Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / 22 predajov a prenájmov na poslednom predvolebnom zasadnutí zastupiteľstva

22 predajov a prenájmov na poslednom predvolebnom zasadnutí zastupiteľstva

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Čtvrtek 21.10.2010 00:12
Na zajtrajšom rokovaní zastupiteľstva bude bod "Rôzne - požiadavky občanov a organizácií" ešte pestrejší ako obvykle.

P o ž i a d a v k y
občanov a organizácii o predaj, kúpu a ostatné
Útvar správy, údržby majetku, služieb mesta a životného prostredia

1.
Požiadavka – dlhodobý prenájom
Katastrálne územie: Považské Podhradie
Predmet nájmu: časť pozemku KN-C parc. č. 709/60 v rozsahu podľa geometrického plánu (cca 500 m²) s možnosťou prednostného práva na kúpu
Žiadateľ: Zariadenie pre seniorov – Domov sociálnych služieb Tulipán, n. o. so sídlom Považské Podhradie 204, 017 04 Považská Bystrica
Dôvod: žiadosť pod spisovým číslom 7022/S/2010 o dlhodobý prenájom (20 rokov) časti pozemku KN-C parc. č. 709/60 v rozsahu podľa geometrického plánu v katastrálnom území Považské Podhradie. Pozemok by tvoril priľahlú plochu k budove súp. č. 204. Nezisková organizácia má záujem záujmovú plochu (súčasťou areálu predškolského zariadenia) využívať ako oddychovú zónu pre klientov budúceho zariadenia pre seniorov – Domov sociálnych služieb Tulipán (lavičky, pergoly, chodníky). V zmysle žiadosti nezisková organizácia navrhuje na vlastné náklady zrealizovať úpravy terajšieho areálu škôlky ako aj oplotenia tejto časti.
Stanovisko ÚSVaRM: dlhodobý prenájom časti parcely číslo KN-C 709/60 v katastrálnom území Považské Podhradie bol prerokovaný v Komisii pre životné prostredie, výstavbu a dopravu dňa 8. 9. 201 s nasledovným stanoviskom: „Komisia odporúča schváliť dlhodobý prenájom časti parcely č. 709/60 vo výmere 500 m² v k. ú. Považské Podhradie na 20 rokov s podmienkou účelovej viazanosti prenájmu len pre potreby prevádzkovania domova sociálnych služieb, dodržania príslušných platných normatívov pre vonkajšie plochy vo vzťahu k plánovanej kapacite MŠ a s podmienkou premiestnenia existujúcich hracích prvkov alebo vybudovania náhradných hracích prvkov zodpovedajúcich súčasným platným normám v réžii žiadateľa“.
Stanovisko ÚŠKaŠ: „Na základe nesúhlasného stanoviska riaditeľstva Materskej škôlky v Považskom Podhradí a jej rady školy, Útvar školstva, kultúry a športu nesúhlasí s prenájmom alebo odpredajom časti pozemku parc. č. 709/60 podľa prerredloženej žiadosti z 22. 7. 2010 pre potreby neziskovej organizácie Zariadenie pre seniorov – Domov sociálnych služieb Tulipán, Považské Podhradie 204. Uvedený pozemok využíva Materská škola, Považské Podhradie 162 na edukačné a relaxačné účely a plnenie úloh v súlade so svojim poslaním a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov“.
Stanovisko VMČ č. 14, Považské Podhradie: „nesúhlasí s prenájmom parcely – 500 m² v k. ú. Považské Podhradie parc. č. 709/60, z dôvodu nespokojnosti občanov“
Stanovisko KFHM: odporúča neschváliť prenájom časti pozemku KN-C parc. č. 709/60 v katastrálnom území Považské Podhradie, v rozsahu cca 500 m² s možnosťou prednostného práva na kúpu, neziskovej organizácii Zariadenie pre seniorov – Domov sociálnych služieb Tulipán, n. o. so sídlom Považské Podhradie 204, 017 04 Považská Bystrica.
1
Stanovisko MR: odporúča neschváliť prenájom časti pozemku KN-C parc. č. 709/60 v katastrálnom území Považské Podhradie, v rozsahu cca 500 m² s možnosťou prednostného práva na kúpu, neziskovej organizácii Zariadenie pre seniorov – Domov sociálnych služieb Tulipán, n. o. so sídlom Považské Podhradie 204, 017 04 Považská Bystrica.
 

2.
Požiadavka – dlhodobý prenájom
Katastrálne územie: Považské Podhradie
Predmet nájmu: časť pozemku KN-C parc. č. 53/35 v rozsahu 100 m²
Žiadateľ: Koruna, s. r. o. so sídlom Bytčianska 114, 010 03 Žilina
Dôvod: žiadosť pod spisovým číslom 8721/S/2010 o dlhodobý prenájom (20 rokov) časti pozemku KN-C parc. č. 53/35 o výmere 100 m² v katastrálnom území Považské Podhradie, za účelom umiestnenia zariadenia predajne potravín (potravinový kontajner).
Stanovisko ÚSVaRM: nemá výhrady k prenájmu
Stanovisko ÚŠKaŠ: „Na základe vyjadrenia riaditeľky ZŠ, Pov. Podhradie o terajšom nevyužívaní predmetného priestoru v areáli školy na výchovno-vzdelávaciu činnosť, súhlasíme s dočasným prenájmom označenej časti parcely č. 53/35 o výmere asi 100 m² na zriadenie predajne potravín“.
Stanovisko VMČ č. 14, Považské Podhradie: „súhlasí s prenájmom pozemku“
Stanovisko KFHM: odporúča schváliť prenájom časti pozemku KN-C parc. č. 53/35 v katastrálnom území Považské Podhradie, v rozsahu 100 m² spoločnosti Koruna, s. r. o. so sídlom Bytčianska 114, 010 03 Žilina, IČO 36379450.
