Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / redakcia / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre výstavbu pri MZ Považská Bystrica, konaného dňa 8. marca 2011

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre výstavbu pri MZ Považská Bystrica, konaného dňa 8. marca 2011

Autor: redakcia Poslední změna: Středa 30.03.2011 09:52
Prístup verejnosti na rokovanie komisie - Rekonštrukcia teplovodu - Vyradenie zlievarne zo zoznamu pamätihodností - Bioplynová stanica na Kunovci - Umiestnenie „Komerčno-obchodného a voľno časového centra" na lokalite „SÁDKA RÝB“.
Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie pre výstavbu pri MZ Považská Bystrica,
konaného dňa 8. marca 2011 na MsÚ v Pov. Bystrici
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny pripojenej k originálu zápisnice
 
 
Počet prítomných členov na začiatku zasadnutia:                            13
Počet neprítomných členov:                                                                     3
Počet ospravedlnených členov:                                                               2
 
 
Program zasadnutia:
 
1. Návrh zásad práce komisie
2. Návrh rámcového plánu práce komisie na 1. polrok 2011
3. Prerokovanie Návrhu Doplnku č. 2 k VZN Mesta Považská Bystrica o miestnych
    pamätihodnostiach
4. Požiadavky občanov a organizácií
5. Diskusia
6. Záver
 
 
 
Zasadnutie komisie pre výstavbu otvoril a viedol jej predseda Ing. Juraj Pekár. Uviedol, že komisia sa schádza po 1-krát v novom zložení vo volebnom období 2010 - 2014, termín zasadnutia komisie bol prispôsobený termínu rokovania MR a MZ. Privítal prítomných členov komisie a zástupcov médií, prítomným ženám pri príležitosti Dňa žien zaželal veľa osobných a pracovných úspechov. Následne oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Navrhnutý program bol jednohlasne schválený hlasovaním: 13:0:0.
 
1. Návrh zásad práce komisie
            Predseda komisie oboznámil prítomných so schválenými Zásadami pre zriaďovanie a činnosť komisií Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici, ktoré boli schválené uznesením MZ č. 7/2011, zo dňa 18. 2. 2011. Uviedol, že Zásady sú pomerne rozsiahle a sú zverejnené na webovej stránke mesta: Dokumenty/Zákony a vyhlášky/Vnútroorganizačné normy, kde si ich môžu členovia pozrieť. Kto má záujem, môže si Zásady vyzdvihnúť u tajomníčky komisie. Zásady vymedzujú  základné funkcie, pôsobnosť, práva a povinnosti komisie ako aj organizačné usporiadanie, rokovanie, hlasovanie a ďalšie organizačno-technické zabezpečenie komisie. Ďalej uviedol, že rokovania komisie sú spravidla verejné, v prípade potreby môže komisia rozhodnúť o neprítomnosti médií na jej rokovaní. Uviedol, že by bolo vhodné, keby sa členovia komisie oboznámili so Zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a ďalšími dokumentmi ako je schválený Územný plán mesta Považská Bystrica, Generel zelene mesta Považská Bystrica a Generel dopravy mesta Považská Bystrica.
 
