Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Ako to bolo s falšovaním uznesenia?

Ako to bolo s falšovaním uznesenia?

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Neděle 19.04.2009 20:38
Analýza servera PB.OTVORENE.SK, vychádzajúca z pôvodných podkladov, videozáznamov a doslovných prepisov nahrávok z mestského zastupiteľstva.
V utorkovom Obzore a v dnešnom SME sa objavili články o tom, že mestský úrad sfalšoval uzesenie zo zastupiteľstva, ktoré prebehlo 17. januára 2007. Citujeme:

"V Považskej Bystrici sa údajne falšovalo uznesenie mestského zastupiteľstva. Tvrdí to poslankyňa NR SR a zároveň mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici za SNS Milada Belásová. Podľa jej slov uznesenie, ktoré vraj prijali, je v rozpore s tým, čo naozaj na zastupiteľstve prerokovali. K falšovaniu malo dôjsť 17. januára, keď poslanci podľa nej nerokovali o zrušení postu druhého viceprimátora a nehlasovali o tom, no v uznesení sa to píše."

Celý článok

Novinári si však dávajú pozor, a zásadne prekladajú svoje text slovíčkami ako "údajne", "tvrdí", "podľa". A poslanci tvrdia, že si  presne nepamätajú, o čom vlastne hlasovali. Pozrime sa na celú kauzu od začiatku. Bude si to žiadať trochu viac práce a trpezlivosti, ale vďaka tomu si budeme môcť dovoliť tvrdšie vyjadrenia.

Začalo to na prvom povolebnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, 29. decembra 2006. Tu bolo prijaté prvé uznesenie o zástupcoch primátora - Ing. Haviarovi a Ing. Kubovičovi. Vtedy ešte nikto nespochybňoval existenciu dvoch zástupcov, výhrady opozície smerovali len k tomu, že neboli dopredu oznámené ich kompetencie. Bodaj by aj spochybňovali - dvoch zástupcov mal aj bývalý primátor Lackovič. (Jedným zástupcom bol Ing. Keruľ, druhým MUDr. Zedník.)

Citát z Považskobystrických noviniek:

"Bez reakcie sa neobišiel ani návrh MUDr. Adameho na voľbu dvoch viceprimátorov. Podľa Ing. Keruľa vzhľadom na to, že v návrhu nie sú uvedené ich kompetencie, je hlasovanie o ňom v rozpore so zákonom. Ako uviedol primátor mesta MUDr. Adame, ich kompetencie budú zachované tak, ako v predchádzajúcom volebnom období a upresnené na nasledujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva ešte v januári. Poslanci za prvého zástupcu primátora zvolili Ing. Stanislava Haviara, druhým zástupcom primátora sa stal Ing. Ľubomír Kubovič."

Celý článok

Ešte v roku 2006 sa začali v médiách objavovať správy o tom, že zákon o obecnom zriadení umožňuje mať iba jedného zástupcu primátora (vždy o ňom hovorí len v jednotnom čísle). Došlo k prokurátorským protestom v Bratislave a rozsudku súdu v Poprade:

Súd rozhodol, že Poprad nemôže mať dvoch viceprimátorov

Niekedy v tomto čase sa začala o problém zaujímať aj Okresná prokuratúra v Považskej Bystrici.

17. januára 2007 sa konalo zasadnutie mestského zastupiteľstva. V podkladoch na rokovanie mali poslanci návrh na uznesenie, kde sa jednoznačne hovorí o dvoch zástupcoch primátora. Tieto materiály však nie sú vopred zverejňované, dostávajú ich len poslanci, a na schôdzi to najprv vyzeralo, že sa znenie navrhovaného uznesenia nedozvedia ani tí občania, ktorí sa unúvali osobne.
Keďže máme k dispozícii videozáznam, môžeme primátora odcitovať doslovne.
Primátor návrh na vymedzenie kompetencií svojich zástupcov predkladal takto:

