Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / redakcia / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo dňa 24. 06. 2014

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo dňa 24. 06. 2014

Autor: redakcia Poslední změna: Pátek 08.08.2014 10:44
[2014-07-01] Informácia o stavebno-technickom prieskume Lávky cez Domanižanku na sídlisku Stred v Považskej Bystrici - Návrhy zmien dopravného značenia v meste Považská Bystrica - Prerokovanie požiadavky VMČ Šebešťanová na zmenu dopravného značenia.

Z á p i s n i c a

 

zo zasadnutia Komisie pre dopravu,  životné prostredie a odpadové hospodárstvo pri MZ Považská Bystrica, ktoré sa konalo dňa  24. 06. 2014 o 13,00 h na Mestskom úrade v Považskej Bystrici

___________________________________________________________________

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.

 

Na začiatku zasadnutia komisie bolo prítomných 9 členov komisie z celkového počtu 13.  

            Zasadnutie komisie viedol predseda komisie Ing. Ľubomír Kubovič, ktorý privítal prítomných členov komisie, zástupcov mesta a zástupcov médií.  

 

            Predseda komisie oboznámil členov komisie s  návrhom  programu: 

 

Program zasadnutia:

  1. Kontrola uznesení
  2. Informácia o stavebno-technickom prieskume Lávky cez Domanižanku na sídlisku Stred v Považskej Bystrici
  3. Návrhy zmien dopravného značenia v meste Považská Bystrica
  4. Prerokovanie požiadavky VMČ Šebešťanová na zmenu dopravného značenia
  5. Diskusia
  6. Záver

 

 

Hlasovanie:

Za:9             proti:0        zdržalo sa: 0

 

 

Program zasadnutia komisie bol jednomyseľne schválený.

 

             

 

 

1/  Kontrola uznesení  

 

Uznesenie č. 2/2014: Podľa informácie Ing. Jany Mičkovej vedúcej odboru prevádzky, údržby a vnútornej správy v súvislosti s rekonštrukciou ul. Mládežníckej  verejné obstarávanie už bolo uskutočnené. Pripravuje sa zmluva so zhotoviteľom. Vzhľadom k tomu, že Považská vodárenská spoločnosť a. s. Považská Bystrica oznámila, že pripravuje rekonštrukciu vodovodu na miestnej komunikácii Mládežnícka, bude pravdepodobne termín začatia s rekonštrukčnými prácami posunutý tak, aby práce na rekonštrukcii vodovodu boli dokončené pred rekonštrukciou komunikácie a chodníka.

 

Na zasadnutie sa dostavil Ing. Martin Kerepecký a zástupca Okresného dopravného inšpektorátu v Považskej Bystrici npor. Mgr. Rastislav Brezina, ktorého predseda komisie privítal a predstavil prítomným členom.  

Uznesenie č. 3/2014: vodorovné dopravné značenie pred bytovým domom súp.             č. 2050 na sídlisku Rozkvet bude zrealizované v rámci obnovy vodorovného dopravného značenia v meste Považská Bystrica.

Uznesenie č. 4/2014: Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Považská Bystrica o dočasnom parkovaní na miestnych komunikáciách na území mesta Považská Bystrica bolo na zasadnutí MZ schválené.

 

Uznesenie č. 5/2014: požiadavka spoločnosti Dermakorekt, s. r. o. na zmenu dopravného značenia v lokalite Dedovec II bola  prerokovaná na zasadnutí Výboru mestskej časti Lány s tým, že VMČ Lány odporúča dopravné značenie na miestnej komunikácii zrušiť.

Diskusia k problematike: Zástupca Mestskej polície v Považskej Bystrici Ing. Peter Samek uviedol, že ak sa zvislé dopravné značenie na miestnej komunikácii odstráni, vzniknú problémy s nepovoleným parkovaním a státím pred garážami. Na komunikácii  je obojsmerná premávka a jej šírkové parametre sú nedostatočné. Príjazd ku firme Dermakorekt, s. r. o. je možný aj zo strany od Nového Dedovca.  Mestský úrad zabezpečí  celoplošne v meste Považská Bystrica úpravu existujúcich dopravných značiek B1- Zákaz vjazdu tak, aby bol umožnený vjazd cyklistom.

