Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / redakcia / Zápisnica zo zasadnutia sociálnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Považskej Bystrici konaného dňa 14. 03. 2011

Zápisnica zo zasadnutia sociálnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Považskej Bystrici konaného dňa 14. 03. 2011

Autor: redakcia Poslední změna: Čtvrtek 24.03.2011 00:45
[2011-03-14] Verejnosť/neverejnosť zasadutí komisie - zvýšenie poplatku za jasle - žiadosť o finančný príspevok pre Hospic milosrdných sestier - jednorázové dávky v hmotnej núdzi pre 148 žiadateľom - zdraženie mestskej hromadej dopravy pre zdravotne postihnutých - bezdomovci na železničnej stanici.

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia sociálnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Považskej Bystrici konaného dňa 14. 03. 2011

Prítomní: podľa prezenčnej listiny


Program: 1. Otvorenie
2. Oboznámenie so zásadami pre zriaďovanie a činnosť komisií MZ
3. Prerokovanie návrhu o verejnom - neverejnom zasadnutí soc. komisie (prítomnosť médii)
4. Návrh na zmenu príspevku rodiča na úhradu prevádzkových nákladov mestských detských jaslí (prehodnotenie na základe ohlasov rodičov)
5. Rozpis poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi - návrh
6. Žiadosť o finančný príspevok - Refugium, nezisková organizácia Trenčín - Hospic milosrdných sester
7. Prehodnotenie žiadostí o jednorazové dávky v hmotnej núdzi
8. Diskusia
9. Záver

Predseda sociálnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Považskej Bystrici, MUDr. Vladimír Karásek, privítal členov komisie na jej zasadnutí a oboznámil ich s programom komisie.
Zároveň upozornil, že doplnil program zasadnutia soc.komisie o dva body a to Prerokovanie návrhu o verejnom - neverejnom zasadnutí soc. komisie a Návrh na zmenu príspevku rodiča na úhradu prevádzkových nákladov mestských detských jaslí (prehodnotenie na základe ohlasov rodičov).


K bodu: 2

Členovia komisie obdržali v písomnej forme Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií Mestského zastupitelstva v Považskej Bystrici, ktoré boli schválené MZ. Č. 7/2011, zo dňa 18.2.2011. Predseda pripomenul základné funkcie komisií, pôsobnosť komisie sociálnej kde zdôraznil, že sociálna komisia by sa mala angažovať aj pri prideľovaní nájomných bytov a zapochyboval či prideľovanie bytov formou losovania je dobrý a spravodlivý systém. Taktiež podotkol, že sociálna komisia by sa mala vyjadrovať k zdravotníctvu konkrétne mal na mysli problém nemocnice na území nášho mesta.


K bodu: 3

MUDr. Vladimír Karásek, predseda sociálnej komisie navrhol, aby sa členovia komisie vyjadrili či budú zasadnutia sociálnej komisie verejné alebo neverejné t.z., že na zasadnutí sociálnej komisie budú prítomné média alebo nie. Členovia komisie odhlasovali prítomnosť médií na zasadnutí komisie len v tých bodoch programu, kde sa nebudú
prejednávať konkrétne osoby, ktoré sú v hmotnej núdzi a ich mená.


K bodu: 4

MUDr. Vladimír Karásek, predseda sociálnej komisie informoval členov komisie o Návrhu na zmenu príspevku rodiča na úhradu prevádzkových nákladov mestských detských jaslí, kde podotkol, že nárast úhrady je enormne veľký zo sumy 16,59 E na 120 E je pre mnohé matky šok, i keď samozrejme rodičovský príspevok matke vo výške 190,10 E zostáva keď pracuje, znamená to pre mnohé aj tak dosť veľká finančná strata.
Zvažoval, že sice pôvodná suma 16,59 E bola skutočne nízka, ale zvyšovanie sa malo robiť postupne, doporučil napr. v tomto roku navýšiť na 80 E a v budúcom znova pristúpiť k ďalšiemu navýšeniu, určite by to nebolo také drastické a šokujúce.
- Mgr. Terézia Sárincová, poslankyňa MZ na základe stretnutia s matkami detí, ktoré navštevujú Detské jasle doporučila dopracovať analýzu, aký to bude mať dopad na jednotlivé matky s rodinami, pretože nie je dostatočne preukázateľné zvyšovanie úhrady v detských jasliach.
Členovia komisie skonštatovali, že dôvodová správa návrhu je nedostatočná. Predseda komisie doporučil členom komisie - poslancom na MZ v rámci diskusie k tomuto bodu upozorniť na nedostatočnú dôvodovú správu k tomuto návrhu.


