Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / redakcia / Neoverená správa: pripravuje sa zámer centrálneho zberného dvora včítane spaľovne

Neoverená správa: pripravuje sa zámer centrálneho zberného dvora včítane spaľovne

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Neděle 10.05.2009 13:50
[2009-04-21] Do redakcie sme dnes dostali nepodpísaný list, ktorý začínal slovami: "Ak má byť v tomto meste niečo verejne diskutované, tak určite tento zámer. Ospravedlňujem sa za spôsob, ktorým na to upozorňujem, ale moja pozícia mi neumožňuje iné......" Ďalej list obsahuje okopírované úvodné strany zámeru, ktorý uvažuje s vybudovaním zariadenia na spracovanie odpadov. Spracovanie odpadov, od triedenia až po energetické využitie - rozumej spaľovanie, by malo prebiehať v areáli bývalej teplárne, teda v tesnej blízkosti Strojárenskej štvrte. Za rok by sa v Považskej Bystrici podľa tohoto zámeru spracovalo 60 až 80 tisíc ton odpadu, včítane 3000 ton nebezpečného odpadu. Centrálny zberný dvor by podľa všetkého neslúžil len pre potreby mesta a okolia, nakoľko zámer predpokladá intenzitu dopravnej obsluhy cca 50 vozidiel za deň. Projekt by mal byť z 95% financovaný z eurofondov (skratka ŽoNFP znamená Žiadosť o nenávratnú finančnú pôžičku z operačného programu Životné prostredie). Z dokumentu nie je zrejmé, kto je jeho autorom, ani či sa jedná len o pracovnú verziu, alebo o schválený materiál.
Neoverená správa: pripravuje sa zámer centrálneho zberného dvora včítane spaľovne

Upozornenie od neznámeho občana. Kliknutím fotografiu zväčšíte.

Doslovný prepis dokumentu:

Cieľom projektu je vybudovať v záujmovom území moderné stredisko hospodárenia s odpadmi, v ktorom sa zabezpečí ich triedenie ako aj ich príprava pre materiálové resp. energetické využitie. Zámer sústrediť všetky dostupné technické i technologické vybavenie na úpravu a využitie všetkých odpadov vyprodukovaných v Považskej Bystrici a okolí do jedného moderného centra s dôrazom na ochranu životného prostredia je v súlade s plánom odpadového hospodárstva mesta ako aj celého okresu Považská Bystrica. Zariadenie bude slúžiť pre zvozovú oblasť mesta s pridruženými obcami ako aj pre širšie okolie, cca 60 000 obyvateľov.

Lokalita:
Budúci areál zberného dvora je plánovaný na pozemkoch v súčasnosti patriacich spoločnostiam Tepláreň, a.s. Považská Bystrica a Žilinská regionálna železnica, a.s.
Dotknuté parcely: 5736/258, 5736/297, 5736/257, 5736/275, 5736/250
Na základe predbežných rokovaní sú súčasní majitelia pozemkov ochotní odpredať predmetné pozemky Mestu Považská Bystrica
Majetkové práva k pozemkom
Mesto Považská Bystrica plánuje uzatvoriť zmluvu o dlhodobom nájme na dotknuté pozemky s právom odkúpenia v prípade pridelenia NFP - dlhodobá nájomná zmluva na obdobie vyžadované Výzvou na predkladanie Žiadostí o NFP
V prípade pridelenia NFP mesto pozemky odkúpi
Rozloha:
Cca 2 ha
Celkové množstvo spracovaného odpadu za rok:
60 – 80 tis. ton
Počet pracovníkov:
15
Energetické nároky:
500 – 700 kW
Intenzita dopravnej obsluhy
cca 50 vozidiel / deň
Predpokladané náklady

Cena pozemku
V súčasnosti sa vypracovávajú znalecké posudky
refundovateľné z NFP
Dokumentáciu pre stavebné povolenie
250 tis. EUR (7,5 mil. SKK)
refundovateľné z NFP
Investičné náklady na zriadenie zberného dvora:
Cca 5 mil. EUR (151 mil. SKK)
refundovateľné z NFP
Objemy dovážaných odpadov

Netriedený komunálny odpad
50 000 t/rok
Primárne separovaný komunálny odpad (plast, papier, sklo,...)
1 000 t/rok
Nebezpečné odpady
3 000 t/rok
Biologický odpad
5 000 t/rok
Odpady určené k dekontaminácii
5 000 t/rok
Zdroj financovania
Operačný program Životné prostredie
Maximálna výška celkových oprávnených nákladov: 25 mil. EUR
Maximálna intenzita pomoci: 95% celkových oprávnených nákladov


