Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / redakcia / Združenie podnikateľov Považská Bystrica zverejnilo podrobne spracovaný prehľad najvážnejších káuz primátora Karola Janasa

Združenie podnikateľov Považská Bystrica zverejnilo podrobne spracovaný prehľad najvážnejších káuz primátora Karola Janasa

Autor: redakcia Poslední změna: Neděle 11.09.2016 11:09
[2014-10-29] Pred niekoľkými dňami sa na viacerých miestach Považskej Bystrice objavili bilbordy s karikatúrou zlodeja, odnášajúceho z mestského úradu batoh peňazí, a s otázkou "Kam idú naše peniaze pod rukami "transparentného" primátora Janasa?" Bilbord smeroval čitateľov na stránku miestneho združenia podnikateľov. Tu sa však nenachádzajú nejaké kresbičky, ale podrobne zdokumentované prípady, v ktorých Združenie podnikateľov obviňuje súčasného primátora Karola Janasa z rozhodnutí, ktoré pripravili mesto Považská Bystrica o značné čiastky.
Združenie podnikateľov Považská Bystrica zverejnilo podrobne spracovaný prehľad najvážnejších káuz primátora Karola Janasa

Bilbord umiestnený na sídlisku STRED. Kliknutím obrázok zväčšíte.

Keďže stránka obsahuje doložku o šírení zdarma, kopírujeme a tým aj archivujeme celý rozsiahly zoznam káuz: 

http://www.zppb.sk/

Upozornenie pre návštevníkov portálu

INFORMÁCIE NA WEB STRÁNKE WWW.ZPPB.SK SÚ BEZPLATNE DOSTUPNÉ S MOŽNOSŤOU PREVZATIA PRÍLOH V ČLÁNKOCH

Pozn. Po kliknutí na tmavomodrý text sa zobrazí príloha článku

SERIÁL O TRANSPARENTNOSTI

KAUZA č.1: PODHODNOTENÝ ZNALECKÝ POSUDOK POVBYT s.r.o. - Odhadované poškodenie mesta 1,2 mil.€

 

Predaj 20%-ného obchodného podielu spoločnosti POV BYT s.r.o. za sumu 650 000 € je ranou do chrbta pre občanov mesta, keďže:

 1. Odhadovaná  hodnota 20%-ného obchodného podielu spoločnosti POV BYT s.r.o. je cca1,8 mil. €!!!
 2. Znalecký posudok bol vypracovaný tri dni pred schválením prevodu považskobystrickými poslancami bez možnosti akejkoľvek konfrontácie jeho znenia zo strany členov finančnej komisie, členov Mestskej rady, poslancov mesta.
 3. Znalecký posudok bol vypracovaný na základe požiadavky samotného subjektu,  o ktorého predaji mali poslanci rozhodovať -  POV BYT s.r.o.
 4. Kontrolný znalecký posudok si Mesto Považská Bystrica nenechalo urobiť!!!

 

Predpokladané poškodenie mesta: Na základe podhodnoteného znaleckého posudku pri predaji obchodného podielu 1,2 mil. €  

KROKY ZP PB:

Naše združenie v danej veci podalo  žiadosť o sprístupnenie informácií, ktoré boli zo strany Mestského úradu a neskôr na základe nášho odvolania primátorom Janasom zamietnuté.

Na základe odborných ekonomických analýz naše združenie spochybňuje znalecký posudok, ktorý podľa nášho názoru minimálne  o 1,2 mil.€  podhodnotil cenu obchodného podielu.

 

ODPOVEĎ JANASA„NESPRÍSTUPŇUJEME“

 

Primátor Janas odmietol sprístupniť  prílohy  znaleckého posudku pri predaji POV BYT s.r.o.,z ktorého dôvodu sme nemohli dať spracovať kontrolný znalecký posudok.

Presná škoda nemohla byť vyčíslená,  nakoľko nám primátor Janas nesprístupnil všetky informácie  k zisteniu presnej škody.

 

REAKCIA  ZP PB:

Na základe podaného trestného oznámenia  vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru Trenčín začal trestné stíhanie pre  obzvlášť závažný zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku!!!

 Bol podaný podnet na verejného ochrancu práv pre porušenie základných práv a slobôd.

 

Obe skutočnosti sú v štádiu riešenia, naše združenie Vás bude informovať...

 

POZRI:

PO 1:  Žiadosť o sprístupnenie informácií 27.05.2013

PO 2:  Rozhodnutie Mestského úradu Považská Bystrica

PO  3:  Odvolanie Združenie   podnikateľov Považská Bystrica z 27.06.2013

PO  4:  Rozhodnutie primátora Janasa 11.07.2013

PO 5:  Oznámenie skutočnosti nasvedčujúcich spáchanie trestného činu z 21.10.2013

PO 6:  Oznámenie o začatí trestného stíhania z Krajského riaditeľstva PZ Trenčín z 04.06.2014

PO 7:  Podnet na verejného ochrancu práv z 29.09.2014

 

SERIÁL O TRANSPARENTNOSTI

KAUZA č.2: UMÝVANIE AUTOBUSOV - Odhadované poškodenie mesta v sume 14 000 €

 

         Za  umývanie autobusov MDS a.s.  pre rok 2014  platíme sumu 44 000 €/rok, čo je o 14 000 EUR viac, ako sme platili v roku 2013.

Máme v roku 2014 špinavšie autobusy? Je vôbec aj pôvodná suma 30 000 € reálna?

A čo v roku 2015,  o koľko zase budeme platiť viac za „čistenie“?

 

Odhadované poškodenie mesta: Za rok 2014 je to minimálne 14 000 eur za umytie rovnakého počtu autobusov.

KROKY ZP PB:

         Naše združenie adresovalo mestu Považská Bystrica infožiadosť o štruktúre položky Umývanie autobusov, keďže sme zistili, že mesto uhradí v roku 2014 spoločnosti MDS a.s. sumu 44  000 € za „čistenie“ autobusov.

ODPOVEDE JANASA: NESPRÍSTUPŇUJEME“.

         Na základe rozhodnutia Mestského úradu Považská Bystrica a odvolania primátor Janasrozhodnutím odpovedal: Doklad o vysvetlení 46%-ného medziročného navýšenia sumy a štruktúre danej položky NEEXISTUJE!

         Primátor Janas týmto  odmietol vysvetliť, na základe akého faktu sa rovnaký počet autobusov, pri deflácií cien v ekonomike, stagnácii cien energií „umýva“  skoro dvakrát viac ako minulý rok!

 REAKCIA ZPPB:

           Po nesprístupnení informácií zo strany primátora sa naše združenie obrátilo na Krajský súd v Trenčíne, ktorý  rozhoduje o tom, či Janas porušuje zákon, keď  zatajuje pred občanmi informácie o verejných zdrojoch v meste.

 

Budeme Vás včas informovať o výsledku našich snáh...

      

 

POZRI:

PO 1 Žiadosť  o sprístupnenie informácií z 19.05.2014

PO 2 Rozhodnutie Mestského úradu  PB z 10.06.2014

PO 3 Odvolanie ZP PB 23.06.2014

PO 4 Rozhodnutie primátora z 07.07.2014

PO 5 Žaloba na primátora mesta PB na Krajský súd Trenčín

 

SERIÁL O TRANSPARENTNOSTI

KAUZA č.3: ODPUSTENIE SANKCIÍ PRE GGE a.s.– Odhadované poškodenie mesta  88 000 €

 

       Na základe zmluvy so spoločnosťou GGE a. s. malo Mesto  Považská Bystrica obdržať sumu 650 000 € ako kúpnu cenu za predaj 20%-ného obchodného podielu v spoločnosti POV BYT s.r.o., dnes Teplo GGE s. r. o. v podobe štyroch splátok.

 1. Druhá a tretia splátka v celkovej výške  250 000 € neboli riadne a včas splatené na účet mesta Považská Bystrica.
 2. Z titulu omeškania predstavuje vyčíslená  zmluvná pokuta za omeškanie a zákonné úroky z omeškania  podľa zmluvy  a zákona sumu cca 88 000 €
 3. Mesto Považská Bystrica má podľa zákona o účtovníctve povinnosť účtovať zmluvné pokuty a penále, a tieto vymáhať od dlžníka. Mesto ich však nevymáha.

ODHADOVANÁ ŠKODA: činí sumu 88 000 € za nevymáhanie sankcií voči GGE a.s.

KROKY ZP PB:

       Združenie podnikateľov žiadalo vo februári 2013 o preukázanie relevantného dokladu o určení sumy predaja obchodného podielu a taktiež  informáciu o dátume splatnosti druhej splátky za predaj obchodného podielu. Na základe odpovede mestského úradu sme zistili, že druhá splátka bola v omeškaní  a ďalšou infožiadosťou sme získali dôkaz o tom, že mesto nepristúpilo k uplatneniu sankčnej pokuty za omeškanie druhej a tretej splátky pri predaji obchodného podielu.

ODPOVEDE JANASA:

 Mesto bez akéhokoľvek relevantného dokladu uvádza, že došlo ku konkludentnej dohode o neuplatňovaní sankčného postupu (príloha č.4)  Po upozornení na protiprávnosť daného postupu mení Janas rétoriku a uvádza, že na vymáhanie sankčných úrokov má ešte čas...           

REAKCIA ZP PB:

Naše združenie podaním trestného oznámenia reagovalo na potenciálne poškodenie mesta Považská Bystrica, ktoré spôsobil neúčtovaním a  nevymáhaním sankčných úrokov primátor Janas. Stále však zostala nezodpovedaná otázka, kto a ako zistí v budúcom období, že má ešte čas na vymáhanie sankcií, keďže mesto ich neúčtuje ?

