Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / redakcia / Stanovisko Združenia podnikateľov k činnosti vedenia mesta Považská Bystrica v rokoch 2010-2012

Stanovisko Združenia podnikateľov k činnosti vedenia mesta Považská Bystrica v rokoch 2010-2012

Autor: redakcia Poslední změna: Neděle 24.02.2013 15:21
[2013-02-24] Dňa 23. februára 2013 bol všetkým poslancom a poslankyniam mesta Považská Bystrica doručený nasledovný e-mail: "Dobrý deň, v prílohe zasielam Stanovisko ZPPB k činnosti vedenie mesta Považská Bystrica v rokoch 2010 -2012. Ako zástupca občanov mesta Považská Bystrica Vás týmto žiadame aj na základe skúseností počas dvojročného pôsobenia niektorých poslancov, aby ste na nadchádzajúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici interpelovali vedenie mesta ohľadne ich nečinnosti pri rozvoji a dlhodobejšej koncepcie vývoja spoločenského života v Považskej Bystrici."

ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV Považská Bystrica Ul. Tatranská 295,017 01 Považská Bystrica,

 

zdruzeniepodnikatelovpb@mail.t-com.sk. IČO: 42026491, DIČ: 2022556547 zápis na MV SR pod č. VVS/1-900/90-30956, dňa 05.12. 2007


Váš list číslo/zo dňa

 

Považská Bystrica

 

22.02. 2013

 

Naša značka 03/2013

Vybavuje/linka 0917 569 843

Mgr. Marcel Belás


Vec: Stanovisko ZPPB k činnosti vedenia mesta Považská Bystrica v rokoch 2010 -2012

Vážený pán poslanec/ Vážená pani poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici,

Združenie podnikateľov Považská Bystrica od začiatku svojho pôsobenia poukazuje na problémy netransparentného a neefektívneho vynakladania verejných zdrojov pochádzajúcich z daní občanov mesta Považská Bystrica. Súčasné vedenie mesta Považská Bystrica si stanovilo pre komunálnymi voľbami v novembri 2010 niekoľko cieľov, ktoré však vo fáze realizácie zostali iba prázdnymi sľubmi, na čo doplácajú obyvatelia nášho mesta. Hlavné body predvolebného programu primátora Janasa boli (viď príloha č. 1):

  1. Konsolidácia   mestských financií
  2. Zlepšenie    podnikateľského prostredia

3. Sprevádzkovanie budovy vojenskej správy

4. Dobudovanie centra mesta

5. Obnova kalvárie ako mestského lesoparku a oddychového centra

6. Skvalitnenie infraštruktúry

7. Podpora mládežníckeho športu

8. Verejné obstarávanie výhradne elektronicky

9. Rozšírenie  separácie komunálneho odpadu

10. Posilnenie  kompetencií výborov mestských častí

Najčastejšie citovaným slovom primátora mesta Považská Bystrica sa počas dvoch rokoch jeho pôsobenia stalo slovo transparentnosť. Radi by sme poukázali ako funguje transparentnosť v praxi a ponímaní primátora mesta.

Primátor Janas po vyhratých voľbách v novembri 2010 si stanovil niekoľko úloh, ktoré sa snažil realizovať v rámci svojho pôsobenia na mestskom úrade. V prvom rade išlo o zabezpečenie transparentnosti vynakladania verejných zdrojov, či už cez elektronické verejné obstarávanie alebo zamedzenie vplyvných skupín na chod riadenia mesta. Jeho sľub sa stal tragikomickým na októbrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva 2012, kde bez
výberového konania, bez diskusie vo finančnej komisií niesla, relevantných ekonomických analýz, pri prepojení ,. nezávislého „ poslanca - riaditeľa MDS na záujmové skupiny došlo k predĺženiu zmluvy o poskytovaní služieb medzi MDS a. s. a mestom Považská Bystrica.

Zmluva platiaca do roku 2019 vyjde občanov mesta takmer na 10 mil. € (300 mil. korún!!!), a zabezpečí každoročne zisk súkromnému akcionárovi v hodnote 130 tisíc € (4 mil. korún!!!). Na zastupiteľstve sa v plnej kráse prejavil poslanecko - ekonomický komplot, keď skrz celé politické spektrum poslanci bez predloženia dodatku k zmluve vo finančnej komisií, bez relevantných podkladov odsúhlasili daný dodatok a prejavili aj jeden prvok atypický pre zastupiteľskú demokraciu - nedali slovo v diskusii občanom mesta, ktorí chceli racionálne oponovať danú zmluvu, a týmto prejavili svoju servilitu a pohŕdanie k Ústave Slovenskej republiky v článku o slobode prejavu. Primátor mesta vo svojej snahe o zlepšenie transparentnosti mesta sa neustále oháňal hodnotením Transparency International zostavujúcej hodnotenie úspešnosti slovenských samospráv pri riadení procesov mesta. Mesto Považská Bystrica sa prepadlo pri komparácii s inými samosprávami na Slovensku o niekoľko desiatok miest. Hlavným dôvodom danej skutočnosti je fakt, že mesto začalo v priebehu dvoch rokov masívne stagnovať.