2. Návrh rámcového plánu práce komisie na 1. polrok 2011
            V tomto bode predseda komisie uviedol, že zasadnutia komisie sa budú konať podľa potreby a v časovom súlade s konaním zasadnutí MR a MZ. Podľa Zásad sa komisia má stretávať podľa potreby, najmenej však raz za 3 mesiace. Členovia sa dohodli, že pozvánky na zasadnutie komisie sa budú zasielať 7 kalendárnych dní pred zasadnutím, v prípade mimoriadneho zasadnutia 3 pracovné dni pred jej zasadnutím. Termíny zasadnutí sa budú orientovať, pokiaľ to bude možné, na utorky.
            Predseda komisie navrhol, aby sa do programu zasadnutí komisie postupne zaradili aktuálne témy rozvoja mesta doplnené výjazdmi do terénu. Na najbližšom zasadnutí komisie pre výstavbu v mesiaci apríl Ing. arch. Šešová oboznámi nových členov komisie s územným plánom mesta. Ďalšie témy na rokovaniach komisie v apríli a máji môžu byť: IBV mesta v lokalitách Lúčky, Považské Podhradie a Šurabová. Ďalej by bolo vhodné uskutočniť výjazd do  terénu na oboznámenie sa s HBV na sídlisku Rozkvet, kde boli za posledné 4 roky zrealizované 4 bytové domy, a to 2x22 b.j. na Helenskej ulici, 36 b.j. na Ulici L. Novomeského a 36 b.j. na Ulici M. Benku. Komisia by si mohla taktiež odborne prezrieť dopravné stavby realizované v meste.
            Bc. Belásová opätovne navrhla zaoberať sa ZŠ v Milochove, kde sa môžu prestavbou a nadstavbou budovy získať nové bytové jednotky pre mladé rodiny, ktoré majú záujem zostať v mestskej časti Milochov. Stavbu by bolo možné financovať zo ŠFRB.
            Mgr. Bielik informoval, že táto škola je navrhnutá na zrušenie pre malý záujem rodičov o umiestnenie detí v škole, na budúci školský rok je do školy zapísaných len 7 detí. Z tohto dôvodu je pripravený návrh na vyradenie školy zo siete škôl a školských zariadení, ktorý sa bude prerokovávať už na najbližšom MZ.
            P. Matušík požiadal, aby sa komisia zaoberala kontrolou rozkopávok po rekonštrukcii teplovodu na sídl. SNP a Rozkvet. Požiadal, aby členovia komisie mali kontakt na stavebný dozor, ktorý je pri rekonštrukcii teplovodu.
            Bc. Belásová navrhla, aby bol predseda komisie prítomný na kontrolnom dni uvedenej stavby.
            Predseda komisie Ing. Pekár doplnil program zasadnutia na mesiac apríl o bod „Rekonštrukcia teplovodu v meste Považská Bystrica“ s prizvaním p. Hejpetra z POVBYT-u s cieľom prerokovať problematiku rekonštrukcie teplovodných rozvodov a súvisiacich rozkopávok v meste a požiadať POVBYT o vypracovanie informácie o priebehu a ukončení rekonštrukcie teplovodu v meste pre zasadnutie MR a MZ.
            Bc. Bajzík požiadal o informácie o zámeroch dokončenia Mariánskeho námestia a zámere výstavby CMZ.
            Ing. Appel, vedúci ÚSVaRM informoval, že pozemok v CMZ je zazmluvnený zmluvou o budúcej zmluve s firmou Považská združená, a. s. Pre túto spoločnosť je vydané územné rozhodnutie a na jeden objekt aj stavebné povolenie.
            Tento bod rokovania zostal otvorený na doplnenie ďalších tém podľa potrieb mesta a návrhov členov komisie. Predseda komisie na základe návrhov spracuje do termínu najbližšieho zasadnutia komisie rámcový plán Komisie pre výstavbu na 1. polrok 2011.
 
