Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Juraj Smatana / Štrnásť poslancov deklaruje, že ustanovili len jedného zástupcu primátora

Štrnásť poslancov deklaruje, že ustanovili len jedného zástupcu primátora

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Čtvrtek 14.05.2009 18:38
[2009-05-14] Utorkové Považskobystrické novinky priniesli správu, súvisiacu s kauzou "falšovanie uznesenia". Prinášame jej text aj s komentárom.
Prepis správy:

K uzneseniu z januára 2007

Prednedávnom bol opäť otvorený prípad zápisnice z januárového zasadnutia mestského zastupiteľstva z roku 2007. V uplynulých dňoch zatiaľ štrnásti poslanci mestského zastupiteľstva svojím podpisom prehlásili a deklarovali, že priebeh a záverečné hlasovanie tohto zasadnutia chápali tak, že na ňom fakticky došlo k ustanoveniu jedného zástupcu primátora Stanislava Haviara a k ustanoveniu dlhodobo uvoľneného poslanca pre výkon funkcie Ľubomíra Kuboviča.
Sú to: Ľubomír Kubovič, Jozef Babušík, Jarmila Tomanová, Oľga Strašíková, Milan Štábel, Pavol Korbáš, Stanislav Kardoš, Vladimír Bačík, Vladimír Karásek, Jaroslav Petrík, Karol Janas, Marta Kavecká, Stanislav Haviar, Janka Dudoňová.

Považskobystrické novinky č. 20 ročník XIII., 13. mája 2009, str. 3

Komentár:
Je zrejmé, že vymenovaní poslanci chcú svojou deklaráciou podporiť primátora Miroslava A., viceprimátora Stanislava H. a právnika - poslanca Marcela P., obvinených z trestného činu falšovania a pozmeňovania úradnej listiny.

Pod prehlásením je podpísaný celý poslanecký klub SMER-SD, s výnimkou poslanca Juraja Pekára. Pavol Korbáš kandidoval ako nezávislý, Jaroslav Petrík a Janka Dudoňová sú zo SNS a Marta Kavecká je z KDH. Je zaujímavé, že pod výzvou nie je podpísaný poslanec Marcel Péli (SDKÚ - DS).

Položme si otázku, či uvedená deklarácia nejakým spôsobom právne chráni obvinených z falšovania uznesenia.

Keď si znovu prečítame doslovný prepis rokovania z januára 2007, ktorý z videozáznamu vyhotovila redakcia PB.OTVORENE.SK, tak je zrejmé, že poslancom bolo pred hlasovaním úplne jasné, že Stanislav Haviar bude zástupcom primátora a Ľubomír Kubovič bude figurovať ako dlhodobo uvoľnený poslanec.

MUDr. KARÁSEK (predseda návrhovej komisie): "Vážený pán primátor, vážení poslanci mestského zastupiteľstva, dovoľte mi aby som predniesol návrh na uznesenie z dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici.
Návrh na uznesenie znie asi takto. K bodu 2: Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva.

Mestské zastupiteľstvo
po A berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva.

K bodu 3
Návrh na vymedzenie okruhu úkonov a činností zástupcov primátora mesta mesta

Mestské zastupiteľstvo po A konštatuje, že Mestské zastupiteľstvo v Považskej Bystrici uznesením číslo 48 z roku 2006, 29. 12. 2006, zvolilo do funkcie prvého zástupcu primátora mesta inžiniera Stanislava Haviara, a do funkcie druhého zástupcu primátora mesta inžiniera Ľubomíra Kuboviča, že okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca primátora mesta oprávnený vykonávať, stanovuje mestské zastupiteľstvo podľa § 13 b zákona číslo 369 z roku 90 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Otázka znie, či toto... tento bod aktuálne nezmeniť podľa výsledkov diskusie...pán primátor

ADAME: Myslím si že mohli by sme tam už tento bod upraviť, čiže nie druhý viceprimátor, ale dlhodobo uvoľnený poslanec.

KARÁSEK: …to.. a do funkcie dlhodobo uvoľneného poslanca... s úlohou zastupovať primátora.
Lebo tam býva aj definovaná úloha, na plnenie akej úlohy je poslanec uvoľnený...