Ďalším príkladom netransparentného vynakladania zdrojov je predaj 20 percentného podielu v spoločnosti POV BYT s.r.o. majoritnému akcionárovi GGE a.s. Mesto Považská Bystrica získalo za predaj tohto podielu sumu 650 000 €, ale táto suma je kamuflážou, keďže mesto sa pri predaji riadilo osem rokom starým podhodnoteným znaleckým posudkom, pričom hodnota daného podielu bola v roku 2004 omnoho vyššia. Zarážajúci je však fakt, že spoločnosť GGE a.s. je v omeškaní s pravidelnými platbami a mesto si neuplatňuje sankcie, na ktoré má podľa zmluvy nárok.

Konsolidácia mestských financií bol široko chápaný pojem, ktorý si primátor Janas osvojil a pretransformoval po svojom. Ako kritik bývalého primátora mesta Považská Bystrica MUDr. Miroslava Adameho (pričom 3,5 roka počas jeho pôsobenia mal minimálne negatívne výhrady voči pôsobeniu primátora Adameho, až po odvolaní bývalého viceprimátora Kuboviča vystúpil do otvorenej opozície voči nemu) vinu za nehospodárne financovanie vedenia mesta hodil v podobe zvýšenia komunálnych daní (daň z nehnuteľnosti, daň za komunálny odpad) na plecia občanov mesta. Ak pripočítame v rámci tohto aj zvýšenie sumy za MHD máme vynikajúci príklad ako „funguje" konsolidácia verejných zdrojov v praxi. Výsledkom fungovania mesta nie je rozvoj, ale trvalá stagnácia a spoločenský marazmus vedúci k úpadku celého mesta. Vedenie mesta nemá pripravený dlhodobý koncept rozvoja mesta, chýbajú investičné stimuly na podporu regionálneho podnikania, plány o rozvoji cestovného ruchu zostali na papieri a rozvoj mesta vo forme ďalšej spolupráce súkromného a verejného sektora je otázny.

Týmto sa dostávame k ďalším predvolebným sľubom primátora mesta - sprevádzkovanie budovy vojenskej správy a dobudovanie centra mesta. Dva roky sa v tejto záležitosti nič nespravilo a na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva 2012 v Považskej Bystrici pri analýze rozpočtu mesta Považská Bystrica za obdobie 1-10/2012 sa opäť prejavili manažérske schopnosti primátora mesta - mesto nedokáže zabezpečiť čerpanie prostriedkov z eurofondov v celkovej hodnote 3 530 691 € ( revitalizácia ZŠ Slovenských partizánov, ZŠ Stred, rekonštrukcia kalvárie), ale čo je najhoršie a súvisí to s predvolebným sľubom primátora o posilnení kompetencií výborov mestských častí, vedenie mesta ruší projekty v časti kapitálové výdavky rozpočtu v celkovej hodnote 145 445 € napr. nezabezpečením zmeny dopravy na sídlisku Rozkvet, upustením od revitalizácie Domanižanky, ihriska v Milochove a ďalších detských ihrísk. Posilnenie kompetencií mestských časti sa stáva teda ilúziou a výsledok je stagnácia nielen mesta, ale napr. mestských častí, viď Milochov.

Výmena dlažby pre obchodným domom Prior sa asi dá ťažko charakterizovať ako dobudovanie centra mesta. Chýba koncept rozvoja priestoru za Hypernovou pri fontáne, vypuklé sú však ďalšie miesta- Dom kultúry, kongresová hala, mesto neinvestuje do skvalitnenia infraštruktúry- neexistujú projekty na budovanie nových parkovacích miest, detských ihrísk za dva roky nedošlo k rekonštrukcii ciest patriacich pod správu mesta.

Zlepšenie podnikateľského prostredia v meste Považská Bystrica je jedným z predvolebných sľubov primátora mesta. Naše občianske združenie zastrešujúce desiatky významných podnikateľských subjektov sa pýta primátora mesta, aké opatrenia uskutočnil v rámci zlepšenia podnikania v meste a ako sa prejavilo zvýšenie mestských daní na realizáciu rozvojových projektov v meste. Bežní občania si pomaly uvedomujú, že bez zdravého podnikateľského prostredia sa sľuby primátora rovnajú hodnote menej ako nula. Aj útoky na členov nášho združenia nám dávajú za pravdu, že Karol Janas si neváži občanov mesta. Bez podnikateľov, by asi ťažko obyčajní ľudia mohli pracovať, a tým odvádzať dane a poplatky neefektívne a ako sme ukázali netransparentne fungujúcemu vedeniu mesta.