 

Pozri:

PO 1 Žiadosť o sprístupnenie informácií z 19.02.2013

PO 2 Sprístupnenie informácií z Mestského úradu PB  z 11.03.2013

PO 3 Infožiadosť ZP PB z 20.05.2013

PO 4 Sprístupnenie informácií z Mestského úradu PB  z 29.05.2013

PO 5 Trestné oznámenie na Úrad špeciálnej prokuratúry

SERIÁL O TRANSPARENTOSTI

KAUZA č.4: NEVYSVETLENÉ STÁTIE AUTOBUSOV- odhad škody 35 000 €

 

        Z protokolu o kontrole opodstatnenosti nákladových položiek v MDS na rok 2014, kde mesto „kontroluje“ financovanie MHD sú zrejmé  tieto fakty:

 1. Mesto preplatí podľa protokolu spoločnosti MDS a.s. v roku 2014 sumu 38 000€ za nájom areálu na státie autobusov MHD.
 2. MDS a.s. má uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou Žilinská regionálna železnica a.s., ktorej vlastník V. Podoliak je majoritným podielnikom MDS a.s.
 3. Pýtame sa: Prečo autobusy MHD nestoja na autobusovom nástupišti v  Považskej Bystrici, ktoré mesto predalo   za 10 SKK/m2 MDS a.s,  ale v areáli súkromnej spoločnosti spriaznenej s V. Podoliakom? Ako mesto „kontroluje“ hospodárenie s vlastným majetkom, keď z našich daní mesto prepláca sprostredkovane neopodstatnené náklady  súkromnej spoločnosti?

 

Odhadované poškodenie mesta 38 000 € súkromnej spoločnosti spriaznenej s majoritným akcionárom za prenájom areálu každoročne, ktorý slúži na státie autobusov, zatiaľ čo  považskobystrické autobusové nástupište zíva prázdnotou.

KROKY ZPPB:

Po zistení skutočností uvedených v protokole sme podali  infožiadosť o vysvetlenie.

Odpoveď Janasa: „NESPRÍSTUPŇUJEME“

Mestský úrad nesprístupnil informácie požadované v infožiadosti a na základe odvolania ZP PB, primátor Janas pokračuje  vo svojej tradícií a opätovne uvádza, že nesprístupňuje informácie o tom, prečo sa nevyužívajú pozemky, ktoré mesto predalo spoločnosti MDS (autobusové nástupište)  za 10 SKK/m2.

Občania mesta tak  opäť nemajú možnosť dozvedieť sa, kam smerujú milióny korún z ich daní.

REAKCIA ZP PB:

Naše združenie podalo na Krajský súd v Trenčíne žalobu na preskúmanie rozhodnutia primátora  Janasa ohľadne nesprístupnenia informácií o dôvodoch užívania cudzieho majetku na státie autobusov, keď MDS má vlastné priestory autobusového nástupišťa.

 

 

POZRI:

PO 1 Žiadosť o sprístupnenie informácií z 02.07.2014

PO 2 Rozhodnutie MsÚ o nesprístupnení informácií 23.07.2014

PO 3 Odvolanie ZP PB 05.08.2014

PO 4 Rozhodnutie primátora o nesprístupnení informácií  z 19.08.2014

PO 5 Žaloba na preskúmanie rozhodnutia primátora mesta

SERIÁL O TRANSPARENTNOSTI

KAUZA č.5: VYPLATENIE NEZDOKUMENTOVANEJ SUMY 604 tisíc € pre MDS a. s.

  

          Primátor mesta Považská Bystrica Janas pokračuje v tradícií, ktorú zasial jeho predchodca M. Adame, a hoci niekoľko rokov žiadame vydokumentovanie jednotlivých položiek pri vyplatení náhrady straty pre MDS a.s., naše združenie do dnešného dňa nemá komplexnú informáciu, na základe čoho bola súkromnej spoločnosti MDS vyplatená suma 604 278 EUR v roku 2011 za primátorovania Janasa.

Odhad škody: Primátor Janas nechal  v roku 2011 vyplatiť súkromnej spoločnosti sumu 604 278 € bez existencie akéhokoľvek daňového dokladu preukazujúceho vecné opodstatnenie danej sumy.!!!

KROKY ZP PB:

        Podaním infožiadosti na mesto sme žiadali o predloženie daňových dokladov, ktoré preukazujú preplatenie náhrady straty za výkony v MDS a.s. v sume 604 tisíc eur.

ODPOVEDE JANASA: DOKLADY NEEXISTUJÚ

        Mesto na otázku existenciu daňových dokladov  o preplatení sumy 604 tisíc eur spoločnosti MDS a.s. v roku 2011 odpovedalo: NESPRÍSTUPŇUJEME.

Daňové doklady neexistujú!!!. Jednoducho povedané, na základe ničoho sa vyplatila suma 18 mil. SKK  spoločnosti  MDS a. s.

 

RAKCIA ZP PB:

             Naše združenie na základe niekoľkých zamietnutých rozhodnutí zo strany primátora podalo žalobu na preskúmanie rozhodnutia primátora mesta Považská Bystrica.

            Taktiež došlo k podaniu trestného oznámenia na Okresnú prokuratúru Považská Bystrica, kde sme opäť poukazovali na nevydokumentovanie nákladovej položky v sume 604 tisíc €.

           Už v minulosti sme poukazovali  na nejasnosti napr. v auditorskej správe hodnotiacej spoločnosť MDS a.s.. Aj z nich vyplynulo, že:

„- úhrada za  ekonomické služby  spoločnosti majoritného akcionára - Žilinskej regionálnej železnice ,a.s., Žilina za roky 2008 – 2012 vo výške 39 833,- € a pod., ktorej skutočnosť  mala byť vzhľadom  k majetkovým a personálnym prepojeniam štatutárneho zástupcu V. Podoliaka predmetom vyhodnotenia rizík danej transakcie zo strany audítora.“

 

POZRI:

 

PO 1  Infožiadosť z 19.3.2012

PO 2 Rozhodnutie Mestského úradu z 11.04.2012

PO 3 Žaloba na preskúmanie rozhodnutia primátora mesta PB

PO 4 Trestné oznámenie  na OP  PB

 

 

SERIÁL O TRANSPARENTNOSTI

KAUZA č.6: ROZKOPÁVKY V MESTE– Nevymáhanie daní  od GGE a.s. zo strany primátora Janasa

 

 1. V rokoch 2010 až 2011 prebiehali rozkopávky verejného priestranstva na modernizáciu tepelného systému v celom meste Považská Bystrica.
 2. Súkromná spoločnosť neuhradila Mestu Považská Bystrica finančné prostriedky – dane za využívanie verejného priestranstva súvisiace s realizáciou rozkopávok

Odhadované poškodenie mesta: Primátor Janas odmietol sprístupniť informácie týkajúce sa poplatkov – daní za využívanie verejného priestranstva v meste Považská Bystrica a z dostupných podkladov nie je možné vypočítať presnú daň.

KROKY ZP PB:

Naše združenie na mesto Považská Bystrica podalo infožiadosť s cieľom zaslania výslednej sumy za rozkopávky mesta v rokoch 2010 až 2011

Na základe rozhodnutia Mestského úradu Považská Bystrica, sme žiadalo o vysvetlenie nesprístupnenia informácií, keďže mesto odmietlo zaslať informáciu o poplatkoch za využívanie verejného priestranstva.

Prečo mesto tají výšku daní?

ODPOVEDE JANASA: „NESPRÍSTUPŇUJEME“

„Predmetnú výšku dane za využívanie verejného priestranstva nesprístupňujeme, keďže je súčasťou daňového tajomstva“.

Realita: V dokumente Rozpočet mesta v časti Bežné príjmy-  Daňové príjmy sa nachádzajú sumy dane za užívanie verejného priestranstva.

Nastáva otázka: Primátor zámerne klame, aby zatajil informáciu, či GGE a.s. uhradila dane za užívanie verejného priestranstva?

 

REAKCIA ZP PB:

Na základe porušenia zákona o nesprístupnení informácií, ktoré sú verejnosti prístupné v dokumentoch ako sú Rozpočet mesta, Záverečný účet mesta a pod. podalo naše združenie    návrh na Krajský súd Trenčín a taktiež trestné oznámenie na Úrad špeciálnej prokuratúry.

Rozsudkom Krajského súdu v Trenčíne došlo  zrušeniu rozhodnutia Janasa, t.j. PRIMÁTOR JANAS PORUŠIL ZÁKON.!!!

 

POZRI:

PO 1 Žiadosť o sprístupnenie info 27.08.2013

PO 2 Rozhodnutie MsÚ z 09.09.2013

PO 3 Odvolanie ZP PB 20.09.2013

PO 4 Rozhodnutie primátora 03.10.2013

PO 5 Žaloba na primátora mesta PB

PO 6 Rozsudok Krajského súdu Trenčín

PO 7 Trestné oznámenie

SERIÁL O TRANSPARENTNOSTI

KAUZA č.7: MUSÍME PLATIŤ ZA ŠKODY, KTORÉ ČINÍ PRIMÁTOR JANAS?

 

Primátor mesta Považská Bystrica  odmietol opätovne sprístupniť informácie o hospodárení MDS a.s. a Mesta Považská Bystrica.

Na základe právoplatného uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky bol žalovaný Janas (Mesto Považská Bystrica) povinný uhradiť trovy súdneho konania.

