Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / redakcia / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta 16. 06. 2014

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta 16. 06. 2014

Autor: redakcia Poslední změna: Pátek 20.06.2014 19:46
[2014-06-20] Záverečný účet mesta Považská Bystrica - Zámena pozemkov v Hornej Marikovej - Odkúpenie pozemku na sídlisku Hliny na dočasné parkovacie státie - odkúpenie pozemku firmou MIBICON za účelom dodatočnej legalizácie stavby - Odkúpenie pozemkov v Jelšovom - Odkúpenie 11 680 m2 za účelom výstavby obytnej zóny - Žiadosť o odkúpenie pozemku v blízkosti reštaurácie Hošták - Verejná súťaž na predaj pozemkov pod kruhovou križovatkou v smere na sídlisko SNP - Odkúpenie pozemkov pod obchodným domom BANCO - Zverenie majetku Mesta Považská Bystrica do správy PX Centra - Žiadosť firmy HANT BA o prenájom pozemku na Kukučínovej ulice na výstavbu obytných domov - Prenájom pozemku na sídlisku SNP firme INSTAL za účelom výstavby bytového domu - 24 bytov - Odporúčanie Ing. Kunovského na prehodnotenie niektorých znaleckých posudkov.

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta
pri Mestskom zastupiteľstve v Považskej Bystrici

 

Dátum konania: 16. 06. 2014

 

Miesto konania: miestnosť č. 300, budova Mestského úradu v Považskej Bystrici

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Ospravedlnení:  Ing. Milan Krajčoviech, Ing. František Martaus, PhD.

 

Prizvaní: JUDr. Michal Hamar, Ing. Anton Martaus, Ing. Darina Mešková, Peter Stoklasa

 

Ostatní:

 

Program rokovania:

 

  1. Otvorenie
  2. Záverečný účet mesta Považská Bystrica
  3. Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica
  4. Rôzne
  5. Záver

 

K bodu 1

Zasadnutie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta otvorila predsedkyňa,
Ing. K. Drevenáková. Privítala prítomných členov a oboznámila ich s programom stretnutia. Členovia komisie následne hlasovali o navrhnutom programe.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8

Hlasovanie:         za                     8

                           proti                  0

                           zdržal sa           0

 

K zasadnutiu sa pripojil p. Ščotka.

 

P. predsedkyňa následne vyzvala Ing. A. Martausa, aby prítomných oboznámil so Záverečným účtom mesta Považská Bystrica.

 

K bodu 2

Ing. A. Martaus stručne informoval členov komisie o hospodárení mesta za r. 2013. Upriamil pozornosť predovšetkým na skutočnosť, že výsledkom rozpočtového hospodárenia v oblasti bežného a kapitálového rozpočtu bol v r. 2013 schodok vo výške 284 245,92 € (po odpočítaní nevyčerpaných účelových prostriedkov zo štátneho rozpočtu v bežnom rozpočte vo výške 42 868,08 €). V oblasti rozpočtu finančných operácií však hospodárenie skončilo s prebytkom 1 025 188,42 €, ktorým bude krytý vyššie spomínaný schodok. Po odpočítaní účelových prostriedkov zo ŠR vo výške 42 868,08 € tak prebytok celkového rozpočtového hospodárenia vrátane finančných operácii dosiahol výšku 698 074,42 € a bude použitý nasledovne:

  • v sume 693 810,56 € ako prídel do rezervného fondu Mesta Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • v sume 4 263,86 € ako prídel do fondu na udržanie výsledkov projektu Krízové centrum ochrany a podpory obetí násilia v rodinách v meste Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Komisia následne pristúpila k hlasovaniu. Keďže v predkladanom návrhu uznesenia je v b. B) spomínaná správa o vykonaní auditu účtovnej závierky a stanovisko hlavného kontrolóra, ktoré Ing. A. Martaus nemal v čase zasadnutia komisie k dispozícii, členovia sa rozhodli hlasovať iba o bode C) predkladaného návrhu uznesenia.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 33/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť Záverečný účet Mesta Považská Bystrica v súlade s b. C) predkladaného návrhu uznesenia.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 9

