Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / redakcia / Zápisnica zo zasadnutia komisie pre výstavbu konaného dňa 12. apríla 2011

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre výstavbu konaného dňa 12. apríla 2011

Autor: redakcia Poslední změna: Úterý 19.04.2011 21:28
[2011-04-12] Rekonštrukcia teplovodu - územný plán mesta - polyfunkčný objekt Štefánikova 136 a 135 - komerčné centrum v lokalite "Sádka rýb".
Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie pre výstavbu pri MZ Považská Bystrica,
konaného dňa 12. apríla 2011 na MsÚ v Pov. Bystrici
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny pripojenej k originálu zápisnice
 
 
Počet prítomných členov na začiatku zasadnutia:                                9
Počet neprítomných členov:                                                                     6
Počet ospravedlnených členov:                                                               5
 
 
Program zasadnutia:
 
1. Informácia o príprave, zabezpečení a harmonograme rekonštrukcie teplovodu 
    v meste Považská Bystrica
2. Informácia o platnom ÚPN mesta Považská Bystrica a jeho doplnkoch
3. Rôzne
4. Diskusia
5. Záver
 
            Na úvod zasadnutia predseda komisie privítal prítomných, oboznámil ich s programom zasadnutia a program navrhol doplniť na základe vzniknutej potreby o bod požiadavky občanov a organizácií. Členovia komisie schválili doplnený program hlasovaním 9:0:0.
 
            V kontrole plnenia uznesení predseda informoval o splnení uznesenia č. 1/2011 zo dňa 8. marca 2011, ktoré sa týkalo vyňatia objektu zlievarne ťažkých kovov v areáli bývalých Považských strojární zo zoznamu pamätihodností mesta a jeho následnej asanácie. V mesiaci 03/2011 bola spracovaná profesionálna fotodokumentácia súčasného stavu exteriérov a interiéru objektu. Dokumentáciu spracoval pracovník Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici.
 
1. Informácia o príprave, zabezpečení a harmonograme rekonštrukcie
    teplovodu v meste Považská Bystrica
            Informáciu o príprave, zabezpečení a harmonograme rekonštrukcie teplovodu podal p. Z. Hejpetr, riaditeľ POV BYTu Považská Bystrica. Uviedol, že práce boli rozdelené do dvoch rokov (r. 2010 a 2011) a prebiehajú v súlade so schváleným stavebným povolením. V súčasnosti začala druhá etapa modernizácie tepelného zdroja v Považskej Bystrici. Celková rekonštrukcia centrálneho zásobovania teplom bola nevyhnutná, rozvody ako aj kotolne boli vo veľmi zlom stave. Modernizácia prinesie pre domácnosti v Považskej Bystrici vyššiu bezpečnosť a efektivitu dodávok tepla. Harmonogram prác ráta s ukončením výmeny rozvodov do konca augusta 2011. Finálne terénne úpravy budú zrealizované v septembri 2011. Výmena rozvodov sa dotkne sídlisk SNP, Zakvášov, Hliny a Rozkvet. V centre mesta položia potrubie pri obchodnom dome Prior, ktoré povedie poza obchodné domy Ščokino a Tabat, kde sa napojí na novovybudované rozvody z minulého roka. Všetky rekonštrukčné práce sú naplánované tak, aby čo najmenej obmedzovali život obyvateľov mesta. Na stavebný úrad bola 2. marca doručená žiadosť o zmenu stavby pred dokončením, nakoľko sa zmenila trasa rekonštrukcie v centre mesta.
Rozdelenie prác na etapy s predpokladaným časovým harmonogramom je prílohou originálu zápisnice.
 