Stanovisko MR: odporúča schváliť prenájom časti pozemku KN-C parc. č. 53/35 v katastrálnom území Považské Podhradie, v rozsahu 100 m² spoločnosti Koruna, s. r. o. so sídlom Bytčianska 114, 010 03 Žilina, IČO 36379450.
3.
Požiadavka – odpredaj majetku vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica
Katastrálne územie: Považská Bystrica
Predmet odpredaja: nebytový priestor č. 1 v obytnom dome súpisné číslo 2011, spoluvlastnícky podiel 67/3180 na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a na pozemku KNC parc. č. 3732/134, zastavané plochy a nádvoria o výmere 625 m² Žiadateľ: MUDr. A, D., bytom ...............................
Dôvod: žiadosť pod spisovým číslom 8682/S/2010 o odkúpenie nebytového priestoru č. 1 (cca 70 m²) v obytnom dome súpisné číslo 2011, spoluvlastnícky podiel 67/3180 na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a na pozemku KNC parc. č. 3732/134, zastavané plochy a nádvoria o výmere 625 m² v katastrálnom území Považská Bystrica. Písomnú cenovú ponuku v sume 19 099,95 € žiadateľka akceptovala.
Nájomkyňa si uplatňuje právo na prednostný prevod, vyplývajúci z § 16 ods. 4 Zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (nájomná zmluva č. 20/2005) a cenovú ponuku v súlade s § 17 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. v písomnej forme akceptovala ako cenu dohodnutú (základ ceny je určený zo znaleckého posudku, vypracovaného Ing. Adriánom Bachratým). V zmysle citovaného zákona č. 182/1993 Z. z. sa súčasne s nebytovým priestorom prevádza aj podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach a na pozemku, na ktorom je dom postavený. Príjem je schválený v rozpočte pre rok 2010 v kapitálových príjmoch – príjem z predaja kapitálových aktív.
2
Stanovisko KFHM: odporúča schváliť odpredaj nebytového priestoru č. 1 v obytnom dome súpisné číslo 2011, spoluvlastnícky podiel 67/3180 na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a na pozemku KNC parc. č. 3732/134, zastavané plochy a nádvoria o výmere 625 m² v katastrálnom území Považská Bystrica, v cene 19 099,95 €, MUDr. A. D., bytom .......................
Stanovisko MR: odporúča schváliť odpredaj nebytového priestoru č. 1 v obytnom dome súpisné číslo 2011, spoluvlastnícky podiel 67/3180 na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a na pozemku KNC parc. č. 3732/134, zastavané plochy a nádvoria o výmere 625 m² v katastrálnom území Považská Bystrica, v cene 19 099,95 €, MUDr. A. D., bytom ...........................
4.
Požiadavka – odpredaj majetku vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica
Katastrálne územie: Považská Bystrica
Predmet odpredaja: nebytový priestor č. 3 v obytnom dome súpisné číslo 2010, spoluvlastnícky podiel 89/3180 na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a na pozemku KNC parc. č. 3732/136, zastavané plochy a nádvoria o výmere 590 m² Žiadateľ: JARU, s. r. o., so sídlom Lúčky 4412/8, Považská Bystrica.
Dôvod: žiadosť pod spisovým číslom 8678/S/2010 o odkúpenie nebytového priestoru č. 3 (cca 90 m²) v obytnom dome súpisné číslo 2010, spoluvlastnícky podiel 89/3180 na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a na pozemku KNC parc. č. 3732/136, zastavané plochy a nádvoria o výmere 590 m² v katastrálnom území Považská Bystrica. Písomnú cenovú ponuku v sume 25 434,24 € žiadateľ akceptoval.
Nájomca si uplatňuje právo na prednostný prevod, vyplývajúci z § 16 ods. 4 Zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (nájomná zmluva č. 14/2006) a cenovú ponuku v súlade s § 17 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. v písomnej forme akceptoval ako cenu dohodnutú (základ ceny je určený zo znaleckého posudku, vypracovaného Ing. Adriánom Bachratým). V zmysle citovaného zákona č. 182/1993 Z. z. sa súčasne s nebytovým priestorom prevádza aj podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach a na pozemku, na ktorom je dom postavený. Príjem je schválený v rozpočte pre rok 2010 v kapitálových príjmoch – príjem z predaja kapitálových aktív.
Stanovisko KFHM: odporúča schváliť odpredaj nebytového priestoru č. 3 v obytnom dome súpisné číslo 2010, spoluvlastnícky podiel 89/3180 na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a na pozemku KNC parc. č. 3732/136, zastavané plochy a nádvoria o výmere 590 m², katastrálne územie Považská Bystrica, v cene 25 434,24 €, spoločnosti JARU, s. r. o., so sídlom Lúčky 4412/8, Považská Bystrica, IČO 36 699 837.
Stanovisko MR: odporúča schváliť odpredaj nebytového priestoru č. 3 v obytnom dome súpisné číslo 2010, spoluvlastnícky podiel 89/3180 na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a na pozemku KNC parc. č. 3732/136, zastavané plochy a nádvoria o výmere 590 m², katastrálne územie Považská Bystrica, v cene 25 434,24 €, spoločnosti JARU, s. r. o., so sídlom Lúčky 4412/8, Považská Bystrica, IČO 36 699 837.
3
5.
Požiadavka – odpredaj majetku vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica
Katastrálne územie: Považská Bystrica
Predmet odpredaja: časť pozemku KNC parc. č. 2604/1, zastavané plochy a nádvorie, o výmere podľa geometrického plánu (cca 600 m²)
Žiadateľ: M. M. a M. M., obaja bytom ................................
