Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / singular / Polícia si nevie rady s opitými a agresívnymi „deťmi“

Polícia si nevie rady s opitými a agresívnymi „deťmi“

Autor: singular plural Poslední změna: Neděle 19.07.2009 11:23
Vypočul som si mestské zastupiteľstvo. Prítomní lamentovali, horekovali, ale vlastne k ničomu zásadnému nedošli. Každý piatok, cez prázdniny aj inokedy, stále na tých istých miestach, v tých istých lokalitách a v rovnakom čase sa prevracajú koše, sprejujú budovy, ničí majetok... Smiešne zákony, VZN, ktoré je problém v praxi uplatniť, alebo nedomyslená stratégia? Kde je vlastne problém?

Všetci to zvaľujú na prevenciu. Je to pravda, ale aj keby sme ju začali robiť zajtra ráno, jej efekt – aj to len za predpokladu, že bude dobre odvedená – príde o niekoľko mesiacov, rokov. V prevencii je ešte jeden maličký detail, že existuje časť detí a mládeže, ktorá nepotrebuje absloútne žiadne preventívne aktivity, lebo sa riadi vlastným rozumom a potom je časť, ktorej nepomôžu žiadne preventívne aktivity, ktoré môžu byť odvedené výborne. Potom je jadro, ktoré prevencia môže ovplyvniť. Problémom však je, že nočné výjazdy, prevrátené koše, rozbité sklá nie sú výsledkom počínania jednotlivcov, ktorí si raz za čas vyhodia z kopýtka, ale sú to sústavne tie isté (choré) skupiny, tie isté bandy, ku ktorým sa občas priplichtí niekto iný. Svedčia o tom nápisy, ktoré sa opakujú, rovnako prevrátené koše, v rovnaký čas, na rovnakých miestach. Bordel pri SPŠ je vždy medzi 22.00 a 22.40, keď odchádzajú posledné autobusy. Týždeň, čo týždeň. Polícia zväčša dorazí až po funuse, keď sú už vandali v autobusoch domov. Klasická cesta poza SPŠ okolo V.ZŠ na Rozkvet. Neverím tomu, že ak by tam polícia čakala niekde ukrytá, tak ich nemajú rovno prichytených pri čine. O činnosti však svedčia aj spiace hliadky, ktoré si chodia schrupnúť na odľahlé miesta, kde ich sem-tam vyruší nejaký psíčkar, či skoropracujúci zamestnanci. Mestská polícia, aj štátna tvrdí, že nemá páky. Zaujímalo by ma, koľko prípadov opitých detí a mladistvých bolo nahlásených na sociálku, škole, či na súd. Bol som taký rozladený z vlažnej diskusie zastupiteľstva, že som si preštudoval zákon o sociálnoprávnej ochrane, kde sa píše:

§ 6

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len "orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately"), Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, obec, vyšší územný celok, právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola udelená akreditácia podľa tohto zákona (ďalej len "akreditovaný subjekt"), a subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa tohto zákona, sú povinné dbať na to, aby nedochádzalo k ohrozovaniu alebo porušovaniu práv dieťaťa. Všetky orgány, právnické osoby a fyzické osoby uvedené v prvej vete vykonávaním opatrení podľa tohto zákona zabezpečujú dieťaťu ochranu a starostlivosť, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ochranu jeho právom chránených záujmov, pri rešpektovaní jeho práv priznaných medzinárodným dohovorom1) s ohľadom na práva a povinnosti jeho rodičov, osvojiteľov, poručníka, opatrovníka a osoby, ktorej súd zveril dieťa do osobnej starostlivosti podľa osobitného predpisu4) alebo pestúnskej starostlivosti alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov podľa osobitného predpisu6) (ďalej len "osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa"). § 7

Každý je povinný upozorniť orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na porušovanie práv dieťaťa.

§ 12

(1) Ak je to potrebné v záujme dieťaťa, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately rozhodne o uložení výchovného opatrenia ustanoveného osobitným predpisom4) alebo o uložení týchto výchovných opatrení:

a) upozorní vhodným spôsobom dieťa, jeho rodičov alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, ak svojím správaním môžu ohroziť alebo narušiť priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin dieťaťa, b) uloží dieťaťu povinnosť zúčastniť sa na liečbe v špecializovanej ambulantnej starostlivosti, c) uloží dieťaťu povinnosť zúčastniť sa na výchovnom programe alebo na sociálnom programe.

