Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / singular / VUCka predáva zaujímavý pozemok medzi Nemocnicou a TESCOM

VUCka predáva zaujímavý pozemok medzi Nemocnicou a TESCOM

Autor: singular plural Poslední změna: Pátek 07.01.2011 22:46
Kategorie: , ,
Len tak - na stránke VUC TN som našiel na predaj jednu z posledných rovných plôch v meste Považská Bystrica. Dakedy som si myslel, že tam bude cesta od kruháča pod Čiernymi hájmi na cestu od nemocnice, ale zámery sú určite iné... Ak si to tu chcete kúpiť,, 19.1. je uzávierka. Cena 647720€, plocha dokopy 16 193 m štvorcových. Takže asi 40€/ m2.
VUCka predáva zaujímavý pozemok medzi Nemocnicou a TESCOM

Kliknutím obrázok zväčšíte.

Citované zo správy-

obrázok - http://www.tsk.sk/buxus/images/fotogaleria/odpredaj_najom_majetku_1/pozemok_povazska_bystrica_2/P1010002.JPG

 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne

 

 

v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení a Zásadami ponukového konania pri nakladaní s nevyužiteľným nehnuteľným majetkom                       vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 

vyhlasuje ponukové konanie

na  odpredaj  prebytočného  nehnuteľného  majetku.

 

Ponukové konanie je zároveň obchodnou verejnou súťažou v súlade s § 281 a nasl. zákona                     č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení. 

 

Predmet odpredaja:

1.)  Nehnuteľný majetok   nachádzajúci  sa v katastrálnom území Považská Bystrica, zapísaný               na LV č.  2503

správca:   Nemocnica s poliklinikou, Nemocničná 986, 017 26  Považská Bystrica

 

 

Pozemok:

·        parc. č. 2432/15 – orná pôda o výmere  3 652 m2,

·        parc. č. 2432/16 – orná pôda o výmere  12 541 m2.

 

 

Ponuková cena majetku: 647 720,- €.

 

 

 

Spôsob predloženia cenovej ponuky:

Záujemcovia môžu predložiť svoje cenové ponuky osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením „Pozemok – Považská Bystrica: PREDAJ NA ZÁKLADE PONUKY – NEOTVÁRAŤ“  na adresu: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, v termíne  do 19. 1. 2011 do 11.00 hod. Do súťaže nebude možné zahrnúť návrh, ktorý bude doručený na adresu vyhlasovateľa, alebo predložený po stanovenej lehote. Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné predložený návrh zmeniť a ani odvolať.

 

Účastníkmi ponukového konania môžu byť:

·        občania Slovenskej republiky

·        iné fyzické osoby majúce trvalý pobyt na území SR

·        právnické osoby so sídlom v SR  

 

Otvorenie obálok sa uskutoční na verejnom zasadnutí komisie, menovanej predsedom Trenčianskeho   samosprávneho  kraja  dňa 20. 1. 2011 o 13.00 hod.   Komisia   vykoná vyhodnotenie ponúk do  5 dní od otvorenia obálok. O výsledku budú účastníci upovedomení po ukončení ponukového konania.  Úspešný účastník ponukového konania bude vyzvaný k uzatvoreniu zmluvy až po schválení predaja predmetného majetku Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja a bude povinný zaplatiť na účet TSK v lehote do 30 dní                       odo dňa podpísania kúpnej zmluvy kúpnu cenu.

 

 

 

 

Ďalšie podmienky:

·        záujemca  je   povinný   zložiť   zábezpeku  vo výške  20 % z ponukovej ceny majetku                              (129 544,- €) na účet v DEXIA banka Slovensko, pobočka Trenčín, č. účtu 7300077001/5600                (VS: 2317) a predložiť doklad o jej zložení osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke spolu s cenovou ponukou, najneskôr do 19. 1. 2011  do 11.00 hod.,  

·        neúspešnému účastníkovi bude zábezpeka vrátená do 10 dní od ukončenia ponukového konania, úspešnému účastníkovi bude započítaná do kúpnej ceny.  V prípade, že úspešný účastník ponukového konania odstúpi  od uzatvorenia zmluvy, bude mu uložená sankčná pokuta vo výške 0,5 % ponukovej ceny,