Hlasovanie:         za                      8

                           proti                 0

                           zdržal sa          1

 

K bodu 3

P. predsedkyňa potom požiadala JUDr. M. Hamara, aby oboznámil členov komisie s materiálom Hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta Považská Bystrica. Keďže p. Mikloš (záujemca o kúpu lesných pozemkov – požiadavka č. 30) bol v čase zasadnutia komisie osobne prítomný na Mestskom úrade, p. predsedkyňa požiadala, aby požiadavka č. 30 bola prerokovaná prednostne pre prípad, že by komisia mala záujem o podrobnejšie informácie zo strany žiadateľa.

 

Požiadavka č. 30: Predmetom požiadavky č. 30 sú lesné pozemky v k.ú. Horná Mariková. Žiadosť na ich odkúpenie p. Miklošom bola komisii v minulosti opakovane predkladaná. Členom komisie však chýbali podrobnejšie informácie o predchádzajúcej zámene pozemkov medzi p. Miklošom a mestom Považská Bystrica, keďže v tomto prípade existovali podozrenia, že došlo k zámene pozemkov, ktoré nemali rovnakú bonitu (zámena lúky za zalesnený pozemok). Medzičasom sa objavil ďalší záujemca o kúpu časti týchto pozemkov, mesto sa preto rozhodlo predložiť návrh na ich predaj formou obchodnej verejnej súťaže.

V následnej diskusii Ing. Podoliak vyjadril presvedčenie, že v záujme toho, aby sa predišlo nejasnostiam, ktoré vznikli pri predchádzajúcej zámene pozemkov, by bolo vhodné vypracovať posudok na stanovenie hodnoty lesného porastu na pozemkoch, ktoré sa majú predávať, a zakalkulovať túto hodnotu do predajnej ceny. Ing. Kunovský pokladal navrhovanú predajnú cenu za príliš nízku, keďže minimálne jeden zo žiadateľov môže mať záujem predmetné pozemky v budúcnosti využívať na komerčné účely. JUDr. Jaroš v reakcii na jeho príspevok upozornil, že predajná cena navrhovaná v podmienkach obchodnej verejnej súťaže je vyššia, ako bola v predchádzajúcej požiadavke, keď existoval iba jeden záujemca o odkúpenie pozemkov a požiadal p. Stoklasu (konateľa spoločnosti Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.), ktorý bol prítomný na zasadnutí, aby prítomných informoval o cenách, za ktoré sa podobné pozemky predávajú v k.ú. obce Horná Mariková. Podľa názoru p. Stoklasu sa ceny pohybujú v rozmedzí od cca 0,80 €/m2 po 3 €/m2.

MUDr. Karas pripomenul nejasnosti sprevádzajúce predchádzajúcu zámenu pozemkov medzi
p. Miklošom a mestom Považská Bystrica ako aj skutočnosť, že sa dodnes nedozvedel, či táto zámena bola v poriadku alebo nie. Požiadal p. Stoklasu o vyjadrenie k tejto otázke. P. Stoklasa podľa jeho slov nebol na vtedajších rokovaniach osobne prítomný, pri zámene ale naozaj došlo k zameneniu 2 pozemkov, na ktorých rástol približne 65-70 ročný lesný porast. Čo sa týka kvality oboch porastov,
p. Stoklasa ju nevie objektívne zhodnotiť, keďže pred zámenou neboli vypracované znalecké posudky na stanovenie hodnoty lesných porastov. Ďalej tiež uviedol, že zamieňaný pozemok bol v katastri kvalifikovaný ako lúka, v skutočnosti však bol zalesnený náletovými drevinami.