"ADAME: Bod číslo 3 návrh na vymedzenie okruhov, úkonov a činností zástupcov primátora mesta.
Predkladám ja. Takže, … tento materiál ste dostali, máte ho v písomnej forme pred sebou, poprosím
pripomienky, doplňujúce návrhy, nech sa vám páči, ja by som si ešte dovolil doplniť tam že v návrhu okruhov úkonov u druhého zástupcu primátora dlhodobo uvoľneného poslanca sme pripojili v bode e riadok 6 odpadové hospodárstvo aj životné prostredie. To tam písomne nie je uvedené, je to ten piaty riadok odspodu odpadové hospodárstvo a treba tam, teda navrhujem aby sa tam doplnilo ešte aj životné prostredie. Má niekto pripomienky ešte doplňujúce návrhy? "

Prihlásil sa občan Ing. Jaroslav Ševčík, ktorému sa nepáčilo, že iba poslanci vedia, o čom idú hlasovať. Nasledovný dialóg je čarovný, človek nevie, či pán primátor Ševčíkovej poznámke nerozumel, alebo nechcel rozumieť. Ševčík požiadal, aby sa nahlas prečítalo, čo je v návrhu uzesenia, a primátor mu odpovedal, že keď si požiada, môže do materiálov nahliadnuť. Ševčík ešte raz zopakoval, že nežiada nahliadnutie, ale prečítanie materiálov, a primátor zasa zopakoval, že môže nahliadnuť.

"ADAME: No, hlási sa občan Ševčík, súhlasíte, aby sme mu udelili slovo k tomuto, vážení páni poslankyne a poslanci... Dávam hlasovať... dobre nech sa páči pán Ševčík môžete sa vysloviť.

ŠEVČÍK: Chcel som sa len spýtať, pokiaľ to náhodou nie je tajné, toto rokovanie, je možné prečítať vlastne, čo v tých materiáloch je, aj pre občanov?

(Mikrofón zachytil hlas pravdepodobne prednostu Janca: NIE)

ADAME: Nech sa páči, poďte na mikrofón, pán inžinier.

ŠEVČÍK: Ešte raz ďakujem za slovo... chcel som sa len spýtať, pokiaľ to je možné, a pokiaľ to nie je utajené rokovanie, či je možné tieto návrhy prečítať, ako aby mali informácie aj občania.

ADAME: Ďakujem za otázku. Myslím si že... môžete si sadnúť ísť pán inžinier. Pokiaľ poznám mests... štruktúru rokovania mestského zastupiteľstva, o odovzdávaní materiálov občanov tam zmienka nie je, ale je tam vyjadrenie, že v podstate občania môžu diskutovať pokiaľ sú odsúhlasení majú to odsúhlasené mestskou radou. My nejaké zásadné tajnosti nerobíme, ale skutočne nemôžeme pripravovať materiály povedzme pre niekoľko stoviek ľudí, ale na rozdiel trebárs od praxe ktorá by vám možno nebola tak neznáma, skutočne materiály ktoré vecne požiadate, môžete obdržať. Tuná môžu vám byť zapožičané. Toľko moja otázka. Odpoveď.

ŠEVČÍK: Ja sa chcem spýtať, nechcem materiály písomné. Chce sa spýtať, to o čom sa tu rokuje, či je to možné, aspoň prečítať.

ADAME: Som vám odpovedal, takže, odpovedal som vám, že je možné nahliadnuť k nim.

Takže dávam teraz hlasovať o tom materiáli ktorý sme prejednávali, teda o kompetenciách zástupcov primátora. Materiál ste dostali predložený, doplnok, to životné prostredie."

Nakoniec si však prítomní diváci mohli text uznesenia vypočuť. Primátor ho po odhlasovaní prečítal.