Dôvod: písomná žiadosť pod spisovým č. 7350/S/2010 o odkúpenie časti predmetného pozemku, ktorý je susediaci s pozemkom KN-C parc. č. 2603/6 a svojim umiestnením a využitím by tvoril ucelenú časť priľahlej plochy k rodinnému domu súp. č. 1124, vo vlastníctve žiadateľov. Uznesením MZ č. 64/2010-B/3 dňa 22. 7. 2010 bol schválený žiadateľom predaj časti predmetnej parcele v rozsahu 4 m po celej dĺžke pozemku.
Cena: 31,33 €/m² v zmysle znaleckého posudku.
Spôsob predaja: priamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 ods. 4 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica.
Stanovisko VMČ č. 5, Lány: „odporúča odpredať pozemok KN C 2604/1 v k. ú. Považská Bystrica, nakoľko dňa 22. 7. 2010 bol schválený odpredaj z tejto parcely – 4 m po celej dĺžke, aby bol umožnený prístup k zadnej časti vlastníkov dvoru – žiadateľa M. M. a M. M. a tým ďalšie využitie pozemku je sporné. O tento pozemok, ktorý je dlhodobo neudržiavaný, nie je v súčasnosti záujem zo strany ďalších žiadateľov, tak máme za to, že odpredaj by bol vhodný a tiež príjem do mestského rozpočtu nie je zanedbateľný. Parcela by bola využívaná ako oddychová zóna. Žiadateľ ponúka tiež raz ročne pokosenie a vyčistenie celého lesíka, teda aj zbývajúcu časť, ktorá zostane v majetku mesta“.
Stanovisko ÚSVaRM: uvedenú žiadosť Útvar predložil Komisii pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MZ, ktorá dňa 12. 7. 2010 odporučila predaj predmetnej parcely po prehodnotení využitia predmetného územia a spracovaní štúdie budúceho využitia zostávajúcich parciel a zachovaní prístupu k nim.
Stanovisko KFHM: odporúča schváliť odpredaj pozemku KNC parc. č. 2604/1, zastavané plochy a nádvorie, o výmere podľa geometrického plánu, katastrálne územie Považská Bystrica, v cene 31,33 €/m², M. M. a M. M., obaja bytom ..............
Stanovisko MR: odporúča schváliť odpredaj pozemku KNC parc. č. 2604/1, zastavané plochy a nádvorie, o výmere podľa geometrického plánu, katastrálne územie Považská Bystrica, v cene 31,33 €/m², M. M. a M. M., obaja bytom ................
6.
Požiadavka – odpredaj majetku vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica
Katastrálne územie: Považská Bystrica
Predmet odpredaja: budova súpisné číslo 2609, postavená na pozemku KNC parc. č. 3732/146, ostatné plochy o výmere 55 m², vrátane pozemku KNC parc. č. 3732/146, ostatné plochy o výmere 55 m².
Žiadateľ: Stredoslovenská energetika – distribúcia, a. s. so sídlom Ul. Republiky 5, 010 47 Žilina
Dôvod: žiadosť pod spisovým číslom 546/S/2010 o odkúpenie budovy súpisné číslo 2609, postavenej na pozemku KNC parc. č. 3732/146, ostatné plochy o výmere 55 m², vrátane pozemku KNC parc. č. 3732/146, ostatné plochy o výmere 55 m², v katastrálnom území Považská Bystrica. Ide o objekt trafostanice TS 132/ts/706, z 4
dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania ERZ, pričom transformátor TO 332/22 250 kVA, v. č. 206122 je majetkom žiadateľa.
Cena: 22 407,07 € v zmysle znaleckého posudku.
Spôsob predaja: priamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 ods. 4 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica.
Stanovisko ÚSVaRM: nemá výhrady k odpredaju predmetného pozemku podľa žiadosti.
Stanovisko VMČ č. 4, Rozkvet: nemá námietky k odpredaju uvedeného zariadenia s pozemkom
Stanovisko KFHM: odporúča schváliť odpredaj budovy súpisné číslo 2609, postavenej na pozemku KNC parc. č. 3732/146, ostatné plochy o výmere 55 m², a pozemok KNC parc. č. 3732/146, ostatné plochy o výmere 55 m², katastrálne územie Považská Bystrica, v cene 22 407,07 €, spoločnosti Stredoslovenská energetika – distribúcia, a. s. so sídlom Ul. Republiky 5, 010 47 Žilina, IČO 36442151.
Stanovisko MR: odporúča schváliť odpredaj budovy súpisné číslo 2609, postavenej na pozemku KNC parc. č. 3732/146, ostatné plochy o výmere 55 m², a pozemok KNC parc. č. 3732/146, ostatné plochy o výmere 55 m², katastrálne územie Považská Bystrica, v cene 22 407,07 €, spoločnosti Stredoslovenská energetika – distribúcia, a. s. so sídlom Ul. Republiky 5, 010 47 Žilina, IČO 36442151.
7.
Požiadavka – odpredaj majetku vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica
Katastrálne územie: Považská Bystrica
Predmet odpredaja: časť pozemku KNE parc. č. 5921, ostatné plochy o výmere podľa geometrického plánu (cca 29 m²).
Žiadateľ: A. F., bytom ........................
Dôvod: žiadosť pod spisovým číslom 6301/S/2010 o odkúpenie časti pozemku KNE parc. č. 5921, ostatné plochy o výmere cca 29 m², v katastrálnom území Považská Bystrica za účelom majetkovoprávneho vysporiadania predzáhradky pred domom.
Cena: 33,19 €/m² v zmysle § 5 ods. 6 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica
Spôsob predaja: priamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 ods. 4 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica.
Stanovisko ÚSVaRM: nemá výhrady k odpredaju predmetného pozemku za účelom majetkovoprávneho vysporiadania.
