Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Chystajú zmenu volebných obvodov pred komunálnymi voľbami

Chystajú zmenu volebných obvodov pred komunálnymi voľbami

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Středa 21.07.2010 17:18
Na zajtrajšom rokovaní mestského zastupiteľstva sa budú poslanci zaoberať návrhom na zníženie počtu volebných obvodov z 11 na 7, prípadne až 5. Návrh predkladá prednosta mestského úradu v troch variantoch. Všetky varianty predpokladajú odstránenie jednomandátových volebných obvodov (Považská Teplá, Horný a Dolný Moštenec, Podvažie-Šebešťanová-Považské Podhradie, Milochov-Orlové, Zakvášov.) Tieto obvody majú byť priradené k mestským volebným obvodom. V jednom z variantov by napríklad Považská Teplá bola v spoločnom volebnom obvode s Lánmi. Asi netreba pripomínať, že zmena hraníc volebných obvodov sa môže cieľne prejaviť na výsledkoch komunálnych volieb, ktoré budú koncom tohoto roka.

 

 

 

Materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici

Predkladá: Ing. Milan Novák, prednosta MsÚ

 

 

K bodu: Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici na volebné obdobie 2010 – 2014

 

 

Materiál obsahuje: - návrh na uznesenie

  1. -

dôvodovú správu

-

prílohy

V Považskej Bystrici 22. 7. 2010

 

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Považskej Bystrici na svojom zasadnutí konanom 22. júla 2010 prerokovalo návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici na volebné obdobie 2010 – 2014.

Mestské zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie, že

podľa § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo určí volebné obvody a počet poslancov v nich a zverejní ich najneskôr 65 dní pred dňom volieb,

-

počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici je podľa Štatútu mesta Považská Bystrica 23,

Alternatíva

č. I: čuje

v zmysle § 9 ods. 3 v znení zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici na volebné obdobie 2010 – 2014 rozdelenie mesta Považská Bystrica na 5 volebných obvodov s nasledovným počtom poslancov v jednotlivých obvodoch:

B/ ur

Volebný obvod č.

Názov volebného obvodu

Počet poslancov

1.

Strojárenská štvrť, Jelšové, Hliníky, Dolný Moštenec, Horný Moštenec

3

2.

Stred, Lány, Považská Teplá

6

3.

Rozkvet

6

4.

SNP, Hliny, Zemiansky Kvášov, Zakvášov, Podmanín, Praznov

6

5.

Milochov, Orlové, Považské Podhradie, Šebešťanová, Podvážie

2

Alternatíva

č. II: čuje

v zmysle § 9 ods. 3 v znení zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici na volebné obdobie 2010 – 2014 rozdelenie mesta Považská Bystrica na 7 volebných obvodov s nasledovným počtom poslancov v jednotlivých obvodoch:

B/ ur

2

Volebný obvod č.

Názov volebného obvodu

Počet poslancov

1.

Strojárenská štvrť, Jelšové, Hliníky, Dolný Moštenec, Horný Moštenec

3

2.

Stred

2

3.

Rozkvet

6

4.

Lány, Považská Teplá

4

5.

SNP

3

6.

Hliny, Zemiansky Kvášov, Zakvášov, Podmanín, Praznov

3

7.

Milochov, Orlové, Považské Podhradie, Šebešťanová, Podvážie

2

Alternatíva

č. III: čuje

v zmysle § 9 ods. 3 v znení zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici na volebné obdobie 2010 – 2014 rozdelenie mesta Považská Bystrica na 7 volebných obvodov s nasledovným počtom poslancov v jednotlivých obvodoch:

B/ ur

Volebný obvod č.

Názov volebného obvodu

Počet poslancov

1.

Strojárenská štvrť, Jelšové, Hliníky, Dolný Moštenec, Horný Moštenec

3

2.

Stred, Považská Teplá

3

3.

Rozkvet

6

4.

Lány

3

5.

SNP

3

6.

Hliny, Zemiansky Kvášov, Zakvášov, Podmanín, Praznov

3

7.

Milochov, Orlové, Považské Podhradie, Šebešťanová, Podvážie

2

C/ ukladá

Termín: 5. 8. 2010

3

Dôvodová správa

Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky uverejneným v Zbierke zákonov č. 225/2010 zo dňa 19. mája 2010 boli vyhlásené voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) obcí a určený termín ich konania na sobotu 27. novembra 2010.