"ADAME:...predsedom návrhovej komisie je pán doktor Karásek. Takže dávam pánom poslancom paniam poslankyniam pokyn k hlasovaniu... kto súhlasí s tým aby bolo schválené tak ako som predložil návrh na vymedzenie okruhu úkonov a činností zástupcov primátora mesta... kto je za to?
Ďakujem pekne. Materiál bol schválený jednohlasne, čiže uznesenie z neho bude:

Mestské zastupiteľstvo na svojom dnešnom zasadnutí prerokovalo návrh na vymedzenie okruhov úkonov a činností zástupcov primátora mesta. Mestské zastupiteľstvo za A konštatuje, že mestské zastupiteľstvo v Považskej Bystrici uznesením č. 48 / 2006 z 29.12.2006 zvolilo do funkcie prvého zástupcu primátora inžiniera Stanislava Haviara, a do funkcie druhého zástupcu Ing. Ľubomíra Kuboviča. Že okruh úkonov a činností ktorej je zástupca primátora oprávnený vykonávať stanovuje mestské zastupiteľstvo podľa § 13 b zákona č. 369 / 1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Za B stanovuje okruh úkonov a činností prvého zástupcu primátora mesta Ing. Stanislava Haviara podľa priloženého návrhu a za druhé, okruh úkonov a činností druhého zástupcu primátora mesta Ing. Ľubomíra Kuboviča podľa priloženého návrhu."

Tu teda zaznelo úplne jasne, že poslanci vymedzili kompetencie pre dvoch zástupcov. 

Potom však prebehla diskusia, kde diskutujúci upozorňovali na precedensy z iných miest. Tu zaznelo aj "riešenie" - premenovať jedného zástupcu primátora na "poslanca dlhodobo uvoľneného". K problému sa nakoniec vrátil predseda návrhovej komisie MUDr. Karásek, keď sa na záver zastupiteľstva hlasovalo o všetkých prijatých uzneseniach v jednom bloku. Nový pojem - "poslanec dlhodobo uvoľnený" mu ešte z úst evidentne nesplýva príliš ľahko.

"KARÁSEK: Vážený pán primátor, vážení poslanci mestského zastupiteľstva, dovoľte mi aby som predniesol návrh na uznesenie z dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici.
Návrh na uznesenie znie asi takto. K bodu 2: Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva.

Mestské zastupiteľstvo
po A berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva.

K bodu 3
Návrh na vymedzenie okruhu úkonov a činností zástupcov primátora mesta mesta

Mestské zastupiteľstvo po A konštatuje, že Mestské zastupiteľstvo v Považskej Bystrici uznesením číslo 48 z roku 2006, 29. 12. 2006, zvolilo do funkcie prvého zástupcu primátora mesta inžiniera Stanislava Haviara, a do funkcie druhého zástupcu primátora mesta inžiniera Ľubomíra Kuboviča, že okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca primátora mesta oprávnený vykonávať, stanovuje mestské zastupiteľstvo podľa § 13 b zákona číslo 369 z roku 90 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Otázka znie, či toto... tento bod aktuálne nezmeniť podľa výsledkov diskusie...pán primátor

ADAME: Myslím si že mohli by sme tam už tento bod upraviť, čiže nie druhý viceprimátor, ale dlhodobo uvoľnený poslanec.

KARÁSEK: …to.. a do funkcie dlhodobo uvoľneného poslanca... s úlohou zastupovať primátora.
Lebo tam býva aj definovaná úloha, na plnenie akej úlohy je poslanec uvoľnený...

ADAME: ...s definovanými tými kompetenciami, ako sú...
KARÁSEK: ...s kompetenciami ktoré budú ďalej definované v zmysle tohto.
Že okruh úkonov a činností ktoré je zástupca primátora a dlhodobo uvoľnený poslanec mests... dlhodobo uvoľnený poslanec oprávnený vykonávať stanovuje mestské zastupiteľstvo podľa § 13 b zákona a tak ďalej.
Stanovuje:
1. okruh úkonov a činností prvého zástupcu primátora
2. okruh úkonov a činností dlhodobo uvoľneného poslanca primát... dlhodobo uvoľneného poslanca inžiniera Ľubomíra Kuboviča podľa predloženého návrhu."