Ing. Podoliak a Ing. Keruľ vyjadrili nespokojnosť s kvalitou spracovania predkladaného materiálu. Chýbalo im v ňom predovšetkým stanovisko spol. Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. k predaju ako aj stanovisko Oddelenia správy majetku Mestského úradu. JUDr. Hamar uviedol, že stanoviská Oddelenia správy majetku nikdy neboli súčasťou predkladaných materiálov a stanovisko Mestských lesov, s.r.o. bolo mestu doručené pred dvoma rokmi, pričom spoločnosť s predajom súhlasí a požiadavky spoločnosti súvisiace predovšetkým s umožnením prístupu na ostatné lesné pozemky v ich správe boli zapracované do podmienok obchodnej verejnej súťaže. P. predsedkyňa ho požiadala o doloženie písomného stanoviska spol. Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.
JUDr. Hamar kópiu tohto stanoviska doložil a bola počas zasadnutia komisie k nahliadnutiu všetkým členom.

Komisia následne hlasovala o predloženom návrhu uznesenia.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 34/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 9

Hlasovanie:         za                      5

                           proti                 4

                           zdržal sa          0

 

Na návrh predsedkyne sa komisia ďalej zaoberala požiadavkami č. 15 -20, keďže jedna zo žiadateliek bola prítomná v budove Mestského úradu.

 

Požiadavky č. 15 – 20: Šesť žiadateľov zo sídliska Hliny (JUDr. Nemčíková, MUDr. Vallová,
Ing. Goňo, Ing. Malgot, MUDr. Drojáková, p. Stráňava) požiadalo o odkúpenie časti pozemku z KN C parc. č. 3389/2, ktorá sa nachádza oproti rodinným domom vo vlastníctve žiadateľov za účelom vytvorenia dočasného parkovacieho státia pre motorové vozidlá. V súlade so zámerom žiadateľov bola podaná požiadavka na zmenu územného plánu mesta, ktorá aj bola zaradená do pripravovaných zmien a doplnkov ÚP. V prípade schválenia si žiadatelia dajú na vlastné náklady vyhotoviť geometrické plány. Následne budú tieto žiadosti opätovne predložená na schválenie do mestského zastupiteľstva podľa výmery určenej geometrickými plánmi.

Predložené materiály neobsahovali stanovisko výboru mestskej časti (VMČ), čo prekážalo viacerým členom komisie. Podľa JUDr. Hamara stanovisko nebolo uvedené, pretože požiadavky boli mestu doručené až štyri dni po poslednom zasadnutí VMČ. Dodatočne však bola komisii predložená kópia zápisnice zo zasadnutia VMČ č. 6 – SNP, Zakvášov, Hliny z dňa 26. 10. 2012, v ktorej členovia VMČ súhlasili s odkúpením resp. prenájmom predmetných pozemkov. Komisia následne hlasovala o predloženom návrhu uznesenia.

Komisia doporučuje, aby sa žiadatelia zjednotili pri stavbe dočasných parkovacích plôch a aby boli rovnakého architektonického typu, vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o stavbu v zóne rodinných domov.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 35/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladané návrhy na uznesenia pre požiadavky č. 15 – 20 v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 9

Hlasovanie:         za                      8

                           proti                 0

                           zdržal sa           1

 

Požiadavka č. 1: Spoločnosť MIBICON, s.r.o. požiadala o odkúpenie časti pozemku KN C parc. č. 5478/4 v k. ú. Považská Bystrica, zapísaného na LV č. 4376 vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica, na ktorom je postavená garáž vo vlastníctve spoločnosti za účelom dodatočnej legalizácie stavby.

Navrhovaná cena: 33,19 €/m², spolu v celkovej sume  597,24  €.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 36/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 9

Hlasovanie:         za                      9

                           proti                 0

                           zdržal sa          0

 

