Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / redakcia / Z Matovičovho zoznamu: Stranícki nominanti v Považskej Bystrici a Trenčíne

Z Matovičovho zoznamu: Stranícki nominanti v Považskej Bystrici a Trenčíne

Autor: redakcia Poslední změna: Úterý 06.09.2011 23:20
[2011-09-06] Poslanec NR SR Igor Matovič zverejnil na Facebooku zoznam viac ako tisíc mien, považovaný za zoznam straníckych nominantov po posledných parlamentných voľbách. Matovič dlhodobo kritizuje bežnú slovenskú prax politického dosadzovania na miesta v štátnej správe. Keďže zoznam je veľmi obsiahly a zverejnený vo formáte PDF, ktorý neumožňuje triedenie, vybrali sme z neho údaje o údajných nominantoch v Považskej Bystrici a Trenčíne.

Zoznam je neoverený, viacero ľudí v ňom uvedených nemá priradenú politickú stranu, iní sú vo funkciách už desiatky rokov. Samotný Matovič uvádza, že vznikol spojením dvoch zoznamov, dôveryhodného a menej dôveryhodného. Zverejnený zoznam bol označený ako "zoznam č. 1", takže uvedené údaje pravdepodobne nie sú úplné.

Považská Bystrica:

 

Viera Belobradová Ing. Obvodný pozemkový úrad riaditeľ Považská Bystrica KDH
Jaroslav Beňadik Ing. Obvodný lesný úrad prednosta Považská Bystrica  
Ľudmila Hrabovská Ing. Slovenský pozemkový fond riaditeľ Považská Bystrica  
Štefan Hrenák Ing. Obvodný úrad prednosta Považská Bystrica KDH
Zdenko Janoviak Ing. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie riaditeľ Považská Bystrica  
Leona Klačanská Mgr. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny riaditeľ Považská Bystrica SaS
Darina Korbašová MUDr. Sociálna poisťovňa riaditeľ Považská Bystrica  
Pavel Petrík Ing. Obvodný úrad životného prostredia prednosta Považská Bystrica  
Anna Poláčková Ing. Daňový úrad riaditeľ Považská Bystrica  
Viera Sirotná MUDr. MPH Regionálny úrad verejného zdravotníctva riaditeľ Považská Bystrica  
Eva Sukeníková MUDr. Všeobecná zdravotná poisťovňa riaditeľ Považská Bystrica  
Pavel Trška Ing. Katastrálny úrad - správa katastra riaditeľ Považská Bystrica  

 

Trenčín:

 

Pavol Blažej   Vojenský opravárenský podnik, a.s. Predseda predstavenstva Trenčín  
Viera Blážová Ing. Slovenský pozemkový fond riaditeľ Trenčín  
Pavol Čiernik Ing. Obvodný úrad prednosta Trenčín SDKÚ-DS
Martin Dušanič   Letecké opravovne Trenčín, a.s. člen predstavenstva Trenčín  
Zuzana Horníková Ing. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny riaditeľ Trenčín SaS
Stanislav Jakubík Ing. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie riaditeľ Trenčín SDKÚ-DS
Radovan Karell Ing. PhD. Obvodný úrad životného prostredia prednosta Trenčín  
Ivan Králik Ing. Sociálna poisťovňa riaditeľ Trenčín  
Miroslav Marguš Ing. Obvodný pozemkový úrad riaditeľ Trenčín SNS
Igor Mihalus   Letecké opravovne Trenčín, a.s. člen predstavenstva Trenčín  
Božena Oriešková Ing. Daňový úrad riaditeľ Trenčín SaS
Oľga Reháková MVDr. Regionálna veterinárna a potravinová správa riaditeľ Trenčín  
Roman Remo Ing. Katastrálny úrad riaditeľ Trenčín  
Vladimír Šimanský   Letecké opravovne Trenčín, a.s. člen predstavenstva Trenčín  
Martin Škorňa Mgr. Všeobecná zdravotná poisťovňa riaditeľ Trenčín  
Mária Štefkovičová MUDr. MPH, PhD Regionálny úrad verejného zdravotníctva riaditeľ Trenčín  
Anna Uherčíková Ing. Bc. Katastrálny úrad - správa katastra riaditeľ Trenčín  
Igor Žaťko  Ing.  Obvodný lesný úrad prednosta Trenčín  

 

Úplná verzia Matovičovho zoznamu č. 1:

http://www.scribd.com/doc/64051066/zoznam-1cast

Článok v denníku SME, v ktorom nájdete vyjadrenia politikov:

http://www.sme.sk/c/6043255/igor-matovic-zverejnil-politicke-nominacie.html

 