A tu je koreň problému. Toto uznesenie už síce definuje pre  Ing. Kuboviča funkciu "dlhodobo uvoľnený poslanec", avšak súčasne sa odvoláva na uznesenie číslo 48 z decembrového zastupiteľstva, ktoré takýto pojem nepozná. Tam sú jednoducho len dvaja zástupcovia primátora.

Z videozáznamu aj z logiky veci je zrejmé, že žiadne hlasovanie o zrušení uznesenia o dvoch zástupcoch sa jednoducho nekonalo. Ale tiež je zrejmé, že de facto odsúhlasili premenovanie jedného zástupcu na "poslanca dlhodobo uvoľneného".

Otázne je, či overovatelia podpísali uznesenia a zápisnicu na konci schôdze. Toto budú vedieť povedať poslanci, zo záznamu to nebolo zrejmé. Z rokovacieho poriadku vyplýva povinnosť predložiť overené uznesenia priamo na rokovaní, kde boli prijaté.

Zastupiteľstvo sa teda skončilo, a na mestský úrad zrazu začali volať novinári. A nielen novinári, ale aj okresný prokurátor. Ten dňa 29. 1. 2007 podal protest proti decembrovému uzneseniu o dvoch zástupcoch. Tento bol doručený na Mesto 2. februára.
Mesto sa začalo brániť tvrdením, že sporné uznesenie z decembra bolo na januárovom zastupiteľstve zrušené. Pravdepodobne niekedy v týchto dňoch na Meste zistili, že nemôže súčasne platiť A aj B - teda decembrové aj januárové uznesenie. A tak ho... trošku... veď o nič vlastne nejde... poupravili. Aby papiere sedeli. Veď si rozumieme. Že.

A na mestský web - www.povazska-bystrica.sk - umiestnili uznesenie s nasledovným znením:

3/ Návrh na vymedzenie okruhu úkonov a činností zástupcov primátora mesta
Predkladá: MUDr. Miroslav Adame, primátor mesta

U z n e s e n i e číslo 2/2007

Mestské zastupiteľstvo

A/ z r u š u j e
uznesenie MZ č. 48/2006 z 29. 12. 2006, na ktorom mestské zastupiteľstvo zvolilo do funkcie prvého zástupcu primátora mesta Ing. Stanislava Haviara a do funkcie druhého zástupcu primátora mesta Ing. Ľubomíra Kuboviča.

B/ v o l í
Ing. Stanislava Haviara do funkcie zástupcu primátora mesta Považská Bystrica

C/ s c h v a ľ u j e
výkon funkcie uvoľneného poslanca Ing. Ľubomíra Kuboviča

D/ s t a n o v u je
1. okruh úkonov a činností zástupcu primátora mesta Ing. Stanislava Haviara podľa predloženého návrhu,
2. okruh úkonov a činností uvoľneného poslanca MZ Ing. Ľubomíra Kuboviča.

Takéto znenie uznesenia na mestskom webe stále visí:
http://www.povazska-bystrica.sk/uznesenia-mz.phtml?id_zas_m7026=1684&id3=2310&id_polozka=0&id2=0

(Zápisnica však ani náhodou.)

Správa o prokurátorskom proteste vyšla 14. februára v SME
Zvolením dvoch viceprimátorov v Považskej Bystrici porušili zákon
i v Obzore: Prokuratúra protestuje

Článok v Obzore naviac potvrdzuje to, čo sme už zistili z videozáznamu:
"V oficiálnom programe na rokovanie v januári sa však tento bod (zrušenie starého uznesenia) neobjavil a ani o zmene programu sa nehlasovalo."