Uznesenie komisie pre výstavbu č. 5/2011:
Komisia berie na vedomie Informáciu o príprave, zabezpečení a harmonograme rekonštrukcie teplovodu v meste Považská Bystrica. Odporúča zodpovedným orgánom mesta zabezpečiť priebežný odborný dohľad nad výkonom prác formou kontrolných dní s prizývaním predsedov VMČ a predsedu komisie pre výstavbu.
Hlasovanie: 10:0:0
 
2. Informácia o platnom ÚPN mesta Považská Bystrica a jeho doplnkoch
            Ing. arch. Šešová informovala prítomných o platnom územnom pláne mesta Považská Bystrica, poskytla prehľad vývoja územných plánov mesta Považská Bystrica od povojnového obdobia až do schválenia v súčasnosti platného ÚPN mesta:
     regulačné plány (po 2. sv. vojne),
     ÚPN SÚ – Stavoprojekt Žilina – Ing. arch. Kristiník 1974 -1979 – schválený 1981,
     Urbanistické štúdie mestských častí ÚHA Považská Bystrica – Ing. arch. Leszay – 1982 – 1987,
     Územný plán zóny Centrum - Stavoprojekt Žilina – Ing. arch. Hejtmánek – 1979,
     ÚPJ-Z Dedovec - Stavoprojekt Žilina – Ing. arch. Petrek – 1988,
     Územný plán zóny Rozkvet - Stavoprojekt Žilina – Ing. arch. Toman – 1989,
     Desiatky UŠ vypracovaných formou doplnkov k jestvujúcim UŠ mestských častí,
     Zmeny a doplnky ÚPN SÚ Pov. Bystrica – vedenie diaľnice D1 (variant 2a) územím mesta – AUREX, spol. s r. o., BA – Ing. arch. Kostovský – 2003 – schválené 2004,
     ÚPN Mesta Považská Bystrica - AUREX, spol. s r. o., BA – Ing. arch. Kostovský 2001 – 2008, schválený 2008,
     ZaD č. 1 ÚPN – Ing. arch. Škrobian, Žilina – schválené 2009,
     ZaD č. 2 ÚPN – Atrium studio, Košice – Ing. arch. Burák – schválené 2010.
 
Územný plán po schválení v MZ v Považskej Bystrici ako VZN mesta je záväzným i smerným podkladom pre všetky orgány verejnej správy, fyzické i právnické osoby, ako aj všetkých občanov mesta v súvislosti s
     vypracovaním a schvaľovaním ďalšej územnoplánovacej dokumentácie,
     vypracovaním dokumentácie jednotlivých stavieb na území mesta,
     územným rozhodovaním,
     vyvlastňovacími konaniami,
     operáciami s pozemkami súvisiacimi so zmenou vlastníckych vzťahov.
 
V prípade záujmu sa môžu členovia komisie pre výstavbu kedykoľvek informovať o konkrétnych požiadavkách v kanc. č. dv. 504.
 
 
3.  Požiadavky občanov a organizácií
Komisia prerokovala žiadosti občanov a organizácií a prijala k nim nasledovné uznesenia:
 
     a/ - Písomnosť č. 8942/2011 – žiadosť Ing. arch. Jany Ulbricht o vyjadrenie k architektonickej štúdii „Polyfunkčný objekt M. R. Štefánika 136, PB – rieši prestavbu a nadstavbu objektu umiestneného na parcele č. KN-C 562 v k. ú. Pov. Bystrica.
 
      b/ - Písomnosť č. 8943/2011 – žiadosť Ing. arch. Jany Ulbricht o vyjadrenie k architektonickej štúdii „Polyfunkčný objekt M. R. Štefánika 135, PB– rieši prestavbu a nadstavbu objektu umiestneného na parcele č. KN-C 560 v k. ú. Pov. Bystrica.
 
K písomnostiam č. 8942/2011 a 8943/2011 bolo prijaté spoločné uznesenie, nakoľko ide o dve susediace budovy jedného majiteľa, ktoré rieši jeden architekt a rovnaký zámer.
 