ADAME: ...s definovanými tými kompetenciami, ako sú...
KARÁSEK: ...s kompetenciami ktoré budú ďalej definované v zmysle tohto.
Že okruh úkonov a činností ktoré je zástupca primátora a dlhodobo uvoľnený poslanec mests... dlhodobo uvoľnený poslanec oprávnený vykonávať stanovuje mestské zastupiteľstvo podľa § 13 b zákona a tak ďalej.
Stanovuje:
1. okruh úkonov a činností prvého zástupcu primátora
2. okruh úkonov a činností dlhodobo uvoľneného poslanca primát... dlhodobo uvoľneného poslanca inžiniera Ľubomíra Kuboviča podľa predloženého návrhu."

Takýto návrh poslanci aj schválili.
Takže teraz môžu naozaj s pokojným svedomím deklarovať, že hlasovanie chápali tak, že ním došlo k ustanoveniu jedného zástupcu primátora a jedného dlhodobo uvoľneného poslanca.

Problém je však pravdepodobne inde.
V uznesení z tohoto hlasovania, zverejnenom aj na mestskej webovej stránke, totiž stojí:

3/ Návrh na vymedzenie okruhu úkonov a činností zástupcov primátora mesta
Predkladá: MUDr. Miroslav Adame, primátor mesta

U z n e s e n i e číslo 2/2007

Mestské zastupiteľstvo

A/ z r u š u j e
uznesenie MZ č. 48/2006 z 29. 12. 2006, na ktorom mestské zastupiteľstvo zvolilo do funkcie prvého zástupcu primátora mesta Ing. Stanislava Haviara a do funkcie druhého zástupcu primátora mesta Ing. Ľubomíra Kuboviča.

B/ v o l í
Ing. Stanislava Haviara do funkcie zástupcu primátora mesta Považská Bystrica

C/ s c h v a ľ u j e
výkon funkcie uvoľneného poslanca Ing. Ľubomíra Kuboviča

Z nášho prepisu aj z videozáznamu je však zrejmé, že nedošlo k žiadnemu zrušeniu uznesenia MZ č. 48 z predchádzajúcej schôdze zastupiteľstva! Toto uznesenie z 29. 12. 2006 totiž operuje s dvomi zástupcami primátora, nepozná pojem dlhodobo uvoľnený poslanec.

Nevidel som vyšetrovací spis, ale trúfam si odhadnúť, že obvinenie z falšovania bude spočívať práve v neexistencii hlasovania o zrušení uznesenia č. 48. Na úrade si takéto hlasovanie jednoducho dodatočne vymysleli, pretože zistili, že nové uznesenie je v rozpore so starým uznesením, na ktoré sa odvoláva. A tak toto vymyslené hlasovanie o zrušení uznesenia pripísali do nového uznesenia.

Z neskoršieho medializovaných informácií vyplynulo, že to nebol nejaký omyl sekretárky - tá totiž vyšetrovateľovi predložila rukopis jedného z trojice obvinených, kde bola sformulovaná nepravdivá informácia o zrušení uznesenia č. 48. (Mimochodom, zaujímal sa nejaký novinár alebo poslanec aj o ďalšiu pracovnú kariéru tejto podľa všetkého zodpovednej a opatrnej úradníčky?)

Záver: publikovaná deklarácia štrnástich poslancov má s najvyššou pravdepodobnosťou len význam mediálny, nie právny. Je však možné, že bude snaha toto prehlásenie v ďalšom trestnom konaní interpretovať v zmysle "hlasovali sme za jedného zástupcu, čím sme vlastne zrušili staré uznesenie". Videozáznam však nepustí...

Celé je to v podstate drobnosť. V obave pred prokurátorským protestom pozmenili znenie uznesenia. Jeden to vymyslel, druhý presadil a tretí podpísal. Pritom to mohli vybaviť na najbližšej schôdzi jedným opravným hlasovaním.

V tomto prípade sa však v malom ukázal budúci vývoj oveľa väčších káuz.