A my môžeme potvrdiť, že nielen o zmene programu, ale o akomkoľvek zrušení decembrového uznesenia o dvoch viceprimátoroch. Také slová jednoducho nepadli, a dvakrát boli zdvihnuté ruky za návrh, kde sa toto uznesenie uvádzalo ako podklad.

Takže dodatočné pozmeňovanie textu uznesenia považujeme za nesporný a dokázateľný fakt. Poslanci za zrušenie nehlasovali. Hlasovali však za uznesenie, ktoré bolo v priamom rozpore s predchádzajúcim uznesením (funkcia "poslanca dlhodobo uvoľneného" v pôvodnom uznesení neexistuje).

Čo z toho všetkého z nášho pohľadu vyplýva?

Pre občana je úplne fuk, či bude mať Ing. Kubovič funkciu zvanú "druhý zástupca primátora", alebo "poslanec dlhodobo uvoľnený". Na pracovnej náplni ani na jeho výplate sa tým nič nemení.

Za úvahu by stálo znenie zákona o obecnom zriadení v príslušných bodoch. Z jeho čítania sme mali silný dojem, že zákonodarca uvažoval funkciu zástupcu primátora len ako zálohu pre prípad primátorovej choroby alebo inej príčiny, znemožňujúcej mu prácu. Prakticky v každom meste sa však zo zástupcovskej funkcie stala ďalšia stolička, o ktorú prebiehajú koaličné naťahovačky.

Prečo by mal zákon kibicovať obci alebo mestu do toho, ako si zorganizuje činnosť úradu? To, či na úrade nie sú zbytočné a draho platené funkcie, by mali kontrolovať sami občania, a najmä opozičné politické strany. Položme si však otázku: je v záujme politických strán zmenšovať počet miest, ktorými vládnu?

Je nepochopiteľné, prečo autori "upravenej verzie" uznesení takto spanikárili: prokurátorský protest je v podmienkach slovenskej samosprávy úplne bežná vec, v mnohých mestách sa naučili prokurátora jednoducho ignorovať. Keby na Meste vedeli úradovať, dali by veci do poriadku na najbližšom zastupiteľstve jediným hlasovaním.

Skutočnosť, že došlo k pozmeneniu toho, o čom poslanci hlasovali, v tomto prípade pre nikoho neznamenala újmu. Ak by to však tentokrát prešlo bez povšimnutia, nabudúce sa môže "kozmeticky upraviť" podstatne dôležitejšie hlasovanie. Posúdenie, či ide o falšovanie alebo pozmeňovanie úradnej listiny (čo je skutková podstata trestného činu) je na orgánoch činných v trestnom konaní. Ale poslanci by mali - bez ohľadu na to, či sa veci chytí vyšetrovateľ - trvať na inštitucionálnych poistkách, chrániacich férovosť a transparentnosť ich hlasovania. Sú to najmä nasledovné opatrenia:

1. Včasné zverejňovanie podrobného programu zastupiteľstva

2. Sprístupňovanie podkladov, ktoré dostávajú poslanci MsZ pre novinárov i prítomných občanov. Prakticky nič nebráni zverejňovaniu týchto podkladov aj na webovej stránke mesta - predkladatelia žiadostí by mali súčasne so žiadosťou podpisovať aj súhlas s publikovaním ich žiadosti. Osobné údaje sa dajú anonymizovať.
 
3. Zaznamenávanie a archivovanie priebehu zastupiteľstva. Videozáznam by mal byť prílohou zápisnice a kópie z neho by mali byť dostupné občanom cestou informačného zákona.

4. Menovité zaznamenávanie hlasovania poslancov. Opäť pri tejto príležitosti pripomíname našu dávnu požiadavku - nainštalovať hlasovacie zariadenie. Pokiaľ  hlasovacie zariadenie nemáme, dá sa táto informácia zaznamenávať aj ručne.

5. Okamžité zverejňovanie zápisníc zo zastupiteľstva na webových stránkach mesta. V súčasnosti sú tam za posledné mesiace dostupné len bodové uznesenia. Na mestskom webe chýbajú zápisnice od jesene 2006.