Voľby do orgánov samosprávy obcí upravuje zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení zmien a doplnkov. V § 9 vyššie citovaného zákona sa uvádza:

„(1) Pre voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev sa v každej obci utvoria viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci obecného (mestského) zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov obce, najviac však 12 poslancov v jednom volebnom obvode; v mestách, ktoré sa členia na mestské časti, možno utvoriť aj jednomandátové volebné obvody, ak na počet obyvateľov mestskej časti pripadá iba jeden poslanec.

(2) V obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov, môže sa utvoriť iba jeden volebný obvod.

(3) Volebné obvody a počet poslancov v nich podľa odseku 1 alebo odseku 2 určí obecné (mestské) zastupiteľstvo a zverejní ich najneskôr 65 dní pred dňom volieb.

(4) V meste, ktoré sa člení na mestské časti, hranice volebných obvodov nesmú presiahnuť hranice mestských častí.

(5) Pre voľby starostu obce (primátora) tvorí každá obec jeden jednomandátový volebný obvod.“

Predtým, ako Mesto Považská Bystrica pristúpilo k príprave volebných obvodov na volebné obdobie 2010 – 2014, zaslalo na Ministerstvo vnútra SR konkrétne otázky, na ktoré odpovedala JUDr. Lívia Škultétyová, riaditeľka odboru volieb a referenda MV SR nasledovne:

„Podľa § 9 ods. 1 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov sa pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva utvoria v každej obci (meste) viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci pomerne k počtu obyvateľov obce. Po určení počtu poslancov na celé volebné obdobie obecným (mestským) zastupiteľstvom je potrebné zistiť, aký počet obyvateľov obce (mesta) pripadá na jedného poslanca (z pomeru celkového počtu obyvateľov obce (mesta) k určenému počtu poslancov na celé volebné obdobie). Následne sa utvoria volebné obvody tak, aby v každom z nich zodpovedal počet poslancov určený pre volebný obvod k počtu obyvateľov daného volebného obvodu.

Jednomandátový volebný obvod v mestskej časti možno utvoriť iba v tom prípade, ak počet obyvateľov konkrétnej mestskej časti zodpovedá zistenému počtu obyvateľov na jedného poslanca. Ak je počet obyvateľov mestskej časti menší, volebný obvod vytvoriť nemožno, pretože by došlo k porušeniu ústavného princípu rovnosti. Platná právna úprava nevylučuje spojiť viac mestských častí do jedného volebného obvodu, resp. v jednej mestskej časti utvoriť viac volebných obvodov, avšak vždy pri rešpektovaní pomeru počtu obyvateľov obce k

4

určenému počtu poslancov, ktorý sa má v utvorených volebných obvodoch voliť. V nadväznosti na § 9 ods. 4 citovaného zákona nie je možné mestskú časť rozdeliť do dvoch, resp. viacerých volebných obvodov tak, aby časť jej územia bola začlenená do volebného obvodu inej mestskej časti. V tomto ustanovení ide totiž o nadväznosť na úpravu o mestských častiach a ich výboroch podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Podľa platnej právnej úpravy nie je utváranie volebných obvodov viazané na vlastné katastrálne územie mestskej časti.“

Pre volebné obdobie 2006 – 2010 bolo v meste Považská Bystrica schválených 11 volebných obvodov, z toho 5 jednomandátových a to nasledovne:

Volebný obvod

č.

Názov volebného obvodu

Po

čet poslancov

Po

čet obyvateľov

Po

te

čet obyva- ľov / poslanec

1.

Strojárenská štvr

ť, Jelšové, Hliníky

2

4277

2138

2.

Stred

2

3460

1730

3.

Rozkvet

6

11376

1896

4.

Lány

3

6563

2187

5.

SNP, Podmanín

2

3841

1920

6.

Hliny, Zemiansky Kvášov, Praznov

3

5142

1714

7.

Zakvášov

1

1574

1574

8.

Orlové, Milochov

1

1459

1459

9.

Podvažie, Šebeš

ťanová, Považské Podhradie

1

1980

1980

10.

Horný Moštenec, Dolný Moštenec

1

1334

1334

11.