Požiadavka č. 2 - 7: Viacerí žiadatelia z MČ Jelšové žiadajú o odkúpenie pozemkov v rovnakej lokalite (KN C par. č. 4601/244-249) za účelom vytvorenia odstavných plôch, zriadenia prístupových ciest k domom, resp. k vybudovaniu prídomových záhradiek. Všetky požiadavky boli už komisii predložené na zasadnutí konanom 14.4.2014. Väčšina členov komisie vtedy vyjadrila presvedčenie, že navrhované ceny za predaj predmetných pozemkov sú príliš nízke (vo všetkých prípadoch bola cena na základe znaleckého posudku stanovená na 10,52 €/m2). Komisia sa vtedy zhodla, že cena by mala byť zvýšená na 15 €/m2. Podľa slov JUDr. Hamara sú tieto požiadavky opätovne predkladané z dôvodu, že žiadatelia nie sú schopní zvýšenú cenu zaplatiť. Žiadajú preto o opätovné prehodnotenie stanoviska Komisie pre financovanie a správu majetku mesta. Prítomní členovia komisie svoje stanovisko ohľadom ceny nezmenili.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 37/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladané návrhy na uznesenia pre požiadavky č. 2 – 7 v plnom znení s podmienkou zvýšenia navrhovanej ceny na
15 €/m2.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 9

Hlasovanie:         za                      8

                           proti                 0

                           zdržal sa          1

 

Požiadavka č. 8: Ivan Kvaššay požiadal o odkúpenie časti z pozemkov KN C  parc. č. 2636/25 a z KN C parc. č. 6102/14 o výmere cca 350 m2. Časti z pozemkov chcel odkúpiť za účelom ich údržby a využitia ako prístupu k jeho rodinnému domu z druhej strany. Mestské zastupiteľstvo v  Považskej Bystrici uznesením číslo 29/2014 schválilo prevod tohto nehnuteľného majetku ako dôvod hodný osobitného zreteľa. Následne sa žiadosť predkladá na schválenie prevodu podľa výmery určenej geometrickým plánom a stanovením ceny podľa znaleckého posudku.      

Navrhovaná cena: 35,89 €/m2 podľa znalec. posudku, t.j. spolu za výmeru 315 m2 je celková cena 11 300 €.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 38/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 9

Hlasovanie:         za                      8

                           proti                 0

                           zdržal sa          1

 

Požiadavka č. 9: Mgr. Ján Čierňava požiadal  o odkúpenie časti z pozemku KN C parc. č. 3754/1 za účelom výstavby obytnej zóny zloženej z rodinných domov a samostatne stojacim polyfunkčným objektom.

Navrhovaná cena: 27,61 €/m2 podľa znalec. posudku, t.j. spolu za výmeru 11 680 m2 je celková cena  322 485 €.

V diskusii k tejto požiadavke viacerí členovia komisie vyjadrili presvedčenie, že cena stanovená znaleckým posudkom je vzhľadom na lokalitu a vlastnosti pozemku príliš nízka. Ing. Kunovský navrhol, aby bol iným nezávislým znalcom vypracovaný nový znalecký posudok. V prípade, že bude cena výrazne odlišná, malo by mesto ukončiť akúkoľvek spoluprácu s autorom pôvodného posudku.

Komisia ďalej hlasovala o nasledujúcom návrhu uznesenia.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 39/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča vypracovanie nového znaleckého posudku z dôvodu ceny.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 9

Hlasovanie:         za                      9

                           proti                 0

                           zdržal sa          0

 

Požiadavka č. 10: Ing. Jozef Jahoda požiadal o odkúpenie časti z pozemku KN C  parc. č. 3371/1 v 
k. ú. Považská Bystrica o výmere cca 67 m² za účelom zabezpečenia vstupu do rodinnému domu a riešenia vhodnejšieho spôsobu systému oplotenia. V prípade schválenia spôsobu prevodu si žiadateľ dá na vlastné náklady vyhotoviť geometrický plán. Následne bude táto žiadosť opätovne predložená na schválenie do mestského zastupiteľstva podľa výmery určenej geometrickým plánom.

Navrhovaná cena: V zmysle znaleckého posudku.

Keďže na predmetnom pozemku sa nachádza aj časť miestnej komunikácie, Ing. Podoliak odporučil JUDr. Hamarovi, aby bol znalecký posudok vypracovaný nielen na pozemok, ale aj stavbu miestnej komunikácie.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 40/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 9

Hlasovanie:         za                      9

                           proti                 0

                           zdržal sa          0

 

Mgr. Sopčák sa z dôvodu neodkladných pracovných povinností vzdialil zo zasadnutia.