Stanovisko VMČ č. 2, Jelšové - Hliníky: s predajom súhlasíme
Stanovisko KFHM: odporúča schváliť odpredaj časti pozemku KNE parc. č. 5921, ostatné plochy, o výmere podľa geometrického plánu, katastrálne územie Považská Bystrica, v cene 33,19 €/m², A. F., bytom .......................
Stanovisko MR: odporúča schváliť odpredaj časti pozemku KNE parc. č. 5921, ostatné plochy, o výmere podľa geometrického plánu, katastrálne územie Považská Bystrica, v cene 33,19 €/m², A. F., bytom .............................
5
8.
Požiadavka – odpredaj majetku vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica
Katastrálne územie: Považská Bystrica
Predmet odpredaja: pozemok KNC parc. č. 4056/18, zastavané plochy o výmere 43 m².
Žiadateľ: Ing. R. J., bytom ..............................
Dôvod: žiadosť pod spisovým číslom 7619/S/2010 o odkúpenie pozemku KNC parc. č. 4056/18, zastavané plochy o výmere 43 m², v katastrálnom území Považská Bystrica za účelom majetkovoprávneho vysporiadania prístupovej cesty k rodinnému domu.
Cena: 33,19 €/m² v zmysle § 5 ods. 6 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica, s tým, že žiadateľ s odvolaním sa na § 5, ods. 7 Zásad predložil znalecký posudok č. 65/2010, vyhotovený znalcom Adriánom Bachratým, ktorý stanovuje cenu 13,98 €/m² (celkom 601,14 Eur). cena zohľadňuje existujúce inžinierske siete v prospech tretích osôb (podzemné vedenie nízkeho napätia, verejný vodovod, verejná kanalizácia a zemný plyn a tým je obmedzené využitie predmetného pozemku vzhľadom na nutnosti rešpektovať ochranné pásma inžinierskych sietí. Pozemok nie je možné využiť na iný účel, len ako prístupovú cestu.
Spôsob predaja: priamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 ods. 4 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica.
Stanovisko ÚSVaRM: nemá výhrady k odpredaju predmetného pozemku.
Stanovisko VMČ č. 2, Jelšové - Hliníky: s predajom uvedeného pozemku súhlasíme
Stanovisko KFHM: odporúča schváliť odpredaj pozemku KNC parc. č. 4056/18, zastavané plochy o výmere 43 m², katastrálne územie Považská Bystrica, v cene 13,98 €/m², Ing. R. J., bytom ............................
Stanovisko MR: odporúča schváliť odpredaj pozemku KNC parc. č. 4056/18, zastavané plochy o výmere 43 m², katastrálne územie Považská Bystrica, v cene 13,98 €/m², Ing. R. J., bytom .............................
9.
Požiadavka – odpredaj majetku vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica
Katastrálne územie: Považská Bystrica
Predmet odpredaja: časť pozemku KNC parc. č. 1739/2, zastavané plochy o výmere podľa geometrického plánu (cca 50 m²).
Žiadateľ: K. H., bytom ........................
Dôvod: žiadosť pod spisovým číslom 7616/S/2010 o odkúpenie časti pozemku KNC parc. č. 1739/2, zastavané plochy o výmere, v katastrálnom území Považská Bystrica za účelom majetkovoprávneho vysporiadania plochy pred rodinným domom, z dôvodu realizácie pevného oplotenia.
Cena: 33,19 €/m² v zmysle § 5 ods. 6 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica.
Spôsob predaja: priamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 ods. 4 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica.
6
Stanovisko ÚSVaRM: nemá výhrady k odpredaju predmetného pozemku.
Stanovisko VMČ č. 5 Lány: odporúča odpredať pozemok za účelom pevného oplotenia pozemkov menovanej.
Stanovisko KFHM: odporúča schváliť odpredaj časti pozemku časť pozemku KNC parc. č. 1739/2, zastavané plochy, o výmere podľa geometrického plánu, katastrálne územie Považská Bystrica, v cene 33,19 €/m², K. H., bytom ...................
Stanovisko MR: odporúča neschváliť odpredaj časti pozemku časť pozemku KNC parc. č. 1739/2, zastavané plochy, o výmere podľa geometrického plánu, katastrálne územie Považská Bystrica, K. H., bytom ......................
10.
Požiadavka – odpredaj majetku vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica
Katastrálne územie: Považská Bystrica
Predmet odpredaja: časť pozemku KNC parc. č. 3439/187, zastavané plochy o výmere podľa geometrického plánu (cca 50 m²).
Žiadateľ: V. V., bytom ...................
Dôvod: žiadosť pod spisovým číslom 7020/S/2010 o odkúpenie časti pozemku KNC parc. č. 3439/187, zastavané plochy o výmere podľa geometrického plánu, v katastrálnom území Považská Bystrica, lokalita Čierne háje, za účelom výstavby garáže.
Cena: 33,19 €/m² v zmysle § 5 ods. 6 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica
Spôsob predaja: priamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 ods. 4 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica.
Stanovisko ÚSVaRM: nemá výhrady k odpredaju predmetného pozemku.
Stanovisko VMČ č. 8, Hliny: odporúča MZ schváliť odpredaj pozemku 50 m2 na požadovanej parcele.
Stanovisko KFHM: odporúča schváliť odpredaj časti pozemku KNC parc. č. 3439/187, zastavané plochy, o výmere podľa geometrického plánu, katastrálne územie Považská Bystrica, v cene 33,19 €/m², V. V., bytom ....................
Stanovisko MR: odporúča schváliť odpredaj časti pozemku KNC parc. č. 3439/187, zastavané plochy, o výmere podľa geometrického plánu, katastrálne územie Považská Bystrica, v cene 33,19 €/m², V. V., bytom .......................
