Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Návrh zmluvy medzi Mestom Považská Bystrica a TV Považie o poskytovaní mediálnych služieb

Návrh zmluvy medzi Mestom Považská Bystrica a TV Považie o poskytovaní mediálnych služieb

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Středa 09.09.2009 18:17
Pomocou informačného zákona som si vyžiadal od Mesta Považská Bystrica návrh zmluvy, ktorým sa bude zaoberať mestské zastupiteľstvo vo štvrtok 10. septembra 2009. Odpoveď prišla pred pol hodinou.

Zmluva o poskytovaní mediálnych služieb

 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení

 

 

 

 

Objednávateľ: Mesto Považská Bystrica

zastúpené MUDr. Miroslavom Adamem, primátorom mesta

Sídlo: Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica

IČO: 317  667

DIČ: 2020684632

(ďalej len objednávateľ)

 

 

Dodávateľ: ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s. r. o.

zastúpená Petrom Galovičom, konateľom spoločnosti

Sídlo: M.R. Štefánika 149, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 36330710

IČ DPH : SK2021752194

Bankové spojenie: 1738613051/0200

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín

Oddiel : s.r.o. vložka č. 14090/R

(ďalej len dodávateľ)

 

 

 

Čl. I

Predmet zmluvy

 

 1. Dodávateľ je vysielateľom televíznej programovej služby TV Považie v súlade s licenciou T 156.

 

 1. Dodávateľ sa zaväzuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve poskytovať mediálne služby prostredníctvom vysielania programovej služby TV Považie. V rámci svojich vysielacích programov dodávateľ zabezpečí výrobu a spracovanie televíznych relácií, mediálnych správ a pod., v ktorých bude vysielať najmä:

  1. oznamy o rokovaniach orgánov mesta (mestského zastupiteľstva a primátora mesta) a poradných orgánoch mestského zastupiteľstva (t. j. mestskej rady, komisií mestského zastupiteľstva, o zasadaniach výborov miestnych častí) a informácie z týchto rokovaní,

  2. úradné oznamy a informácie Mesta Považská Bystrica, resp. jeho výkonného orgánu – MsÚ,

  3. VZN Mesta Považská Bystrica, uznesenia Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici a ďalšie dokumenty, ktorých zverejnenie ukladajú všeobecne záväzné normy, alebo o ich zverejnení rozhodol niektorý z orgánov mesta,

  4. informácie o činnosti a aktivitách mestom zriadených alebo založených subjektov (školy, školské zariadenia, domov dôchodcov, príspevková organizácia PX Centrum Považská Bystrica) a informácie o aktivitách podnikateľských subjektov s majetkovou účasťou mesta (napr. MŠK Považská Bystrica, s.r.o., Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. a iné),

  5. oznamy a informácie o činnosti mestskej polície,

  6. informácie z oblasti civilnej a požiarnej ochrany a záchranných zložiek,

  7. informácie pre obyvateľov z oblasti dopravy, zdravotníctva a služieb.

 

 1. Rozsah vysielania podľa bodu 2 tohto článku je 22 hodín vysielania v priebehu jedného mesiaca. Štruktúru vysielania, t. j. názov programu a jeho stručný obsah, jeho časový rozsah a dátum odvysielania odovzdá dodávateľ objednávateľovi v písomnej forme spolu s faktúrou po uplynutí príslušného mesiaca.

 

 1. Dodávateľ sa zaväzuje vyhotoviť pre objednávateľa záznamy z rokovaní Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici na DVD nosičoch a tieto odovzdať objednávateľovi do 5 dní od ich zaznamenania.

 

 1. Na požiadanie objednávateľa, formou objednávky, vyhotoví a odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi na DVD nosiči záznam z konkrétne určeného vysielania týkajúceho sa činnosti orgánov mesta a MsÚ v lehote najneskôr do 5 dní od jeho vyžiadania. Za uvedenú službu si bude zhotoviteľ fakturovať sumu vo výške 10 € (desať eur) za jeden DVD nosič.

 

 1. Nad rozsah vysielania uvedeného v bodoch 2 a 3 tohto článku si bude mesto individuálne, formou objednávok, uplatňovať svoje požiadavky na vysielanie ďalších televíznych spotov, za čo bude individuálne stanovená a fakturovaná cena.

 

 1. Ako bonus (bezplatne) zaradí dodávateľ do svojho infotextového vysielania informácie o činnosti mesta potrebné pre občanov (rôzne oznamy, upútavky na kultúrno-spoločenské a športové podujatia a pod.).

 

 

Čl. II.

Cena služieb a platobné podmienky

 

 1. Cena za realizáciu predmetu zmluvy v rozsahu dohodnutom v čl. I. v bodoch 2, 3 a 4 je dohodnutá vo výške 6 300€ vrátane DPH (šesťtisíctristo eur) za jeden mesiac.