Považská Teplá

1

1493

1493

Spolu:

23

42499

1847

Z tabuľky je jednoznačné, že v roku 2006 na 1 poslanca pripadalo od 1334 (vo volebnom obvode č. 10) do 2187 obyvateľov (vo volebnom obvode č. 4). Ide o rozdiel viac ako 850 obyvateľov na jedného poslanca, čím nebol dodržaný princíp ústavnej rovnosti. V tomto volebnom období pripadalo na 1 poslanca v priemere 1847 obyvateľov, a teda jednomandátové volebné obvody č. 7, 8, 10 a 11 nespĺňali požadované kritérium a mali byť spojené do väčších, viacmandátových volebných obvodov.

V predkladaných troch alternatívach rozdelenia mesta do volebných obvodov na volebné obdobie 2010 – 2014 sa na vyššie poukazované kritérium prihliada. Počet obyvateľov v meste Považská Bystrica ku dňu 1. 7. 2010 je 41 834, a teda na jedného poslanca pripadá 1 818 obyvateľov. Rozdelenie volebných obvodov, časti mesta, ktoré k nim prináležia, počet obyvateľov v nich, ako aj počet obyvateľov na jedného poslanca a odchýlka od priemeru sú súčasťou príloh č. 1 a č. 2.

Okrem iného pri rozdeľovaní mesta na volebné obvody sa výrazný dôraz kládol aj na to, aby jedna ulica, prípadne sídlisko nebolo rozdelené do dvoch volebných obvodov ako tomu bolo v minulosti (napr. Ulica M. R. Štefánika bola rozdelená vo volebnom obvode č. 1 a č. 2, Ulica Partizánska bola rozdelená vo volebnom obvode č. 3 a č. 4, sídlisko SNP bolo rozdelené vo volebnom obvode č. 5 a č. 6).

5 6

K zmene doterajších volebných obvodov v meste Považská Bystrica sa pristúpilo najmä v snahe ich zosúladenia so zákonom č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, ako aj v snahe uľahčiť občanovi ľahšie sa zorientovať, ktorá časť mesta patrí ku ktorému volebnému obvodu a ktorí poslanci danú časť mesta zastupujú.

 

Ing. Milanovi Novákovi, prednostovi MsÚ, zverejniť volebné obvody a počet poslancov v nich spôsobom v meste obvyklým.

  • -

Príloha

č.1

ALTERNATÍVA

Č. I

Č

. VO

Volebný obvod

Č

asti patriace do VO

Po

čet

obyvate

ľov

Po

čet poslancov

Po

čet obyvateľov / 1 poslanec

odchýlka od priemeru

8.MÁJA

91

KRÍŽNA

223

MIEROVA

239

MLÁDEŽNÍCKA

233

ROBOTNÍCKA

142

ŠPORTOVCOV

65

TATRANSKÁ

352

Strojárenská štvr

ť,

CHODNÍCKY LAZ

10

Jelšové,

DRUŽSTEVNÁ

74

Hliníky,

GORKÉHO

38

Dolný Moštenec,

I.KRASKU

220

1

Horný Moštenec

JESENSKÉHO

91

5 687

3

1 895

+ 77

KREKÁ

ČOV LAZ

2

KUKU

ČÍNOVA

221

M.R.ŠTEFÁNIKA

320

ODBOROV

127

ŠKOLSKÁ

107

HLINÍKY

178

KPT. NÁLEPKU

9

MOŠTENIKOVÁ

191

SLÁDKOVI

ČOVA

319

ŠOLTÉSOVEJ

1006

GALANOVEC

6

KUNOVEC

55

RYBÁRIKOV LAZ

14

DOLNÝ MOŠTENEC

759

HORNÝ MOŠTENEC

595

CENTRUM

15

STRED

2542

ŠTÚROVA

510

HVIEZDOSLAVOVA

43

KOMENSKÉHO

23

NOVÁ

33

ŽELEZNI

ČNÁ

52

MESTO P.B.