11.
Požiadavka – odpredaj majetku vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica
Katastrálne územie: Zemiansky Kvášov
Predmet odpredaja: časť pozemku KNE parc. č. 646/1, ostatné plochy o výmere podľa geometrického plánu (11 m²).
Žiadateľ: PhDr. P. K. a manž. S., bytom ..........................
Dôvod: žiadosť pod číslom 1582/S/2010 o odkúpenie časti pozemku KNE parc. č. 646/1, ostatné plochy o výmere podľa geometrického plánu, v katastrálnom území Zemiansky Kvášov, ako pozemok priľahlý k rodinnému domu súpisné číslo 26, ktorého časť do pozemku zasahuje. Pozemok je susediaci s pozemkom využívaným ako otoč pre autobusy MHD.
Cena: 16,59 €/m² v zmysle § 5 ods. 6 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica
7
Spôsob predaja: priamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 ods. 4 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica.
Stanovisko ÚSVaRM: z dôvodu majetkovo-právneho vysporiadania priestoru dvora pri rodinnom dome nemá výhrady k odpredaju predmetného pozemku.
Stanovisko - Mestská dopravná spoločnosť, a. s. Považská Bystrica: po preverení reálneho stavu MDS, a. s. nemá výhrady k odpredaju uvedeného pozemku.
Stanovisko VMČ č. 9, Zemiansky Kvášov: nesúhlasí s odpredajom predmetnej časti parcele KN E parc. č. 646/1 žiadateľovi PhDr. P. K. a jeho manželke S.
Stanovisko KFHM: odporúča schváliť odpredaj časti pozemku KNE parc. č. 646/1, ostatné plochy, o výmere podľa geometrického plánu, katastrálne územie Zemiansky Kvášov, v cene 16,59 €/m², PhDr. P. K. a manž. S., bytom ......................
Stanovisko MR: odporúča schváliť odpredaj časti pozemku KNE parc. č. 646/1, ostatné plochy, o výmere podľa geometrického plánu, katastrálne územie Zemiansky Kvášov, v cene 16,59 €/m², PhDr. P. K. a manž. S., bytom .......................
12.
Požiadavka – odpredaj majetku vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica
Katastrálne územie: Považská Bystrica
Predmet odpredaja: časť pozemku KNC parc. č. 1788/1, zastavané plochy o výmere podľa geometrického plánu (cca 20 m²).
Žiadateľ: M. K., bytom ...............................
Dôvod: žiadosť pod spisovým číslom 8562/S/2010 o odkúpenie časti pozemku KNC parc. č. 1788/1, zastavané plochy o výmere podľa geometrického plánu, v katastrálnom území Považská Bystrica, za účelom výstavby prefabrikovanej garáže.
Cena: 33,19 €/m² v zmysle § 5 ods. 6 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica
Spôsob predaja: priamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 ods. 4 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica.
Stanovisko ÚSVaRM: nemá výhrady k odpredaju predmetného pozemku.
Stanovisko VMČ č. 5, Lány: odporúča umiestnenie stavby garáže pre osobný automobil na parcele 1788/1 v katastrálnom území Považská Bystrica.
Stanovisko KFHM: odporúča schváliť odpredaj časti pozemku KNC parc. č. 1788/1, zastavané plochy, o výmere podľa geometrického plánu, katastrálne územie Považská Bystrica, v cene 33,19 €/m², M. K., bytom .....................
Stanovisko MR: odporúča schváliť odpredaj časti pozemku KNC parc. č. 1788/1, zastavané plochy, o výmere podľa geometrického plánu, katastrálne územie Považská Bystrica, v cene 33,19 €/m², M. K., bytom .....................
13.
Požiadavka – odpredaj majetku vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica
Katastrálne územie: Považská Bystrica
Predmet odpredaja: časť pozemku KNC parc. č. 861/7, zastavané plochy a pozemku KN-C parc. č. 861/11 o výmere podľa geometrického plánu (cca 450 m²).
8
Žiadateľ: TRADE-S, s. r. o. so sídlom Slovenských partizánov 14, Považská Bystrica
Dôvod: žiadosť pod spisovým číslom 7618/S/2010 o odkúpenie časti pozemku KNC parc. č. 861/7, zastavané plochy a pozemku KN-C parc. č. 861/11, o výmere podľa geometrického plánu, v katastrálnom území Považská Bystrica. Časti pozemkov tvoria priľahlú plochu k budove súp. č. 14.
Cena: 66 €/m² podľa znaleckého posudku
Spôsob predaja: priamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 ods. 4 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica.
Stanovisko ÚSVaRM: nemá výhrady k odpredaju predmetného pozemku.
Stanovisko KFHM: odporúča schváliť odpredaj časti pozemku KNC parc. č. 861/7, zastavané plochy a pozemku KN-C parc. č. 861/11 o výmere podľa geometrického plánu katastrálne územie Považská Bystrica, spoločnosti TRADE-S, s. r. o. so sídlom Slovenských partizánov 14, Považská Bystrica, za predpokladu, že žiadateľ predloží zámer s uvedenými pozemkami. Komisia odporúča cenu dohodou 132,77 €/m².
Stanovisko MR: odporúča neschváliť odpredaj časti pozemku KNC parc. č. 861/7, zastavané plochy a pozemku KN-C parc. č. 861/11 o výmere podľa geometrického plánu katastrálne územie Považská Bystrica, spoločnosti TRADE-S, s. r. o. so sídlom Slovenských partizánov 14, Považská Bystrica.
14.