 

Požiadavka č. 11: Štefan Honek požiadal  o odkúpenie časti pozemku KN E  parc. č. 97/2 o výmere cca 41 m2. Nakoľko je žiadateľ vlastníkom susedných pozemkov zapísaných na LV č. 4321, má záujem pozemok využívať ako prístup na  pozemky v jeho vlastníctve. V prípade schválenia si žiadateľ dá na vlastné náklady vyhotoviť geometrický plán. Následne bude táto žiadosť opätovne predložená na schválenie do mestského zastupiteľstva podľa výmer určených geometrickým plánom

Navrhovaná cena: 16,59 €/m2 v zmysle zásad hospodárenia.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 41/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8

Hlasovanie:         za                      8

                           proti                 0

                           zdržal sa          0

 

Požiadavka č. 12: Iveta Harciníková požiadala o odkúpenie časti pozemku KN C parc. č. 3882/18 cca 180 m2, v k. ú. Považská Bystrica z dôvodu, že predmetný pozemok bol v dlhodobom prenájme jej nebohých rodičov Ing. Ladislava Bambúcha a Ing. Ľudmily Bambúchovej a susedí s nehnuteľnosťami v jej  vlastníctve. Žiadateľka pozemok udržuje v nezaburinenom stave. Nachádza sa v svahovitom teréne a v zosuvnom pásme. Žiadaná časť pozemku nezasahuje do ochranného pásma vybudovaného kanalizačného potrubia. V prípade schválenia spôsobu odpredaja časti pozemku si žiadateľka dá na vlastné náklady vyhotoviť geometrický plán. Následne bude táto žiadosť opätovne predložená na schválenie do mestského zastupiteľstva podľa výmery určenej geometrickým plánom.

Navrhovaná cena: V zmysle znaleckého posudku.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 42/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8

Hlasovanie:         za                      8

                           proti                 0

                           zdržal sa          0

 

Požiadavka č. 13: Ing. Zdenko Šimčík a jeho manželka Eva Šimčíková požiadali o odkúpenie pozemku parc. č. KN C 2285/88 o výmere 245 m2, v k. ú. Považská Bystrica, ktorý majú v dlhodobom prenájme od r. 1993 a ktorý pravidelne udržiavajú. Ide o pozemok, ktorý susedí s rodinným domom a pozemkami vo vlastníctve žiadateľov. Jeho väčšia časť sa nachádza v svahovitom teréne a v zosuvnom pásme a je z časti vysadená ovocnými stromami. Žiadatelia chcú tento pozemok odkúpiť za účelom vybudovania oplotenia z dôvodu ochrany pred škodami spôsobenými lesnou zverou. Predmetný pozemok je pre mesto nevyužiteľný.

Navrhovaná cena: V zmysle znaleckého posudku.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 43/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8

Hlasovanie:         za                      8

                           proti                 0

                           zdržal sa          0

 

Požiadavka č. 14: Ing. Ivana Holíková požiadala o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN E 820/1 o výmere cca 25 m2, spresnenej geometrickým plánom, v  k. ú. Považské Podhradie za účelom jeho údržby. Predmetný pozemok susedí s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľky, nachádza sa medzi dvoma oploteniami a pre mesto je nevyužiteľná. Od r. 1993 ho užíval a udržiaval otec žiadateľky. Vzhľadom na šírku pozemku cca 75 cm je jeho údržba problematická, preto chce žiadateľka odstránením jednej strany plota rozšíriť existujúci pozemok vo svojom vlastníctve a zároveň tak zabezpečiť údržbu predmetného pozemku. S ohľadom na charakter pozemku, jeho nevyužiteľnosť a náklady súvisiace s predajom navrhuje žiadateľka cenu 3 €/m2.

V prípade schválenia spôsobu prevodu si žiadateľka dá na vlastné náklady vyhotoviť geometrický plán. Následne bude táto žiadosť opätovne predložená na schválenie do mestského zastupiteľstva podľa výmery určenej geometrickým plánom.