·        ak žiaden z účastníkov ponukového konania nepodá ponuku aspoň vo výške ponukovej ceny majetku, ponukové konanie k predmetnej veci sa ukončí, 

·        kritériom pre vyhodnotenie ponukového konania bude najvyššia ponuková cena,   

·        účastníci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:

·        u fyzických osôb: meno a priezvisko (aj rodné), presná adresa bydliska, číslo preukazu totožnosti, údaje o bankovom spojení, ponúknutá  cena,  podmienky   uzatvorenia  zmluvy,  účel ďalšieho využitia,  telefonický kontakt, 

·        u fyzických osôb – podnikateľov:  obchodný názov, presná adresa sídla, právna forma právnickej osoby, IČO (DIČ), údaje o bankovom spojení, ponúknutá cena, kópia výpisu z obchodného registra, prípadne iného registra, v prípade, že účastník ponukového konania nie je štatutárnym zástupcom štatutárneho orgánu právnickej osoby ktorú zastupuje,  predložiť plnú moc s podpismi členov štatutárneho orgánu, čestné vyhlásenie, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, počas súťaže nebol proti nemu začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, nebol proti nemu pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, podmienky uzatvorenia zmluvy, účel ďalšieho využitia, telefonický kontakt

·        účastníkom súťaže predložené doklady v obálke musia byť originály alebo ich overené fotokópie,

·        účastník nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné,

·        súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku.

 

Bližšie informácie záujemcom poskytne:

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, kontaktná osoba – PhDr. Ranincová  tel. č. 032/6555 856, 0901 918 123.

 

Vyhlasovateľ ponukového konania si vyhradzuje právo:

·        zrušiť ponukové konanie,

·        odmietnuť všetky predložené cenové ponuky v príp. nevýhodných cenových ponúk,

·        v prípade formálnych nedostatkov cenovej  ponuky, ktoré nemenia jej obsah vyzvať záujemcu na jej doplnenie.

 

Trenčín 22. 12. 2010

 

 

 