Požiadavka – odpredaj majetku vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica
Katastrálne územie: Považské Podhradie
Predmet odpredaja: pozemok KNE parc. č. 815/1 zastavaná plocha o výmere 107 m²
Žiadateľ: MEDEX, s. r. o. Orlové 255, Považská Bystrica
Dôvod: žiadosť pod spisovým číslom 7153/S/2010 o odkúpenie časti pozemku KNE parc. č. 815/1 zastavaná plocha o výmere 107 m² v katastrálnom území Považské Podhradie. Pozemok je súčasťou pôvodného parkoviska.
Cena: 16,11 €/m² podľa znaleckého posudku.
Spôsob predaja: priamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 ods. 4 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica.
Stanovisko ÚSVaRM: nemá výhrady k odpredaju predmetného pozemku.
Stanovisko VMČ č. 14 Považské Podhradie: súhlasí s odpredajom pozemku v k. ú. Považské Podhradie parc. č. KN E 815/1.
Stanovisko KFHM: odporúča schváliť odpredaj pozemku KNE parc. č. 815/1 zastavaná plocha o výmere 107 m² katastrálne územie Považské Podhradie, v cene 16,11 €/m², spoločnosti MEDEX, s. r. o. Orlové 255, Považská Bystrica.
Stanovisko MR: odporúča schváliť odpredaj pozemku KNE parc. č. 815/1 zastavaná plocha o výmere 107 m² katastrálne územie Považské Podhradie, v cene 16,11 €/m², spoločnosti MEDEX, s. r. o. Orlové 255, Považská Bystrica.
9
15.
Požiadavka – odpredaj majetku vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica
Katastrálne územie: Horná Mariková
Predmet odpredaja: časť pozemku KNE parc. č. 2626/47, orná pôda o výmere podľa geometrického plánu (cca 80 m²).
Žiadateľ: S. Ch. a manželka M., bytom .........................
Dôvod: žiadosť pod spisovým číslom 8138/S/2010 o odkúpenie časti pozemku KNE parc. č. 2626/47, orná pôda o výmere podľa geometrického plánu, v katastrálnom území Horná Mariková. Uvedenú parcelu manželia dlhodobo užívajú (od r. 1985), ktorá je zároveň susediacou s nehnuteľnosťami - pozemkom KN-C parc. č. 35/1 a stavby rekreačnej chaty, vo vlastníctve žiadateľov.
Cena: 3,32 €/m² v zmysle § 5 ods. 6 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica
Spôsob predaja: priamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 ods. 4 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica.
Stanovisko Obce Horná Mariková: „súhlasí s odpredajom časti parcely 2626/47 v katastrálnom území Horná Mariková p. S. Ch., trvale bytom ................. Táto časť parcely 2626/47 sa nachádza v tesnej blízkosti parcely 35/1, ktorá je vo vlastníctve menovaného. Menovaný túto časť pozemku bez napadania užíva dlhodobo – už 20 rokov“.
Mestské lesy, s. r. o: nemajú námietky k danej ploche.
Stanovisko KFHM: odporúča schváliť odpredaj časti pozemku KNE parc. č. 2626/47, orná pôda o výmere podľa geometrického plánu, katastrálne územie Horná Mariková, v cene 3,32 €/m², S. Ch. a manželke M., bytom .......................
Stanovisko MR: odporúča schváliť odpredaj časti pozemku KNE parc. č. 2626/47, orná pôda o výmere podľa geometrického plánu, katastrálne územie Horná Mariková, v cene 3,32 €/m², S. Ch. a manželke M., bytom ..............................
16.
Požiadavka – odpredaj majetku vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica
Katastrálne územie: Horná Mariková
Predmet odpredaja: pozemok KNE parc. č. 2764/3, ttp o výmere 297 m².
Žiadateľ: Ing. J. S., bytom ............................
L. L., bytom ................................
P. S., bytom .............................
Dôvod: žiadosť pod spisovým číslom 7747/S/2010 o odkúpenie pozemku KNE parc. č. 2764/3, ttp o o výmere 297 m²., v katastrálnom území Horná Mariková. Žiadatelia si majetkovoprávne usporadúvajú pozemok pod rodičovským domom súp. č. 362. Pozemok žiadajú v podiele každý po 1/3-ine.
Cena: 3,32 €/m² v zmysle § 5 ods. 6 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica
Spôsob predaja: priamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 ods. 4 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica.
10
Stanovisko Obce Horná Mariková: súhlasí s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemku pod stavbou sú. č. 362.
Mestské lesy, s. r. o: nemajú námietky
Stanovisko KFHM: odporúča schváliť odpredaj časti pozemku KNE parc. č. 2764/3, ttp o výmere 297 m²., katastrálne územie Horná Mariková, v cene 3,32 €/m², Ing. J. S., bytom ..............................
L. L., bytom ................................
P. S., bytom .........................
každému do spoluvlastníckeho podielu 1/3-ina.
Stanovisko MR: odporúča schváliť odpredaj časti pozemku KNE parc. č. 2764/3, ttp o výmere 297 m²., katastrálne územie Horná Mariková, v cene 3,32 €/m², Ing. J. S., bytom .........................
L. L., bytom .........................
P. S., bytom ..........................
každému do spoluvlastníckeho podielu 1/3-ina.
17.
Požiadavka – zriadenie vecného bremena
Katastrálne územie: Považská Bystrica
Predmet zriadenia vecného bremena: pozemok KN-C parc. č. 5736/447 a KN-C parc. č. 6123/26 v rozsahu podľa geometrického plánu
Žiadateľ: PSL, a. s. so sídlom Robotnícka, Považská Bystrica
Dôvod: žiadosť pod spisovým číslom 8014/S/2010 o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena –– právo uloženia, vykonávania opráv a nevyhnutnej údržby prípojky pitnej vody v k. ú. Považská Bystrica v rozsahu podľa geometrického plánu č. 40/2010 vyhotoveného Ing. Vierou Lagíňovou dňa 25. 08. 2010 v prospech PSL, a. s., v rámci stavby „Vnútorná infraštruktúra areálu PSL, a. s. Považská Bystrica“
Jednorazový poplatok za zriadenie vecného bremena je podľa Zásad o uplatňovaní cien pri prevode z majetku mesta, prenájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica a zriadení vecného bremena 995,81 €.