Uznesenie komisie pre výstavbu č. 6/2011:
Komisia nesúhlasí so zásobovaním polyfunkčných objektov priamo z Ulice M. R. Štefánika a žiada rozšíriť štúdiu o prístupovú (zásobovaciu) komunikáciu zo zadného priestoru objektov. Súčasne požaduje spracovať vizualizáciu zástavby celej ulice až po budovu bývalého Národného frontu.
Hlasovanie: 9:0:1
 
           c/ - Písomnosť č. 6685/2011 – žiadosť fy FASTAV DEVELOPMENT – SR, s.r.o. – o umiestnenie „Komerčno-obchodného a voľno časového centra – lokalita „SÁDKA RÝB“, Považská Bystrica na pozemku parc. č. KN-C 1581/1 v k. ú. Považská Bystrica (rybníky) – prerokovanie objemovej štúdie, ktorá je prepracovaná podľa uznesenia komisie pre výstavbu č. 3/2011 zo dňa 8. marca 2011.
 
Uznesenie komisie pre výstavbu č. 7/2011:
Komisia konštatuje, že predložené riešenie Komerčno-obchodného a voľno-časového centra nerešpektuje v plnom rozsahu požiadavky územného plánu mesta. Odporúča žiadateľom opätovne prerokovať všetky požiadavky, potreby a záujmy mesta v tejto lokalite s odbornými pracovníkmi odboru rozvoja mesta a služieb, oddelenia výstavby a územného plánu s cieľom nájsť spoločné a obojstranne výhodné riešenie.
Hlasovanie: 7:0:3
 
4. Rôzne
Predseda komisie navrhol, aby sa v rámci programu zasadnutia, ktoré sa bude konať 10. mája 2011, uskutočnil terénny výjazd do niektorej z lokalít určených pre IBV, a to: Lúčky, Šurabová, Považské Podhradie a Čierne háje. Výjazd bude zabezpečený motorovými vozidlami a odborným sprievodom – pracovníkom, ktorý podá výklad o danej lokalite. Cieľom výjazdu bude oboznámenie sa členov komisie s aktuálnym stavom v lokalitách určených na výstavbu.
 
Ďalej komisia prijala uznesenie, týkajúce sa predkladaných požiadaviek jednotlivými odbormi MsÚ:
Uznesenie komisie pre výstavbu č. 8/2011:
Komisia žiada odbory MsÚ, ktoré predkladajú požiadavky občanov a organizácií na rokovanie, aby ku každej požiadavke pripojili krátke písomné odborné stanovisko. Požiadavky je možné dopĺňať do programu najneskôr 3 dni pred zasadnutím komisie pre výstavbu.
Hlasovanie: 10:0:0
 
5. Záver
            Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda poďakoval prítomným za podnetné návrhy a ukončil zasadnutie komisie.
 
 
 
                                                                       
            Ing. Juraj Pekár
                                                                                                              predseda komisie
Zapísala: Mgr. Jana Lingešová
 
Kópiu zápisnice obdržali:
Ćlenovia komisie:                      zaslané v elektronickej forme
Sekretariát primátora:                 zaslané v elektronickej forme
Sekretariát prednostu:                zaslané v elektronickej forme
Sekretariát zástupcu prim.:         zaslané v elektronickej forme
 