533

Stred,

1.MÁJA

154

2

Lány,

NÁBREŽNÁ

284

11 532

6

1 922

+ 104

Považská Teplá

PRIBINOVA

410

DUKELSKÁ

448

LÁNSKA

2411

NEMOCNI

ČNÁ

273

PIONIERSKA

545

DEDOVEC

858

KUZMÁNYHO

249

ČKY

19

MOYZESOVA

588

ŽILINSKÁ

72

POVAŽSKÁ TEPLÁ

1470

3

Rozkvet

ROZKVET

10952

11 075

6

1 845

+27

PARTIZÁNSKA

123

SNP

5012

SNP,

HLINY

1963

Hliny,

PODHLINIE

105

4

Zemiansky Kvášov,

ZEMIANSKY KVÁŠOV

241

10 099

6

1 683

- 135

Zakvášov,

PRAZNOV

620

Podmanín,

ZAKVÁŠOV

1565

Praznov

PODMANÍN

593

Milochov,

MILOCHOV

781

Orlové,

ORLOVÉ

664

5

Považské Podhradie,

POVAŽSKÉ PODHRADIE

893

3441

2

1 720

- 98

Šebeš

ťanová,

SEBESTANOVA

574

Podvažie

PODVAŽIE

529

Príloha

č. 2

ALTERNATÍVA

Č. II

Č

. VO

Volebný obvod

Č

asti patriace do VO

Po

čet

obyvate

ľov

Po

čet poslancov

Po

čet obyvateľov / 1 poslanec

odchýlka od priemeru

8.MÁJA

91

KRÍŽNA

223

MIEROVA

239

MLÁDEŽNÍCKA

233

ROBOTNÍCKA

142

ŠPORTOVCOV

65

TATRANSKÁ

352

Strojárenská štvr

ť,

CHODNÍCKY LAZ

10

Jelšové,

DRUŽSTEVNÁ

74

Hliníky,

GORKÉHO

38

Dolný Moštenec,

I.KRASKU

220

1

Horný Moštenec

JESENSKÉHO

91

5 687

3

1 895

+ 77

KREKÁ

ČOV LAZ

2

KUKU

ČÍNOVA

221

M.R.ŠTEFÁNIKA

320

ODBOROV

127

ŠKOLSKÁ

107

HLINÍKY

178

KPT. NÁLEPKU

9

MOŠTENIKOVÁ

191

SLÁDKOVI

ČOVA

319

ŠOLTÉSOVEJ

1006

GALANOVEC

6

KUNOVEC

55

RYBÁRIKOV LAZ

14

DOLNÝ MOŠTENEC

759

HORNÝ MOŠTENEC

595

CENTRUM

15

STRED

2542

ŠTÚROVA

510

2

Stred

HVIEZDOSLAVOVA

43

3 751

2

1 875

+ 57

KOMENSKÉHO

23

NOVÁ

33

ŽELEZNI

ČNÁ

52

MESTO P.B.

533

3

Rozkvet

ROZKVET

10952

11 075

6

1 845

+27

PARTIZÁNSKA

123

1.MÁJA

154

NÁBREŽNÁ

284

PRIBINOVA

410

DUKELSKÁ

448

LÁNSKA

2411

4

Lány,

NEMOCNI

ČNÁ

273

7 781

4

1 945

+ 127

Považská Teplá

PIONIERSKA

545

DEDOVEC

858

KUZMÁNYHO

249

ČKY

19

MOYZESOVA

588

ŽILINSKÁ

72

POVAŽSKÁ TEPLÁ

1470

5

SNP

SNP

5012

5 008

3

1670

- 148

HLINY

1963

Hliny,

PODHLINIE

105

6

Zemiansky Kvášov,

ZEMIANSKY KVÁŠOV

241

5 087

3

1 695

- 123

Zakvášov,

PRAZNOV

620

Podmanín,

ZAKVÁŠOV

1565

Praznov

PODMANÍN

593

Milochov,

MILOCHOV

781

Orlové,

ORLOVÉ

664

7

Považské Podhradie,

POVAŽSKÉ PODHRADIE

893

3441

2

1 720

- 98

Šebeš

ťanová,

SEBESTANOVA

574

Podvažie

PODVAŽIE

529

Príloha

č. 3

ALTERNATÍVA

Č. III

Č

. VO

Volebný obvod

Č

asti patriace do VO

Po

čet

obyvate

ľov

Po

čet poslancov

Po

čet obyvateľov / 1 poslanec

odchýlka od priemeru

8.MÁJA

91

KRÍŽNA

223

MIEROVA

239

MLÁDEŽNÍCKA

233

ROBOTNÍCKA

142

ŠPORTOVCOV

65

TATRANSKÁ

352

Strojárenská štvr

ť,

CHODNÍCKY LAZ

10

Jelšové,

DRUŽSTEVNÁ

74

Hliníky,

GORKÉHO

38

Dolný Moštenec,

I.KRASKU

220

1

Horný Moštenec

JESENSKÉHO

91

5 687

3

1 895

+ 77

KREKÁ

ČOV LAZ

2

KUKU

ČÍNOVA

221

M.R.ŠTEFÁNIKA

320

ODBOROV

127

ŠKOLSKÁ

107

HLINÍKY

178

KPT. NÁLEPKU

9

MOŠTENIKOVÁ

191

SLÁDKOVI

ČOVA

319

ŠOLTÉSOVEJ

1006

GALANOVEC

6

KUNOVEC

55

RYBÁRIKOV LAZ

14

DOLNÝ MOŠTENEC

759

HORNÝ MOŠTENEC

595

CENTRUM

15

STRED

2542

ŠTÚROVA

510

2

Stred,

HVIEZDOSLAVOVA

43

5 900

3

1 966

+ 148

Považská Teplá

KOMENSKÉHO

23

NOVÁ

33

ŽELEZNI

ČNÁ

52

MESTO P.B.