                                                                                       MUDr. Pavol Sedláček, MPH

                                                                                                   predseda

Anonym píše:
Sobota 08.01.2011 11:25
Mňa by len zaujímalo jedno: keď sa to predá.. koľko z tých peňazí pôjde na opravu aspoň asfaltového koberca na orlovskom moste, prípadne na riešenie situácie s parkovaním pred NsP, to že komu a načo.. to asi aj tak nemá význam riešiť.. karty sú zrejme už dávno rozdané.. ale skutočne by ma zaujímalo.. keď vie TSK u nás len všetko predávať.. a nič schopné riešiť.. čo z toho budeme mať my - ako druhé najväčšie mesto v kraji.
Anonym píše:
Sobota 08.01.2011 12:23
Druhá je Prievidza, ale to na veci nič nemení... Podľa mňa mesto nedostatočne s krajom vyjednáva spôsobom niečo za niečo. Dobrým príkladom je nedávny návrh urobiť v nemocničnom parku parkovisko, pritom v nemocici ako takej je X m2 voľného miesta dnu. Alebo kraj necháva zachádzať spoje z Papradna, Nemšovej a Púchova až k nemocnici, čo je obvod MHD, ale ranné zachádzanie spoja cez Kunovec a Cingelov laz nikto nevymáha pre žiakov.
Anonym píše:
Sobota 08.01.2011 17:58
Nečuduj sa,aj žiaci z Orlového končia na tretej ZDš o 13,15 a autobus odchádza o 13,00-je to rozum?Prídte sa pozriet,ako žiačikovia sa boria po neupravenom chodníku,ktorý akoby vobec neexistoval a to nehovoriac o chodníku vedla cesty smer Orlové na pravej strane,kde na konci mosta žiadny priechod pre chodcov,tie krásne uskoky doporučujem nafotit.To isté platí aj na zástavkach ostatných-žiadne vyznačené priechody-Za poslancovania pána Hoštáka všetlo išlo,ale bohužial sme si zvolili cudzích-tak to potom vyzerá-bliššia košela,ako kabát.Teraz profituje Milochov.
Anonym píše:
Sobota 08.01.2011 18:31
Naozaj by nemal byt problém zistiť, kedy končí vyučovanie, plus obed? a dopratanie sa na zastávku. Keď sa na Hlinách rieši meter rozkopaného chodníka, mali by detičky skúsiť žiť v Orlovom. Zo školičky peši. Alebo aspoň kompetentní pochopia?
Anonym píše:
Neděle 09.01.2011 10:35
Viete,čo je paradoxom,že tá zástavka je tesne pri vchode školy,oni by aj obed vynechali,ale tie nechápavé učitelky ich jednoducho o 5 minut nechcu na ten autobus pustit a aj to by bolo riešenie,hlavne v zimnom období,ked sa mostové chodníky vobec neudržuju,ale ak teraz dobre predá VUC-ka pozemek pri Tescu,asi niečo na udržbu venuju,však je to ich majetok,myslím most Orlovský,za udržbu zodpovedaju oni-mocipáni v Trenčíne,ale pokutu daju iba podnikatelovi,ak by náhodou neodhrnul sneh na chodníku pred nehnutelnostou,pre nich o samozrejne neplatí-že pán župan.
Ján Knazko
Ján Knazko píše:
Neděle 09.01.2011 20:10
Prepáčte, ale nechápavá nie je p.učiteľka, ale tí, čo robia harmonogram odchodov autobusov!!
Anonym píše:
Neděle 09.01.2011 16:40
veď máme poslancov podľa zákona zvolených a nech už konečne aj iný poslanec sa začne zaujímať pre mestskú časť Orlové - čo takk napríklad riaditeľ MDS, nech už konečne pochopia, že dostať sa z Orlového do mesta Považská Bystrica - ku školám, do nemocnice, do Tesca, alebo niekde ide je naozaj pre týchto občanov problematické a najmä drahšie, musia ísť prímestskými linkami a potom druhýkrát platiť na mestskú dopravu a neplatí žiadny zľavnený prestupový lístok. Čo keby tieto príspevky naozaj čítali všetci poslanci a pán primátor. Veď slúžia celému mestu a tam patria aj prímestské časti. Nech si pamätajú to, čo sľubovali pred voľbami. Musíme ale napísať, že je tam aj pár poslancov, ktorých keď oslovíte sú ochotní riešiť nastolený problém, ale bohužial nemajú podporu iných spoluposlancov, ktorí vidia len svoje záujmy.
Ján Knazko
Ján Knazko píše:
Neděle 09.01.2011 20:08
Čo tam po cestách , dôležitejšie sú odmeny poslancom :-D
Anonym píše:
Sobota 08.01.2011 20:04
Kto to kedy videl, 40€/ m2! Prečo to neni už za 2€ ???
Anonym píše:
Sobota 08.01.2011 20:12
To je začiatok, možno to zrazu niekto predá aj za 2€.
Anonym píše:
Sobota 08.01.2011 21:02
Netreba špekulovať, ak na to máš, tak to kúp! Zase budem počuť hromadu premúdrelých rečí. Cena 40,- € v tejto lokalite je super, za takú cenu nekúpiš dobrý pozemok ani v Marikovej.
Anonym píše:
Sobota 08.01.2011 21:12
Myslím, že ako vyvolávacia cena je to OK. Zaujímavé bude sledovať, čo tam vyrastie
Anonym píše:
Neděle 09.01.2011 10:28
Ja by som dal aj 60 ečiek,ale máte ma tu takto ohovárat,ako napr.Stacha,to mi za to nestojí.
Anonym píše:
Neděle 09.01.2011 12:12
havroš dáva 140 a nebojí sa ohovárania.
Anonym píše:
Neděle 09.01.2011 13:06
http://povazska.sme.sk/c/57[…]j-za-povazsku-bystricu.html