Prečo máme platiť všetci  za pochybenia a nekompetentnosť jedného? Ak nechce Janas sprístupňovať informácie, nech si platí trovy z vlastného vrecka, nie z našich daní!!!

KROKY ZP PB:

     Po zamietavom rozhodnutí primátora na našu infožiadosť ohľadne nezaslania daňových dokladov v spoločnosti MDS a.s. naše združenie podniklo kroky na Krajskom súde TrenčínNajvyšší súd Slovenskej republiky potvrdil rozhodnutie Krajského súdu Trenčín, ktoré zaviazalo žalovaného Janasa k úhrade súdnych trov konania na Krajskom súde Trenčín

ODPOVEĎ JANASA:

       Primátor Janas naďalej úmyselne odmieta sprístupňovať  informácie o vynakladaní verejných zdrojov v mestských spoločnostiach, čo vedie k zvyšovaniu trov konania, ktoré následne idú z mestskej pokladne.

 KROKY ZP PB:

        V tomto prípade nielen Najvyšší súd SR, ale aj Okresná prokuratúra  protestom  prokurátorapotvrdila nezákonnosť postupu primátora Janasa, ktorý nesprístupnením informácií porušuje zákony.

 

POZRI:

PO 1  Infožiadosť z 05.06.2012

PO 2  Rozhodnutie primátora z 20.07.2012

PO 3 Návrh na preskúmanie rozhodnutia primátora mesta na KS TN

PO 4  Uznesenie Krajského súdu Trenčín

PO 5  Uznesenie Najvyššieho súdu SR

PO 6  Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Považská Bystrica

SERIÁL O TRANSPARENTNOSTI

KAUZA č.8:SKLÁDKA SVEREPEC- nevydokumentovanie sumy 2,5 mil. €

 

           Na základe rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia je mesto Považská Bystrica povinné do konca tohto roka uzatvoriť skládku TKO vo Sverepci. Celkové investičné náklady sú v sume 2,5 mil. €, pričom Mesto si v roku 2012 na uzatvorenie zobralo úver 1,9 mil. €, kde:

 1. Samotný úver sa začne  splácať až v nasledujúcom volebnom období!!!
 2. Úver bude splatený v roku 2027, t. j. o 13 rokov
 3. Mesto nedokázalo exaktne ekonomicky zdôvodniť, prečo musí nasledujúce vedenie mesta niesť ťarchu splácania úveru na svojich pleciach.

 

KROKY ZP PB:

       Združenie podnikateľov Považská  Bystrica adresovalo na Mestský úrad Považská Bystricainfožiadosť s formuláciou, či došlo na úseku hlavného kontrolóra mesta k prevereniu činností súvisiacich s realizáciou projektu zakrytia skládky.

ODPOVEDE  JANASA:

         Primátor Janas  zatiaľ nesprístupnil informácie, na základe akého dokladu preukazujúceho splnenie predmetu zmluvy došlo k vyplateniu sumy 2,5 mil.€   firme  MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.

        Z prvotnej analýzy podkladov je jasné, že mesto exaktne nevydokumentovalo predmet špecifikácie zmluvy  a občania na základe skutočností uvedených vyššie musia pochybovať o Janasovej kompetencii racionalizovať  náklady  mesta.

REAKCIA ZP PB:

Odpoveďou bolo vyhýbavé stanovisko  s úmyselným predĺžením vybavenia lehoty na koniec mesiaca október. O zistených skutočnostiach vás budeme informovať.

Čo opäť tají primátor Janas?

 

POZRI:

PO 1 Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia

PO 2  Žiadosť o sprístupnenie informácií

PO 3  Zmluva o termínovanom úvere

PO 4 Rozhodnutie Mestského úradu PB z 11.6.2013

 

SERIÁL O TRANSPARENTNOSTI

KAUZA č.9: SÚDNE SPORY MESTA POVAŽSKÁ BYSTRICA A JEHO ORGANIZÁCIÍ – nesprístupnené  

 

           Mesto Považská Bystrica v minulosti čelilo mnohým súdnym sporom, ktoré skončili pre občanov mesta zväčša katastrofálne. Súdne trovy, penále, pokuty museli znášať všetci občania mesta, a to vo veľkom prípade vďaka neschopnosti vedenia mesta riešiť spory pragmaticky a čo najmenej zaťažiť občanov mesta.

           Súčasné vedenie mesta pokračuje v trende nastolenom bývalým vedením mesta a ignoruje snahy občanov mesta o zistenie informácií, ako sú  súdne spory  v mestských organizáciách typu Mestské lesy s.r.o. a MDS a.s.

KROKY ZP PB:

           Na žiadosť nášho združenia  o prehľade súdnych sporov odmietli reagovať Mestské lesy s.r.o. a MDS a.s., aj keď podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám sú povinnými osobami, keďže disponujú s verejnými zdrojmi /Mesto Považská Bystrica má obchodný podiel v spoločnosti MDS a.s. a v  Mestských lesoch s.r.o. má 100%-ný podiel./

 

ODPOVEDE JANASA:

           Nesprístupnenie informácií  na základe  odvolania Združenie podnikateľov  zo strany organizácií a zároveň mesta. Takýto postup považuje ZP PB za porušenie zákona o informáciách.  

TVRDENIE JANASA:

„Zatiaľ čo som tu, tak sa žiadna pokuta neplatila ani za verejné obstarávanie ani za uzatvorenie zmluvy, ani jedinú pokutu vyššiu ako 500 € tento úrad neplatil“: Povedal K. Janas na zasadnutí zastupiteľstva 27.06.2013

FAKTY:

Podľa záverečného účtu za rok 2011 zaplatilo mesto úroky z omeškania vo výške 28 658 € (časť „Bežné výdavky“ záverečného účtu).

 

REAKCIA  ZP PB:

             Združenie podnikateľov považuje prístup primátora  Janasa za alibistický a nezákonný. Nesprístupnením informácií o súdnych sporoch u dvoch najväčších mestských firiem občania nevedia, o koľko miliónov eur môže mesto prísť z titulu platenia pokút, penálov a trov konania pred súdom. Taktiež  verejnosť nemôže zistiť, či prebieha transparentné financovanie v  spoločnostiach s účasťou mesta Považská Bystrica.

POZRI:

PO 1  Infožiadosť 20.09.2013

PO 2  Rozhodnutie 14.10.2013

PO 3  Odvolanie ZP PB

PO 4  Rozhodnutie primátora mesta Považská Bystrica

KAUZA č.10: PROKURÁTOR POTVRDIL PORUŠENIE ZÁKONA PRIMÁTOROM OHĽADNE FINANCOVANIA MDS a.s.

 

        Po rozhodnutí primátora mesta Janasa o nesprístupnení informácií   došlo zo strany nášho združenia k podaniu podnetu na protest prokurátora ohľadne nevydokumentovania  nákladových položiek v MDS a.s. a preplatenia straty v MDS a.s. z daní občanom mesta Považská Bystrica.

Prokurátor Okresnej prokuratúry potvrdil  porušenie zákona zo strany primátora  Janasa a vydal protest.

 

KROKY ZP PB:

       Zo strany nášho zduženia po rozhodnutí primátora na základe našej infožiadosti bol podaný podnet na protest prokurátora a zároveň bolo nevyhnutné zo strany mesta spracovať  kompletnú analýzu tzv. Protokolu o kontrole  opodstatnenosti nákladových položiek v MDS a.s.

Odpoveď bola pre primátora typická.

ODPOVEĎ  JANASA: NESPRÍSTUPŇUJEME!!!

         Primátor Janas odmietol sprístupniť informácie o vynakladaní verejných zdrojov v spoločnosti MDS a.s. s tvrdením, že mesto Považská Bystrica predmetnými dokumentmi /daňovými dokladmi/ nedisponuje. Podľa názoru Janasa nemajú občania mesta nárok a šancu zistiť, z akého dôvodu každoročne odíde viac ako 1,3 mil.€ / 40 miliónov korún!!!/ z mestskej pokladnice do rúk súkromnému majoritnému akcionárovi MDS a.s.

REAKCIA ZP PB:

Už aj Okresná prokuratúra na základe protestu prokurátora ako ďalší orgán štátnej moci usvedčuje primátora Janasa z porušenia zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Dokedy budeme trpieť neznalosť primátora Janasa?

 

POZRI:

PO 1 Infožiadosť z 19.03.2012

PO 2 Rozhodnutie Mestského úradu Považská Bystrica z 25.06.2012

PO 3 Rozhodnutie Mesta PB z 20.07.2012

PO 4 Podnet na Protest prokurátora v Okresnej prokuratúry v Považskej Bystrici

PO 5 Protest prokurátora v Okresnej prokuratúry v Považskej Bystrici z 19.10.2012

SERIÁL O TRANSPARENTNOSTI

KAUZA č.11: URÁŽKY PRIMÁTOROV INÝCH MIEST ZO STRANY PRIMÁTORA JANASA– odhad škody 1.700,- EUR

 

Primátor Janas v mesiaci jún 2013 za peniaze daňových poplatníkov distribuoval niekoľkotisíc propagačných brožúr s názvom Mesto Považská Bystrica 2012.

Spomínal v nej, že mesto Bratislava a Trenčín roky nekosia verejnú zeleň.

Prečo Karol Janas zaťahuje do svojej predvolebnej kampane kolegov – primátora Bratislavy a Trenčína?

 ODHADOVANÁ ŠKODA:  1700 € za propagandu Karola Janasa plnú lží o druhých mestách.

KROKY ZP PB:

Naše občianske združenie konfrontovalo názory primátora s tvrdeniami hovorcov dotknutých miest – výsledkom je spochybnenie a dôkazy o lži primátora Janasa.