K bodu: 5


Tajomníčka sociálnej komisie Ľudmila Závadská predložila členom komisie na schválenie Návrh poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre rok 2011. Návrh je oproti roku 2010 znížený, nakoľko suma v rozpočte na jednorazové dávky v hmotnej núdzi je v tomto roku nižšia. Členovia komisie tento návrh jednomyseľne schválili.


K bodu: 6


Tajomníčka sociálnej komisie Ľudmila Závadská predložila členom komisie žiadosť o finančný príspevok od Refugium, neziskovej organizácie - Hospic milosrdných sestier Trenčín - zdravotnické zariadenie, kde sa poskytuje starostlivosť ťažko onkologicky chorým pacientom. Finančný príspevok žiadajú pre občianku nášho mesta p.
Z. Ř. (ochrana osobných údajov), ktorá je ťažko onkologicky chorá a poskytuje sa jej starostlivosť v ich zariadení. Náklady na jedného pacienta vysoko prekračujú finančný príspevok pacienta. V žiadosti uviedli presný mesačný rozpis financovania hospicu, kde zostáva 9 % nákladov nepokrytých, čo mesačne predstavuje 150 E na jedného pacienta. Členovia komisie nadpolovičnou väčšinou hlasov odsúhlasili pre Refugium - Hospic milosrdných sestier v Trenčíne pre pani Z. Ř. finančný príspevok vo výške 150 E.
Žiadosť je súčasťou zápisnice.


K bodu: 7


Tajmníčka sociálnej komisie predložila členom komisie žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v počte 148 žiadateľov. Z uvedeného počtu bolo schválených 134 žiadostí a 14 žiadostí nebolo schválených na základe toho, že 2 žiadatelia nie sú poberateľmi dávky a príspevkov v hmotnej núdzi z ÚPSVaR a 12 žiadateľom bola poskytnutá pomoc formou ubytovania v nocľahárni. Pri vyplácaní jednorazových dávok bolo schválené preplácanie formou poukážok Asistencia PASS od firmy SODEXO, ktoré slúžia k nákupu potravín, (okrem alkoholu, kávy a tabakových výrobkov), ošatenia, obuvi, školských a hygienických potrieb. Finančné vyplatenie bude možné pre tých žiadateľov, ktorí sú vážne chorí, fin. prostriedky potrebujú na nákup liekov, alebo pre matky, ktoré potrebujú fin.prostredky na zaplatenie stravy pre deti do školy, alebo žiadatelia ktorí sú v ohrození života, ktoré vzniklo pri živelných pohromách (požiar,potopa a pod..)
Každú takúto situáciu, treba citlivo zvážiť a posúdiť kto tie fin.prostriedky naozaj potrebuje.


K bodu: 8


V rámci diskusie vystúpili:

- p. Mgr. Arpád Maďar, člen soc.komisie a zástupca ŤZP občanov kritizoval pri zvyšovaní cestovného, že nebola spracovaná podrobná analýza MHD.

- p. Mgr. Beranová Katarína, členka soc. komisie a poslankyňa MZ zareagovala na diskusný príspevok p. Maďara s tým, že sa pripravuje podrobná analýza MHD.

- p. Fedorová Magdaléna, po osobnej skúsenosti pri cestovaní autobusom, navrhuje prehodnotit výšku cestovného pre deti a ŤZP občanov.
- p. Mgr. Peter Lengyel, člen soc. komisie - soc.pracovník v školstve vyjadril nespokojnosť pri pohybe bezdomovcov v našom meste, hlavne ich pobyt na železničnej stanici, kde sa vytvára zlá atmosféra pri cestovaní a určite to nepôsobí dobre ani na ľudí, ktorí navštívia naše mesto. Navrhol preto, aby Mestská polícia pokiaľ má vypracované
koncepčné riešenie bezdomovcov informovala členov sociálnej komisie o riešení tejto situácie. Za tým účelom navrhol, aby na zasadnutie sociálnej komisie v mesiaci apríl bol prizvaný náčelník Mestskej polície Mgr. Vaneček Jozef.


- p. Milan Brojo, člen soc. komisie navrhol, aby zvolávania soc. komisie boli elektronickou poštou t.z. e-mailom a taktiež zasielanie všetkých materiálov týkajúcich sa zasadnutia sociálnej komisie.

 


Predseda komisie MUDr. Vladimír Karásek po skončení diskusie poďakoval členom komisie za účasť a zasadnutie ukončil.

 

 

Predseda komisie: MUDr. Vladimír Karásek ...........

Tajomník komisie: Ľudmila Závadská ...........