(2) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nemôže rozhodnutím o uložení výchovného opatrenia odňať dieťa z osobnej starostlivosti rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa.

(3) V rozhodnutí o výchovnom opatrení orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately určí právnickú osobu alebo fyzickú osobu, alebo akreditovaný subjekt, ktorý má spolupôsobiť alebo spolupracovať pri výkone výchovného opatrenia, a obdobie, po uplynutí ktorého zhodnotí účinky výchovného opatrenia.

(4) Dieťaťu, jeho rodičom alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, musí byť poskytnutá pomoc na odstránenie príčin, pre ktoré bolo uložené výchovné opatrenie. Pri poskytovaní pomoci na odstránenie príčin, pre ktoré bolo uložené výchovné opatrenie, musia byť využité všetky metódy, techniky a postupy sociálnej práce v závislosti od povahy týchto príčin.

§ 16

Sociálnu kuratelu detí zabezpečuje orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávaním opatrení podľa tohto zákona najmä pre

a) maloletého, ktorý sa dopustil páchania činu inak trestného podľa osobitného predpisu, 3) b) mladistvého páchateľa trestnej činnosti alebo mladistvého podozrivého z páchania trestnej činnosti podľa osobitného predpisu, 3) c) dieťa, ktoré sa dopustilo priestupku, d) dieťa, ktoré je členom skupiny, ktorá ho svojím negatívnym vplyvom ohrozuje, e) dieťa zneužívajúce drogy alebo dieťa závislé od drog, f) dieťa hrajúce hazardné hry12) alebo dieťa závislé od hazardných hier, internetu, počítačových hier a iných hier, g) dieťa, u ktorého sa pre poruchy správania prejavujú problémy najmä v škole, v skupinách, vo vzťahoch s inými deťmi, rodičmi alebo inými plnoletými fyzickými osobami, h) dieťa, u ktorého sa prejavujú poruchy správania zanedbávaním školskej dochádzky, útekmi z domu alebo zo zariadenia, v ktorom je umiestnené, i) dieťa, u ktorého sa neprejavili problémy v správaní ani poruchy správania, avšak jeho jednorazové správanie alebo krátkodobé správanie vyžaduje pre svoju závažnosť alebo neprimeranosť pomoc.

Koľko prípadov, ktoré polícia zaistila bola postúpená úradu, alebo súdu, aby mohol konať ?

Osobne neverím tomu, že keby mesto dôsledne riešilo priestupky, malo stratégiu, jasné pravidlá, hodnoty a doťahovali veci tak, že sa to nekončí len pokutou a dohovorením, že by to bolo lepšie. Prečo mesto neiniciuje razie v učilištiach, na akciách, atď. ? Prečo sa raz za mesiac neurobí nezverejnená (bez úniku informácii) akcia zameraná na pobyt detí v baroch, na pobyt detí v noci bez dozoru, na požívanie alkoholu na zakázaných miestach ? Kedy bola v Považskej takáto komplexná akcia ? A čo tak si spraviť niekedy nočné zasadnutie VMČ v piatok večer v tom svojom obvode a presvedčiť sa na vlastné oči a uši ?

redakcia
redakcia píše:
Neděle 19.07.2009 11:40
Na prvom mieste sú vždy rodičia. Každý opitý tínedžer predsa musí niekomu v sobotu o jedenástej doma chýbať, a ktosi mu musel peniaze na alkohol dať. Problém je v tom, že jablko nepadá ďaleko od stromu, takže pri zadržaní problémového mládežníka zákonite narazíte na problémového dospelého (čo nemusí byť práve nejaký sociálny prípad, ale aj rodič, ktorý na každého, kto si dovolí robiť nepríjemnosti juniorovi, poštve svojho právnika).

Potom polícia. Okrem citovaných zákonov tu predsa máme aj zákon o ochrane mladistvých pred alkoholom. Koľkým krčmám bola udelená pokuta alebo odňatá licencia za to, že nalievali mladistvým? Koľkí dospelí boli obvinení, že kúpili alkohol mladistvému? Lenže polícia, štátna aj mestská, má podobný pocit, ako dopravní policajti ktorí by mali pokutovať nesprávne parkovanie na Rozkvete.