A na záver pelička. Jeden občan nám zaslal fotografiu, urobenú na chodbe mestského úradu ešte minulý týždeň. Že pozdravujú pána prokurátora...

dvaja-zastupcovia-menovka.jpg
Jaro Dunaj
Jaro Dunaj píše:
Pátek 23.02.2007 07:32
Ako často sa stáva, že nová garnitúra hovorí o predchádzajúcej "nie sme ako oni"? Falšovanie uznesenia sa, podľa mojich vedomostí, Lackovičovi a jeho kamarile nedokázalo. Aha ho! Máme prvý veľký rozdiel? Prvých sto dní vlády býva zvykom byť tolerantnejší k jej prešľapom..., vláda ako protiváhu by na druhej strane mala pestovať otvorený prístup a nebáť sa o svojich chybách hovoriť a naprávať ich.
Mestský rozpočet znesie všeličo. Prečo by sme ale mali pokračovať v rozdávaní peňazí kamarátom a neprikročiť k úspornejšej forme existencie Mesta? Podstata sporu o dvoch zástupcov je hlavne o statuse, prachoch a imidži, Byť vedúci nejakého odboru... to znamená byť pod prednostom. Takto sú "akosi" na jeho úrovni. Treba urobiť poriadky na celoslovenskej úrovni a špecifikovať v zákone presne a doslovne ako to s podprimátmi má vyzerať.
Najlepšie by bolo mať ich ozaj iba na zastupovanie pre prípad PN alebo inej dlhodobej nespôsobilosti primátora.

Zároveň tu je iná podstatná otázka.

AKO SA VYROVNÁME S LACKOVIČOVÝMI PODPRIMÁTMI? Neuniklo prokurátorovi, že rovnaký zákon platil aj v predchádzajúcich volebných obdobiach? A z hľadiska pracovného práva, alebo vyplácaných odmien je to ako? Ak je vec protiprávna, tak išlo o nezákonne vyplácané odmeny!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 27.02.2007 18:12

Je to tak. Zákon hovorí že

 1. zastupca moze byt len jeden (vsade je pouzite jednotne cislo - §13b)
 2. zastupca moze fungovat LEN a JEDINE v dobe nepritomnosti, alebo nesposobilosti starostu / primatora (§13b ods. 1) alebo ked mu zanikne mandat (§13b ods. c). Je sice spravidla zvoleny na cele funkcne obdobie, ale vykon funkcie ZASTUPCU je mozny len a jedine vo vyssie zmienenej dobe. Inymi slovami, podla mna, nema co zastupca sediet na urade, ked je pritomny a vykonava svoju funkciu primator / starosta.
  1. zastupcovi moze zastupitelstvo ulozit ulohy (§13b ods. 3), ale len v rozsahu a obsahu, ake plni starosta / primator, lebo zastupca je tu len na ZASTUPOVANIE starostu/primatora, t. j. nemoze vykonavat nieco naviac, bolo by to podla mna v rozpore so zakonom.
  2. zastupcovi, ktory PLNI ulohy starostu, teda len v case jeho zastupovania (obcas), patri plat (§13b ods. 6) podla zakona 253/1994 Z. z. a ten je stanoveny ako pomerna cast zodpovedajuca rozsahu vykonavanej funkcie - t. j. rozsahu zastupovania, avsak so stanovenym minimom, ktore sa odvadza od platu starostu / primatora (§4 ods. 4 z. c. 253/1994 Z. z.).
  3. NEMOZNO automaticky zlucovat pojmy zastupca a poslanec dlhodobo uvolneny na vykon funkcie (§25 ods. 7), lebo ako jasne vyplyva z tohto odseku a z §25 ods. 4, takyto poslanec je uvolneny na vykon funkcie POSLANCA a nie funkcie zastupcu
  4. ako uz som uviedol, dlhodobo uvolneny poslanec (§25 ods. 7) je uvolneny na vykon funkcie POSLANCA!!!. Ako takemu mu napriklad nemoze zastupitelstvo stanovovat ulohy, pretoze tie mu stanovi priamo zakon. A nech som sa pozeral ako pozeral, nikde som v zakone nenasiel, ze by poslanec smel riadit obecny / mestsky urad.