Je potešiteľným zistením, že po dvojročných skúsenostiach už primátor podľa všetkého prestal neopatrne podpisovať materiály, ktoré mu predložia jeho dvaja zástupcovia (pardon, jeden zástupca a jeden dlhodobo uvoľnený poslanec). A naopak, dokázal podpísať aj rozhodnutie o pozastavení vyplácania ich odmien. Alebo rozhodnúť o začatí prác na prijatí balíčka protikorupčných opatrení od Transparency International.
Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 15.05.2009 00:12

a tak asi majú pokyn z ústredia zo Súmračnej ? z BA .Pustite trocha sľubov,urobte pár gést za pár drobných ,VYDRŽTE A SĽUBUJTE EŠTE ROK POTOM IM UKÁŽEME!!!!!!!!!Kto nejde s nami ide proti nám.Všetci čo s nami nesúhlasia sú nepriatelia štátu.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 15.05.2009 05:41

..."štrnásti poslanci mestského zastupiteľstva, Ľubomír Kubovič, Jozef Babušík, Jarmila Tomanová, Oľga Strašíková, Milan Štábel, Pavol Korbáš, Stanislav Kardoš, Vladimír Bačík, Vladimír Karásek, Jaroslav Petrík, Karol Janas, Marta Kavecká, Stanislav Haviar, Janka Dudoňová. svojím podpisom prehlásili a deklarovali"...

...tak ak títo ľudia nevidia rozdiel medzi povedaným a napísaným v zápisnici, tak na základe toho podpisu, ktorý je zároveň dôkazom o strate ich mentálnej svojprávnosti, je pre spoločnosť dôležité ich okamžite zbaviť poslaneckého mandátu. Títo ľudia sú zrejme psychicky narušení a tudíž môžu byť nebezpeční. Navrhoval by som ústavnú starostlivosť...

...a ak by psychologické testy u niektorých podpísaných jedincov náhodou nepotvrdili hĺbku ich debility, treba to potom posudzovať ako spolupáchateľstvo krytia trestného činu!!!

čestíček a pětiletce zdar!!!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 15.05.2009 16:34

Marcel Péli (SDKÚ - DS)predsa nebol ešte vtedy poslancom , debko čestíčkový. Sa spamataj

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 15.05.2009 19:56
  • Pélym, debko škulavý? Ten má zase iné za ušami.
Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 16.05.2009 11:34

no keď sa pod deklaráciu podpísali obidvaja viceprimáti tak som hneď kľudnejší sú to tí praví "najmorálnejší" občania doslova etalón. Iba toto celé divadlo svojim podvodom spôsobili. Ach jo, kam až tá absurdita dokáže zájsť.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 16.05.2009 23:32

Tamtamy bijú na poplach, štrnásť statočných servilcov stratilo zrazu sluch a zrak. Snažia sa zastaviť rozbehnutý vlak, v ktorom sa asi(do basy?)vezie trojhlavý drak.

Pochválen buď, pán Čestíček

Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 17.05.2009 00:09

A tá sociálnička z mesta myslí ešte vôbec národne? Alebo koná sociálne?Pre koho? Zrejme asi len pre seba. A tá poslankyňa z Rozkvetu, čo drží na rokovaniach zastupiteľstva pravidelne bobríka mlčanlivosti zrazu prejavila svoj názor. Odporúčam, aby sa za všetkých štrnástich radšej pomodlila pre porušenie jednoho z desatoro božích prikázaní. Pán Boh s nami a s nimi preč. Amen

Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 17.05.2009 00:45

A tá sociálnička z mesta myslí ešte vôbec národne? Alebo koná sociálne?Pre koho? Zrejme asi len pre seba. A tá poslankyňa z Rozkvetu, čo drží na rokovaniach zastupiteľstva pravidelne bobríka mlčanlivosti zrazu prejavila svoj názor. Odporúčam, aby sa za všetkých štrnástich radšej pomodlila pre porušenie jednoho z desatoro božích prikázaní. Pán Boh s nami a s nimi preč. Amen

Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 17.05.2009 07:52

poslankyňa Kavecká je pre mňa absolútnym sklamaním..., nemám komentár.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 17.05.2009 23:46

Ako bola ticho za Lackoviča, tak je ticho teraz.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 18.05.2009 00:12

keby len bola ticho, ale ona ani nevie (aspoň podľa obsahu prehlásenia, ktoré podpísala)o čom vlastne hlasuje

