Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / redakcia / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MsZ Považská Bystrica, konaného dňa 12. januára 2009

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MsZ Považská Bystrica, konaného dňa 12. januára 2009

Autor: Juraj Smatana Poslední změna: Pátek 16.01.2009 14:12
Komisia navrhuje tlačiť na VÚCku, aby riešila úsek so zvýšenou nehodovosťou pri odbočke na Papradno * Nové nájomné byty a starý problém s parkovaním na Rozkvete * Vážne finančné problémy Mestskej dopravnej spoločnosti - komisia žiada podrobnejšiu analýzu * Prijatie kontroverzného projektu podnikateľa Divka odsunuté na ďalšie rokovanie * Plán práce komisie na najbližší polrok prijatý.
Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie, výstavbu a dopravu pri MZ Považská Bystrica, konaného dňa 12. januára 2009


Prítomní: podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:

1/ Zvýšenie bezpečnosti na štátnej ceste II/507 na vstupe do mestskej časti Podvažie
a na odbočke na Papradno
2/ Obhliadka detského dopravného ihriska na sídl. Lány za účelom vhodného
umiestnenia prístreškov pre dopravné prostriedky a lavičky
3/ Návrh výstavby nájomných bytových domov:
a/ ,,Považská Bystrica – sídlisko Rozkvet, ul. L. Novomeského – bytový dom 36
b. j. a inžinierske objekty“
b/ ,,Považská Bystrica – sídlisko Rozkvet, ul. M. Benku – bytový dom 36 b. j.
a inžinierske objekty“
4/ Analýza vyťaženosti a frekvencie dopravných spojov MHD v Pov. Bystrici
5/ požiadavka č. 204/09 – Mgr. Divko, M.B.A. – zmeny v štúdii „Areál APC v Pov.
Bystrici“ – žiadosť o schválenie
6/ Návrh plánu práce na rok 2009
7/ Záver


Predseda komisie Ing. Juraj Pekár privítal prítomných na prvom zasadnutí komisie v roku 2009, poprial im veľa pevného zdravia osobných a pracovných úspechov a veľa dobrých rozhodnutí v komisii, následne oboznámil prítomných s programom zasadnutia.

1/ Zvýšenie bezpečnosti na štátnej ceste II/507 na vstupe do mestskej časti Podvažie a na odbočke na Papradno
P. Briestenská (členka VMČ Podvažie) informovala o zlej dopravnej situácii na spomínanom úseku, uviedla, že je to úsek častých dopravných nehôd a navrhuje tam umiestniť radar alebo častejšie kontroly zo strany polície.
Stanovisko KpŽP,VaD:
Komisia odporúča primátorovi mesta zaslať list predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja s požiadavkou na prijatie účinných opatrení na zlepšenie dopravnej situácie a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na štátnej ceste II/507 od vstupu do Považskej Bystrice až po most (odbočka na Papradno).
Kópiu listu zaslať na vedomie Dopravnému inšpektorátu pri OR PZ SR Považská Bystrica.
12:0:0

2/ Obhliadka detského dopravného ihriska na sídl. Lány za účelom vhodného umiestnenia prístreškov pre dopravné prostriedky a lavičky
Členovia komisie po diskusii rozhodli, že obhliadku detského dopravného ihriska vykoná odborný úsek MsÚ.
Stanovisko KpŽP,VaD:
Komisia odporúča odborným útvarom MsÚ zadať spracovanie projektovej dokumentácie na umiestnenie prístrešku pre dopravné značky a iný materiál potrebný na detskom dopravnom ihrisku a investičnú akciu zaradiť do rozpočtu mesta na rok 2009.
12:0:0

3/ Návrh výstavby nájomných bytových domov:
a/ ,,Považská Bystrica – sídlisko Rozkvet, ul. L. Novomeského – bytovýdom 36 b. j. a inžinierske objekty“
b/ ,,Považská Bystrica – sídlisko Rozkvet, ul. M. Benku – bytový dom 36 b. j. a inžinierske objekty“
Stanovisko KpŽP,VaD:
1. Komisia odporúča MZ schváliť návrh výstavby nájomných bytových domov:
a/ ,,Považská Bystrica – sídlisko Rozkvet, ul. L. Novomeského – bytový dom 36
b. j. a inžinierske objekty“
b/ ,,Považská Bystrica – sídlisko Rozkvet, ul. M. Benku – bytový dom 36 b. j.
a inžinierske objekty“.
10:0:0
2. Komisia odporúča útvaru SVaRM zaradiť do rozpočtu mesta na rok 2009 vypracovanie projektu rozšírenia parkovacích plôch na sídlisku Rozkvet a projektu optimalizácie dopravného systému (zjednosmernenie vybraných úsekov komunikácií).
12:0:0

4/ Analýza vyťaženosti a frekvencie dopravných spojov MHD v Pov. Bystrici
Členovia komisie sa dohodli, že tento bod programu bude zaradený na februárové zasadnutie komisie s vypracovanou analýzou.
Stanovisko KpŽP,VaD:
Komisia odporúča odborným útvarom MsÚ požiadať MDS o spracovanie analýzy frekvencie, trasovania a vyťaženosti jednotlivých liniek a spojov na linkách MHD vo vybranom referenčnom pracovnom a referenčnom sviatočnom dni v termíne do 10. februára 2009.
12:0:0

