Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / redakcia / Politici skladajú účty: Poslankyňa NR SR a MsZ Milada Belásová

Politici skladajú účty: Poslankyňa NR SR a MsZ Milada Belásová

Autor: redakcia Poslední změna: Pondělí 17.08.2015 11:24
[2009-05-13] Požiadali sme poslankyňu Miladu Belásovú (SNS), aby zverejnila prehľad svojich poslaneckých aktivít, s dôrazom na náš región.
Politici skladajú účty: Poslankyňa NR SR a MsZ Milada Belásová

Milada Belásová. Zdroj: www.nrsr.sk

Poslanec NR SR je ústavným činiteľom, ktorý je zákonodarcom. To znamená, že jeho hlavnou náplňou práce je vyjadrovať sa v pléne NR SR k predkladaným návrhom zákonov jednotlivých ministerstiev a vyjadriť svoj názor hlasovaním, má právo podávať k nim pozmeňujúce návrhy, prípadne i svoje poslanecké návrhy zákonov. Zároveň každý poslanec pracuje aj vo výboroch NR SR. Ja osobne som členkou dvoch výborov, a to výboru pre sociálne veci a bývanie a výboru pre nezlučiteľnosť funkcií.

Moja práca poslankyne NR SR spočíva v dvoch rovinách :

  • v aktívnej spolupráci s MPSV a R SR pri riešení problematiky hlavne v oblasti dôchodkového systému a v spolupráci s MV a RR SR v oblasti bývania. Som gestorkou zákona č. 607/2003 Z.z. O Štátnom fonde rozvoja bývania v parlamente.

  • v rovine legislatívnej , v ktorej sa podieľam na predkladaní pozmeňujúcich návrhov k predloženým návrhom zákonov, prípadne predkladaním zákonov, ktoré sa dotýkajú hlavne vyššie uvedených problematík


Jednou z najdôležitejších mojich aktivít bolo presadenie znenia definície závislej práce v novele zákona č. 311/2001 Zákonníka práce, ktorá bola predložená MPSV a R SR. Vďaka tejto definícii závislej práce sme ochránili na jednej strane pracovníkov, ktorí boli neoprávnene nútení pracovať na živnosť ( predavačky v obch. reťazcoch a pod.), ale na druhej strane aj drobných živnostníkov, hlavne v oblasti stavebníctva.

Ďalšou výraznejšou mojou aktivitou bolo presadenie zníženia správcovských poplatkov v DSS - kach. Som veľmi rada, že MPSV a R SR si osvojilo môj pôvodný návrh a predložilo ho v legislatívnej podobe v návrhu zákona na rokovanie parlamentu, kde bol schválený. Tento návrh, zjednodušene povedané, prispel k tomu, aby sporiteľom v II. pilieri zostalo na účtoch viac finančných prostriedkov ako to bolo doteraz, pretože sme zákonom znížili poplatky , ktoré si sťahujú DSS-ky z účtov svojich sporiteľov.


MOJE LEGISLATÍVNE AKTIVITY V  PARLAMENTE


I. Pozmeňovacie návrhy k predkladaným zákonom :  1. Pozmeňovací návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607 / 2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania ( ŠFRB ) v znení neskorších predpisov :

rieši možnosť zmeny pomeru z ½ na 1/3 v nadstavovaní polyfunkčných domov, pretože z praxe vyplynulo, že dovtedy platné znenie zákona sa nedalo v mnohých prípadoch v praxi realizovať. Veľa miest a obcí tak prichádzalo, hlavne kvôli statickým problémom o možnosť využívania výhodných úverov a dotácií na nadstavbu polyfunkčných objektov pre potreby bývania.


Pozmeňujúci návrh bol parlamentom schválený .