 

U Z N E S E N I E
zo zasadnutia sociálnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve konanom
dňa 14.03.2010 v Považskej Bystrici

 

 


Uznesenie č. 1


Schvaľuje


1. Zasadnutie sociálnej komisie bude verejné v bodoch pokiaľ sa nebudú prejednávať žiadosti o jednorazovú dávku, aby neboli prejednávané konktrétne osoby, ktoré sú v hmotnej núdzi, aby neboli zverejnené ich mená - potom už neverejné


2. Návrh - rozpis poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi


3. Finančný príspevok pre neziskovú organizáciu Refugiun - Hospic milosrdných sestier Trenčín vo výške 150 E.


4. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi pre 134 žiadateľov na základe zoznamu, ktorý je súčasťou zápisnice v celkovej výške 4.275 E


Uznesenie č. 2

Ukladá

1. Ľudmile Závadskej, tajomníčke sociálnej komisie

a/ Zvolávať zasadnutia sociálnej komisie elektronickou poštou e-mailom a zároveň zasielať aj všetky materiály týkajúce sa zasadnutia sociálnej komisie.


Termín: trvalý
Zodpov.: v texte


b/ Objednať poukážky Asistencia PASS od firmy SODEXO na vyplatenie žiadateľom prehodnoteným na zasadnutí dňa 14.3.2011.


Termín: 24. 3.2011
Zodpov: v texte


c/ Zaslať neziskovej organizácii Refugium - Hospic milosrdných sestier Trenčín schválený finančný príspevok vo výške 150 ?.

Termín: 24.3.2011
Zodpov.: v texte


d/ Spracovať žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej, vypracovať Rozhodnutia o priznaní- nepriznaní dávky.

Termín: 30.3.2011
Zodpov.: v texte

e/ Prizvať na aprílové zasadnutie sociálnej komisie náčelníka Mestskej polície Mgr. Jozefa Vanečku, ku koncepčnému riešeniu bezdomovcov


Termín: zasadnutie soc. kom. v mes. apríl
Zodpov.: v texte


2. Členom sociálnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Považská Bystrica


a/ Naštudovať a oboznámiť sa so Zásadami pre zriaďovanie a činnosť komisií MZ


Termín: 30.3.2011
Zodpov. v texte


b/ Členom soc.komisie - poslancom MZ pri prejednávaní Návrhu na zmenu príspevku rodiča na úhradu prevádzkových nákladov mestských detských jaslí v rámci diskusie na zasadnutí MZ predložit na základe stretnutia rodičov, aby bola dopracovaná analýza, aký to bude mať dopad na jednotlivé matky s rodinami a upozorniť na nedostatočnú dôvodovú správu k tomuto návrhu.


Termín: 17.3.2011
Zodpov.: v texte

 

 

Predseda komisie: MUDr. Vladimír Karásek
..........

Tajomník komisie: Ľudmila Závadská
..........
 

Anonym píše:
Čtvrtek 24.03.2011 11:49
Toto je zaujímavá časť zápisnice.
V rámci diskusie vystúpili:

- p. Mgr. Arpád Maďar, člen soc.komisie a zástupca ŤZP občanov kritizoval pri zvyšovaní cestovného, že nebola spracovaná podrobná analýza MHD.

- p. Mgr. Beranová Katarína, členka soc. komisie a poslankyňa MZ zareagovala na diskusný príspevok p. Maďara s tým, že sa pripravuje podrobná analýza MHD.

Takže najprv zdražia, a keď zistia že 66 centov za malé decko, alebo pre invalida ľudí neuveriteľne nasrdieva, tak idú začať podrobne analyzovať.
Tipujem že výsledkom zdraženia je ešte väčšia strata.
Anonym píše:
Čtvrtek 24.03.2011 17:07
to sa v PB stáva
Anonym píše:
Pátek 25.03.2011 06:50
Ako Nevedko so Vševedkom anal-ýzovali situáciu v MDS. Najskôr rezať a potom odmeráme. Asi Nevedko navrhne 2 eurá a na dvere autobusov napíše. Do hospody aneb busu bez euráčov nelez a Vševedko zase tak, tak, tak, alebo len 3x hlavou ako ... Preto dúfam, že tým PB si myslel predstavenie bláznov, čo je úplne výstižné.
Anonym píše:
Pondělí 04.04.2011 18:17
Fakt analýza po funuse, ak aj bude, tak neverím, že sa bude znižovať cestovné
Anonym píše:
Pondělí 04.04.2011 21:26
Už som počul aj správu, že Vševedko s Nevedkom + ich famílie sa vozia v autobusoch, aby zmiernili stratu čo naprojektovali. Proste Bohunice.

« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359