Anonym píše:
Úterý 06.09.2011 23:52
To budú len také malé ryby pomiešané s menami, ktoré politicky nominované byť musia (ministri).
V zozname nie je ani jeden Krajský stavebný úrad, čo je strategický flek, lebo vie meniť (rušiť) stavebné povolenia obcí, územné plány a podobne. Pre developerov zásadná vec.
Anonym píše:
Středa 07.09.2011 08:11
Nie je to len o developeroch, hoci pravdu píšeš, ale
je to aj o týchto ľuďoch, ktorí ani nevedia
ako a komu sa majú poďakovať za fakt,
že sú vôbec pri koryte...
Anonym píše:
Středa 07.09.2011 20:15
To bolo doposiaľ za každej v lády, že Obvodné úrady - predlžená ruka vlády boli obsadené nominantami vladnucej garnitúry. Teda momentálne obsadenie ma nijako nevzrušuje
Dokonca myslím, že Petrík na živ. prostredí a Trško na geodezií boli aj predtým!Možno i ďalší neboli menení - no nemám prehľad!
Anonym píše:
Středa 07.09.2011 22:36
Petrík bol vždy politickým nominantom tej strany, ktorá bola pri moci. Od KSS po SAS.
Anonym píše:
Sobota 10.09.2011 08:14
Prečo tú tu vymazané príspevky, v ktorých sú Petrík, Beňadik a ďalší parazitický nominanti označený ako paraziti a škodcovia?
Alebo sa to nehodí? Nenarobili už dosť škôd? Ohradený les v CHKO je len jeden z mnohých psích kusov tejto podarenej dvojice!
Anonym píše:
Čtvrtek 08.09.2011 09:35
Asi zásluhy za volby od SaS.

„Voľby mali pokojný priebeh, nič výnimočné sa nevyskytlo,“ informovala pred-
sedníčka obvodnej volebnej komisie v Žiline Leona Kľačanská. Rýchly spád, výborná
organizácia a technické zabezpečenie vďaka Obvodnému úradu sa v Žiline podľa
predsedníčky Kľačanskej podpísali pod bezproblémové voľby.
Anonym píše:
Čtvrtek 08.09.2011 09:42
Dávame zarobiť Detvancom a nie Bystričanom ???