Ing. Ladislav Bačík uviedol, že na zasadnutí VMČ uvažovali so zjednosmernením ulice vzhľadom na šírkové parametre komunikácie /šírka od 3,7 m po 4,0 m/, ale pri miestnej obhliadke obyvatelia tejto lokality nesúhlasili so zmenou dopravného značenia a žiadali ponechať súčasné dopravné značenie.

Ing. Kerepecký uviedol, že pri prerokovaní a hlasovaní o tejto požiadavke na zasadnutí VMČ, členovia VMČ nemali k dispozícii všetky informácie.

 

K uvedenej problematike bolo prijaté nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie Komisie pre dopravu,  ŽP a OH č.11/2014:

 

 

A)        Komisia odporúča ponechať dopravné značenie v súčasnom stave.

 

Hlasovanie:

Za: 10             proti:0        zdržalo sa: 0

 

 

 

 

 

Uznesenie č.6/2014: Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Považská Bystrica bol na zasadnutí MZ schválený.

 Uznesenie č.7/2014: línia chodníka určeného pre chodcov a piktogramy chodca na chodníku popri ul. Lánskej bude vyznačená v rámci obnovy vodorovného dopravného značenia v meste Považská Bystrica.

Uznesenie č.8/2014: svetelná reklama pri NsP – v riešení.

Uznesenie č.9/2014: vyčleniť v rozpočte mesta finančné prostriedky na vypracovanie plánu dopravnej obslužnosti – rozpočet  nebol zatiaľ na MZ schvaľovaný.

Uznesenie č.10/2014: k obnove spomaľovacích prahov na území mesta sa vyjadrili VMČ Považské Podhradie, Strojárenská štvrť a Lány.

      VMČ Považské Podhradie a VMČ Strojárenská štvrť trvá na opätovnom osadení spomaľovacích prahov.

      VMČ Lány požaduje posunúť spomaľovací prah na ul. Pionierskej pred priechod pre chodcov pri I. ZŠ.

      Vzhľadom k tomu, že nie je možné posunúť spomaľovací prah do smerového oblúka, bude miesto jeho osadenia dohodnuté priamo v teréne za účasti zhotoviteľa, zástupcu ODI a zástupcu mesta tak, aby bol posunutý podľa možnosti bližšie k I. ŽŠ.  Spomaľovací prah bude delený.  Na začiatku oblúka bude vodorovným dopravným značením vyznačený na miestnej komunikácii Pionierska červený trojuholník.

 

 

 

 

2/ Informácia o stavebno-technickom prieskume Lávky cez Domanižanku na sídlisku Stred v Považskej Bystrici

 

K predmetnej problematike Ing. Jana Mičková uviedla: Mesto Považská Bystrica zadalo Žilinskej univerzite, stavebnej fakulte, katedre stavebných konštrukcií mostov vypracovanie stavebnom-technického prieskumu zameraného na stavebno-technický stav Lávky cez Domanižanku na sídlisku Stred v Považskej Bystrici, ktorého výsledkom je, že stavebno-technický stav lávky je veľmi zlý až havarijný. Na základe tohto posudku MsÚ zabezpečil vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie oceľovej lávky cez Domanižanku na sídlisku Stred. Predbežný rozpočet rkonštrukcie lávky je 126 000 €.

Do začatia s rekonštrukčnými prácami nebude na predmetnej lávke obmedzený pohyb osôb, ale je nevyhnuté vzhľadom na technický stav lávky zamedziť vjazdu vozidlám na lávku.

 

 

Uznesenie Komisie pre dopravu,  ŽP a OH č.12/2014:

 

 

A)        Komisia berie na vedomie informáciu o stavebno-technickom prieskume Lávky cez Domanižanku na sídlisku Stred v Považskej Bystrici a odporúča MZ vyčleniť v rozpočte mesta finančné prostriedky na jej rekonštrukciu.

 

Hlasovanie:

Za:10             proti:0        zdržalo sa: 0

 

 

3/ Návrhy zmien dopravného značenia v meste Považská Bystrica

 

Požiadavka p. Angyalovej na zmenu dopravného značenia na ul. Dukelskej.

V súlade s vyhl. č. 9/2009 Z. z. nie je dovolené parkovať v križovatke ani na priechode, čo je vodičmi neustále porušované ako je zrejmé z fotodokumetácie p. Angyalovej. Vzhľadom k tomu, že vodiči nerešpektujú ustanovenia zákona o premávke na pozemných komunikáciách a vykonávacej vyhlášky,  je možné vzniknutý problém riešiť vyznačením tohto priestoru vodorovným dopravným značením.