Výsledok: Primátor Janas nielenže klamal, ale aj sa strápnil pred celým Slovenskom.

ODPOVEDE JANASA:

Keď primátor Janas zistil, že vo svojich vysvetleniach prestrelil, snažil sa svoju chybu hodiť na hlavu členov ZP PB  a svojimi urážkami v článku Pred horúcou jeseňou ... opäť dokázal, ako odborne vie viesť diskusiu s opozičnými názormi. Namiesto ospravedlnenia pourážal členov podnikateľského stavu v meste Považská Bystrica.

REAKCIE ZP PB:

Odpovede hovorcov miest si môžete pozrieť v prílohách.

 

Pozri:

PO 1 Publikácia Mesto Považská Bystrica 2012

PO2  Odpovede hovorcov miest na výroky primátora Janasa

 

VÝVOJ VZŤAHU PRIMÁTORA JANASA K ZDRUŽENIU PODNIKATEĽOV POVAŽSKÁ BYSTRICA

Charakter primátora Janasa v praxi

            O primátorovi mesta Považská Bystrica Karolovi Janasovi by sa dalo popísať veľa. Za zmienku, ktorá vystihuje jeho charakterové črty a rozpor medzi slovami a činmi stojí najmä jeho „zábudlivá“ pamäť voči Združeniu podnikateľov Považská Bystrica.

 1. Začiatok spolupráce s Združením podnikateľov Považská Bystrica

          Ešte v roku 2009  Janas ako poslanec  mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici podpísal Memorandum o spolupráci s cieľom spolupodieľať sa na hodnotách Združenia podnikateľov Považská Bystrica v kontexte zvýšenia transparentnosti vynakladania verejných zdrojov v meste Považská Bystrica (pozri príloha č.1 –Memorandum  o spolupráci)

Z dokumentu je zrejmé, že vtedajší poslanec Janas    deklaroval záväzok  aktívne spolupracovať s našim združením na rozvoji mesta. Žiaľ, neskôr sa ukázalo, že jeho manipulatívny charakter sa neštíti  ani bezcharakterného   porušenia písomného záväzku.

Počas existencie spolupráce medzi našim združením a predsedami politických strán v PB došlo k 14 stretnutiam medzi členmi ZP PB a Janasom.

 

2. Spolupráca s Janasom v Rade pre hospodársky rozvoj mesta

            Po komunálnych voľbách v roku 2010 spolupráca medzi vedením mesta na čele s primátorom Janasom  a naším združením pokračovala vytvorením Rady pre hospodársky rozvoj mesta Považská Bystrica ako poradného orgánu primátora mesta.

Pri ustanovujúcej schôdzke rady boli odsúhlasené tri základné princípy, ktoré by mali obidve strany dodržiavať a ktorými by sa mali riadiť a to:

  a) nevykrádať mesto

  b) racionalizácia nákladov mesta

  c) predkladanie všetkých potrebných dokladov pre vykonávanie analýz a následné vypracovanie doporučení /pozri zápisnicu príloha č. 2/.Najma o prvom a druhom bode môžu občania pochybovať v súčasnom stave.

V nasledujúcich obdobiach roku 2011 /pozri zápisnicu príloha č. 3/ členovia Rady a vedenia mesta kooperovali pri problematike vydokumentovania nákladových položiek v  spoločnostiach mesta Považská Bystrica. Primátora Janasa upozorňovali na riziko trestnej činnosti pri vyplácaní  zálohy pre MDS v roku 2011, ktoré neskôr viedlo k podaniu trestného oznámenia pre vyplácanie nevydokumentovaných preddavkov v MDS a. s.

Na začiatku aktívnej spolupráce sa snažili viesť členovia ZP PB konštruktívny dialóg s primátorom Janasom (príloha č.4). Spolupráca medzi primátorom a našimi členmi sa skončila v roku 2011 na základe bezcharakterného správania primátora Janasa v Rade pre hospodársky rozvoj. ( príloha č. 5 - Ukončenie členstva v Rade pre hospodársky rozvoj)

 

3. Janas a jeho činy v praxi

          Primátor Janas počas existencie Rady ignoroval požiadavky členov združenia ohľadne transparentného vynakladania verejných zdrojov z daní občanov mesta  Považská Bystrica, odmietal konštruktívny prístup k diskusii a v neposlednom rade jeho pričinením členovia Rady pre hospodársky rozvoj ukončili členstvo v tomto orgáne (pozri príloha č.5 – Ukončenie členstva v Rade pre hospodársky rozvoj)

 V tomto liste členovia ZP PB pripomenuli primátorovi mesta jeho nekompetentné riadenie mesta, ignoráciu požiadaviek členov združenia  na transparentné vedenie mesta ako aj využívanie praktík z čias hlbokého  socializmu.

4. Klamstvá Janasa na adresu nášho združenia

 

        Pravdepodobne najlepším príkladom ako nekompetentne dokázal Janas viesť mesto je zápis zo zasadnutia ZP PB  a primátora Janasa z 07. 06. 2011 pri prerokovaní záverečného účtu za rok 2010. Keď členovia ZPPB mali výhrady k záverečnému účtu v oblasti vydokumentovania nákladových položiek v spoločnosti MDS a.s. primátor Janas interpretoval, že pri kontrole v MDS a.s. sa spoliehal na zamestnancov MsÚ a na zastupiteľstve 10.06.2011 povedal: „Aj som povedal, ja vítam že padlo prvé trestné konanie, nech to určia orgány činné v trestnom konaní,  ja sa s tým stotožňujem.“

Janas na začiatku svojho pôsobenia vítal začatie trestného oznámenia a  o pol roka neskôr (dňa 15.12.2011) dementoval a zahladil svoj výrok: „O žiadnom trestnom stíhaní ja nič neviem ...“

Primátor Janas v mnohých svojich vyjadreniach hovoril o Združení podnikateľov Považská Bystrica ako o anonymnom zoskupení, dokonca si nevedel spomenúť na členov združenia, s ktorými rokoval počas svojho pôsobenia v Rade pre hospodársky rozvoj.

Citáty Janasa na Združenie podnikateľov Považská Bystrica:

„Ja som hľadal to združenie, ja som ani web stránku nenašiel“.  Primátor Janas na odpoveď na Mestskom zastupiteľstve v Považskej Bystrici či pozná členov združenia, s ktorými sa viac ako štyri roky stretával ako poslanec MSZ a predseda SMER-SD.

     „Neviem, ktorí podnikatelia stoja za týmto občianskym združením a či vôbec nejakí.“ Výrok primátora Janasa v článku Pred horúcou jeseňou..., vydaného PB novinkami 11. 06. 2013. Janas pozabudol opäť dodať, že s členmi ZP PB niekoľko rokov rokoval.

 

Na záver sa môžeme spýtať, či je Karol Janas naozaj dôveryhodným predstaviteľom mesta, keď úmyselne klame a zavádza verejnosť.

 

POZRI:

PO 1: Memorandum o spolupráci

PO 2: Zápisnica z rokovania Rady pre hospodársky rozvoj z 07.02.2011

PO 3: Zápisnica z rokovania Rady pre hospodársky rozvoj z 11.05.2011

PO 4: Zápisnica z rokovania Rady pre hospodársky rozvoj z 13.06. 2011

PO5:  Ukončenie členstva v Rade pre hospodársky rozvoj

Výhrady Združenia podnikateľov k činnosti primátora Janasa, časť 1.

ZADLŽENÉ MESTO  – vysvedčenie pre primátora Janasa

 

Primátor Janas mal v predvolebných sľuboch v roku 2010 cieľ dosiahnutia  konsolidácie verejných zdrojov v meste Považská Bystrica.

 

Výsledok:

 

1.  Mesto Považská Bystrica počas primátorovania Janasa malo v období rokov 2010 až 2012najprogresívnejší nárast dlhu spomedzi  všetkých miest Slovenska.

2.  Celkový  dlh mesta medzi rokmi 2010 a 2013 počas Janasa narástol z úrovne 18 % na 31 %z bežných príjmov minulého roka.

3. V oblasti finančného zdravia sa mesto dostalo na 111. miesto z celkových 138 miest SR.

4. Mesto dlží v súčasnej dobe veriteľom za úvery viac ako 6,3 mil.€

 

 

 

Zhrnuté:

Iba medzi rokmi 2010 až 2012 dlh narástol v absolútnych číslach o viac ako 2,8 mil.€.

Považská Bystrica, Banská Bystrica a Nové Zámky sú mestá, kde sa skóre finančného zdravia najväčšmi zhoršilo.

 

ODPOVEDE JANASA:

Janas na začiatku svojho volebného obdobia strašil ľudí nútenou správou. K  nútenej správe sa musí prikročiť pri dlhu od 60 z bežných príjmov mesta za minulý rok.   Tvrdenia o neúmernom zadlžení  mesta v r. 2010 a zmienky o hrozbe nútenej správy,  ktorú Janas odvrátil, sú lož.

Na poklese finančného zdravia Považskej Bystrice má najväčší podiel zvyšovanie zadlženia mesta, a tiež skutočnosť, že mesto hradí z úverov výdavky, na ktoré iné mestá úspešne získavajú eurofondy.

Toto sú hlavné dôvody zadlžovania mesta zo strany primátora Janasa, za ktoré primátor nesie vinu.

 

POZRI:

Analýza spoločnosti INEKO  o dlhu samospráv, ktorú nájdete na http://obce.ineko.sk/profily/?ID=1929&y=2013

 

Zdroj: povazska-bystrica.otvorene.sk

 

graf

 

 

Výhrady Združenia podnikateľov k činnosti primátora Janasa, časť 2.

