Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Návrh VZN o zákaze užívania alkoholických nápojov na verejnosti

Návrh VZN o zákaze užívania alkoholických nápojov na verejnosti

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Čtvrtek 14.08.2008 14:28
Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 12. 8. 2008. Prerokúvať sa bude na augustovej schôdzi mestského zastupiteľstva. Farebné zvýraznenia zaujímavých častí návrhu VZN - autor.

Návrh VZN o zákaze užívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach je v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli.

Vyvesený: 12. 8. 2008

 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA POVAŽSKÁ BYSTRICA O ZÁKAZE UŽÍVANIA ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV NA VYMEDZENÝCH VEREJNE PRÍSTUPNÝCH MIESTACH

 

            Mestské zastupiteľstvo mesta Považská Bystrica vydáva podľa § 4 ods. 3 písm. n) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel a na základe § 2 ods. 2 zák. č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických   nápojov a  o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb toto všeobecne záväzné nariadenie o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov.

 
Čl. 1

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "VZN") je utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta Považská Bystrica ich ochranou pred zneužívaním alkoholických nápojov.

Čl. 2

Alkoholickými nápojmi na účely tohto VZN sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.

Čl. 3

1.    Zakazuje sa

a)    predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať požívanie:

1)    osobám mladším ako 18 rokov,

2)    osobám zjavne ovplyvneným alkoholom,

3)    v zdravotníckych zariadeniach s výnimkou kúpeľných liečební pre dospelých,

4)    na zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach s výnimkou piva   a vína,

5)    na verejných kultúrnych podujatiach určených pre osoby mladšie ako 18 rokov,

b)    podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich bezprostredné požitie vodičom,

c)    vstupovať do priestorov vozidiel verejnej dopravy osobám zjavne ovplyvneným alkoholom, ak ohrozujú alebo môžu ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť dopravnej premávky alebo prepravy, verejný poriadok, alebo vzbudzujú verejné pohoršenie.

 1. Ďalej sa zakazuje predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov na týchto určených verených priestranstvách a v tomto časovom rozpätí:

a)    na verejných priestranstvách nachádzajúcich sa v hraniciach obvodu výboru mestskej časti Stred, predovšetkým pred budovou mestského úradu, budovou obvodného úradu, obchodnými domami Hypernova , Prior, Ščokino a budovou organizácie PX - Centrum v čase od 14. 00 hod. do 06.00 hod nasledujúceho dňa každý deň,

b)    na verejných priestranstvách nachádzajúcich sa v hraniciach obvodu výboru mestskej časti Strojárenská štvrť, predovšetkým v priestore pred železničnou stanicou, pred Domom OZK - kultúrnym domom a bývalým Spoločenským domom vrátane zelenej plochy, na celej ulici Tatranskej a Robotníckej, v parku mladých medzi ulicami Ivana Krasku a Odborov a v podstavanosti bytovky č. 149 na ul. M. R Štefánika v čase 14. 00 hod. do 06.00 hod. nasledujúceho dňa každý deň,

c)    na verejných priestranstvách nachádzajúcich sa v hraniciach obvodu výboru mestskej časti Rozkvet, predovšetkým v priestore verejnej zelene pred kaplnkou Svätej Heleny a do vzdialenosti 100 m od reštauračných a pohostinských zariadení nachádzajúcich sa na sídlisku Rozkvet v čase od 14. 00 hod. do 06.00 hod. nasledujúceho dňa každý deň,

d)    v priestoroch detských ihrísk a športovísk a v priestoroch vo vzdialenosti 100 m od predškolských a školských zariadení pre deti a mládež do 18 rokov, nepretržite,

e)    na cintorínoch a v priestoroch vo vzdialenosti do 100 m od miest určených na vykonávanie náboženských obradov nepretržite,

f)     v priestoroch pred Domami kultúry vo všetkých mestských častiach vo vzdialenosti 100 m od nich v čase od 14.00 hod. do 06.00 hod. nasledujúceho dňa každý deň,

g)    v priestoroch staníc a zastávok Železníc Slovenskej republiky a staníc autobusov prímestskej a diaľkovej autobusovej dopravy a vo vzdialenosti 100 m od nich nepretržite,

h)   Primátor mesta môže na požiadanie udeliť výnimku na jednorazové povolenie predávania, podávania a požívania alkoholických nápojov na miestach a v čase uvedenom v tomto odseku, ak ide o organizované predajné, propagačné alebo iné mestu ohlásené podujatia.. Tento zákaz sa nevzťahuje na exteriérové sedenia povolené a prevádzkované v súlade s VZN o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania exteriérových sedení na území mesta Považská Bystrica.