 

Uznesenie Komisie pre dopravu, ŽP a OH č.13/2014:

 

 

A)        Komisia odporúča na miestnej komunikácii Dukelskej vyznačiť žlté prerušované čiary podľa požiadavky p. Angyalovej.

 

Hlasovanie:

Za:10             proti:0        zdržalo sa: 0

 

 

 

 

Požiadavky VMČ Lány:

Zle viditeľné zvislé dopravné značky: MsÚ odbor prevádzky, údržby a vnútornej správy zabezpečí ostrihanie konárov stromov a živých plotov zakrývajúcich dopravné značky na území celého mesta.

Požiadavka na zmenu dopravného značenia: Podľa Ing. Petra Sameka je výmena značenia zbytočná, nakoľko dopravné značky zákaz odbočenia a prikázaný smer  majú rovnaký význam.

Požiadavka na posunutie obojsmernej premávky na ulici Nemocničnej: posunutím zvislej dopravnej značky by sa znížil počet parkovacích miest na tejto ulici. Značku zakrýva zeleň. V rámci údržby bude zabezpečené ostrihanie zelene zakrývajúcej  dopravnú značku.

 

Spomaľovací retardér pri cirkevnej škole.

 

Uznesenie Komisie pre dopravu,  ŽP a OH č.14/2014:

 

 

A)        Komisia odporúča, aby na miestnej komunikácii pri cirkevnej škole bol osadený spomaľovací retardér tak ako bol, v pôvodnom poloprofile.

 

Hlasovanie:

Za:9             proti:0        zdržalo sa: 0

 

 

4/ Prerokovanie požiadavky VMČ Šebešťanová na zmenu dopravného značenia

 

Podľa vyjadrenia Ing. Jozefa Keruľa v mestskej časti Šebešťanová nastáva problém s prejazdom autobusov mestskej hromadnej dopravy, pretože na miestnej komunikácii neparkujú len osobné automobily, ale aj kamióny.

 

 

 

 

 

 Uznesenie Komisie pre dopravu, ŽP a OH č.15/2014:

 

 

A)        Komisia odporúča Mestskému úradu Považská Bystrica zabezpečiť stretnutie, podnikateľských subjektov, ktorých zamestnanci parkujú na miestnej komunikácii so zástupcami MDS a.s., MsP, predsedom komisie pre dopravu, ŽP a OH a poslanca za mestskú časť Šebešťanová v termíne do 15. 7. 2014.

 

Hlasovanie:

Za:10             proti:0        zdržalo sa: 0

 

 

Na zasadnutie komisie sa dostavil mjr. Ing. Marián Špirko.

 

5/  Diskusia

 

Stanislav Kardoš informoval prítomných členov komisie o problémoch s parkovaním v priestoroch oproti reštaurácii Námorník a s odbočovaním vľavo k bytovým domom pri Hypernove.

Ing. Jana Mičková uviedla, že v rámci obnovy vodorovného dopravného značenia bude výjazd oproti reštaurácii Námorník vyznačený žltou čiarou tak, aby bola zabezpečená prejazdnosť komunikácie a taktiež vyznačenie odbočovacieho pruhu bude riešené pri obnove vodorovného dopravného značenia v meste Považská Bystrica s tým, že sa priamo na mieste za účasti MsÚ, zhotoviteľa a dopravného inžiniera zmerajú parametre miestnej komunikácie  a v prípade, že to bude technicky možné, tak  vyznačenie odbočovacieho pruhu bude zadané zhotoviteľovi. 

 

Ing. Stanislav Grejták upozornil na nevyhovujúci stav parkoviska na sídlisku SNP pri bytovom dome súp. č. 1449 a na upchatú dažďovú kanalizáciu  na tomto parkovisku.

Ing. Mičková uviedla, že MsÚ zabezpečí preverenie technického stavu parkoviska a vyčistenie kanalizácie.  

Ďalej Ing. Stanislav Grejták upozornil na to, že parkovací automat pri tlačiarňach je obrastený zeleňou.

 

 

 

6/ Záver

 Predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil  zasadnutie Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo.