 

TOP NEZMYSLY PRIMÁTORA JANASA

 

Výrok primátora Janasa

Problematika

 

z rokovania Mestského zastupiteľstva zo dňa:

„Keď vravíme o skúsených právničkách na našom úrade,

tak zmluvy o ktoré sa súdime pripravili ony.“

Odpoveď  na dotaz, prečo mestskí právnici neskoncipovali dodatok č.1 k zmluve s MDS. Mesto nechalo vypracovanie dodatku k zmluve s MDS a.s. na externého právnika –doc. Fogaša, ktorý si vypýtal za koncipovanie troch strán 11 tisíc €!!!

27.06.2013

„Zatiaľ čo som tu, tak sa žiadna pokuta neplatila ani za VO ani za uzatvorenie zmluvy, ani jedinú pokutu vyššiu ako 500 € tento úrad neplatil“

Podľa záverečného účtu za rok 2011 zaplatilo mesto úroky z omeškania vo výške 28 658 € (časť „Bežné výdavky“ záverečného účtu).

Slová primátora Janasa sú lžou!!!

27.06.2013

„Bežný štandard, že výsledky toho čo robíte ukážete obyvateľom, štandard aj menších obcí“

 

„Na rozdiel od iných miest, nezatvárame plavárne, kúpalisko, nerušíme šport, kosíme, veď Bratislava už nekosí, Trenčín prestal kosiť.“

O publikácii Mesto PB 2012, kde primátor pourážal prácu primátora Bratislavy a Trenčína. Z mestských peňazí jeho propaganda stála 1700 € a priniesla blamáž pre celú Považskú Bystricu.

 

V predmetnom  propagačnom materiáli Janas tvrdí, že v mestách ako Bratislava a Košice sa roky nekosí tráva, zatvárajú sa kúpaliská a plavárne. Dotknuté mestá sa ohradili a primátor svojimi nepravdivými výrokmi spôsobil blamáž pre naše mesto

27.06.2013

"Po všetkých tých škandáloch je dnes ťažké dať dokopy ľudí, ktorí by nejakým spôsobom boli schopní participovať."

Výhovorka primátora na nevytvorenie nadácie pre stredoškolské talenty v PB po zvolení do ÚPN, ktoré deklaroval v septembri 2012 pre médiá. Peniaze si pravdepodobne nechal pre seba a nevenoval ich na charitu, ako sľuboval.

25.04.2013

„Keďže vieme že v roku 2014 končia nevýhodné zmluvy, mesto nebude mať problém so splácaním týchto úverov.“

Odpoveď  na dotaz o začatí splácania úveru na  uzatvorenie TKO  Sverepec po konci volebného obdobia primátora Janasa v roku 2015, s 13- ročným splácaním úveru a nezdokumentovaním položiek v predmete zmluvy medzi Mestom Považská Bystrica a staviteľom.

28.02.2013

„Za dva roky máme finančnú situáciu pod kontrolou.“

„Patríme k najmenej zadlženým mestám.“

Konsolidácia verejných zdrojov pri komparácii

z roku 2010 dlh mesta vzrástol z 18% na 31 %

Spomedzi všetkých miest SR mesto Považská Bystrica má najprogresívnejší podiel nárastu dlhu na jedného občana z 89 € v 2010 na 138 € v roku 2012.

28.02.2013

„Trestné stíhanie podané za úhrady v roku 2007,2008 a 2009. To sa netýka nikoho z nás“.

Začatie trestného oznámenia vo veci prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa:

Podozriví:  súčasný primátor JANAS

 

 

11.10.2012

„My im nemienime robiť žiadne ústupky, kto zobral Dom kultúry, nech sa stará o Dom kultúry.“

Starostlivosť primátora Janasa o kultúru v meste Považská Bystrica.

21.4.2012

„Aj som povedal, ja vítam že padlo prvé trestné konanie, nech to určia orgány činné v trestnom konaní,  ja sa s tým stotožňujem.“

Karol Janas na začiatku svojho pôsobenia vítal trestné oznámenie kvôli vyplateniu nezdokumentovanej sumy 604 tisíc €, neskoršie o pol roka dementoval a zahladil svoj výrok

10.06.2011

„O žiadnom trestnom stíhaní ja nič neviem ...“

Pozri predchádzajúci bod

15.12.2011

„My sme mesto prebrali v totálnom rozklade.“

Výroky na začiatku pôsobenia Janasa , kde primátor často spomínal nebezpečenstvo nútenej správy mesta.

V realite nútená správa nastáva od dosiahnutia hranice 60% z bežných príjmov mesta za minulý rok. Keď Janas nastúpil hodnota dlhu bola 18 %

17.03.2011

„My keď sme sem nastúpili našli sme prázdny stôl.“ 

Do roku 2013 stúpla zadlženosť mesta na hranicu 31 % z bežných príjmov minulého roka.  Iba vďaka Janasovmu vedeniu.

17.03.2011

Ja som hľadal to združenie, ja som ani web stránku nenašiel“. 

O Združení podnikateľov PB  - s predstaviteľmi sa 4 roky stretával.

 

15.12.2011

Výhrady Združenia podnikateľov k činnosti primátora Janasa, časť 3.

JANASOVA NESCHOPNOSŤ ČERPANIA EUROFONDOV V PRAXI

 

Čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie je vynikajúcim príkladom, ako sa dá infraštruktúra slovenských miest obnovovať s minimálnym dosahom na rozpočet mesta. Žiaľ, Považská Bystrica je opakom snahy o efektívne využite týchto prostriedkov v meste.

V tabuľke je prehľad investícií v rámci mesta Považská Bystrica od nástupu K. Janasa v roku 2010 doteraz, s prehľadom predpokladanej investície a reálneho využitia zdrojov.

Tab.: Zoznam hlavných priorít vedenia mesta Považská Bystrica v rokoch 2010 až 2014[1]

Názov investície

Kalkulovaná dotácia v tis.€

2010

2011

2012

2013

2014

rekonštrukcia verejného osvetlenia Stred

 250

0

0

0

0

0

zateplenie MŠ Grznára 1441

500

0

0

0

0

0

zateplenie MŠ Dukelská

525

0

0

0

0

0

cyklotrasy

2

0

0

0

0

0

kanalizácia Považská Teplá

410

0

0

0

0

0

rozšírenie vodovodu Podvažie

900

0

0

0

750 842

0

revitalizácia ZŠ Stred

540

0

0

0

0

0

 

[1] info zo Záverečného účtu mesta PB za rok 2013

 

Celkovo vzaté mnohé projekty typu rekonštrukcia verejného osvetlenia, rozšírenie kanalizácie Pov. Teplej, rekonštrukcia ZŠ Stred  zostávajú spolu s komplexnou rekonštrukciou ostatných materských  škôl len na papieri.

Pre interpretáciu čo mesto chcelo uskutočniť je dobrým príkladom rozbor aktivít podľa jednotlivých rokov.

Roku 2011 a 2012 začala  nadstavba ZUŠ I. W. Kráľa a zostáva do dnešného dňa jedinou zrekonštruovanou školou v meste v pôsobnosti Mesta Považská Bystrica. V roku 2013 je to opäť neúspešný projekt zateplenia dvoch škôlok, základnej škole Stred, kanalizácie v mestských častiach.

 

ODPOVEDE JANASA A REALITA:

Výsledkom snáh o zakrytie neschopnosti vedenia mesta Považská Bystrica zo strany primátora mesta Považská Bystrica bola jednoduchá formulácia- zrušenie verejného obstarávania, odstúpenie od zmlúv, zastavenie čerpania eurofondov.

V tomto období ale existujú mestá na Slovensku, ktoré boli omnoho úspešné, čo sa týka čerpania fondov z Európskej únie. Žiarivým príkladom je mesto Michalovce, ktoré dokázalo efektívne využiť  riadenia zdrojov zo strany mimorozpočtových kapitol mesta: za 7 rokov Michalovce vypracovali 113 projektov, z nich bolo 61 úspešných. Z eurofondov a rôznych štátnych dotácií zrealizovali Michalovce projekty za vyše 18 miliónov eur.