 1. V odôvodnených prípadoch, pri jednorazových alebo krátkodobých akciách celomestského alebo nadmestského významu, môže v rámci správneho konania primátor mesta rozhodnúť o obmedzení alebo zákaze predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v predajniach potravín, na verejných priestranstvách alebo na iných verejne prístupných miestach.
 2. Za verejné priestranstvá na účely tohto VZN sa považujú miesta, ktoré slúžia na verejné užívanie a miesta inak verejne prístupné najmä ulice, námestia, chodníky, podchody, mosty, schodiská, parkoviská, zastávky MHD, parky, sídlisková zeleň, areály škôl, detské a školské ihriská, cintoríny, lesoparky, vodné toky a ich nábrežia a pod. .
 3. Zakazuje sa predaj alkoholických nápojov v predajni potravinárskeho tovaru na ulici Tatranská súp. č. 293 v Považskej Bystrici v čase od 23.00 hod. do 06.00 hod. nasledujúceho dňa každý deň.
Čl. 4
 1. Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, na ktoré sa vzťahujú zákazy a obmedzenia uvedené v čl. 3 ods. 1 písm. a) a b) a v ods. 2, sú povinné upozorniť verejnosť na zákazy a obmedzenia výrazným označením alebo oznámením (ďalej len "oznam") umiestneným v prevádzkarniach alebo v budovách na takom mieste, kde ich verejnosť nemôže prehliadnuť.
 2. Text oznamu podľa ods. 1 musí byť jednoznačný, výrazný, dobre viditeľný a umiestnený na vhodnom podklade. Súčasťou tohto oznamu musí byť citácia tohto VZN a zák. č. 219/1996 Z. z.
 3. Každý kto predáva alebo podáva alkoholické nápoje, na ktoré sa vzťahujú                                                         zákazy uvedené v čl. 3 ods. 1 písm. a) v bodoch 1. a 5., je povinný odoprieť ich predaj alebo podanie osobe, o ktorej má pochybnosť, či spĺňa podmienku veku, kým ju nepreukáže.
Čl. 5
 1. Osoby vykonávajúce činnosť, pri ktorej by mohli ohroziť život, zdravie sebe alebo iným osobám alebo poškodiť majetok, nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky pri vykonávaní tejto činnosti alebo pred jej vykonávaním, ak by počas tejto činnosti mohli byť ešte pod ich vplyvom.
 2. Povinnosť zamestnancov nepožívať alkoholické nápoje a nezneužívať iné omamné látky na pracoviskách zamestnávateľov a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a nenastupovať pod ich vplyvom do zamestnania ustanovuje Zákonník práce.
Čl. 6
 1. Zamestnanci mestskej polície sú oprávnení v rámci svojej pôsobnosti vyzvať osoby uvedené v čl. 5 ods. 1 tohto VZN na vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok.
 2. Zamestnanci mestskej polície sú oprávnení vyzvať na vyšetrenie podľa ods. 1 aj iné osoby ako sú uvedené v čl. 5 ods. 1 tohto VZN a to vtedy, ak je dôvodné podozrenie, že by spôsobili sebe alebo inému ujmu na zdraví v súvislosti s požitím alkoholických nápojov alebo iných návykových látok.
 3. Vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo iných omamných prostriedkov u zamestnancov uvedených v čl. 5 ods. 2 ustanovuje Zákonník práce.
Čl. 7
 1. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila zákaz, obmedzenie alebo povinnosť uvedenú v čl. 3 ods. 1 písm. a) a b), v čl. 3 ods. 2 a ods. 3 a v čl. 4, môže uložiť mesto pokutu od 5.000,- Sk / 165,97 € do 200.000,- Sk / 6 638,78 €.
 2. Fyzická osoba, ktorá porušila zákaz uvedený v čl. 3 ods. 2 je postihnuteľná podľa zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnení.
 3. Pokutu podľa ods. 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď zákaz, obmedzenie alebo povinnosť boli porušené.
 4. Na rozhodovanie o pokutách sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
Čl. 8

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia vyvesením na úradnej tabuli

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Úterý 23.09.2008 16:47
Do zoznamu miest, kde prijali VZN o obmedzení pitia na verejnosti, pribudla aj Rimavská Sobota.

V Rimavskej Sobote večer pribúdajú podnapití mladí ľudia, riešiť to má nariadenie

Rimavská Sobota 23. septembra (TASR) - Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov prijali na dnešnom mestskom zastupiteľstve poslanci Rimavskej Soboty. Podľa VZN sa zakazuje nielen predávať a podávať alkoholické nápoje osobám mladším ako 18 rokov a osobám zjavne ovplyvneným alkoholom, ale súčasne aj požívanie alkoholu na verejnom priestranstve počas celého roka a to v čase od 18. hodiny večernej do tretej hodiny rannej, s výnimkou Silvestra a Nového roka.

"Prijatie takéhoto nariadenia si vyžiadala kritická situácia už nielen medzi neprispôsobivými občanmi, ale aj medzi tínedžermi, ktorých stále viac vídať vo večerných hodinách v rimavskosobotských baroch, často pod vplyvom alkoholu, alebo v parkoch s fľašami v ruke," povedal na margo prijatého VZN náčelník Mestskej polície v Rimavskej Sobote Peter Berecz.

Obmedzenie sa týka presne vymedzených námestí a ulíc, parkov, ale aj škôl, zdravotníckych zariadení, priestorov autobusovej a železničnej stanice. V podstate však ide o širšie územie centra mesta.

Zákaz neplatí pri jednorazových akciách celomestského významu, v priestoroch mestom povolených letných terás a v riadnych obchodných prevádzkach s platným povolením predaja, umiestnených na verejných priestranstvách.

Právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší zákaz predaja a podávania alkoholu mladistvým, môže primátor mesta uložiť pokutu od 5000 Sk (165 eur) do 200.000 Sk (6638 eur). V prípade, že mestská polícia prichytí v uvedenom čase podnapitého občana, porušenie ustanovení VZN posúdi ako priestupok a uloží mu blokovú pokutu do 1000 Sk (33 eur). Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia majú vykonávať príslušníci mestskej polície, poverení zamestnanci mesta a členovia komisie na ochranu verejného poriadku a prevenciu kriminality.

23. 9. 2008 13:26:00 | Copyright © TASR 2008

« prosinec 2021 »
prosinec
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359