  

 

 

 

 

Ing. Ľubomír Kubovič

                                                                                    predseda komisie

 

 

Zapísala: Ing. Ľudmila Jakubcová

 

 

Kópiu zápisnice obdržia:

Členovia komisie:                               zaslané v elektronickej forme

Sekretariát primátora:                          zaslané v elektronickej forme

Sekretariát prednostu:                         zaslané v elektronickej forme

Sekretariát viceprimátora:                   zaslané v elektronickej forme

MsÚ, odbor rozvoja mesta a služieb:  zaslané v elektronickej forme

MsP Považská Bystrica:                      zaslané v elektronickej forme

Hlavný kontrolór mesta:                       zaslané v elektronickej forme

Anonym píše:
Úterý 01.07.2014 20:04
Zdá sa že mosty nám tu začnú padať. Roky sa dlabalo na údržbu a teraz to bude drahé, veľmi drahé. Aj ten mostík ku kinu Mier už je ohnutý a má obnažené nosníky:
https://www.odkazprestarost[…]ma-zavazne-narusenu-statiku
Filip Zvědělík, občan a budúci mešťanosta Považskej Bystrice
Filip Zvědělík, občan a budúci mešťanosta Považskej Bystrice píše:
Čtvrtek 03.07.2014 12:34
Byť Vami, netešil by som sa, pretože ide akurát tak o predvolebné tance. Ak ich občania opätovne zvolia do funkcií, zrazu dôjdu peniaze. A táto téma uzrie svetlo sveta tak o 3 a pol roky, pokiaľ dovtedy mosty nespadnú.
Filip Zvědělík, občan a budúci mešťanosta Považskej Bystrice
Filip Zvědělík, občan a budúci mešťanosta Považskej Bystrice píše:
Čtvrtek 03.07.2014 12:35
*roka
Filip Zvědělík, občan a budúci mešťanosta Považskej Bystrice
Filip Zvědělík, občan a budúci mešťanosta Považskej Bystrice píše:
Čtvrtek 03.07.2014 12:31
Rekonštrukcia za 126-tisíc eur (a to je iba predbežný odhad, čiže skutočná cena bude zaiste vyššia)? Zrejme pôjde o rekonštrukciu á la Mariánske námestie.
Anonym píše:
Pátek 04.07.2014 22:12
Zaslal som ing. Kubovičovi mail ohľadne poďakovania sa Mgr. Smatanovi Jurajovi, ako i celej komisií za pomoc pri presadení vybudovania verejného vodovodu do Podvážia.
Odznela táto moja žiadosť na komisií - má niekto o tom vedomosť?
Ďakujem za informáciu.

Bc. Ladislav Holák, Podvažie.
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Úterý 15.07.2014 16:07
Dobrý deň, predseda komisie Váš mail prečítal po ukončení/na záver komisie. Ako vidíte, do zápisnice sa to nedostalo.
Ďakujem za Vašu snahu, ale naozaj som neurobil viac, než bola jedna interpelácia na primátora kvôli vodovodu v Podvaží a podnet na zaradenie témy na rokovanie komisie.