Členovia komisie upozornili na skutočnosť, že žiadateľkou navrhovaná cena nie je v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Považská Bystrica a je stanovená príliš nízko. Vyjadrili tiež obavu, či je o zámere žiadateľky informovaný aj majiteľ pozemku, ktorý susedí s predmetným pozemkom z druhej strany. Na túto otázku JUDr. Hamar nevedel poskytnúť členom komisie informáciu.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 44/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča stiahnuť požiadavku č. 14 z rokovania MsZ z dôvodu nízkej ceny a potreby získania súhlasu vlastníka pozemku, ktorý susedí s predmetným pozemkom z druhej strany.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8

Hlasovanie:         za                      7

                           proti                 0

                           zdržal sa          1

 

Požiadavka č. 21: Dušan Hošták požiadal  o odkúpenie časti pozemku KN C  parc. č. 2387/1 a KN C parc. č. 2342/7  v  k. ú. Považská Bystrica, za účelom rozšírenia spevnených plôch slúžiacich na parkovanie vozidiel pred budovou v jeho vlastníctve (reštaurácia Hošták). V prípade schválenia si žiadateľ dá na vlastné náklady vyhotoviť geometrický plán. Následne bude táto žiadosť opätovne predložená na schválenie do mestského zastupiteľstva podľa výmer určených geometrickým plánom.

Navrhovaná cena: V zmysle znaleckého posudku.

Ing. Keruľ v diskusii k tejto požiadavke upozornil na skutočnosť, že predmetný pozemok má dostatočnú rozlohu, aby mohol byť použitý ako stavebný pozemok pre dom. MUDr. Karas, ktorý je členom príslušného VMČ, uviedol, že VMČ nesúhlasí s odpredajom z dôvodu, že na sídlisku Dedovec je málo nezastavaných plôch, ako aj z dôvodu, že pozemok by mohol byť využitý ako stavebný pozemok.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 45/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8

Hlasovanie:         za                      0

                           proti                 7

                           zdržal sa          1

 

Požiadavka č. 22: V zmysle § 9a ods. 1 zákona o majetku obcí, ak tento zákon neustanovuje inak, sa prevody majetku musia vykonať na základe obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnou dražbou alebo priamym predajom. Priamy predaj nemožno uplatniť v prípade, ak ide o majetok v hodnote nad
40 000 €. Mesto sa preto rozhodlo vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na predaj pozemkov KN C parc. č. 2606/1 o výmere 521 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a KN C parc. č. 2607/1 o výmere 591 m2, druh pozemku orná pôda, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Považská Bystrica, zapísaných na LV č. 4376. Minimálna cena všetkých nehnuteľností spolu je stanovená na základe znaleckého posudku č. 80/2014 vypracovaného znalcom Ing. Miroslavom Čičkánom na 55 400 €. Pozemky sa nachádzajú pod kruhovou križovatkou v smere na sídlisko SNP. Podľa platného územného plánu sú pozemky určené výlučne na bývanie v nízkopodlažnej zástavbe rodinných domov. Cez pozemky sú vedené inžinierske siete. Prevod formou obchodnej verejnej súťaže sa navrhuje na základe stanoviska výboru mestskej časti. Jediným  hodnotiacim kritériom je najvyššia ponúkaná kúpna cena, pričom funkčné využitie predmetu predaja musí byť v súlade so záväznými regulatívmi Územného plánu Mesta Považská Bystrica, v prípade rozporu predloženého návrhu využitia predmetu predaja s platným ÚP bude súťažný návrh zo súťaže vylúčený.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 46/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8

Hlasovanie:         za                      8

                           proti                 0

                           zdržal sa          0

 

Požiadavka č. 23: Spoločnosť KBK Real, s.r.o. požiadala o odkúpenie pozemku KN C parc. č. 5954/3 za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod stavbou objektu súpisné číslo 14 (obchodný dom BANCO). Pozemok je v súčasnosti v nájme žiadateľa. Jeho vysporiadanie je podmienkou vynaloženia investícií do budovy zo strany vlastníka.