Anonym píše:
Středa 29.10.2014 18:33
uffff, tak to je silná káva...
toto by ľudia mali dostať do schránok, a nie fotky ako Janas stojí s detičkami na pódiu
Antidocent
Antidocent píše:
Středa 29.10.2014 18:40
Tak tu má náš pán primátor všetko pekne pokope..... Asi by mal kandidatúru aj položiť, bolo by to férové. Je neschopný, toto je jasný dôkaz.
name
name píše:
Středa 29.10.2014 18:53
Chlapci z zppb su pekne napaleni. Zasponzorovali a nic nedostali. Takze asi sa aj im mozeme podakovat za vysledky ich asi ich splaseneho kona.
Ale tak dali si robotu a snad sa to napravi.
gge by malo tvrdo platit ze nepripravenost a poruchy v poslednom obdobi.
Ak znova vyhra karolko tak sa stahujem z tejto diery.
Exkomunista Bc. Filip František Zvědělík, tieňový robotnícko-roľnícky mešťanosta Mogoňova
Exkomunista Bc. Filip František Zvědělík, tieňový robotnícko-roľnícky mešťanosta Mogoňova píše:
Středa 29.10.2014 19:06
Ak sú títo "podnikatelia" proti súčasnému primátorovi, má u mňa pozitívny bod. Síce toho veľa pre mesto neurobil a svoj volebný program spred štyroch rokov nenaplnil, lež radšej by som videl ako budúceho primátora mesta K. Janasa, než istého bieleho koňa týchto "podnikateľov".
Rudi
Rudi píše:
Středa 29.10.2014 19:55
Prečítal si si ten článok? Čo tu trepeš o pozitívnom bode?! Veď toto je na trestné stíhanie!
Exkomunista Bc. Filip František Zvědělík, tieňový robotnícko-roľnícky mešťanosta Mogoňova
Exkomunista Bc. Filip František Zvědělík, tieňový robotnícko-roľnícky mešťanosta Mogoňova píše:
Středa 29.10.2014 20:09
Plačlivé výrony akýchsi nenažraných grázlov a ozembuchov ma vonkoncom nezaujímajú. Ak títo kojoti zavíjajú, že sa nečerpali eurofondy, tak nie z toho titulu, že by tým prišlo mesto k ujme, ale jedine z dôvodu, pretože ich nemohli rozkrádať. Buďme úprimní a priznajme si, že eurofondy slúžia k dvom účelom - ku korupcii politikov a k rozkrádaniu a tunelovaniu tzv. "podnikateľmi".
name
name píše:
Středa 29.10.2014 21:11
zároveň služia aj v prospech občanov, ak sa robia prospešné veci. Kajo patrí k vládnej strane, ale asi sa k nemu nepriznávajú, resp. nie asi ale určite. MŠ mohli byť hotové do volieb, ale kajo nechcel. na fondoch majú smeráci 50% bodov, resp. nie si smerák nerobí, nemáš, nedostaneš.
Okrem káju ;)
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Středa 29.10.2014 21:30
V meste Michalovce z eurofondov zakryli skládku, za 2 milióny eur. V meste Považská Bystrica na zakrytie skládky zobrali 2 milióny úver, ktorý všetci splatíme. V Michalovciach aj v Považskej Bystrici si na tom zakrytí skládok pravdepodobne niekto poriadne namastil kapsu. Ale len v Považskej Bystrici budú občania postupne splácať úver, svojimi miestnymi daňami, za ktoré by sa mohli urobiť užitočnejšie veci, napríklad opravy ciest a chodníkov. Toľko k čerpaniu a nečerpaniu eurofondov.
xxx
xxx píše:
Čtvrtek 30.10.2014 22:52
Ked sa povie A, tak by sa malo povedat aj B - a teda, ze predchadzajuci 2 primatori mali vytvarat financnu rezervu na uzatvorenie skladky, na ktoru sa z vysoka vykaslali. Keby to robili, tak by mozno nebolo treba ani uver, ani eurofondy. Mimochodom, p. Zvedelik ocividne dobre vie, o com pise. Zlodej krici chytte zlodeja:) Aj by som tu meno toho kriciaceho nepisal, ale ak ma pamat neklame, tak vas kedysi zaloval kvoli tomu, ze sa na tejto stranke ociernovalo jeho ctene meno. Ale tak sa mi zda, ze stare spory su uz zazehnane a nakoniec z vas budu snad aj kamarati:)Len neviem, ci vzdy ucel svati prostriedky.
Anonym píše:
Čtvrtek 30.10.2014 23:24
Myslíš minulého primátora Adameho zo SMERU, teda tej istej partie z ktorej bol a je Janas?
Anonym píše:
Čtvrtek 30.10.2014 15:49
Pán prispievateľ Zvědelík, vy ste ozaj pohlavný orgán!
Nemáte šajnu ako to funguje u eurofondoch, tak tu nepíšte nezmysly!
Eurofondy pridelí príslušné ministerstvo - na projekt aj už vybratou firmou!
Takže keď Janas nechcel dať zarobiť našim firmám, mal dať cudzím, ale aby sa NIEČO ROBILO v prospech mesta a občanov!
No on NEČERPAL NIČ a ani teda za posledné štyri roky nič pre občanov nevybudoval!
Ním spomínaný vodovod do Podvažia bol aj s peniazmi už vybavený - ešte za Adameho!
Kronikár
Kronikár píše:
Středa 29.10.2014 19:26
Nečudujem sa, že čerpanie fondov EÚ za súčasneho primátora je žalostné. Pokiaľ mi pamäť siaha, vždy mal niekoľko zamestnaní, sedl na viacerých stoličkách a na projekty a vybavovanie eurofondov mu už neostalo času. Tak predsa nie je až taký Superman, ako sa o ňom písalo.
name
name píše:
Středa 29.10.2014 21:13
netrea nič vybavovať, stačí podpisovať, členstvo smeru je 50% úspechu, tj. nie si smerák, nemáš nič. Ale treba to dať pripraviť, spracovať, ľudia na meste prd vedia, nikoho nepoznajú a externistom sa to nechce dať a ked sa tim to dá, tak to UVO zruší a ked nie UVO, NKU určite
lejle
lejle píše:
Středa 29.10.2014 20:19
Smatana ako biely kôň. Kedysi skákal okolo obory a teraz mu pán oborar platí kampaň. Spolu s dalsimi papalasmi. Páni podnikatelia ked už chceli zmenu tak mali vsadiť na niekoho seriózneho. Lebo toto nie je biely kôň ale mrcina. Z núdze cnost.
Anonym píše:
Středa 29.10.2014 20:22
Samozrejme že Smatanu podporuje Stacho,Harvánek a spol. Tak ako niekedy podporovali Adameho a Janasa. Veľa toho nezískali tak majú nového adepta. Ak by to nebola pravda, už dávno si podnikatelia postavia niekoho, tak ako Janasa pred 4 rokmi. No po zlých skúsenostiach to teraz neprezentujú. Nebuďme naivný že na mesto príde spravodlivosť a poctivosť.
Anonym píše:
Středa 29.10.2014 20:34
Mám obavy, že Smatana spoluprácou s nimi riskuje... ak nebude tančiť ako oni pískajú, bude mať s nimi problém... ale verím, že si je toho vedomý...
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Středa 29.10.2014 21:50
1. Stretávame sa s KAŽDÝM občanom, ktorý o to prejaví záujem o lepšiu Považskú Bystricu. Aj s vami: môj mobil je 0907034666.
2. Podporu naša skupina prijíma od KAŽDÉHO, kto je ochotný podporiť naše ciele - a rady podporovateľov a sympatizantov sa každý deň rozširujú.
3. S NIKÝM neuzatvárame žiadne dohody, ktoré by podporovateľa nejakým spôsobom zvýhodňovali oproti ostatným občanom alebo podnikateľom
4. S KAŽDÝM podporovateľom uzatvárame jedinú dohodu: že dodržíme svoj volebný program a zverejnené predvolebné sľuby občanom.
5. Pokiaľ si to podporovateľ priamo nepraje, informácie o jeho podpore NEZVEREJŇUJEME, aby sme chránili občana pred šikanovaním.
---------------------------------------------------------------------------
A teraz mi povedzte. Keď dodržiavate tieto zásady, kampaň si z podstatnej časti financujete vyzberaním sa 17 kandidátov, a žiadny sponzor nemá kľúčovú rolu, v čom je problém? Naozaj si myslíte, že by sme mali každého podporovateľa podrobiť hĺbkovému psychologickému vyšetreniu, či sú jeho motívy naozaj čisté?
Pre nás je podstatné, že tým nevznikajú žiadne neférové záväzky.
Anonym píše:
Úterý 04.11.2014 21:06
Práve,že si neni vedomý,čo ho potom čaká s velkými podnikatelmi.
Anonym píše:
Středa 29.10.2014 20:32
Niekedy je menej viac. Polovica je tam pravda a polovica je síce tiež pravda, ale cítiť za tým osobnú nevraživosť pána Stacha voči primátorovi. Keby sa po Bystrici nešírili už v minulosti informácie o tom, ako si Stacho brúsi zuby na MDS tak by som aj uveril, že ide o úprimnú snahu filantropických podnikateľov niečo v meste urobiť. Ale kde sa dvaja bijú - tretí vyhráva. Stacho nenávidí Janasa, valia na seba špinu a bežný človek sa aspoň podozvedá akú tu v meste máme podnikateľskú a politickú elitu... Takže len tak ďalej súdruhovia.
Anonym píše:
Středa 29.10.2014 23:48
Neviem ci si Stacho brusi zuby na MDS, ale viem ze to co robi s MDSkou Podoliak, je absolutny vrchol.
Mozno by bolo dobre pustit proti sebe dvoch troch dopravcov, nech sa pobiju o cestujuceho.
Lebo ved to je nonsens, aby sa uz trom ludom viac oplatilo ist taxikom, ako autobusom! A to okrem cestovneho listka platime aj doplacanim MDS-ke.
Anonym píše:
Středa 29.10.2014 23:50
Áno, je tam cítiť nevraživosť. Ale čo ti bránilo spísať taký dokument o rozkrádaní mesta z čistej lásky k pravde? Alebo ho máš spísaný len ťa Združenie podnikateľov predbehlo?
Anonym píše:
Středa 29.10.2014 23:51
Áno, je tam cítiť nevraživosť. Ale čo ti bránilo spísať taký dokument o rozkrádaní mesta z čistej lásky k pravde? Alebo ho máš spísaný len ťa Združenie podnikateľov predbehlo?
don bosco
don bosco píše:
Středa 29.10.2014 23:20
ale ludkovia bozi, budme k sebe uprimni.Ak by co len jedeno pismenko z uvedeneho bola nepravda, tak rano sedi ananas karol na policii a podava jedno trestne oznamenie za druhym.Ale on bude mlkvo sediet pri kave a necha sa oblazovat od vernych poslaneckzch prasiec aky on je skvely primator.Nic neucini, lebo vie, ze vsetko spomenute je pravda.Ticho, zadumcivo sa zasklabi na kardosa a rozkaze si nejaky kazacok na predvolebnom stretnuti s obcanmi a vrcholnymi predstavitelmi strany.Pytajme sa, kto su tito ludia co zeru z mestskzch valovov ? Kto su co si viazu sadlo na bachoroch z dlhov co budu splacat vase deti ? Je este mozne nazyvat ich ludmi ? ci prascami? Nezriadene zeru, vsade ich trus, zapach na ktory sme si pomaly zvykli a oni beru za samozrejme , ze im tieto koryta zostanu ako ich majetok.Ludia, zobudte sa , vstavajte , hore sa !!! Podte volit a ukazte im, kde je ich miesto.
Anonym píše:
Středa 29.10.2014 23:46
Janas nepíše trestné oznámenia, ale isto smolí štvorstranový článok do noviniek.
Bude sa spoliehať, že jeho voličom stačí povedať "aha, zlí podnikatelia, kapitalisti, vykorisťovatelia!"
A fakt je, že mnoho ľudí si nedokáže ani predstaviť, že by to všetko mohla byť pravda.