Anonym píše:
Středa 20.04.2011 21:39
Osobne si myslím, že v Bystrici " skapal pes"!
Nič sa tu nedeje, a čo sa týka napr. tejto komnisie - proste bieda!
Jej šéf, panelakopvý povalač, žiadné ambície, žiadna agresia!
Aby sa v Bystrici trocha rozbehol život a s tým by bola aj väčšia zamestnanosť - hlavne pre živnostníkov , stavbárov, a ostatné profesie s výstavbou súvisace - je potreba aby bol niekto, kto to NAŠTARTUJE!!
Idealné by bolo, keby mesto poriešilo lokality na výstavby - hlavne IBV.
Teda výkup pozemkov, innfraštruktúru a potom parcely rozpedadať aj s primeraným ziskom pre jednotlivých žiadateľov.
Následne by si občania budovali domčeky a remeseníci by mali prácu, a mesto ďalšie peniaze.
Pretože remeselníci by zarobili, potom by nakupovali a oživil, resp. zvýšili by sa i tržby v obchodoch!
Tým by bola požiadavka aj na ďalšie výroby -pekári a pod.!
Lokalit je dostatok, napr. keď sa ide z Pov. Bystrice na Žilinu - pred Pov. Teplou ten breh - vpravo.
Je to obdoba ako Dedovec, len by to ako som už hore spomenul chcelo - aby to nejaká orgasnizácia zmanagerovala a potom by to už fičalo!! Ale aby sa jednalo aspoň o 100 pozem kov, a viac, nie 10 - 15, kedy sa všetko prtedraží, a uspokoja sa iba " kámoši "!
Mne je veľmi sympatický projekt 100 domov v Pružine, ktorý realizuje pán Kvašay.
Od neho by sa mali učiť a brať si ho za vzor - mesto a obdobné organizácie!
No nevýhoda je v tom, že je to troška od ruky.
Nie každý má potom možnosti prepravy deti na krúžky a pod.
A k tomu samozrejme obchodné centrá!!
Baumax, OBI, Merkury market a pod.!
To si niekto myslí, že keď takéto centrá nie sú v Pov. Bystrici - že ich občania nepotrebbujú?
Tuposť a naivita!!
V Žiline pred týmito centrami je najviac vozidiel s špz. PB !!
Tak to treba vybudovať tu, nech je väčšia zamestnanosť/ lepšie robiť predavača v centre ako byť na podpore!!/
 
Anonym píše:
Středa 20.04.2011 22:09
zaujímalo by ma, koľko je v PB prázdnych bytov
Anonym píše:
Čtvrtek 21.04.2011 09:45
Čo chcel básnik povedať touto otázkou? Akých bytov? Sociálnych, alebo nájomných vo vlastníctve mesta? Opýtaj sa na meste, ale myslím si, že určite 0.
Alebo máš na mysli aj súkromné byty?
Anonym píše:
Pátek 22.04.2011 08:01
Celkom, všetkých. Ale len zo zvedavosti, nemám záujem kupovať. O tom, že po meste sú prázdne nové byty, viem. Napríklad tie podkrovné. Ale sú také drahé, že za tie prachy aj dom v Prahe.
Anonym píše:
Úterý 26.04.2011 11:08
O tom šéfovi komisie si trafil. To je typický prisťahovalecký patriot.
Anonym píše:
Pondělí 09.05.2011 17:47
Máš pekné sny, ale takto to nefunguje. Nehovorím, že vedenie mesta by sa nemalo viac snažiť ponúkať voľné lokality pre investorov, ale pravda je aj to, že sa sem ani nehrnú. Kúpyschopnosť obyvateľstva nízka, blízkosť väčších centier a paradoxne aj výstavba diaľnice, ktorá odklonila dopravu cez mesto - to všetko sú aspekty, brániace rozvoju. Výstavba IBV nie je samospasiteľná, nakoľko veľa ľudí nemá financie a ak sa pustí do výstavby, tak väčšinou svojpomocne. Opýtaj sa Kvašaya či má predané všetky domy v Pružine. Veď sa mu odsúhlasila výstavba domov v meste a nejde do realizácie, lebo nie je dostatočný záujem. To sa týka aj Mitošinku, ktorému tiež odsúhlasili štúdiu výstavby IBV v lokalite Lúčky. Takto by som mohol pokračovať ďalej.Ono to je taký začarovaný kruh, ktorý hlavne v súčasnosti, je ťažké preťať. A čo sa týka lokality rybníky, tak ja teda nie som za to, aby tam vyrástol nejaký hangár, o ktorý nebude mať nik záujem, až napokon sa to pod cenu predá na skladové priestory.
Anonym píše:
Středa 20.04.2011 22:35
Neviem, ako počítam, tak počítam, ak z 20 člennej ctenej stavebnej komisie chýba 5+6=11 členov, je vôbec uznášania schopná???
PS:
Zajtra, t.j. štvrtok, 21.4.2011 sa koná ms. zastupiteľstvo. Predpokladal som, že p. Smatana, keďže už je poslanec, takže je o tom dopredu informovaný dá o tom aspoň avízo. Som prekvapený, že to tak nie je. Nemá každý čas snoriť denne po internete a behať pozerať úradnú tabuľu.
Anonym píše:
Středa 20.04.2011 22:36
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Čtvrtek 21.04.2011 00:20
Zastupiteľstvo bolo dopredu oznámené s dostatočným predstihom, aj materiály boli na mestskom webe tak ako sa patrí, tak som avízo nevešal. Ale keď už sme pri tom avizovaní: prerokúvať sa bude návrh na zvýšenie úveru mesta o 638 930 Eur, zvýšenie poplatku za jasle a ďalšie opatrenia.
Anonym píše:
Čtvrtek 21.04.2011 11:44
čakáš, že Smatana bude "snoriť" za Teba? Si nejaký pomýlený!
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Čtvrtek 21.04.2011 14:22
"Snoriť" som ochotný. Teda vyťahovať veci, o ktorých sa v PB nahlas nehovorí.Máte pravdu, že by bolo fajn, mať na jednom webe prehľad všetkého podstatného. Ale to nie je v silách jedného občana/poslanca.Preto je PB.otvorene portál, lebo dáva priestor na publikovanie každému. Stačí málo - raz za čas sem dať zaujímavú info. Za odmenu dostanete info od ostatných. Starý dobrý princíp netrhovej výmeny
Anonym píše:
Čtvrtek 21.04.2011 11:52
čakáš, že Smatana bude "snoriť" za Teba? Si nejaký pomýlený!
Anonym píše:
Čtvrtek 21.04.2011 21:05
Smatana snoriť nemusí za nikoho moja milá. Jemu to príde samo s dostatočne veľkým predstihom.
Jemu to stačí len hodiť na jeho vlastnú stránku, ktorú za týmto účelom vytvoril.
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Čtvrtek 21.04.2011 22:33
Ešte raz: zverejňovať na pb.otvorene termíny zastupiteľstiev a materiály k nim malo význam, kým to mesto odmietalo robiť.
Túto stránku naše združenie neprevádzkuje preto, aby na ňu jeden z poslancov dával oznamy o tom, čo sa všetci môžu dočítať na mestskom webe.
Ciele pb.otvorene sú tu:
http://povazska-bystrica.otvorene.sk/o-nas