533

ČKY

19

MOYZESOVA

588

ŽILINSKÁ

72

POVAŽSKÁ TEPLÁ

1470

3

Rozkvet

ROZKVET

10952

11 075

6

1 845

+27

PARTIZÁNSKA

123

1.MÁJA

154

NÁBREŽNÁ

284

PRIBINOVA

410

4

Lány

DUKELSKÁ

448

LÁNSKA

2411

5 632

3

1 877

+ 59

NEMOCNI

ČNÁ

273

PIONIERSKA

545

DEDOVEC

858

KUZMÁNYHO

249

5

SNP

SNP

5012

5 008

3

1670

- 148

HLINY

1963

Hliny,

PODHLINIE

105

6

Zemiansky Kvášov,

ZEMIANSKY KVÁŠOV

241

5 087

3

1 695

- 123

Zakvášov,

PRAZNOV

620

Podmanín,

ZAKVÁŠOV

1565

Praznov

PODMANÍN

593

Milochov,

MILOCHOV

781

Orlové,

ORLOVÉ

664

7

Považské Podhradie,

POVAŽSKÉ PODHRADIE

893

3441

2

1 720

- 98

Šebeš

ťanová,

SEBESTANOVA

574

Podvažie

PODVAŽIE

529

 

 Sú tabuľky neprehľadné? Stiahnite si materiály z webovej stránky mesta.

Anonym píše:
Středa 21.07.2010 23:10
Spoja dedinu so sídliskom, kde žije niekoľkonásobne viac voličov?
Buď sa dajú dedinčania dokopy, a prebijú sídlisko, alebo sa im to nepodarí a potom budú mať poslanca z mesta.

Bude silnieť tlak na osamostatnenie dediny. Je na Slovensku aj plno menších obcí, ako je Teplá alebo Moštenec.
Anonym píše:
Čtvrtek 22.07.2010 00:38
že v prvej fáze ide o to, že štbacki hňupovia typu Kubovič, Haviar, Pekár a pod. pochopili, že vo svojích ms. obvodoch sú nezvoliteľní a kalkulujú že ich zvolia "jednoduchší" ľudia na dedinách, kde tak nepoznajú ich psie kusy, a ktorí budú voliť fica, t.j. smer, bez ohľadu na to, akí blbci budú na kandidátke.
Cítim z toho Haviarov a Kubovíčov zápach!
Anonym píše:
Čtvrtek 22.07.2010 09:47
Presne o to ide. Soudruzi zistili, že v meste podpora Smeru klesá, tak dúfajú že ich zachránia dediny. Spojiť Teplú s Lánmi, to je fakt nápad! Veď nech spájajú dediny, tie majú podobné problémy!
Anonym píše:
Čtvrtek 22.07.2010 11:09
Lepidlom a postaviť ich do stredu kruháča smradov štbáckych zlodejských!
Anonym píše:
Čtvrtek 22.07.2010 13:23
ozval sa Ševčík, chytili sa toho dedinskí poslanci, a Kubovič to dal presunúť na septembrové zastupiteľstvo
Anonym píše:
Čtvrtek 22.07.2010 21:31
Iniciátorom návrhov zmien vo volebných obvodoch bol ... Starý ujo.
Anonym píše:
Čtvrtek 22.07.2010 22:38
Asi si prečítal toto a pokúsil sa s tým niečo urobiť:

http://povazska-bystrica.otvorene.sk/[…]/volby-do-vuc-mesto-a-dedina
Anonym píše:
Pátek 23.07.2010 02:20
Adame, Haviar, Kubonič - plánujú kandidovať. Dôveryhodný zdroj!
Anonym píše:
Pátek 23.07.2010 20:40
Fešáci asi žiju na inej planete! Veď ich ľudia viac nenávidia ako Dzurindu a to je už čo povedať !!

« květen 2020 »
květen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359