No uvidíme, či sa rozmýšľajúci ľudia dokážu zamyslieť nad tými faktami, alebo si naozaj povedia, že keď to napísali podnikatelia, tak isto len kvôli tomu, aby ešte viac zbohatli. Ale čo keď to napísali hlavne kvôli tomu, lebo im vadí, čo mesto/Janas robí s ich daňami?
Anonym píše:
Čtvrtek 30.10.2014 08:17
Janas je neschopný truľo a vymletí mogoni mu to žerú...
Anonym píše:
Čtvrtek 30.10.2014 08:39
tu to skôr vyzerá že je všetkého schopný
Anonym píše:
Čtvrtek 30.10.2014 09:06
Rozhodne by sa toto malo dostať všetkým občanom mesta Pov. Bystrice a prímestských častí do schránok!
Je to dobrý materiál, dosť ľudí - tých nerozhodnutých by si to potrebovalo prečítať a tým si doplniť informácie, lebo INFORMÁCIE o žalostnom stave mesta občanom CHÝBAJÚ!!
zato oslavné ódy na Janasa sú na dennodennom poriadku a k dispozícií občanom!
Preto, združenie - vytlačte to a dajte to občanom - je to veľmi potrebné!!!
Janas má k dispozícií každý týždeň novinky, má k dispozícií obe televízie a už sa tlači na kriedový papier ročenka o jeho úspechoch - preto treba protiargumenty a pravdu, aby na tie jeho klamstva bolo serióznymi argumentami oponované!
Nenažranec Janas
Nenažranec Janas píše:
Čtvrtek 30.10.2014 09:36
Ja to poviem jednoducho, ak si Janas vypýtal čo i len 10% províziu, čo si pri jeho neažranosti určite vypýtal viac, je zabezpečený na niekoľko generácii.
abe buzony
abe buzony píše:
Čtvrtek 30.10.2014 15:18
ak zdruzenie tieto podlozene informacie ma,je takmer ich obcianskou povinnostou informovat obyvatelov o tomto hanebnom chovani nielen janasa, ale aj jeho spolupachajucich poslancov.
Vela ludi nema moznost nazriet do tychto materialov na internete ci uz ze nemaju pristup, alebobo z neznalosti tycto stranok, preto v mene nasich obcanov skuste najst cestu, aby sa tieto podklady o skandaloznom a trestuhodnom konani primatora a jeho poslancov dostali do ruk obyvatelov.
abe buzony
abe buzony píše:
Čtvrtek 30.10.2014 15:18
ak zdruzenie tieto podlozene informacie ma,je takmer ich obcianskou povinnostou informovat obyvatelov o tomto hanebnom chovani nielen janasa, ale aj jeho spolupachajucich poslancov.
Vela ludi nema moznost nazriet do tychto materialov na internete ci uz ze nemaju pristup, alebobo z neznalosti tycto stranok, preto v mene nasich obcanov skuste najst cestu, aby sa tieto podklady o skandaloznom a trestuhodnom konani primatora a jeho poslancov dostali do ruk obyvatelov.
abe buzony
abe buzony píše:
Čtvrtek 30.10.2014 15:18
ak zdruzenie tieto podlozene informacie ma,je takmer ich obcianskou povinnostou informovat obyvatelov o tomto hanebnom chovani nielen janasa, ale aj jeho spolupachajucich poslancov.
Vela ludi nema moznost nazriet do tychto materialov na internete ci uz ze nemaju pristup, alebobo z neznalosti tycto stranok, preto v mene nasich obcanov skuste najst cestu, aby sa tieto podklady o skandaloznom a trestuhodnom konani primatora a jeho poslancov dostali do ruk obyvatelov.
Anonym píše:
Čtvrtek 30.10.2014 15:44
stankovi kardosovi sa tento prispevok paci, aj jeho zene, vrchnej pagacovo-kulturnej dame sa paci, aj jeho synovi, ucitelovi tanca v detskej skolke za babku sa paci, aj jeho dcere najlepsej, avsak neuznelej spevacke z eurotelevizie sa paci...
Anonym píše:
Čtvrtek 30.10.2014 23:04
Už len tých eurofondov vybavili pre mesto predchádzajúci primátori, to fakt
Tekvica Lupana
Tekvica Lupana píše:
Pátek 31.10.2014 09:03
Je vidieť, koho kôň je p. Smatana :-)Ešte stále tajíte stretnutie s pánom z Orlového pán Smatana? :-)
Exkomunista Bc. Filip František Zvědělík, tieňový robotnícko-roľnícky mešťanosta Mogoňova
Exkomunista Bc. Filip František Zvědělík, tieňový robotnícko-roľnícky mešťanosta Mogoňova píše:
Pátek 31.10.2014 11:24
Tieto prepojenia pán Smatana nielenže nevyvrátil, ba nepriamo ich potvrdil. Pokiaľ som ešte pred pár týždňami uvažoval a tiež deklaroval, že by som mu vo voľbách odovzdal svoj hlas, teraz môžem s istotou napísať, že tak neurobím. Kandidát paktujúci s oligarchiou je z môjho hľadiska nedôveryhodný a absolútne neprijateľný.
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pátek 31.10.2014 12:52
V týchto dňoch absolvujem každý deň 3 až 5 osobných stretnutí s občanmi a predstaviteľmi rôznych organizácií. Ak spomínate Orlové, tak tam som v kontakte s cca 3 podnikateľmi a 4 občanmi. 
Pri všetkých stretnutiach dodržiavam - ja i členovia našej kandidátky - nasledovné pravidlá spolupráce: 

1. Stretávame sa s KAŽDÝM občanom, ktorý o to prejaví záujem o lepšiu Považskú Bystricu. Aj s vami: môj mobil je 0907034666. E-maily a mobilné čísla na všetkých kandidátov našej koalície nájdete na adrese http://www.lepsiapovazska.sk/
2. Podporu naša skupina prijíma od KAŽDÉHO, kto je ochotný podporiť naše ciele - a rady podporovateľov a sympatizantov sa každý deň rozširujú. 
3. S NIKÝM neuzatvárame žiadne dohody, ktoré by podporovateľa nejakým spôsobom zvýhodňovali oproti ostatným občanom alebo podnikateľom.
4. S KAŽDÝM podporovateľom uzatvárame jedinú dohodu: že dodržíme svoj volebný program a zverejnené predvolebné sľuby občanom.
5. Pokiaľ si to podporovateľ priamo nepraje, informácie o jeho podpore NEZVEREJŇUJEME, aby sme chránili občana pred šikanovaním. 

Zásady spolupráce boli prerokované a schválené radou všetkých 17 kandidátov občianskej koalície Lepšia Považská. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A teraz mi povedzte. Keď dodržiavate tieto zásady, kampaň si z podstatnej časti financujete vyzberaním sa 17 kandidátov, a žiadny sponzor nemá kľúčovú rolu, v čom je problém? Naozaj si myslíte, že by sme mali každého podporovateľa podrobiť hĺbkovému psychologickému vyšetreniu, či sú jeho motívy naozaj čisté? 
Pre nás je podstatné, že tým nevznikajú žiadne neférové záväzky. 
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pátek 31.10.2014 14:35
Pred chvíľou bol redakčne vymazaný príspevok, ktorý kombinoval fámy s vulgárnymi osobnými útokmi.
Keďže si však uvedomujem, že kto píše anonymné klebety na web, ten ich aj roznáša pomedzi ľudí, je nutné na niektoré obvinenia reagovať.

Anonym: "Pan Smatana. Bezbreho tu klamete ze nemate dohodu. Je verejne znamy obsah vasho stretnutia s panom podnikatelom z Orloveho. Obsahom bola financna podpora a prislub zakazok."

Odpoveď: Toto tvrdenie je LOŽ, odmietol by som každého podporovateľa, ktorý by vyžadoval "vratku", napríklad prísľub zakázok.
Naším cieľom je nastoliť férovú súťaž o mestské zakázky, elektronické aukcie, žiadne uprednostňovanie, jediným kritériom je výhodnosť pre mesto Považská Bystrica.

Anonym: "S pani Teskovou a Pospisilovou bolo obsahom stretnutia koho chcete a koho nechcete na kandidatke vymenou za prislub pani Tezkovej miesta riaditela ZS a pani Pospisilovej miesto veducej sestie v celej nemocnici o ktore uz davno prahne."