Naša základná metóda je - zverejňovať informácie, ktoré nechce zverejňovať mesto.
Faktúry sme zverejňovali dovtedy, kým to nezačali robiť úradníci ako svoju pracovnú náplň.
Stále zverejňujeme zápisnice z komisií, lebo mesto to ešte nerobí.
Keď to začne robiť úrad, budeme s tým môcť prestať.

Anonym píše:
Úterý 10.05.2011 13:32
Je mozne Vas zastihnut aj na pracovisku alebo len na nakupoch?
Anonym píše:
Úterý 10.05.2011 15:44
Tento pán chce počas pracovnej doby len chlastať, alebo bude už konečne riešiť bezdomovcov v tomto meste ?!?
Anonym píše:
Středa 18.05.2011 19:38
Nejedna sa nahodou o toho pana, ktory chodil v devedesiatych rokoch do kolonie S-clubu takmer denno-denne na poharik a bol v tom case tichym spolocnikom Pala Ď.,...?
Anonym píše:
Pátek 13.05.2011 08:19
o kom sa to tu točí???...
Anonym píše:
Čtvrtek 21.04.2011 23:13
Neviete niekto, o ktorých dvoch budovách na Štefánikovej ulici je reč? :)
Anonym píše:
Pátek 22.04.2011 15:36
Myslím že by to mali byť prvé dve budovy po lavej strane od hl. križovatky.
Anonym píše:
Sobota 23.04.2011 14:41
V "novinkách" je správa, že mesto a stavebný úrad vydalo rozhodnutie o rozšírení siete pre 97 chát v PB - Kľučiná. Prosím vás, neviete niekto kde to je a o čo ide? Veľká vďaka.

« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359