 

 1. Cenu bude objednávateľ uhrádzať na základe faktúry vystavenej dodávateľom mesačne vždy po uplynutí príslušného mesiaca. K faktúre bude priložená špecifikácia vysielania, t. j. názov programu a jeho stručný obsah, časový rozsah a dátum vysielania. Objednávateľ uhradí faktúru do 15 dní od jej obdržania na účet dodávateľa č. 1738613051/0200 vedený vo VÚB a.s. pobočka Považská Bystrica. Pri nedodržaní zmluvne dohodnutého časového rozsahu vysielania môže byť cena služieb znížená o alikvotnú čiastku.

 

 1. Cenu služieb realizovaných na základe individuálnej objednávky mesta podľa čl. I. bodu 5 tejto zmluvy uhradí objednávateľ do 15 dní po obdržaní faktúry vystavenej dodávateľom po odvysielaní televízneho spotu, resp. dodaní DVD nosiča.

 

 1. V cene za realizáciu predmetu zmluvy podľa bodu 1 tohto článku je aj prípadná inzercia objednávateľa súvisiaca s výkonom jeho pôsobnosti podľa zákona o obecnom zriadení a ďalších súvisiacich právnych predpisov (napr. odpredaj majetku, vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže a pod.).

 

 

Čl. III

Základné povinnosti dodávateľa

 

 1. Dodávateľ – vysielateľ je povinný zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci dohodnutej vysielanej programovej služby tak, že umožní vystúpenia k aktuálnym informáciám o dianí v meste, činnosti orgánov mesta a činnosti mestského úradu primátorovi mesta, hovorcovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva vyvážene.

 

 1. Dodávateľ – vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby programy a ostatné zložky programovej služby vysielané v rámci volebnej kampane boli v súlade s platnými volebnými zákonmi Slovenskej republiky.

 

 

Čl. IV

Termín plnenia a platnosť zmluvy

 

Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

 

 

Čl. V

Osobitné ustanovenia

 

 1. Individuálne požiadavky objednávateľ oznámi dodávateľovi a v prípade dohody zašle objednávku minimálne 5 dní pred konaním akcie, resp. potreby natáčania.

 

 1. Pri individuálnych objednávkach je objednávateľ oprávnený odkontrolovať televízny spot pred jeho zaradením do vysielania. Objednávateľ má právo prejaviť nesúhlas s jeho uverejnením, čo sa dodávateľ zaväzuje rešpektovať.

 

 1. Za obsah zverejnených informácii, oznamov a dokumentov zodpovedá vysielateľ, pokiaľ tieto neboli poskytnuté alebo zverejnené oficiálnym zdrojom (dotknutým subjektom) príslušným orgánom samosprávy, štátnej správy a pod.

 

 

 

VI.

Ukončenie zmluvy

 

 1. Zmluva môže byť medzi zmluvnými stranami ukončená dohodou alebo výpoveďou niektorej zo zmluvných strán.

 

 1. Výpoveďou môže zmluvu ukončiť ktorákoľvek zo zmluvných strán a to i bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je pre obidve zmluvné strany rovnaká – jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

 

 

VII.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

 1. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť vyhotovené iba písomne, vo forme dodatkov a musia byť odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami.

 

 1. Zmluvné strany zmluvu prečítali a jej obsahu porozumeli. Vyhlasujú, že zmluva je prejavom ich slobodnej vôle, nie je uzatvorená v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú.

 

 1. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, každé s platnosťou originálu, pričom každá strana obdrží dve vyhotovenia.

 

 

 

 

V Považskej Bystrici, dňa 1. 10. 2009

 

 

 

 

 

Objednávateľ: Dodávateľ:

 

 

 

 

 

 

............................................................. ...........................................................

MUDr. Miroslav Adame Peter Galovič

primátor mesta konateľ spoločnosti

 

 

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici

 

 

 

 

 

Predkladá: Ing. Milan Novák, prednosta MsÚ

 

 

 

 

 

 

 

K bodu: Návrh Zmluvy o poskytovaní mediálnych služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

 

 

 

 

 

 

 

Materiál obsahuje: - návrh na uznesenie

- návrh Zmluvy o poskytovaní mediálnych služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

 

 

 

 

 

 

V Považskej Bystrici 10. 09. 2009

Návrh na uznesenie

 

 

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí konanom 10. septembra 2009 prerokovalo návrh Zmluvy o poskytovaní mediálnych služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

A/ berie na vedomie,

 1. že dňa 29. 6. 2009 bola doručená spoločnosti ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s.r.o. zastúpenej Petrom Galovičom, konateľom, výpoveď Zmluvy o poskytovaní mediálnych služieb uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, pričom výpovedná lehota uplynie 30. 9. 2009,

 2. že návrh novej Zmluvy o poskytovaní mediálnych služieb uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka medzi spoločnosťou ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s.r.o. a Mestom Považská Bystrica je predkladaný v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici č. 68/2009 zo dňa 15. 7. 2009,

 

B/ schvaľuje

predložený návrh Zmluvy o poskytovaní mediálnych služieb uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi spoločnosťou ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s.r.o. zastúpenou Petrom Galovičom, konateľom a Mestom Považská Bystrica zastúpeným MUDr. Miroslavom Adamem, primátorom mesta s účinnosťou od 1. 10. 2009,

 

C/ poveruje

primátora mesta, MUDr. Miroslava Adameho, na podpísanie Zmluvy o poskytovaní mediálnych služieb uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení s účinnosťou od 1. 10. 2009.