Chvalabohu, problém vodovodu sa už dostal do roviny, že sa bojuje o pripísanie si zásluh za jeho vyriešenie. To je pre obyvateľov Podvažia oveľa lepší stav, ako keď sa medzi zodpovednými prehadzovala zodpovednosť za neriešenie.
Anonym píše:
Středa 16.07.2014 10:44
Už nech sa chváli vybavením vodovodu hoci aj Pinokio, pre nás obyvateľov je dôležite jedine - a to že nám voda konečne od rozbehnutia " akcie" v roku 2007 konečne tečie v domácnostiach!
Veľa úspechov pán poslanec Mgr. Smatana!
Anonym píše:
Neděle 06.07.2014 22:09
mgr.Smatana vybavi vodovod??aj ja dam ponuku ze chcem vymenit trubky..
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Úterý 15.07.2014 16:10
Na pojem "vybavovanie" som takmer alergický. Nič také som medzi povinnosťami poslanca nenašiel.
Anonym píše:
Pátek 18.07.2014 18:03
Že vraj v posledných PBnovinkách mal Ananas monológ na 4 strany, ako keby ich distribuoval za svoje - nie mestom platené, a údajne tam strašne naklamal na učiteľa Smatanu!
Pripadá mi to, ako keď zdochýnajúci kôň kope z posledných síl!
Dúfam, že Bystričanom - hoci aj oneskorene, ale predsa začína presvitať a ponečne pochopili, kto najviac a z akej pozície klame vo všetkom a všetkých!
Určite to z tých dvoch menovaných to nie je Mgr. Smatana!
Lanstiar
Lanstiar píše:
Pondělí 21.07.2014 19:05
Bystričanom zrejme postačí ,ak sa raz za 4 roky urobia "predvolebné" skrášľovacie investície ...veď ide o zviditelnenie dojmu ako sa "staráme" o toto mesto a ovečky sú v košiari. Len fakt, že sa tomuto mestu každá investícia vyhýba ako čert kríža je nepodstatné....pre väčšinu.....Možno, čochvíľu bude pre investorov zaujímavejšia Horná Maríková .....Ako povedal klasik...Slovák začne rozmýšľať až vtedy, keď dostane lopatov po hlave....
Anonym píše:
Středa 23.07.2014 19:08
Súhlasím s hore uvedeným, " Slovák začne rozmýšľať až vtedy, keď dostane lopatou po hlave" - iba si dovolím doplniť, že u cca 50 % Bystričanov toto neplatí, tí nezačnú rozmýšľať ani po tej rane!
Oni nechajú za seba myslieť kecalov typu Janas a spol!
Veď to vidno na vedení mesta a poslancoch!
Tí čo toho najviac natárajú - ale nič neurobia sú tam stále!
Občania čo niečo vytvárajú, nemajú času a povahu na jalové reči sa tam nedostanú, lebo občania nechcú vidieť výsledok práce, ale iba sladké rečičky, prípadne nejakú kapelu v Kine Mier za 2 Eura!
Anonym píše:
Pondělí 28.07.2014 20:21
dobry den, mam taku otazku.. myslite si,ze ta lavka cez tu Domanizanku je az taka dolezita? ved 40m z jednej aj druhej strany su dalsie.. neda sa tych 125 000 pouzit aj lepsie? a nebude to isto len 125 000.. dakujem za odpoved..
Anonym píše:
Úterý 29.07.2014 13:45
Čože to snáď myslíte ako srandu 125 000 Eur?
Pokiaľ ste to mysleli v bývalých korunách tak OK, no pokiaľ sú myslené eurá, tak je to TUNEL ako Brno!!
Anonym píše:
Úterý 29.07.2014 14:22
ved idu volby treba na kampan
Anonym píše:
Pátek 01.08.2014 17:08
Dnes som počul že Juro Smatana nejde kandidovať za primátora
Anonym píše:
Sobota 02.08.2014 16:57
To niekomu odľahlo, ale isto budú protikandidáti a nie málo.
Anonym píše:
Sobota 02.08.2014 16:57
To niekomu odľahlo, ale isto budú protikandidáti a nie málo.
Anonym píše:
Sobota 02.08.2014 16:57
To niekomu odľahlo, ale isto budú protikandidáti a nie málo.
Anonym píše:
Sobota 02.08.2014 21:05
Myslím, že Mgr. Juraj Smatana - by mal dobrú šancu uspieť, a asi ako jediný by mal tu silu odolať tlakom finančných záujmov!
Určite by mu nešlo o osobné obohacovanie, ale o skutočný rozvoj mesta!
Ak nebude kandidovať bude to pre občanov mesta P.B. jedna z veľmi mála šanci na konečne pozdvihnutie mesta od tých pijavíc, čo sa na meste pasú už cca 20 rokov!
To v tom zastupiteľstve Smatana, Karas a Beranová - voči zbytku prísavníkov nemajú žiadnu šancu, na presadenie niečoho v prospech občanov!