Časový harmonogram:
Zmluva s konzultantom na prípravu ŽoNFP 03/2009
Uzatvorenie zmlúv o dlhodobom nájme pozemkov 03/2009
Zmluva s projektantom na prípravu DSP 04/2009
Príprava DSP 04/2009 – 05/2009
Vydanie SP 05/2009
Právoplatnosť SP 05/2009 – 06/2009
Vyhlásenie výzvy na predkladanie ŽoNFP 02/2009 – 03/2009
Uzávierka na predkladanie ŽoNFP 05/2009 – 06/2008
Podpis zmluvy o NFP 10/2009
Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby 08/2009 – 10/2009
Kúpa pozemkov 10/2009
Začiatok realizácie výstavby 10/2009
Koniec realizácie výstavby 04/2011


Operačný program Životné prostredie
Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo
Riadiacim orgánom je Ministerstvo životného prostredia SR
Operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
Operačný cieľ 4.1 je zameraný na zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu komunálnych odpadov na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu, dotrieďovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu.

Operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
I. skupina aktivít: Zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu komunálneho odpadu na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu:
A.projekty zamerané na budovanie zberných miest a dvorov (priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu podľa § 39 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch),
B.budovanie regionálnych zberných miest a dvorov na zložky komunálneho odpadu v rámci separovaného zberu,
C.projekty zamerané na zavedenie separovaného zberu pre zložky komunálnych odpadov, pre ktoré sú obce povinné zaviesť separovaný zber od 1.1.2010 podľa § 39 ods. 14 zákona o odpadoch (papier, plasty, kovy, sklo, biologicky rozložiteľný odpad),
- tieto projekty budú podporované prioritne,
D.projekty zamerané na zavedenie komplexného systému separovaného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,
E.projekty regionálneho charakteru na zavedenie separovaného zberu jedlých olejov a tukov,
F.projekty zamerané na zavedenie separovaného zberu nebezpečných zložiek komunálnych odpadov,
G.projekty zamerané na rozšírenie existujúceho separovaného zberu komunálnych odpadov (rozšírenie počtu separovaných zložiek komunálnych odpadov, zväčšenie plošného záberu separovaného zberu komunálnych odpadov) – prioritne budú podporované projekty zamerané na separovaný zber zložiek komunálnych odpadov uvedených v § 39 ods. 14 zákona o odpadoch),
H.projekty zamerané na zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálnych odpadov,
I.aktivity zamerané na zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov ako súčasť investičných aktivít v projekte,
J.koncepcia separovaného zberu komunálneho odpadu v SR.
II. skupina aktivít: Dotrieďovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu:
A.projekty zamerané na zakúpenie zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov (triediace linky, dotrieďovacie zariadenia, lisy, drviče),
B.projekty zamerané na dotrieďovanie zložiek komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu,
C.projekty regionálnych integrovaných zariadení na separáciu a dotrieďovanie zložiek komunálnych odpadov.


Okamžite sa obraciame na mestský úrad a obvodný úrad so žiadosťou, aké majú informácie o tomto zámere.
Příbuzné položky
Kauza: zberný dvor a spaľovňa
Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 22.04.2009 09:21

No konečne tu začal čosi s touto problematikou robiť. Všade skládky končia a myslím, že bystrická nie je výnimka. Konečne sa hradní páni zobudili a rozmýšľajú nielen ako odpad hádzať na kopu ale ho aj energeticky zhodnocovať. konečne.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 22.04.2009 14:45

je to rozumné, ale spaľovňa v meste? To by komín musel mať aspoň 100 m, ak nie viac. Mohla byť niekde mimo mesta, alebo na okraji

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 22.04.2009 09:24

Spracovanie odpadov, od triedenia až po energetické využitie - rozumej spaľovanie, by malo prebiehať v areáli bývalej teplárne, teda v tesnej blízkosti Strojárenskej štvrte... vôbec z toho "necítiť" ako je tomu naklonený správca tejto stránky :-) Už to vidim ako objektivne sa o tejto veci bude informovať na tomto portáli :-)

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 22.04.2009 10:00

tak to je trocha blbost co si napisal lebo spravca tejto stranky ma iba min. vplyv na moj nazor. ako zdroj informacii pre objektivitu nemusi byt len tato stranka ja ju citam aby som mal info aj od niekoho ineho nie iba od povazskobystrickych noviniek alebo mestskych papalasov, a nazor si vytvaram sam.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 22.04.2009 10:13

skutočne gratulujem. kiež by nás takých bolo viac...

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 22.04.2009 14:00

Aj ja som :-)

« prosinec 2021 »
prosinec
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359