Navrhovaná cena: Na základe návrhu žiadateľa 28 €/m2, t. j.  spolu 47.852 €.

Vzhľadom na to, že predmetný pozemok je situovaný v centre mesta, pokladajú členovia komisie žiadateľom navrhovanú cenu za príliš nízku.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 47/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8

Hlasovanie:         za                      0

                           proti                 6

                           zdržal sa          2

 

Požiadavka č. 24: Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. v zastúpení spoločnosťou
SOKA, s.r.o. požiadala o odkúpenie novovytvoreného pozemku KN C parc. č. 3700/55 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 m2, a to za účelom umiestnenia transformačnej stanice pre pripravovanú stavebnú akciu „ZA-6325 Považská Bystrica – Rozkvet – Zah. TS SPŠS“ (transformačná stanica). Mestské zastupiteľstvo v Považskej Bystrici na svojom zasadnutí konanom dňa 24. 4. 2014 uznesením č. 33/2014 určilo prevod vlastníctva nehnuteľného majetku ako dôvod hodný osobitného zreteľa. Na základe tohto uznesenia je predkladaný návrh na prevod pozemku v rozsahu podľa geometrického plánu, ktorý si dal žiadateľ vypracovať na vlastné náklady.

Navrhovaná cena: 66,38 €/m², spolu v celkovej sume 2 522,44 €.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 48/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8

Hlasovanie:         za                      8

                           proti                 0

                           zdržal sa          0

 

Požiadavka č. 25: V súlade s ust. § 6 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí mesto hospodári so svojim majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku mesta, ktorým je jeho rozpočtová alebo príspevková organizácia zriadená podľa osobitného predpisu. PX Centrum v rámci svojej činnosti (zabezpečovanie kultúrnych a spoločenských akcií v meste a prímestských častiach) prevádzkuje kultúrne zariadenia vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica. Tieto kultúrne zariadenia boli v minulosti na základe uznesenia mestského zastupiteľstva spolu s hnuteľným majetkom zverené do správy PX Centra, avšak vzhľadom na nedostatočnú špecifikáciu tohto majetku nebolo možné výkon správy (s výnimkou DK v Považskej Teplej) zapísať do katastra nehnuteľností. Preto je požiadavka na zverenie majetku Mesta Považská Bystrica do správy príspevkovej organizácie PX Centrum so spresnenou špecifikáciou jednotlivých budov opätovne predkladaná na prerokovanie.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 49/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8

Hlasovanie:         za                      8

                           proti                 0

                           zdržal sa          0

 

Požiadavka č. 26: Spoločnosť HANT BA, a.s. požiadala Mesto Považská Bystrica o prenájom pozemku KN C parc. č. 5478/164 o výmere 6 282 m2, za účelom výstavby bytových domov pre občanov mesta Považská Bystrica „Obytný súbor Považská Bystrica – Kukučínova ul. 2x22 BJ“. Spoločnosť HANT BA, a.s. bude investorom týchto stavieb. Výstavba bytových domov na predmetných pozemkoch je v súlade s platným územným plánom mesta.  Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. Odd. SP/9089/2013/535/TA5-A-10, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 13. 1. 2014.

Navrhovaná cena: 1 €/rok 

Členov komisie zaujímalo, na akú dlhú dobu sa bude uzatvárať nájomná zmluva. JUDr. Hamar ich informoval, že nájom bude trvať iba do konca výstavby. Investor má záujem žiadať o príspevok od ŠFRB na financovanie stavby. Za týmto účelom potrebuje deklarovať právny vzťah k pozemku, na ktorom má stavba stáť. Prítomní ho upozornili, že podmienky nájmu by mali byť uvedené v predkladanom materiále a zhodli sa, že je potrebné ich do zasadnutia Mestského zastupiteľstva doplniť.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 50/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení s podmienkou, že do zasadnutia Mestského zastupiteľstva bude materiál doplnený o podmienky budúcej nájomnej zmluvy resp. následného predaja po dobe výstavby.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8