Anonym píše:
Sobota 02.08.2014 22:15
No možno mu dal Janas nijaké všimné až nejde kandidovať
Anonym píše:
Sobota 02.08.2014 22:15
No možno mu dal Janas nijaké všimné až nejde kandidovať
Anonym píše:
Pondělí 04.08.2014 11:19
vyhrozili sa mu trestnym stihanim za tu nahravku
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pátek 08.08.2014 10:47
Niekto tu píše úplné nezmysly. Nahrávka valného zhromaždenia mestských lesov bola plne legálna, žiadne vyhrážanie preto nebolo ani nemohlo byť. Takisto šírenie rôznych fám o mojom kandidovaní či nekandidovaní už nadobúda charakter koordinovanej činnosti :-)
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pátek 08.08.2014 11:11
A ešte jedna osobná poznámka: vyhrážky ani pokusy o kúpenie na mňa nemajú požadovaný účinok.
Anonym píše:
Pondělí 04.08.2014 12:12
Tak je to úplne v p.... no tak to má Janas vyhraté!!!
Anonym píše:
Čtvrtek 07.08.2014 11:47
To že tu vypisuje pár politicky skrachovaných jedincov typu Marcel Janco sme si už zvykli, ale aspoň sa máme na čom zabávať, ako sa medzi sebou žerú členovia zo Smeru vďaka jeho vnútorným infoškám. Veď komunálne voľby sa blížia.
Anonym píše:
Čtvrtek 07.08.2014 18:47
Janco,to kto je?
Anonym píše:
Pátek 08.08.2014 11:12
ak niekto smer vnutorne rozstiepil, tak to bol prave janas
Anonym píše:
Pátek 08.08.2014 11:40
nie mestske lesy ale letaky
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pátek 08.08.2014 17:18
Ak myslíte kauzu letákov o Janasovej multifunkčnosti, tak tam nebudem mať právne problémy ja, ale tí, ktorí nariadili zabrániť v ich roznesení. Letáky sú jednoducho právne čisté. V tejto kauze už bol vymenený tretí vyšetrovateľ, a stále nevedia nič nájsť. Možno skúsia urobiť nejaký krok pred voľbami, na pomýlenie voličov, ale to môže mať aj opačný efekt.
Jednoducho nikto na mňa nič nemá, a tvorba kandidátky ZMENY ZDOLA je ovplyvňovaná len členmi a spolupracovníkmi, aby bol výsledok pre Považskú Bystricu čo najlepší.
Anonym píše:
Pátek 08.08.2014 17:47
Pán Smatana kedy ohlásite kandidátku Zmeny zdola
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pátek 08.08.2014 21:46
Koncom augusta/začiatkom septembra.
Anonym píše:
Sobota 09.08.2014 08:37
drzim palce
Anonym píše:
Neděle 10.08.2014 09:57
Janco je tvorca a stály dopisovatel stránky Mogoňov.
Anonym píše:
Pondělí 11.08.2014 21:16
tak ja mam iba jednu otazku,s kym by robil p.Smatana schvalovacky v zastupitelstve?,asi tak sam zo sebou,mozno dvaja-traja...a sme doma,nemal by poslancov tak k comu je primator??amen na 4 roky v meste PB...
Anonym píše:
Pondělí 11.08.2014 21:18
Este ze Janas s prehladom vyhra....ked konkurenciu,tak na urovni....Kerul?! Matusik?!Drevenákova?!
Anonym píše:
Pondělí 11.08.2014 21:28
Posledné dva príspevky ma len udvrdzujú, ako nutne trebalo zmenu. Prvému hlupákovi treba pripomenúť, že ryba smrdí od hlavy. Keď je šikovný primátor a má rozumné návrhy, poradí si aj s hlúpimi poslancami. Druhému hlupákovi asi niet čo dodať, len že zabudol ešte na štbáka Kuboviča, úlisného Martauza, skorumpovaného Péliho.... Považovať smradov Matušíka s Kerulom, ktorý cicajú mestský rozpočet o desiatky tisíc euro za nejakú úroveň, tak fakt neni o čom. Kto má úroveň je len Smatana Juro a doktor Karas. Ostatní sú úbohí poskokovia nenažratého Janasa.
Anonym píše:
Úterý 12.08.2014 15:27
dufam ze sa tam nedostanu
Anonym píše:
Úterý 12.08.2014 15:27
dufam ze sa tam nedostanu
Anonym píše:
Úterý 12.08.2014 20:42
Nerobte cez otvorene reklamu Smatanovi,ved on si ju sam urobi...nechcem nikoho urazat,ale Smatana primatorom???to rovno Slovan moze vyhrat Ligu Majstrov,,..nech len uci,aj ked dieta by som si nedala ku nemu kde uci...s tymi letakmi to zabil,ziadna diplomacia pedagoga...jeho prava ruka Velicova od neho tiez usla a preco???lebo zistila...
