov, je to systematické drancovanie majetku a budúcnosti tejto krajiny.“

Najväčšiu vinu však podľa neho nesie generácia štyridsiatnikov a päťdesiatnikov. Tí sa nezaujímali a nezaujímajú o to, čo sa deje, hoci v deväťdesiatych rokoch mali dostatok rozumu a možností všetkým uvedeným praktikám zabrániť. Pripomenul štúdie, podľa ktorých miera korupcie klesá s rastom angažovanosti občanov. „Preto to brojenie súčasného establishmentu proti nepolitickej politike. Raz za štyri roky príď, zvoľ ma a potom drž hubu, maximálne si zanadávaj v krčme, ale hlavne plať dane. Preto to nálepkovanie „pravdoláskovci“. Aktívnej a funkčnej občianskej spoločnosti sa totiž boja ako čert kríža. Bojí sa jej viac ako revolúcie, obzvlášť zamatovej, tú dokážu zvládnuť ako nám to

reklama
 
dokázali pred dvadsiatimi rokmi.“

Vyzval preto permanentnej kontrole a vyvíjaniu takého tlak na strany a úradníkov, aby sa im neoplatilo kradnúť. „Aby robili to, čo majú, to je slúžili občanom, za to si ich nakoniec platíme,“ vyzval. „Každý z nás musí skôr či neskôr urobiť vedomú voľbu, či bude v spoločnosti fungovať ako parazit alebo ako slušný človek," dodal Kuchař.

Presne toto charakterizuje situáciu aj v Považskej Bystrici, kde vymenením Janása za Adameho sa vôbec nič nezmenilo . Tie isté svine, čo kradli za Adameho budú kradnúť aj za Janása a občania sú to posledné čo ľudí na radnici zaujíma. Je to tak práve vďaka tuposti samotných voličov , ktorí skočia na pekné rečí chrapúňov kvákajúcich o svetlých zajtrajškoch presne ako sa teraz stalo v meste.
Anonym píše:
Úterý 04.01.2011 08:46
Veľmi dobrý príspevok.
Ale otázka znie, čo sa dá robiť v diere ako PB, pri takej kvantite prepitých, či degenerovaných mozgov :(
Anonym píše:
Středa 05.01.2011 20:52
Len revolúcia a to od podlahy a v celom štáte. Vyčistiť, ale kedˇ tak uvažujem aj vo svete je veľa špiny, takže nám zostáva iba ak tešiť sa na raj, že aspoň tam bude spravodlivosť!
Anonym píše:
Neděle 09.01.2011 21:16
Vážený spoluobčania, sledujem Vaše diskusie už nejakú dobu. Nechceli by ste sa už zamyslieť nad tým, čo píšete a ako konáte? Bolo by dobré, keby ste si všetci spomenuli, aký systém bol zavedený po "revolúcii". Nezáležalo nikomu na tom, čo dotyčný robí, ako to robí a či je prospešný, alebo nie. Podstané bolo a aj taeraz je, či bol člen komunistickej strany, atď. Veď pozrime sa do stanov politických strán, aké majú kritériá na svojich členov. V drvivej väčšine členovia kom. strany, atď. nemajú nárok. A pozrime sa, ktorá starna má v kritériách poctivosť, serióznosť a pod. Čo potom chcete? Akú revolúciu chcete? Iba ak takú, že jednu garnitúru nahradí tá Vaša - nová, lebo táto krajina ešte nedorástla na úroveň, kde je slušný a poctivý občan uznávaný a uctievaný a nie spoluobčanmi hodnotený ako naivný blázon... Preto na záver Vám prajem príjemné snenie a snáď Vás zobudí uznesenie!
Anonym píše:
Pondělí 10.01.2011 19:53
...táto krajina ešte nedorástla na úroveň, kde je slušný a poctivý občan uznávaný a uctievaný....Prosím Vás, menujte mi aspoň jednu krajinu, kde sa toto dodržuje, kde uznávajú takéto hodnoty / okrem Sovietského zväzu-tam to bolo tiež iba na papieri/

« červen 2022 »
červen
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359