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 18.05.2009 12:19

Sme normální? Za takúto hlúposť, ktorá nemá žiaden dosah na nikoho a na nič by sme kľudne nechali človeka zavrieť ? Upaĺovanie čarodejníc, až tak hlboko sme klesli ? Veď toto je úboha politika do ktorej sme sa nechali vtiahnúť. Na celom Slovensku utekajú milióny korún do súkromných rúk – sofistikovane a to Vás netrápi /aj PB je na Slovensku ! / . Vybavujete sa tu na kravinách. Sme naozaj hlúpa a úboha SLOVAČ ?

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 18.05.2009 19:59

Mafiána Al Caponeho dostali do basy nie za vraždy, ale na daňových nedoplatkoch.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 18.05.2009 23:10

súdruhovia.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 19.05.2009 19:32

Pokiaľ majú za ušami, tak im treba napraskať a poslať do..., prípadne aj tresne oznámenie so všetkými dôsledkami. Ale znova opakujem, nie za takúto blbosť a hneď do basy ? Nerobme zo seba tupcov a senzácie žiadostivých občanov Pov.Bystrice. Podľa mňa je to riadne nafúknuté a to čo by malo byť nafúknute, je splasnuté.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 20.05.2009 00:09

to čo je splasnuté napumpovať?

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 20.05.2009 00:14

Vždy to zašína maličkosťami a keď im to prejde...

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 21.05.2009 21:33

Samozrejme je to hlúposť. Za Lackoviča boli dvaja zastupcovia a bolo to OK: Teraz to Jurčíkovi v HZDS Vadí - to je choré!! Chybou MUDr a nového vedenia bolo, že namiesto toho aby sa venovali splnenniu svojích sľubov a začali niečo budovať, hrabali sa v minulosti - čo stalo nemale financie na prehratých sporoch. To si snáď mysleli, že banda okolo L.L bola taka naivná a zmluvy postavila tak aby sa dali napadnúť ? Pokiaľ si to myseli sú to tup... lebo zničili mestský rozpočet na vopred prehraté súdy !!! Samozrejme nedá sa robiť x vecí naraz a tak namiesto venovaniu sa rozvoju mesta a na toto mínanie peňazí, tieto utratili na prehraté súdy a nič sa nerobilo. Takto sme dopadli!! Dúfajme, že v budúcich voľbách sa už tak neoje... me !! Hoci tej budúcnosti nedávam nejaké nádeje. Väčšina volí podľa vodcov strán, n o ich poskokovia v nižších sférach nedosahujúm ich kvalility !! Teda členstvo v určitej strane neznamená záruku úspechu jej člena na určitom poste. P.B. Je toho jasným dôkazom !! Hoci hlavný vodca Smeruje s republikou tiež asi do pr.....

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 22.05.2009 06:05

v predvolebných sľuboch sľubovala zmenu, ale opak bol pravdou! Prvým krokom bola voľba 2 viceprimátov podľa Lacovičového vzoru, aj keď im to zákon nedovoľoval. Ničím neodvovodniteľné odmeny Adameho a jeho zástupcov predbehli dokonca aj Lackovičovu garnitúru. Metódy "výberových konaní" a obsadzovanie postov - klientelizmus a rodinkárstvo najhrubšieho zrna! Spôsob fungovanie Pb noviniek, nalievanie peňazí do novej samochváliacej TV, MEGAWESTE a jej pozadie, predražené zákazky poslancov a ďalšie tupizmy... Pýtam sa, vidí tu niekto nejaký rozdiel od minulosti?!!!...

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 22.05.2009 11:25

zabudol si na ich posledne vykriky I.viceStandovu spalovnu a pracovnu napln II.vicedovernika-prezentovanie synackovej naciernopostavenej krcmy za peniaze danovych poplatnikov.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 22.05.2009 20:26

zahrnul som to do kategórie "...a ďalšie tupizmy... :)

Treba urobiť to,čo hovorí Šefčík, oboch poslať do...ehm...

Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 23.05.2009 10:35

aha, teraz som sa dočítal, tak už viem za čo dostávajú tých 2.300.000 Sk ročne

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359