3. Prerokovanie Návrhu Doplnku č. 2 k VZN Mesta Považská Bystrica o miestnych pamätihodnostiach
            Ing. Bielik, poverený vedením útvaru školstva, kultúry a športu stručne oboznámil členov komisie so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Považská Bystrica o miestnych pamätihodnostiach, ktoré bolo schválené uznesením MZ č. 52/2008 z 3. 7. 2008 a Doplnkom č. 1 schváleným uznesením MZ č. 78/2010 z 21. 10. 2010. Uvedené VZN a Doplnok č. 1 je zverejnený na stránke mesta: Dokumenty/Zákony a vyhlášky/VZN. VZN o miestnych pamätihodnostiach vytvára a upravuje spôsob utvorenia a odborného vedenia evidencie pamätihodností mesta Považská Bystrica a stanovuje spôsob ich ochrany a využívania.
Nakoľko vlastník objektu „Zlievareň ťažkých kovov“ v priemyselnom areáli Považských strojární - spoločnosť SIGNUM-ZINC COMPANY, s. r. o., Hustopeče u Brna požiadala o povolenie odstránenia uvedenej stavby, vedenej ako pamätihodnosť v Zozname hmotných pamätihodností Mesta Považská Bystrica, je potrebné vyradiť ju zo zoznamu pamätihodností. Objekt je v súčasnosti v havarijnom technickom stave a majiteľ nemá záujem o jeho rekonštrukciu, čo by znamenalo uviesť objekt do pôvodného stavu. Odborná komisia posúdila stav nehnuteľnosti a odporučila MZ, aby bol objekt vyradený zo Zoznamu hmotných nehnuteľných pamätihodností Mesta Považská Bystrica – vedeného pod zápisom č. 26.
           
Uznesenie komisie pre výstavbu č. 1/2011:
Komisia odporúča MR a MZ Návrh Doplnku č. 2 k VZN Mesta Považská Bystrica o miestnych pamätihodnostiach schváliť. Súčasne odporúča odbornej pracovnej skupine pre pamätihodnosti, komisii pre vzdelávanie, kultúru a šport a odborným útvarom mesta vyzvať majiteľa objektu Zlievareň ťažkých kovov na spoluprácu pri podrobnom zdokumentovaní jestvujúceho stavu objektu, na vytvorenie podmienok na skompletizovanie a uloženie jednej kompletnej taviacej pece do depozitu a na finančnú pomoc pri príprave a vydaní monografickej publikácie o predmetnej pamätihodnosti.
Hlasovanie: 13:0:0
 
            V súvislosti s uložením jednej pece do depozitu upozornil Bc. Bajzík na skutočnosť, že múzeum je majetkom TSK. Z dôvodu, aby mesto neprišlo o historické artefakty tým, že by ich TSK predal, je potrebné dojednať úschovu častí pece tak, aby ich bolo možné premiestniť do mestského múzea po jeho zriadení.
 
4.  Požiadavky občanov a organizácií
Komisia prerokovala žiadosti občanov a organizácií a prijala k nim nasledovné uznesenia:
 
a/ - Písomnosť č. 2483/2011 – žiadosť fy BPS Sverepec o vydanie stanoviska k zámeru výstavby bioplynovej stanice na výrobu elektrickej energie na pozemkoch parc. č. 4337/7, 4343/2 v k. ú. Kúnovec. Ide o technológiu spracovania maštaľného hnoja, odpadovej slamy, pokosenej trávy, trávnej senáže za účelom vytvorenia bioplynu s obsahom metánu a následnej premeny bioplynu na elektrickú energiu. Prípadná výstavba elektrárne zlepší životné prostredie okolia, nakoľko spotrebuje všetky bioodpady vznikajúce produkciou poľnohospodárskej činnosti v okolí. Stanovisko je potrebné k územnému konaniu.
 
Uznesenie komisie pre výstavbu č. 2/2011:
Komisia odporúča odborným útvarom mesta schváliť zámer výstavby bioplynovej stanice na výrobu elektrickej energie na pozemkoch parc. č. 4337/7, 4343/2 v k. ú. Kúnovec s podmienkou zosúladenia zámeru s platným Územným plánom mesta.
Hlasovanie: 12:0:1
 
 
       b/ - Písomnosť č. 6685/2011 – žiadosť fy FASTAV DEVELOPMENT – SR, s.r.o. – o umiestnenie „Komerčno-obchodného a voľno časového centra – lokalita „SÁDKA RÝB“, Považská Bystrica“ na pozemku parc. č. KN-C 1581/1 v k. ú. Považská Bystrica (rybníky).
 