Možno by sa veci posunuli k lepšiemu, keby aj v Považskej vznikli "nočné havrany". Skupiny dospelých, dobrovoľníkov, ktorí vyzbrojení mobilným telefónom privolávajú políciu vždy, keď zazrú niečo nekalé, a tým, že sú označení, "odpudzujú" kriminalitu mladistvých. Obvykle sa ich existencia v meste prejaví znížením kriminality ž o 50%. Tak to majú zariadené napríklad v Hlohovci: http://zivot.hlohovecko.sk/?clanok=360&cislo=34&rocnik=2006
To je dobrý medzistupeň, lebo predsa len - policajt nemôže byť všade.

A školy by mali dostávať informácie o správaní svojich žiakov a na základe školského poriadku riešiť mimoškolské správanie aj v škole.

Ale to absolútne minimum naozaj je - vytiahnuť z vrecka mobil a vyťukať 112, akonáhle vidím niečo nekalé. Je to lacnejšie, než platiť stále väčšie a väčšie sumy z daní na policajný aparát.
redakcia
redakcia píše:
Neděle 19.07.2009 11:42
Viackrát som sa o tomto probléme rozprával so študentmi.
Základný problém: kam má ísť v piatok večer mladý človek v Považskej Bystrici, ak nie do nejakého baru?
Povedzte mi okrem kina jedinú kultúrnu alebo spoločenskú akciu, kde sa nepodáva alkohol!
Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 19.07.2009 13:13

akurát, že feťákom,čo ťahajú pod ihriskom na Rozkvete a potom robia bordel by nepomohla ani Madonna a Rhiana každú sobotu pred Kinom.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 19.07.2009 13:22

Vyťukať 158,alebo 159 nie je problém, to sa aj robí. No, ale čo keď prídu o 10-15 minút, keď už banda ide hore Rozkvetom. Ja sa skôr pýtam, prečo nechodia pešie policajné hlaidky so psom okruh okolo Pošty hore a okolo V.ZŠ a SPŠ dolu. Z auta prd vidia. Keˇnajväčší brajgel sa robí mimo dosahu ciest.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 19.07.2009 13:53

Podľa mňa by sa mala vytvoriť pri MSÚ komisia zameraná na riešenie vandalizmu a požívania alkoholu deťmi. Ale z odborníkov.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 19.07.2009 17:14

to je to najmenej, no má to nulový efekt! konkrétny príklad z praxe: banda 15 - 20 mladistvých, zaručene neplnoletých popíja za telocvičňou... bolo oznámené porušenie VZN mesta o požívaní alkoholických nápojov na verejnosti, resp. verejných priestranstvách. Dispečing vysiela hliadku a čo tá? urobí koliečko v aute popri 5. ZŠ, aby nevyrušila zabávajúcu sa mládež a sebe ani náhodu neprivodila nejakú prácu naviac :D :D Myslím, že toto hovorí za všetko.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 20.07.2009 11:11

zorganizovať svetový den (pitia) alkoholických nápojov (najlepšie miešaných) a najlepšie každý deň...

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 20.07.2009 13:13

pod vedením posledného vicedôvernika Kuba Luboviča a Milky Fialovej-Péixcentrovej :)))

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 20.07.2009 21:16

v krčme jeho vicesynka v kine mier. Možno keď si Kubo riadne hrkne aj nájde niečo užitočné v tom protikorupčnom balíku starého uja.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 20.07.2009 22:22

putiku už skolaudoval?

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 20.07.2009 17:45

mohutne nesúhlasím.Platím celé dane,chcem celú políciu.Ked bude aspoň polovica nočnej služby policie chodiť pešo,odhalípodstatne viac lotrov.Každý blbec ich vidí v tých bielich autách a na chvíľu prestane.Ja odhadujem,že policajti strávia tretinu služby na pumpe pod rozkvetom,tretinu zašití niekde medzi garážami a tretinu neefektívne pracujú.Ked zavolám na Hliny taxi,je tu o 5minút,ked políciu je to 15minút.A vy navrhujete,aby občania vytvorili hliadky.To ako by som platil maliara a maľoval sám,aby to bolo lepšie.

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pondělí 20.07.2009 18:43
To je zvláštne. Napísal som, že treba robiť A,B,C,D, (rodičia - polícia - občania - škola), a vy na to že nesúhlasíte s C, lebo sa zle robí B.

