Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Estakádu sotva začali stavať, a NDS už žiada o "zmenu stavby pred dokončením"

Estakádu sotva začali stavať, a NDS už žiada o "zmenu stavby pred dokončením"

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Úterý 07.10.2008 10:57
Ide o zmenu zakladania mestskej estakády, zmenu tvaru podpier, zmenu tvaru a konštrukčného systému nosnej konštrukcie.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15

sekcia cestnej dop r a vy a pozemný ch komunikácií

č.l 18976/2008-2331/Z.44103                                                                     Bratislava 24.09.2008

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (ďalej len „ministerstvo"), podľa §3a ods. 1 zákona č. 13 5/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb."), ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a cesty pre motorové vozidlá a podľa §61 a §68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 50/1976 Zb.")

oznamuje

začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením. Stavebník Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava (ďalej len „žiadateľ") podal dňa 22.09.2008 listom č.3330/34259/2008 zo dňa 12.09.2008 žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením na stavebný objekt

SO 206-01 b    Most na diaľnici „ Mestská estakáda " , dilatačný celok 1 (variant 2004 )

stavby:               Dl Sverepec - Vrtižer, I. úsek km 0, 000 - 4, 900

Zmena stavby pred jej dokončením spočíva v zmene predmetného objektu nasledovne: Zmena zakladania:Pôvodné veľkoprofílové pilóty a plošné zakladanie na veľkorozmerových základových doskách boli nahradené jednotným systémom pre všetky podpery - základovým roštom na mikropilotách.

Zmena tvaru podpier: Pôvodné stenové podpery štandardného tvaru boli nahradené atraktívnymi dvojstenami.

Zmena tvaru a konštrukčného systému nosnej konštrukcie:

Pôvodná priamopásová dvojkomorová nosná konštrukcia bola nahradená jednokomorovou konštrukciou premennej výšky.

Statický systém - pôvodný spojitý nosník s externými káblami bol nahradený spojitým nosníkom podopretým ložiskami (6 podpier) a vrahovými kĺbami (3 podpery). Systém predpätia - komplikovaný systém predpätia bol nahradený jednoduchým prehľadným systémom prevažne vnútorných káblov.

Žiadateľ svoju žiadosť odôvodňuje nasledovne: Navrhovanými zmenami sa vytvárajú predpoklady pre dlhšiu životnosť mosta bez komplikovanej údržby. Systém podopretia znižuje počet na údržbu náročných prvkov mosta - ložísk. Nové podpery zabezpečujú stabilitu vahadla bez mohutných stabilizačných bárok a ich tvar umožňuje efektnú ilumináciu objektu. Zjednodušenie statického systému umožňuje vybudovať predmetný objekt v požadovaných termínoch. Umiestnenie mosta zostáva nezmenené.

Uvedeným dňom   podania žiadosti   bolo   začaté   konanie   o zmene   stavby   pred jej dokončením. Nakoľko sú ministerstvu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje

-2- dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa špeciálny stavebný úrad podľa §61 ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. od miestneho zisťovania a ústneho konania.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr do 24.10.2008. Na neskoršie podané námietky a stanoviská sa neprihliadne. Ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Účastníci konania podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) majú možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava, na 5. poschodí, na č. dverí 529. Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na ministerstve. Do podkladov skrátenej projektovej dokumentácie je možné nahliadnuť na príslušných obecných úradoch.

Ing. Ivan/éudela generálny riaditel' sekcie

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR žiada dotknuté obce, aby predmetnú verejnú vyhlášku vyvesili na úradnej tabuli obce na dobu 15 dní. Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na ministerstvo s vyznačením uvedených údajov.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

dátum vyvesenia:                                                                               dátum zvesenia:
odtlačok pečiatky, podpis:                                                                 odtlačok pečiatky, podpis:
Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 09.10.2008 23:59

Aj ja ziadam,aby uz konecne ten sfanatizovany a posadnuty Smatana konecne skoncil s jeho stale-nekonciacimi dridtami o dialnici.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 10.10.2008 10:16

na čom frčíš?

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 10.10.2008 18:27

preco??

« červenec 2018 »
červenec
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359