Nič nám nebráni to vysvetliť aj pánom politikom. Najbližšie nás pozývajú p. Adame a ževraj aj p. Fico na oslavu MDŽ! Nuž príďme :-) !!!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 23.02.2007 09:56

"Na pracovnej náplni ani na jeho výplate sa tým nič nemení..."

 1. Čo sa týka pracovnej náplne, dlhodobo uvoľnenému poslancovi ju stanovuje priamo zákon, ktorý hovorí o tom, že je uvoľnený na výkon funkcie POSLANCA, nie zástupcu primátora. Je otázne, či môže MsZ uznesením (ktoré je oveľa slabšie ako zákon) takémuto poslacovi stanoviť úlohy.
 2. Treba len podotknúť, že dlhodobo uvoľnenému poslancovi, ktorý bol zároveň zvolený ako zástupca primátora patrí: a) plat primeraný, ako dlhodobo uvoľnenému poslancovi b) aj primeraný podiel platu primátora v čase, keď primátora zastupuje t. j. dlhodobo uvoľnený poslanec, ktorý zároveň vykonáva aj funkciu zástupcu primátora si v konečnom dôsledku môže prísť na oveľa väčšie peniaze ako primátor mesta, napríklad keď zastupuje primátora dlhodobo chorého ...

Dano

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 02.05.2007 21:47

Od polovice januára kopu debilov huláka o nezakonnnosti viceprimatorov. Je mi to srdečne jedno, ale nakoľko už toho je veľa, pýtam sa tých " spravodlôivých " 1. - do volieb v decembri 2006 to fungovalo s dvoma viceprimatormi ) Zedník a Keruľ) - dovtedy to bolo zákonné, top nikomu nevadolo Kde ste boli Vy spravodliví 2. Teraz je jeden viceprimator, druhý uvolnený poslanec - je to to iste čo predtým iba asi v ružovom - tak o čom ste blbečkovia hulákali Falšovanie záposnic - SMIEšNE KTO MAL Z TOHO AKý PROSPECH - VEĎ PO ICH OPRAVACH SA NIč NEZMENILO - čI BUDE MAť P. kUBOVIč NA DVERáCH MENOVKU S FUNKCIOU VICEPRIMáTOR, ALEBO UVOLNENý POSLANEC - STáLE BUDE ROBIť TO ISTé - POCHPILIN STE TO MAGOROROVIA

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 02.05.2007 21:47

Od polovice januára kopu debilov huláka o nezakonnnosti viceprimatorov. Je mi to srdečne jedno, ale nakoľko už toho je veľa, pýtam sa tých " spravodlôivých " 1. - do volieb v decembri 2006 to fungovalo s dvoma viceprimatormi ) Zedník a Keruľ) - dovtedy to bolo zákonné, top nikomu nevadolo Kde ste boli Vy spravodliví 2. Teraz je jeden viceprimator, druhý uvolnený poslanec - je to to iste čo predtým iba asi v ružovom - tak o čom ste blbečkovia hulákali Falšovanie záposnic - SMIEšNE KTO MAL Z TOHO AKý PROSPECH - VEĎ PO ICH OPRAVACH SA NIč NEZMENILO - čI BUDE MAť P. kUBOVIč NA DVERáCH MENOVKU S FUNKCIOU VICEPRIMáTOR, ALEBO UVOLNENý POSLANEC - STáLE BUDE ROBIť TO ISTé - POCHPILIN STE TO MAGOROROVIA

Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 19.04.2009 20:52

po 90 litríkov majú chlapci za to zastupovanie

« únor 2020 »
únor
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359