Uznesenie komisie pre výstavbu č. 3/2011:
Komisia odporúča žiadateľom dopracovať investičný zámer z pohľadu zvýšenia polyfunkčnosti v súlade s potrebami a záujmami mesta a platnými regulatívmi ÚPN mesta pri rešpektovaní dopravného napojenia plánovaného centra v súlade s platným ÚPN. Následne predložiť objemovú štúdiu zámeru.
Hlasovanie: 11:0:2
 
       c/ - Písomnosť č. 5983/2011 – žiadosť Ľ. Chovaníka o stanovisko k zmene stavby pred dokončením – „Pov. Bystrica, bytový dom – Gorkého 239, prestavba a vstavba podkrovia so ziskom 1 b. j.“
 
Uznesenie komisie pre výstavbu č. 4/2011:
Komisia nesúhlasí so zmenou stavby pred jej dokončením podľa predloženej dokumentácie a odporúča žiadateľovi vypracovať nový architektonický návrh iného riešenia rešpektujúceho pôvodnú architektúru stavby.
Hlasovanie: 13:0:0
 
 
5. Diskusia
      V diskusii Ing. arch. Balušík informoval, že komisia pre výstavbu bude vždy zasahovať do kompetencií iných komisií. Aby sa problémy riešili komplexne, tak ich riešenie zasahuje aj do životného prostredia a dopravy, napr. obnova podchodu, ktorý začína chátrať tiež presahuje kompetencie komisie pre výstavbu. Ing. Ješík súhlasil a uviedol, že komisia môže dať podnety čo napr. s budovou VVZ. Ing. arch. Balušík upozornil, že takých vecí je v meste viac, napr. budova Tatranu je tiež zdevastovaná.
      Ing. Ješík navrhol, že na budúce zasadnutie, keď sa bude hovoriť o schválenom územnom pláne mesta, môžu byť pozvaní aj noví poslanci MZ, ktorí majú záujem oboznámiť sa s ÚPN.
 
 
6. Záver
            Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda poďakoval prítomným za podnetné návrhy a ukončil zasadnutie komisie.
 
 
 
                                                                      
            Ing. Juraj Pekár
                                                                                                              predseda komisie
Zapísala: Mgr. Jana Lingešová
Kópiu zápisnice obdržali:
Sekretariát primátora:                 zaslané v elektronickej forme
Sekretariát prednostu:                zaslané v elektronickej forme
Sekretariát zástupcu prim.:         zaslané v elektronickej forme
 
Anonym píše:
Středa 30.03.2011 15:57
Ešte by tu pasoval nejaký obchod typu OBI, alebo Baumax, aby sa dalo zohnať všetko pod jednou strechou a nemuseli sme chodiť do Žiliny, Trenčína, resp. do Poľského Tešína do Castorami.
Anonym píše:
Středa 30.03.2011 16:17
 A čo IKEA ?
Anonym píše:
Středa 30.03.2011 19:19
Ak sa pytate zo zartu, tak preco nie rovno K-Mart, ak sa pytate vazne, tak Ikea uz davno chcela byt v Kosiciach alebo niekde este na Slovensku mimo Blavu, kedze je prilis blizko Viedne, kde je ina a podstatne lepsia a vacsia.
Anonym píše:
Středa 30.03.2011 22:38
Zabúdame na naších břatov moravakov. K PB sú blžšie ešte dve IKEA a to v Ostrave cca 110km a Brne cca 160km .
Anonym píše:
Pátek 01.04.2011 09:24
V tej Ostrave je to perfektné!
Sú tam pohromade Ikea, Baumax, OBI,Albert,Kauffland a ešte kopa menších obchodov!
Ten Kauffland je mimoriadne lacný, a keď sa plati kartou - tak sa berie kurz - stred, takže je to výhodne!
koda, že je spoplatnená cesta z Frýdku do Ostravy - asi 15 km sa musí isť cez dediny, ale to sa dá zniesť. Ináč aj cesta je veľmi dobrá cez Makov a potom za Bumbílkou na Bílu.
Pozor v Kolároviciach za Bytčou - je tam 50-ka v úseku asi 5 km, stále tam merajú a vyberajú!!

« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359