Hlasovanie:         za                      8

                           proti                 0

                           zdržal sa          0

 

Požiadavka č. 27: Mesto Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a
§ 7 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica v platnom znení predkladá dodatok k Nájomnej zmluve č. 425/2011 OddMP zo dňa 27. 12. 2011 z dôvodu úpravy výmery pozemkov a zaradenia novovytvorených pozemkov, ktoré vznikli z pôvodne prenajatých parciel.                                                                                                                                                                                                                               

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 51/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8

Hlasovanie:         za                      8

                           proti                  0

                           zdržal sa          0

 

Požiadavka č. 28: Spoločnosť INSTAL, s.r.o. požiadala o prenájom časti pozemku KN C parc. č. 2418/1 o rozlohe 864 m² za účelom výstavby bytového domu pre občanov Mesta Považská Bystrica „Bytový dom – 24 bytov, sídlisko SNP“. Spoločnosť INSTAL, s.r.o. bude investorom tejto stavby. Výstavba bytového domu na predmetnom pozemku je v súlade s platným územným plánom mesta.  Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o povolení stavby  pod č. Odd. SP/1101/2012/3956/TS1-A-10 zo dňa 19. 03. 2012. 

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 52/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení s podmienkou, že do zasadnutia Mestského zastupiteľstva bude materiál doplnený o podmienky budúcej nájomnej zmluvy resp. následného predaja po dobe výstavby.

 

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8

Hlasovanie:         za                      8

                           proti                 0

                           zdržal sa          0

 

Požiadavka č. 29: Spoločnosť Hanil E-HWA Automotive Slovakia, s.r.o. požiadala o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch v  k. ú. Považská Bystrica, lokalita Priemyselný areál, za účelom vybudovania novej dažďovej kanalizácie v rozsahu cca 25 bm. Žiadateľ predložil v súlade s podmienkou vyplývajúcou zo stavebného povolenia č. Odd.SP/474/2013/3166/DTX1 A-10 porealizačný geometrický plán za účelom zriadenia vecného bremena spočívajúceho v práve vstupu, uloženia a údržby dažďovej kanalizácie, ktorá je súčasťou stavby „Parkovisko pre osobné autá“ povolenej stavebným povolením č. Odd. SP/474/2013/3166/DTX1 A-10 a skolaudovanej pod č. Odd. SP/3395/2014/11222/DTX3-A 10.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 53/2014:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8

Hlasovanie:         za                      8

                           proti                 0

                           zdržal sa          0

                                                                                                                                                                                                                                                                  

K bodu 3

.Ing. Kunovský požiadal JUDr. Hamara o predloženie znaleckých posudkov k dvom z predkladaných požiadaviek. Upozornil na skutočnosť, že keby koeficienty v znaleckom posudku k požiadavke č. 9 boli zvýšené na úroveň koeficientov z inej požiadavky, predajná cena by bola rádovo o niekoľko tisíc eur vyššia. Odporúčal by preto prehodnotiť relevantnosť niektorých znaleckých posudkov.

 

K bodu 4

Na záver p. predsedkyňa poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie komisie.

 

 

V Považskej Bystrici 18. 06. 2014

 

 

 

 

 

                                                                                           Ing. Katarína Drevenáková, v. r.

                                                                                                     predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Tatiana Haviarová

                    tajomník komisie

 

 

 

 

Filip Zvědělík, občan mesta
Filip Zvědělík, občan mesta píše:
Pátek 20.06.2014 23:33
Superman ide zbudovať "až" jednu bytovku. Ľud, oslavuj svojho spasiteľa! 24 známych papalášov dostane nové byty.
Anonym píše:
Neděle 22.06.2014 22:52
Na Šurabovej to ide za 50-60€ m2, vo Sverepci 30-35€ m2,v Podhradí cez 50€ m2,ale v centre mesta majú odvahu navrhovať 27-28€ m2.Ja sa vôbec nečudujem,že nás volajú Mogoni.

« září 2021 »
září
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359