Združenie podnikateľov Považská Bystrica má jednu zo svojich priorít, a to je podpora a rozvoj športu v našom meste. Členovia združenia sa aktívne podieľajú na organizácií, finančnej podpore a materiálovom zabezpečení mládeže a detí v našom meste. Žiaľ, najnovšia informácia o ukončení činnosti spoločnosti FK RAVEN s.r.o pri podpore a financovaní futbalu v meste by nebola tak zarážajúca, keby mesto vyvinulo viac snahy pri konštruktívnom dialógu medzi oboma subjektmi. Naše mesto tak pravdepodobné príde o dôležitú súčasť histórie, a to futbal. Týmto ďalší predvolebný sľub primátora mesta o podpore mládežníckeho športu dostáva ľudovo povedané na frak. V meste chýba koncepcia rozvoju športu u mládeže, vedenie mesta nedokáže zabezpečiť investície do obnovy športovísk, multifunkčných ihrísk a výsledok je stagnácia a odsabotovania snáh o trvalý rozvoj športu v meste.

Predvolebný sľub o rozšírení separácie komunálneho odpadu je opäť príkladom krachu manažérskych schopnosti riadiť mesto zo strany primátora mesta. Na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva pri schválení rozpočtového opatrenia č.35/2012 došlo k položke Kapitálové výdavky, program č.6. Životné prostredie k nulovému plneniu plánu v oblasti uzatvorenia skládky TKO a malé zberné dvory. Došlo k zníženiu sumy o 45 060 € (30 060 €, ktoré boli určené na výstavbu malých zberných dvorov a 15 000 €, ktoré boli určené na revitalizáciu Domanižanky). Rušenie rozvojového programu uzatvorenie skládky komunálneho odpadu je najvypuklejším problémom, ktoré vedenie mesta rieši niekoľko rokov a zatiaľ s nulovým výsledkom. Čo je však najhoršou informáciu podľa neoverených údajov mesto uvažuje za pochybných okolností zaťažiť občanov nášho mesta úverom v hodnote 2 mil. eur na uzatvorenie skládky TKO!!! Združenie podnikateľov Považská Bystrica musí preto opäť s ľútosťou potvrdiť ďalšie manažérske zlyhanie vedenia mesta.

Združenie podnikateľov sa nebude na konci tohto stanoviska vyjadrovať k politickým a osobným kauzám primátora mesta ohľadne jeho multifunkčnosti a zázračnej schopnosti byť súčasne na dvoch miestach súčasne. Túto schopnosť nech vysvetlí pred občanmi mesta a svojimi voličmi sám primátor.

Na záver listu Združenie podnikateľov Považská Bystrica dúfa. že snaha o otvorenú a transparentnú samosprávu povedie zodpovedných občanov mesta k snahe zmeniť súčasné pomery v riadení mesta.

 

S pozdravom

Mgr. Marcel Belás

tajomník ZDRUŽENIA PODNIKATEĽOV Považská Bystrica

Prílohy:

  1. Predvolebný leták primátora mesta Karola Janasa

sken ZPPB

 


Oskenovaný originál listu

Prevod listu do textovej podoby: PB.OTVORENE.SK

 

Anonym píše:
Neděle 24.02.2013 18:22
Zdruzenie si moze davat stanovisko ake chce aj tak si snim moze akurat tak vytriet .....
Anonym píše:
Neděle 24.02.2013 18:27
Nezabudaj, ze to je stanovisko ludi, ktori financovali aj Karolovu kampan.
Anonym píše:
Neděle 24.02.2013 19:14
však práve...jemu to už je jedno...asi nedostali čo chceli ... napr. stacho MHD :-)
Anonym píše:
Neděle 24.02.2013 19:42
1. jedno mu to nie je, lebo sa blížia ďalšie voľby, a medzi riadkami sa dá čítať, že on určite na kampaň nedostane, naopak hľadá sa náhrada, ktorá na kampaň dostane
2. argumentuješ presne tak, ako bude argumentovať Karol - pokúsi sa preniesť debatu z faktov o hospodárení na spochybňovanie Stacha.
Anonym píše:
Neděle 24.02.2013 19:45
Kde nabral Stacho toho Belása?
Anonym píše:
Pátek 01.03.2013 21:23
Karol Janas: LACNO PREDÁM POUŽITÉ PREDVOLEBNÉ SĽUBY

1. Konsolidácia mestských financií
2. Zlepšenie podnikateľského prostredia
3. Sprevádzkovanie budovy vojenskej správy
4. Dobudovanie centra mesta
5. Obnova kalvárie ako mestského lesoparku a oddychového centra
6. Skvalitnenie infraštruktúry
7. Podpora mládežníckeho športu
8. Verejné obstarávanie výhradne elektronicky
9. Rozšírenie separácie komunálneho odpadu
10. Posilnenie kompetencií výborov mestských častí
Anonym píše:
Pátek 01.03.2013 22:22
Mam zaujem, pošlite na adresu.. Luboš Kubovič ,štb ORLOVE.

« červen 2022 »
červen
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359