Stanovisko ÚSVaRM: nemá výhrady k zriadeniu vecného bremena..
Stanovisko KFHM: odporúča schváliť zriadenie vecného bremena - právo uloženia, vykonávania opráv a nevyhnutnej údržby prípojky pitnej vody v k. ú. Považská Bystrica v rozsahu podľa geometrického plánu č. 40/2010 vyhotoveného Ing. Vierou Lagíňovou dňa 25. 08. 2010 v prospech PSL, a. s. Považská Bystrica, za jednorázový poplatok 995,81 €.
Stanovisko MR: odporúča schváliť zriadenie vecného bremena - právo uloženia, vykonávania opráv a nevyhnutnej údržby prípojky pitnej vody v k. ú. Považská Bystrica v rozsahu podľa geometrického plánu č. 40/2010 vyhotoveného Ing. Vierou Lagíňovou dňa 25. 08. 2010 v prospech PSL, a. s. Považská Bystrica, za jednorázový poplatok 995,81 €.
18.
Požiadavka – zriadenie vecného bremena
Katastrálne územie: Šebešťanová
Predmet zriadenia vecného bremena: pozemok KN-E parc. č. 153 v rozsahu podľa geometrického plánu
Žiadateľ: Stredoslovenská energetika, a. s. Ulica Republiky 5, 010 47 Žilina 11
Dôvod: žiadosť pod spisovým číslom 8015/S/2010 o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena –– právo uloženia inžinierskych sietí – zemného káblového NN vedenia v k. ú. Šebešťanová v rozsahu podľa geometrického plánu č. 030-10 vyhotoveného Ing. Pavlom Riškom dňa 03. 05. 2010 v prospech SSE, a. s.. v rámci stavby „Považská Bystrica – Šebešťanová: predĺženie NN siete“.
Jednorazový poplatok za zriadenie vecného bremena je podľa znaleckého posudku 218,36 €.
Stanovisko ÚSVaRM: nemá výhrady k zriadeniu vecného bremena.
Stanovisko VMČ č. 15 Šebešťanová: súhlasí so zriadením vecného bremena – predĺženie NN siete cez pozemok KNE parc. č. 153 v k. ú. Šebešťanová
Stanovisko KFHM: odporúča schváliť zriadenie vecného bremena - právo uloženia, vykonávania opráv a nevyhnutnej údržby inžinierskych sietí – zemného káblového NN vedenia v k. ú. Šebešťanová v rozsahu podľa geometrického plánu č. 030-10 vyhotoveného Ing. Pavlom Riškom dňa 03. 05. 2010 v prospech SSE, a. s. Žilina, za jednorázový poplatok 218,36 €.
Stanovisko MR: odporúča schváliť zriadenie vecného bremena - právo uloženia, vykonávania opráv a nevyhnutnej údržby inžinierskych sietí – zemného káblového NN vedenia v k. ú. Šebešťanová v rozsahu podľa geometrického plánu č. 030-10 vyhotoveného Ing. Pavlom Riškom dňa 03. 05. 2010 v prospech SSE, a. s. Žilina, za jednorázový poplatok 218,36 €.
19.
Požiadavka – zriadenie vecného bremena
Katastrálne územie: Považská Bystrica
Predmet zriadenia vecného bremena: pozemok KN-C parc. č. 5478/2, KN-C parc. č. 5478/4, 5478/127, KN-E parc. č. 5488/1 v rozsahu podľa geometrického plánu
Žiadateľ: Tepláreň, a. s. so sídlom Robotnícka, Považská Bystrica
Dôvod: žiadosť pod spisovým číslom 7174/S/2010 o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena –– právo uloženia na pozemkoch povinného z vecného bremena inžinierske siete (VTL plynovú prípojku) v k. ú. Považská Bystrica v rozsahu podľa geometrického plánu č. 25/2010 zo dňa 20. 7. 2010 a č. 27/2010 zo dňa 20. 7. 2010 v prospech Tepláreň, a. s.. v rámci stavby „VTL plynová prípojka Považská Bystrica“.
Jednorazový poplatok za zriadenie vecného bremena je podľa Zásad o uplatňovaní cien pri prevode z majetku mesta, prenájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica a zriadení vecného bremena 9 935,26 €.
Stanovisko KFHM: odporúča schváliť zriadenie vecného bremena - právo uloženia, vykonávania opráv a nevyhnutnej údržby inžinierskych sietí na pozemkoch povinného z vecného bremena v k. ú. Považská Bystrica v rozsahu podľa geometrického plánu č. 25/2010 zo dňa 20. 7. 2010 a č. 27/2010 zo dňa 20. 7. 2010 v prospech Tepláreň, a. s. Považská Bystrica, za jednorázový poplatok 9 935,26 €.
Stanovisko MR: odporúča schváliť zriadenie vecného bremena - právo uloženia, vykonávania opráv a nevyhnutnej údržby inžinierskych sietí na pozemkoch povinného z vecného bremena v k. ú. Považská Bystrica v rozsahu podľa geometrického plánu č. 25/2010 zo dňa 20. 7. 2010 a č. 27/2010 zo dňa 20. 7. 2010 v prospech Tepláreň, a. s. Považská Bystrica, za jednorázový poplatok 9 935,26 €.
20.