Odpoveď: toto tvrdenie je opäť lož a poriadny nezmysel, pretože:
a/ naša kandidátka p. Tesková už riaditeľkou školy JE. Naviac, riaditeľov škôl neurčuje primátor, ale volia ich školské rady, zložené z učiteľov, nepedagogických zamestnancov, mestských poslancov atď. Samozrejme, pokiaľ má primátor v zastupiteľstve spriaznených poslancov, môže voľbu do istej miery ovplyvňovať, ale kandidujem pre to, aby som takúto prax ukončil, a nie v nej pokračoval. S kandidátkou p. Teskovou intenzívne spolupracujeme už niekoľko týždňov, ale otázka jej riaditeľovania nezaznela ani jednou vetou.
b/ naša kandidátka Pospíšilová už vedúcou sestrou je, na paliatívnom oddelení. Čo sa týka miesta námestníčky pre ošetrovateľstvo ("vedúca sestra v celej nemocnici"), táto je určovaná konkurzom, ktorý vypisuje zriaďovateľ, čiže Trenčiansky samosprávny kraj, do ktorého už voľby prebehli a v ktorom prevažujú poslanci SMER-SD. Takže keby p. Pospíšilová "prahla" po tomto mieste, určite by nešla na našu opozičnú kandidátku v meste.
Opäť, o jej funkcii medzi nami nepadla ani veta, ani by to nemalo význam, lebo nemocnica nespadá pod mesto.

Anonym: "S panom Pucekom ste roberali jeho buducnost v MSK vzhladom na jeho aktivity na plavarni a Wellnes."
Odpoveď: Opäť LOŽ. Náš kandidát Marián Puček nemá záujem o miesto v MŠK. Naviac, všetci naši kandidáti prijali a zverejnili záväzok, že v prípade zvolenia nebudú kombinovať miesto poslanca so zamestnaním v mestskej firme.


Anonym: "Bandurova /.../ pod prislubom viceprimatorky rezp. veducej uradu."
Odpoveď: ničnehovoriace tvrdenie. O miesto viceprimátora sa môže uchádzať každý úspešný kandidát na poslanca. Inými slovami, viceprimátorom môže byť LEN poslanec, teda, na toto miesto sa nedá robiť konkurz.
Čo sa týka miesta vedúceho úradu, toto je post, ktorý sa opäť nemôže kombinovať s poslaneckou funkciou.
Na miesto prednostu, teda vedúceho úradu, by som v prípade zvolenia vypísal konkurz, pretože pôjde o extrémne náročnú a zodpovednú prácu.

Anonym: "Pan pruzkaj je samozrejme asou predlzenou rukou na lesy."

Odpoveď: Ing. Pruszkay je v našom tíme ako expert na hospodárenie v mestských lesoch. Ako ich bývalý riaditeľ, naviac neférovým spôsobom doslova vyhodený, je na to najlepším človekom. Takže ak uspeje vo voľbách, budeme ho samozrejme presadzovať do dozornej rady mestských lesov. (Dozorná rada je tvorená poslancami, nerobí sa do nej konkurz a má len kontrolné právomoci.) Pán Ing. Pruszkay je už na dôchodku, a sme teda dohodnutí, že jeho rola bude kontrolná, nie výkonná. Myslím si že kombinácia mňa ako protikorupčného aktivistu a ochrancu prírody a Ing. Pruszkaya ako skúseného lesníka je najlepšou zárukou, že dokážeme zastaviť drancovanie mestských lesov a nastoliť trvalo udržateľný spôsob hospodárenia a otvoríme rozsiahle územie mestských lesov aj pre rekreáciu občanov.

Anonym: "Opravte ma ak som sa co i len raz zmylil. V pripade pochybnosti nebudeme vahat zverejnit dalsie detaily."
Odpoveď: Zmýlila ste sa prakticky vo všetkom. Nepochybujem však o tom, že v písaní a roznášaní klebiet budete pokračovať. Beriem to ako znak, že naše šance sa zvyšujú, keď naši konkurenti siahajú k vytváraniu lží a vulgárnym útokom (vulgárne osobné útoky boli z anonymovho textu odstránené).

Anonym: "Inak pan kandidat ako si dovolujete znwuzit na vasom plagate pana Kronera???"
Odpoveď: Naši kandidáti sa odfotografovali na pozadí s pamätníkom rodiny Kronerov z viacerých dôvodov.
1. Je to príjemné miesto na Lánoch, ktoré patrí všetkým občanom, fotiť sa tam teda môže každý.
2. Viacerí kandidáti svojím dielom prispeli k realizácii pamätníka Kronerovcov: osobne som sa podieľal na organizácii (vrátane spracúvania fotografických a filmových podkladov pre bustu), kandidátka Bandúrová sa podieľala na fundraisingu - získavaní financií na pamätník. Naviac, fotografia bola vyrobená so súhlasom autorky busty a pamätníka.

Anonym: "A co znamena ta vasa vrtacka v rukach?"
Odpoveď: Všetci kandidáti majú v rukách náradie, ktoré ich charakterizuje. Niektorí športové náčinie, iní knihu, historickú guľovnicu, siažnu pílu atď. Ja som si vybral vŕtačku, pretože ma často nazývajú "vrtákom". Týmto som chcel vyjadriť, že vŕtanie je užitočná činnosť, zvlášť, keď je "vrták" spojený s ďalšími profesiami.
Ak by vás zaujímali detaily, ide o príklepovú vŕtačku NAREX, ktorú som zdedil, a vrták je 80cm tvrdokovový BOSCH do panelu, pomocou ktorého som pripojil k internetu pár desiatok členov nášho občianskeho združenia. Mojou pôvodnou profesiou je rádiokomunikačná technika, pracoval som ako mechanik elektronických zariadení a doteraz je to moje hobby.
Anonym píše:
Sobota 01.11.2014 00:28
-Dobré vyargumentovaná transparentnosť p. Janasa pri riadení mesta.
- Čerešničkou by mohla byť celková bilancia transparentne minutých financií, no výrečná je už čiastka z kauzy č.1; 1,2 mil €. Tak to bol raketový štart do transparentného riadenia mestských záležitosti.
- Prekvapuje, že zatiaľ aj napriek uvedeným argumentom podporuje p. Janasa v diskusii cca 40 % príspevkov, sám p Zvědělík zabezpečil síce cca 1/3 podpory, možno to brať aj ako medvediu službu od p. Zvědělíka pre p. Janasa ale aj tak má p. Janas úžasných podporovateľov.
- Na poste primátora je prepotrebná zmena, máme dobrého kandidáta v osobe p. Smatanu a za poslancov treba voliť kandidátov od ktorých očakávame, že nás nesklamú, tak ako tí súčasný podržtaškovia.
anonym
anonym píše:
Sobota 01.11.2014 09:24
Pani podnikatelia rozmýšľajte nad sebou. Pán stacho keď ste dostali od Lackoviča pozemky bol vám dobrý. Keď vás ale nezapojil do povbytu utopili ste Ho rovnako ako Adameho a tak ako chcete Janasa. Všetci si ešte pametáme čo ste povedali pri hlasovaní komisie o povbyte. Pád Lackoviča ste vykonštruovali Vy a tak pokračujete už tretie volebné obdobie akurát vystupujete pod vami vymyslenym združením.
Anonym píše:
Sobota 01.11.2014 09:34
Kámo v tých materiáloch sú také vážne veci, že mi je úplne jedno, kto a prečo ich získal a zverejnil.
Veď nech sa vplyvní navzájom kúšu medzi sebou, aspoň vieme kam zmizol mestský majetok.
Nejaká šička asi po šichte nebude študovať zmluvy mesta, ako to spravilo združenie podnikateľov.
Anonym píše:
Sobota 01.11.2014 09:35
Je to taká považskobystrická gorila.
Anonym píše:
Sobota 01.11.2014 19:26
Vážení s taktického hľadiska vážte slová,toto sú citlivé témy.Ak chcete odpútať pozornosť od volieb tak sorry.Uvedomte si ,ale ako dopadlo vyšetrovanie gorily v SR.Existuje prezumcia neviny toto rašpektujme.V skutočnosti keby terajší primátor PB komunikoval s podnikateľmi všetko by bolo uplne inak.No ale tá povestná padnutá koruna z hlavy...
Anonym píše:
Úterý 04.11.2014 21:10
Nie všetci Mogoni sú hlúpi, len im nič iné nezostáva, iba sa v tichosti pozerať..ako na eurofondoch pracujú naj naj naj pracovníčky s veľkými platmi, pričom ani nevedia čo eurofondy znamenajú a to s požehnaním najmúdrejšieho.Veľká nespravodlivosť, normálny človek chce z toho zvracať,pričom rad riťolezov sa zas zvýšil.
anonym
anonym píše:
Středa 05.11.2014 17:21
Zaujímavé je porovnať si postoje organov ktoré rozhodujú v kauzách s obdobím keď p. Primáš Lackovič predal povbyt. P. Novinárka Teleki bola za svoje články 16 rokov sudena. Asi nemala správne kontakty na správnom mieste. Dnes je oslobodená a žaluje štát. Kto ju 16 rokov tiranizoval. P. Primáš mal vtedy dobre chránený chrbát. Dnes sa postoj tých istých organov voči kriklunom zmenil. Kryjú chrbát kriklunom. Že by ich osvietilo.
Prečo rovnaký postup transparentnosti nebol uplatnený pred 9 rokmi? Vtedy združenie nemalo dosť síl na transparentnosť? Nie nemalo . Bojovalo v zákulisí. Veď vo výpovedi p. Teleki je jasné kto proti nej viedol útok. A tu osobu si v otvorenom boji nemohli rozhnevať. To je transparentnosť združenia?

« listopad 2021 »
listopad
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359