Pritom ak dôjde k zmene k lepšiemu, budú za tým len a len nespokojní občania. Ale to neznamená, že budú robiť prácu za policajtov. Práve naopak.
Pár ľudí sem napísalo, že zavolalo na políciu, ale tá neurobila to, čo si predstavovali.
A to je problém zavolať ich nadriadenému, sťažovať sa na nesprávny postup, a napísať o tom článok do mestských novín?

Mám pár kamarátov policajtov, a všetci spomínajú, s akým nadšením nastupovali do služby, a ako ich z tých predstáv rýchlo vyliečili. Možno by aj uvítali, keby ich šéfovia začali posielať tam, kde to má zmysel. Ale kde aj následné "orgány činné v trestnom/priestupkovom konaní" urobia svoju prácu.

Mimochodom, celá tá téma mi osobne pripadá dosť mimo. Pochlastávajúci mládežníci sú to predposledné, čo by mala polícia riešiť (pokiaľ nerobia výtržnosti). Možno je to tým, že nebývam pri nejakom frekventovanom meste. Ale keď nám raz hrozilo, že nám poprevracajú koše mladíci vracajúci sa z koncertu v športovej hale, zorganizovali sme si so susedmi "domobranu", včítane vodného dela :-). Keď drzák kradol susedke ovocie, takmer skončil v rieke. Keď nám technické služby začali hrubo orezávať orechy pod oknami, vybehlo po nich hádam 10 susedov a susediek a robotníci sa museli zbaliť.
Základné občianske cnosti tomuto mestu chýbajú.

Máte svätú pravdu, že polícia nemá hliadkovať len v autách.
Mimochodom, aké sú vlastne skúsenosti z miest, kde mestská polícia chodí aj na bicykloch? Vždy sa o tom píše len vtedy, keď to niekde zavedú.
Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 20.07.2009 21:32

Problém je možno aj v vo všeobecnom rešpekte k organizácii zvanej ms polícia. Takmer každý ms policajt má druhú prácu, či skôr hlavnú prácu a prácu ms policajta berie ako niečo, čo mu zaplatí sociálku a zdravotku a ostane na kávu a na jeho správaní je to sakra poznať. Možno problém je tiež v tom ako sú zaplatený tí naši strážcovia a aká je ich reálna využiteľnosť a chuť do práce.

Dr_Troy
Dr_Troy píše:
Úterý 21.07.2009 09:44

Myslim, si, ze anonymny uzivatel ma pravdu v tom, co robia zeleni policajti. Kopukrat ich vidite vecer na pumpe pod rozkvetom (niekedy tam maju az 3 auta) ako vysedavaju pri kave /podobne to robia aj na Oaze - ked vyzbieraju dost pokut - na uplne nezmyselnom mieste!! tak si posedia na kavicke na oaze/. Uz som ich parkrat nasiel zasitych aj pri garazach. Pricom by stacilo keby naozaj vystupili (samozrejme nie vsetci) a prechadzali sa po meste - hlavne okolo fontany pri hypernove v piatok vecer. Mestska policia je kapitola sama o sebe. Ked maju 18 nech si mladez robi co chce, ale tak ako chcu od nas policajti dodrziavat rychlost na ceste tak by sa mal dodrziavat zakon aj v tomto pripade - mladistvi by nemali pit alkohol! A este k tomu nadseniu policajtov - podla mna vacsina z nich si lieci nejake komplexy lebo ked si oblecu tu zelenu uniformu tak sa z nich stavaju nadludia a ked ste slusni tak na Vas len vyskakuju!!! Ale aby riesili vagabundov, vytrznikov a kriminalitu tak to ich ani len nenapadne.

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Úterý 21.07.2009 10:07
Ťukanie do stroja, väčšinou dvomi prstami, to je hlavná pracovná náplň slovenského policajta.

Mimochodom, policajti sú u nás až príliš dobrí, vzhľadom na úroveň tých, ktorých príkazy musia plniť - teda politikov.
Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 21.07.2009 17:03

ved políciu tu máma na to ked náhodou niekto na pravé poludnie zabudne zasvietit na aute svetla alebo nemá pásy vtedy ukážu aký su oni ochrancovia zákona

« červenec 2020 »
červenec
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359