 

Anonym píše:
Středa 09.09.2009 19:35
Miestni bolševici si zaplatia propagandu z našich daní.Vezmite rozum do hrsti.Volte Smatanu,ten spraví poriadok, nie týchto sprostých zlodejov.
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Středa 09.09.2009 20:39
Naozaj vďaka za dôveru a podporu, ale pokiaľ bude každý tretí diskusný príspevok končiť "voľte smatanu", prestanem diskusie čítať aj ja :-)
Anonym píše:
Středa 09.09.2009 22:02
K tej zmluve, bežná štandardná zmluva, nič na nej nevidím.
Anonym píše:
Středa 09.09.2009 22:22
Zmluva je to štandardná, ale jej obsah nie.
Poprvé - podobnú zmluvu o mestskom infokanáli, len na 12 rokov dopredu, už má mesto uzavretú s TV Marika.
Podruhé - mesto platí televízii za to, kvôli čomu vlastne televízia vznikla. Veď je to ako keby štát platil televíziám za to, že informujú o práci politikov!

Jedine vysielanie celého zastupiteľstva je asi vec, ktorá nie je štandardným obsahom súkromnej televízie, za to je platenie v poriadku.

Ako k tomu prídu ostatné televízie a noviny? O inzerciu sa s nimi musia pobiť, ale títo majú peniaze navyše.
Keď vznikne tretia televízia, budeme ju tiež platiť z verejných peňazí?

Anonym píše:
Čtvrtek 10.09.2009 01:11
..."Jedine vysielanie celého zastupiteľstva je asi vec, ktorá nie je štandardným obsahom súkromnej televízie, za to je platenie v poriadku."...

Omyl. Vysielajú to preto, lebo to začala vysielať Marica a malo to úspech u verejnosti. A myslím si že hlavne vďaka príspavkom občanov-rebelantov, Ševčíka, Chupeka, Cenklovej, Smatanu. Veď kto by počúval takého Bačíka, Adameho,...:)

A takto to budú vysialať tak či tak, ale mesto im zaplati 6300 E/mesiac, čo je 2 277 525 Sk/rok. A je vystarané.
A na oplátku, zopár ochotných poslancov a vicezbytočností + Starý ujo sa začne v TíVí objavovať drobátko hustejšie. Samozrejme legislatívne o.k., ale za cudzie peniaze :)))
Anonym píše:
Čtvrtek 10.09.2009 01:35
Informované zdroje tvrdia, že kandidovať do VÚC chce aj Galovič, majiteľ TV Považie.

Anonym píše:
Čtvrtek 10.09.2009 07:53
To sme dopadli ked smer sa musi spojiť z HZDS a to si nahovarali,že aký su silný a neporaziteľný-stavaju sa z nich radod....,pridaju sa k hoci komu.
Anonym píše:
Středa 09.09.2009 21:58
Ty agitátor, s tebou nebude všetko naporiadku. Možno máš doma voodoo bábiku Smatanu? Na Smatanovom mieste by som si kupil slzák.
Anonym píše:
Středa 09.09.2009 22:39
Idem si založiť televíziu a mám krásny život. Za 2 a pol miliona ročne splatím hravo úvery na techniku, zariadenia a som za vodou.
Anonym píše:
Středa 09.09.2009 22:42
JA tiež nejdem volit Smatanu, lebo by som to nezrealizoval, klapol by mi po prstoch a kšeft s telkou by mi nevyšiel. Takých nechcem a vravim to otvorene. Nech žije zisk a kšeft.
Anonym píše:
Čtvrtek 10.09.2009 09:31
Adame and kompanýýýýý ved sa spamätajte cez 2 mil. korún ...ďalší výdavok mesta??? To je uplne nepochopitelné. A pritom mate na krku už jednu televíziu. Je to choré ako vôbec celý smer a jeho politika. Nech mi niekto vysvetlí prečoooooooo. Juraj skus ty...ale vopred ti hovorim...nepochopim
Anonym píše:
Čtvrtek 10.09.2009 09:42
Adame and kompanýýýýý ved sa spamätajte cez 2 mil. korún ...ďalší výdavok mesta??? To je uplne nepochopitelné. A pritom mate na krku už jednu televíziu. Je to choré ako vôbec celý smer a jeho politika. Nech mi niekto vysvetlí prečoooooooo. Juraj skus ty...ale vopred ti hovorim...nepochopim
Anonym píše:
Čtvrtek 10.09.2009 15:41
doteraz sa Galovicovi platilo 1.740.000 Sk...v navrhu novej Zmluvy je to o 500 000 tis. rocne viac
Anonym píše:
Neděle 13.09.2009 09:46
No čomu sa divíte ?? Je kríza, treba priplatiť !!!
Anonym píše:
Neděle 13.09.2009 11:44
mesto ratlíkovi voľačo prihodilo aspon mu ostane na zaujímavé fimovačky v teréne

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359