5/ Písomnosť č. 204/09 – Mgr. Divko, M.B.A. – zmeny v štúdii „Areál APC v Pov. Bystrici“ – žiadosť o schválenie.
Stanovisko KpŽP,VaD:
Vzhľadom na závažnosť problematiky a nedostatočný čas na preštudovanie zmien v uvedenej štúdii komisia odkladá prerokovanie zmeny štúdie areálu APC v Považskej Bystrici s tým, že do 13. 01. 2009 každý člen komisie obdrží podkladový materiál na preštudovanie a do 16. 01. 2009 každý člen komisie doručí svoje stanovisko na e-mailovú adresu zapisovateľky komisie. Pripomienky a otázky budú postúpené žiadateľovi na spracovanie odpovedí.
Požiadavka na zmenu štúdie bude prerokovaná na februárovom zasadnutí.
10:0:0

6/ Návrh plánu práce na I. polrok 2009
Predseda komisie predložil návrh plánu práce na I. polrok 2009. Členovia ho po doplnení jednohlasne schválili. Návrh plánu práce je v prílohe zápisnice.

5/ Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu prístup.

Predseda komisie: Ing. Juraj Pekár

Zapísala: Bc. Jana Lingešová

Kópiu zápisnice obdržali:

Sekretariát primátora: zaslané v elektronickej forme

Sekretariát prednostu: zaslané v elektronickej forme

Útvar správy, ÚM,SM a ŽP: zaslané v elektronickej forme
Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 16.01.2009 19:24

Menej schôdzovať a viacej stavať, resp. pripravovať pozemky pod stavby buď IBV ako i bytovky - potom to bude zmysluplné !!!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 16.01.2009 21:35

keby sa výber firiem riadil výberom podla objektívnych kritérii. Takto je to predovšetkým biznis pre tunajších hochštaplerov. predtým Laco, teraz Hantondo.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 17.01.2009 10:21

Keby komisiu neriadil do všetkého sa starajúci Pekar riadený Haviarom.Je hanba,nič veľké sa nestavia a čo sa stavia to dajú haviarovi a jeho rodine,alebo sádeckému.Hrôza!

Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Sobota 17.01.2009 14:13
Ono to nie je také jednoduché. Pripravovať pozemky pod stavby a stavať je relatívne ľahko a záujemcov je veľa. Nikto však nechce niesť dôsledky stavby, najmä na dopravnú infraštruktúru.
Prevádzkovať obytný dom je lukratívne podnikanie.
Ale kto má financovať a prevádzkovať parkovisko, zvlášť keď občania očakávajú, že na ňom budú parkovať zdarma?
A to je práve problém, ktorý je najvyhrotenejší práve na Rozkvete. Na stavbu bytovky sa dá získať dotácia zo Štátneho fondu rozvoja bývania. V rámci stavby sa ešte dá zafinancovať vytvorenie minimálneho počtu parkovacích miest pre obyvateľov bytovky. Ale na Rozkvete chýbajú stovky parkovacích miest. Pritom všetci vieme, že akákoľvek stavba na Rozkvete si vyžaduje náročné zakladanie stavby (pylóty, oporné múry atď.).

Preto som sa zdržal hlasovania o tejto bytovke (bod 3 zápisnice - správne by tam malo byť uvedené 10:1:1, jeden poslanec za Rozkvet hlasoval proti). Výstavbou bytovky mesto stráca jedno z posledných území vhodných na výstavbu parkoviska.
Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 17.01.2009 15:34

Keď je takýto problém, prečo sa teda pokračuje vo výstavbe na Rozkvete? Treba hľadať iné priestory, mesto ako silný subiekt pokiaľ by malo záujem mohlo by pripraviť infraštruktúru na tzv. zelenej lúke a potom pozemky s vynaloženými nákladmi a primeraným ziskom predať záujemcom na IBV a zbytok použiť na výstavbu bytoviek. Bolo by to perfektné bývamie a možnosť zvoliť si ako chcem bývať. Je smiešné keď nad takýmto prjektov dokáže uvažovať a aj ho isto zrealizuje p. Kvaššay v Pružine, čo je oprti mestu mravček a mesto nie. Je to o schopnostiach vedenia mesta a pod. Miesta v okolí P.B. je dosť a napr. viete aký by to malo vplyv na zamestnansť ?!!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 17.01.2009 15:46

Ako vravíš postaviť sa dá aj mimo Rozkvet.To by však chcelo plánovať a predovšetkým pracovať.A čo ak by sa to nestihlo do konca volebného obdobia a smotanu by spapkali iné firmy.Takto stačí katalógovú bytovečku šupnúť kam je to najľahšie a Haviar a Sádecký a kto ja viem ešte má o robotu postarané.A určite ostane na drobné aj pre ostatných.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 17.01.2009 16:05

Bohužiaľ máte 100 % pravdu !!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 17.01.2009 17:43

též ma raven zabezpečenú dodávku stavebného matroša a vlastne setci sú sýty a šecko je teda v porádku ha

« červenec 2018 »
červenec
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359