Požiadavka – zriadenie vecného bremena
Katastrálne územie: Považská Bystrica
12
Predmet zriadenia vecného bremena: pozemok KNC parc. č. 930/29, KNC parc. č. 930/22, KNC parc. č. 930/25, KNC parc. č. 6102/47 v rozsahu podľa geometrického plánu.
Žiadateľ: F. M. so sídlom ...............................
Dôvod: žiadosť pod spisovým číslom 8013/S/2010 o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena –– právo uloženia na pozemkoch povinného z vecného bremena inžinierske siete (plynová prípojka a vodovodná prípojka) v k. ú. Považská Bystrica v rozsahu podľa geometrického plánu č. 68/2010 zo dňa 07. 09. 2010 v prospech vlastníka KNC parc. č. 930/26. Inžinierske siete sú vybudované v rámci stavby „Prístavba, prestavba spojovacieho traktu“.
Jednorazový poplatok za zriadenie vecného bremena je podľa Zásad o uplatňovaní cien pri prevode z majetku mesta, prenájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica a zriadení vecného bremena 995,81 €.
Stanovisko ÚSVaRM: nemá výhrady k zriadeniu vecného bremena.
Stanovisko KFHM: odporúča schváliť zriadenie vecného bremena - právo uloženia, vykonávania opráv a nevyhnutnej údržby inžinierskych sietí na pozemkoch povinného z vecného bremena v k. ú. Považská Bystrica v rozsahu podľa geometrického plánu č. 68/2010 zo dňa 07. 09. 2010 v prospech vlastníka KNC parc. č. 930/26, za jednorázový poplatok 995,81 €.
Stanovisko MR: odporúča schváliť zriadenie vecného bremena - právo uloženia, vykonávania opráv a nevyhnutnej údržby inžinierskych sietí na pozemkoch povinného z vecného bremena v k. ú. Považská Bystrica v rozsahu podľa geometrického plánu č. 68/2010 zo dňa 07. 09. 2010 v prospech vlastníka KNC parc. č. 930/26, za jednorazový poplatok 995,81 €.
21.
Požiadavka – zrušenie predkupného práva
Katastrálne územie: Považská Bystrica
Žiadateľ: D. M., bytom ........................
Predmet a dôvod: žiadosť pod spisovým číslom 7620/S/2010 o zrušenie predkupného práva, zapísaného na LV č. 5447 na parcelu č. KN-C 3328/200, ktorej vlastníčkou je žiadateľka. Predkupné právo bolo zriadené na liste vlastníctva pri odpredaji pozemku v r. 1996 v znení: „Predávajúci si vyhradzuje predkupné právo nehnuteľnosti za stanovenú cenu v tejto zmluve a to v prípade, že kupujúci nesplnia účel, pre ktorý sa im pozemok odpredal, t. j. ak na hlavnom objekte nebolo započaté so základmi“. V súčasnosti je už toto právo bezpredmetné a spomenutý pozemok chce žiadateľka darovať synovi, ktorý chce na pozemku postaviť rodinný dom.
Stanovisko KFHM: odporúča schváliť zrušenie predkupného práva na liste vlastníctva č. 5447 na parcelu č. KN-C 3328/200, s podmienkou zachovania existujúceho chodníka v rozsahu ako vyplýva z mapových podkladov.
Stanovisko MR: odporúča schváliť zrušenie predkupného práva na liste vlastníctva č. 5447 na parcelu č. KN-C 3328/200, s podmienkou zachovania existujúceho chodníka, ktorý žiadateľka preloží na vlastné náklady na pozemku parc. č. KN-C 3328/200, tak aby bol na hranici tohto pozemku.
13
14
Spoločnosť SPP – distribúcia, a. s. predložila opätovne požiadavku na odkúpenie pozemkov pod stavbou regulačnej stanice na sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici. Vzhľadom na skutočnosť, že príjem z tohto predaja je zakomponovaný v kapitálových príjmoch rozpočtu mesta na rok 2010, oslovili
sme s návrhom ceny spoločnosť, ktorá navrhovanú sumu za odpredaj akceptovala . Stanovisko nám zaslali mailom dňa 14. 10. 2010 o 16:14 hod.
Z toho dôvodu nebola požiadavka na prerokovanie predložená FK dňa 11. 10. 2010 a taktiež ani na rokovanie MR dňa 14. 10. 2010.
22.
Požiadavka – odpredaj majetku vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica
Katastrálne územie: Považská Bystrica
Predmet odpredaja časť pozemku KNC parc. č. 3859/1, zastavaná plocha o výmere podľa geometrického plánu (48 m²) a KN-C parc. č. 3859/12, zastavaná plocha o výmere podľa geometrického plánu (576 m²)
Žiadateľ: SPP – distribúcia, a. a. so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Dôvod: žiadosť pod spisovým číslom 7500/S/2010 o odkúpenie časť pozemku KNC parc. č. 3859/1, zastavaná plocha o výmere podľa geometrického plánu a KNC parc. č. 3859/12, zastavaná plocha o výmere podľa geometrického plánu v katastrálnom území Považská Bystrica. Na pozemku je postavená regulačná stanica vysokotlakého a strednotlakého plynu pre sídl. Rozkvet. Uznesením č. 22/2009-C/2 dňa 24. 2. 2009 nebol predmet odpredaja schválený.
Cena: 36,23 €/m² podľa znaleckého posudku.
Spôsob predaja: priamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 ods. 4 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica.
Stanovisko VMČ č. 2 Jelšové-Hliníky: súhlasí s odpredajom pozemku.
 

Anonym píše:
Čtvrtek 21.10.2010 14:54
Jaru s.r.o.je firma Karasa a manželky. karas je poslanec MZ. Čo dodať. A že doktor. Tu je vypis z OR: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=86231&SID=6&P=0
Anonym píše:
Čtvrtek 21.10.2010 21:46

« leden 2019 »
leden
PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359