na grcanie,pretvárka a farizejstvo.To vám máme veriť,keď sa pokloníte pred oltárom no v myšlienke máte len zlodejstvo.
Exekútorka s pochybnými aktivitami,lekár bývaly predseda KSČ,spolupracovník tajnej polície ŠTB,učiteľ-komunista.....
Pán Smatana,dúfam že Vy sa takto neznížite a nebudete sa zakrývať kresťanskou lojalitou
Anonym píše:
Neděle 09.01.2011 17:06
že by tam bola exekútorka a ktorá? Kto vie, keby si naozaj tí poslanci čo nechodia do kostola v iné bežné dni v roku vstúpili do svedomia a venovali sa radšej svojej práci poslanca pre toto naše mesto. Možno tam boli preto, aby boli odfotení, možno populárni, ktovie - možno by bolo dobre sa ich opýtať ako často chodia do kostola a od kedy sú veriaci. Koľko máme úprimne veriacich ľudí a tých si vôbec nikto ani len nevšimne, nepodá im pomocnú ruku, atď. Pán Smatana držíme Vám palce.
Anonym píše:
Neděle 09.01.2011 20:22
Matušík sa asi modlil za svoju čiernu stavbu a Kubo za všetkých nabondzovaných protištátnych občanov
Anonym píše:
Pondělí 10.01.2011 15:52
Za toto im nadávate? Bodaj by horšie nerobili, len do kostola chodili.

Nech sa len modlia, a na kolenách, lebo toto mesto je na pokraji krachu.

Farár by im mohol nariadiť poriadny pôst, finančný!
Anonym píše:
Úterý 11.01.2011 06:34
Ba hned pri vstupe dobre prašinu pootlkat.
Anonym píše:
Neděle 09.01.2011 15:24
Už je rozhodnuté. Vyhlásené 22.12. do 19.1. Využiť čas cez sviatky, keď je kľud. Umelo vytvorený "Kraj" rozhoduje o majetku cudzích okresov.Čo bolo vybudované v PB počas trvania "Kraja TN" z prostriedkov "kraja"?
Anonym píše:
Neděle 09.01.2011 18:06
VUC je v zlej situácii, tak predáva a kupci sa isto nájdu, je to lukratívne miesto
Anonym píše:
Neděle 09.01.2011 15:27
Už je rozhodnuté. Vyhlásené 22.12. do 19.1. Využiť čas cez sviatky, keď je kľud. Umelo vytvorený "Kraj" rozhoduje o majetku cudzích okresov.Čo bolo vybudované v PB počas trvania "Kraja TN" z prostriedkov "kraja"?
Anonym píše:
Neděle 09.01.2011 20:46
keby sa dorucili obalky zaujemcov , ktory by zlozili zabezpeku , a potom by mohli este licitovat , aby teoreticky cena mohla ist hore - vsak sa jedna o velmi lukrativny pozemok , na ktorom si samosprava moze pomoct financne ?
Anonym píše:
Neděle 09.01.2011 20:59
Dúfam, že keď už to predajú tak to skúpi nejaký zaujímavý investor... privítal by som nejaký ten shopping tipu Aupark :P ale nie zasa že family center :D
Anonym píše:
Úterý 11.01.2011 13:53
Ak ste si všimli, kto sedel po pravici Sedláčka predsedu TSK na inaugurácii primátora Janasa, ktorý je aj poslanca za TSK, tak odpoveď si dáte sami - budú tam zadarmo kúpele na vymývanie mozgov.
Anonym píše:
Pondělí 10.01.2011 18:44
Akým spôsobom sa VÚC dostal k tomu pozemku? Získal ho spolu s nemocnicou? Alebo nejakými prevodmi a presunmi majetku a kompetencií?
Anonym píše:
Pondělí 10.01.2011 19:39
Toto je trefné,najlepší príspevok na tému predaj--Už je rozhodnuté. Vyhlásené 22.12. do 19.1. Využiť čas cez sviatky, keď je kľud. Umelo vytvorený "Kraj" rozhoduje o majetku cudzích okresov.Čo bolo vybudované v PB počas trvania "Kraja TN" z prostriedkov "kraja"?
Anonym píše:
Pondělí 10.01.2011 20:33
Ja Vám odpoviem z celého srdca a uprímne-velké hovno......
Anonym píše:
Pondělí 10.01.2011 22:23
Aké by bolo krásne, keby mesto pozemok kúpilo. Keby malo na pozemok peniaze. Keby... Keby tam mohol byť park s jazierkom a lavičkami.
Anonym píše:
Úterý 11.01.2011 06:32
Len snívaj dalej,to robí velmi dobre.

« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359