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ UPRATOVACÍCH SLUŽIEBU
zatvorená v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Obstarávateľom:medzi
Názov:Sídlo:Zastúpený:IČO:DIČ:Bank. spojenie:Číslo účtu:Kontaktná osoba:Telefón, fax:E-mail:Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Považská BystricaPovažská Bystrica, Centrum 13/17, 017 01 Považská BystricaMgr. Leona Klačanská, riaditeľka379162972021781135Štátna pokladnicax@upsvar.sk
Poskytovateľom:Názov:Sídlo:Zastúpený:IČO:IČ DPH:Bankové spojenie:Číslo účtu:Kontaktná osoba:Telefón, fax:E-mail:Zapísaný:JM-KPvEATIV, s.r.o.P. Jilemnického 38, 962 12 DetvaJana Strečková - konateľka36634450SK2021935245OTP Banka Slovensko a. s., Tajovského 10OR OS Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 10066/SČI. 1. Úvodná časť1.1. Obstarávate!' a poskytovateľ sa dohodli na tomto znení zmluvy (ďalej len „zmluva"), ktorá vyplývaz výsledkov zadávanej podprahovej zákazky podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávanía o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.ČI. 2. Predmet zmluvy2.1. Predmetom zmluvy je poskytovanie upratovacích služieb v dvoch objektoch obstarávateľa. ktoré zahŕňanasledovné činnosti, intervaly vykonávania a ich rozsah:2.1.1. Intervaly a činnosti1 x denne:umývanie podláh a vysávanie kobercov v kanceláriách a na chodbách, vyčistenie rohoží vo vstupoch do budov,čistenie a dezinfekcia sociálnych zariadeni, vyprázdňovanie odpadkových košov, utieranie prachu na stoloch,skrinkách do výšky 150 cm, umývanie sklenených plôch na vstupných dverách do budov.1
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Page 4
6.2. V súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. sa cena za predmet zmluvy ustanovuje dohodou zmluvných strána predstavuje sumu za jeden deň upratovacích služieb:a) v budove Centrum 13/17, Považská Bystrica (1 955 m: ) 28,25 EUR bez DPH za 1 deň33,90 E U R s D P H za 1 deňb) v budove Štefánikova 820, Puchov (1 107 m2)17,03 E U R bez D P H za 1 deň20,44 E U R s D P H za 1 deňSpolu za obidva objekty:45,28 E U R bez DPH za 1 deň54^4 EUR s DPH za 1 deň.Fakturovať sa bude podľa odpracovaných pracovných dni v danom mesiaci.Cena obsahuje všetky náklady spojené so zabezpečením predmetu zmluvy uvedené v čl. 2. tejto zmluvy.63. Obstarávateľ uhradí poskytovateľovi cenu za predmet zmluvy na základe faktúry predloženejposkytovateľom do 7-ho dňa nasledujúceho mesiaca. Fakturačným obdobím je jeden kalendárny mesiac. Nafaktúre bude uvedená cena za každý objekt samostatne a následne spolu za obidva objekty spolu.6.4. Platba sa uskutočni na základe predloženia daňového dokladu - faktúry, ktorá musí spĺňať všetky náležitostipodľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a vyhlášky MFSR z 27.02.2008, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 659/2007 o zavedení meny euro v SR a o zmene a doplneníniektorých zákonov.6.5. Služby nad rámec tejto zmluvy budú písomne objednané obstarávateľom. Na objednané služby vypracujeposkytovateľ cenovú ponuku. Fakturovaná cena bude podľa cenovej ponuky. Výkaz služieb poskytnutých nazáklade objednávky musí byť schválený obstarávateľom a bude prílohou faktúry.6.6. Splatnosť faktúry je 30 dní po jej doručení obstarávateľovi.6.7. Peňažný záväzok sa považuje za splnený dňom odpísania z účtu obstarávateľa.6.8. V prípade, ak sa obstarávateľ dostane do omeškania s plnením povinnosti platiť dlžnú sumu. je povinnýuhradiť poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej ceny za každý, aj začatý deň omeškania.6.9. Dohodnutú cenu je možné meniť len po rokovaní o zvýšení ceny v prípade inflácie, zmeny sadzby DPHalebo činností nezahrnutých v dohodnutej cene, ktoré neboli predvídateľné v dobe uzavretia zmluvy.Čl. 7. Oprávnené osoby a zamestnanci7.1. Oprávnenými osobami a zamestnancami za poskytovateľa a obstarávateľa sú:7.1.1. Vo veciach zmluvných:za obstarávateľa riaditeľ UPSVaR Považská Bystrica: Mgr. Leona Klačanskáza poskytovateľa konateľka: Jana Strečková7.1.2. Vo veciach technických, organizačných a kontroly:za obstarávateľa zamestnanci OE:za poskytovateľa' M 4riaČl. 8. Povinnosť mlčanlivosti8.1. Poskytovateľ ako i všetci jeho zainteresovaní zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkýchskutočnostiach a informáciách, ktoré im budú v súvislosti s poskytovaním služby sprístupnené, s výnimkouprípadu, keď ich tejto povinnosti zbaví obstarávateľ. Táto povinnosť trvá i po zániku oprávnenia podnikať alebopo skončení pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu. Poskytovateľ zodpovedá zabezúhonnosť svojich zamestnancov.8.2. Vyššie uvedeným nie je dotknutá oznamovacia povinnosť alebo povinnosť vypovedať podľa osobitnýchpredpisov.4
--------------------------------------------------------------------------------
Page 5
8.3. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré by spôsobili poškodenie záujmovobstarávateľa, resp. poskytovateľa.ČI. 9. Všeobecné a osobitné ustanovenia9.1. Poskytovatcľ nezodpovedá za tovar a majetok obstarávateľa menovite neprevzatý do používania.9.2. Obstarávate!' zabezpečí dodávku teplej a studenej vody, elektrického prúdu a osvetlenia v potrebnej miere naposkytované služby.9J. Poskytovateľ je povinný poskytovať služby s primeranou odbornou starostlivosťou a spôsobom obvyklým priposkytovaní dohodnutých služieb, pokiaľ sa zmluvné strany v osobitných prípadoch nedohodnú mak.ČI. 10. Záverečné ustanovenia10.1. Túto zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov po dohode oboch zmluvných strán. Dodatkysa po podpise oboma zmluvnými stranami stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.10.2. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré táto zmluva bližšie neupravuje, sa riadia príslušnýmiustanoveniami Obchodného zákonníka.10.3. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, že nebola uzatvorenáv tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ju, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jejobsahom ju vlastnoručne podpísali.10.4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Každú zmluvná strana dostane dva rovnopisy zmluvy.10.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňomnasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.V Považskej Bystrici dňa: 27.07.2011V Považskej Bystrici dňa: 27.07.2011Za obstarávateľa:N-.**' *Za poskytovateľa:Mgr. Leona KlačanskáJana Strečkováriaditeľkakonateľka5
Anonym píše:
Čtvrtek 15.09.2011 10:58
Áno, lebo Detvanci zrejme lepšie vedeli komu a koľko prispieť. Ako obvykle, vedieť túto skutočnosť je dôležitejšie, ako vedieť pracovať.

« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359