Anonym píše:
Úterý 12.08.2014 21:58
nech učí Janas.
Anonym píše:
Úterý 12.08.2014 22:12
Hm kde je vlastne hlavný problém? V Janasovi, že je súčastne na zastupiteľstve a súčastne je podpísaný na prezenčke v Trenčíne, alebo v Smatanovi keď o tom urobí letáky?
Anonym píše:
Středa 13.08.2014 06:19
Alebo v Janasovi ked mestký policajt mimo služby v civile zatýka ludí viz. prípad letáky.
Anonym píše:
Středa 13.08.2014 19:26
Ako takéto zatykanie sa robilo za stalina ale je nepripustne v demokracii. Vie vobec sudr Ficko akeho "demokrata" ma v PB. Toto neni normalne co ten janas stvara vyuzivat mesku policiu spehovat ludi a zatykat ak si dovolia vyjadrit pravdivy nazor. Janas opat dokazal aky je najsvetovy. Po osmych funkciach si dovoli v demokratickom rezime zatykat ludi. Jeho nenazranost nam robi hanbu na cele slovensko a este aj zatyka ludi no fuj.
Anonym píše:
Středa 13.08.2014 19:45
Podla správnosti by mal primátor zbaviť načelnika metskej polície funkcia pokiaľ sa prípad zneužitia veci verejného činiťela nevyšetrí.
Anonym píše:
Čtvrtek 14.08.2014 16:37
Zbaviť náčelníka MP funkcie - a začo, veď plnil iba jeho príkazy!
No a náčelník, bude plniť príkazy svojho kamaráta a chlebodarcu aj napriek tomu, že ako bývalý štatný policajt by mal troška ovládať zákony!
Tu musí nastúpiť oficiálna sťažnosť voči postupu primátora a náčelníka MP, najlepšie cestou Generálnej prokuratúry + dať na vedomie médiám, aby sa to v P.B. na prokuratúre neututlalo, ako sa to tutlá na polícií, ktorá NIČ nerieši!
Tu vidno profesionalitu dnešnej polície - všetci podozrivý sú známi, skutok je jasný a nič sa nešetrí!
Ako občania potom môžu čakať, že sa niečo vyšetriť, kde je páchateľ neznámy a mali by ho zistiť, keď to nedokážu riešiť veci so známym páchateľom?
Za čo sú potom takýto policajti a ich vedenie platení z našich dani?
Anonym píše:
Čtvrtek 14.08.2014 17:27
Plnil príkaz ale bol príkaz so zákonom v poriadku načelník je zodpovedný primátor bude tvrdiť že on ho nenútil konať tak aby porušil zákon ale aby konal.
pozorovateľ
pozorovateľ píše:
Středa 13.08.2014 13:00
Citát "Smatana primatorom???to rovno Slovan moze vyhrat Ligu Majstrov"
Vážení, v Považskej sa však nehrá Liga Majstrov, ani prvá liga, ale tunajšia miestna okopávaná. A v nej už raz Smatana Janasa porazil, o pár hlasov v krajských voľbác. Takže nejde o to, či by bol práve Smatana najlepší primaátor. Otázka stojí, kto iný by mal šancu poraziť Janasa, ak nie Smatana. Vy o niekom viete??
Anonym píše:
Čtvrtek 14.08.2014 02:39
Janas je dobrý primátor.
Anonym píše:
Čtvrtek 14.08.2014 16:39
Pre koho?
Čo za svoje primatorovanie urobil pre P.B?
NIČ!
P.B. je pod jeho vedením každý deň - zväčšujúca sa diera!
Anonym píše:
Čtvrtek 14.08.2014 16:44
Dnes som išiel po pešej zóne, ktorá akože bola rekonštruovaná a isto mesto na to vyplatilo obrovské peniaze - napriek tomu, že je to oprava ako na plote rodinného domu!
Každý priemerne inteligentný človek by drevo použité na lavičky určite natrel VIAC ako 1 x - ako je to na týchto látkach!
Keď pôjdete okolo - schválne si to ošetrenie náterom - lakom pozrite, vyzerá to, ako keby to tam už bolo namontované10 rokov!
Ozaj - " kvalita " - hodna celkovej činnosti primátora!
Anonym píše:
Čtvrtek 14.08.2014 23:32
Suhlasim !,momentalne je Janas TOP,ak nepojde kandidovat Matusik..
Anonym píše:
Sobota 16.08.2014 20:02
No obaja spomenutí sú takí TOP ako ten bradatý maríkovec, myslím, že sa volá Šarzík alebo tak nejako, čo len behá po úradoch a na všetko sa sťažuje!
Aj on je takí prínos pre spoločnosť a okolie ako hore spomenutí súdruhovia!

« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359