2. Pozmeňovací návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607 / 2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania ( ŠFRB ) v znení neskorších predpisov :

bod č. 1 rieši možnosť získania nielen jednorázovej dotácie ako to bolo v dovtedy platnom znení zákona na obnovu bytového domu. Pozmeňovací návrh rieši upustiť od podmienky komplexnosti a pristúpiť k postupnej realizácii obnovy.

bod č. 2 rieši, aby fond v lehote 90 dní posúdil žiadosť a oznámil žiadateľovi, či jeho žiadosti vyhovuje a či je vo vzťahu k rozpočtu možné poskytnúť podporu, resp. o priznaní podpory bude možné rozhodnúť neskôr v závislosti na disponibilných zdrojoch

bod č. 3 rieši situáciu na zmenu zmluvy vzhľadom na to, že ŠFRB poskytuje úver na obstaranie bývania. Predovšetkým v úveroch na obstaranie bytu sa za obdobie splácania úveru, ktorá je až 30 rokov, môže životná situácia žiadateľa zmeniť. Táto zmena môže u žiadateľa viesť k požiadavke na zmenu veľkosti bývania. Zmluva o poskytnutí úveru musí obsahovať ustanovenia, ako bude Štátny fond rozvoja postupovať pri zmene účelu. Vzhľadom na to, že ide o poskytnutie verejných zdrojov za určitých podmienok, zmena účelu je možná len v prípade, že zostanú dodržané podmienky účelu definované v § 5 a § 10 ods.4 až 6, t.j. že naďalej pôjde o bytovú nehnuteľnosť, ktorá spĺňa plošné limity. V prípade, že by nová nehnuteľnosť nespĺňala tieto podmienky, musí byť úver splatený. Návrh zabraňuje zneužívaniu zákona.

Pozmeňujúci návrh bol parlamentom schválený .


  1. Pozmeňovací návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607 / 2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania ( ŠFRB ) v znení neskorších predpisov :

rieši presun kompetencií pri schvaľovaní štatútu organizácie z vlády SR na rezortné ministerstvo regionálneho rozvoja a výstavby, čím by sa docielilo spružnenie schvaľovacieho procesu zabezpečujúceho operatívnosť pri riadení fondu.


Pozmeňujúci návrh bol mnou stiahnutý z parlamentu na základe nedostatočnej politickej vôle zahlasovať v jeho prospech.


  1. Pozmeňovací návrh k návrhu poslankyne NR SR Jany Vaľovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR 381 / 1996 Z.z. o protidrogovom fonde a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595 / 2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov :

cieľ – zapracovať do zákona o Protidrogovom fonde rozšírenie pôsobnosti rady fondu o možnosť zriaďovať poradné komisie, ktoré už reálne existujú a bez ktorých nie je možné odborne posúdiť predkladané projekty

- na základe dovtedy platného legislatívneho stavu, nebolo možné členom poradných komisií uhrádzať cestovné náhrady spojené s účasťou na rokovaniach komisií. Tento návrh umožnil uhrádzať cestovné náklady.

Pozmeňujúci návrh bol parlamentom schválený.

5. Pozmeňovací návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 182/ 1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov :

- dáva priestor na to, aby neboli obmedzení členovia spoločenstiev vlastníkov bytov k výberu svojho predsedu. Odstraňuje obmedzenia podmienok pre ľudí, ktorí sa zaoberajú zabezpečením služieb a správy bytových domov i funkciou predsedu SVB ako fyzickej osoby


Pozmeňujúci návrh bol parlamentom schválený.  1. Pozmeňovací návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311 / 2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov :

- ustanovuje lehotu, v ktorej zástupcovia zamestnancov majú vyjadriť súhlas so zavádzaním alebo zmenami noriem spotreby práce.


Pozmeňujúci návrh bol parlamentom schválený.7. Pozmeňovací návrh k vládnemu návrhu zákona o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov :

- rieši predĺženie termínu prevádzky skládok odpadov z lehoty do 31.12.2008 na lehotu do 15.júla 2009 . Dôvodom bolo konštatovanie, že doteraz platný termín uzavretia skládok spôsobí kolaps v odpadovom hospodárstve obcí a miest s ďalšími následnými negatívnymi dopadmi na ich občanov a samotné životné prostredie.


Pozmeňujúci návrh bol parlamentom schválený.II. Návrhy zákonov :


1. Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

- účelom návrhu zákona je zabezpečiť presun pôsobnosti obvodných úradov vo veciach poistenia motorových vozidiel na správy finančnej kontroly. Podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obvodný úrad ukladá pokutu držiteľovi, vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi motorového vozidla, ktorý neuzavrel poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Problematika v oblasti povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla nepatrí do pôsobnosti ministerstva vnútra, avšak napriek tejto skutočnosti citovaný zákon zveruje sankčnú právomoc obvodnému úradu. S uvedeným princípom organizácie verejnej správy nekorešponduje teraz platný právny stav v predmetnej oblasti, a preto je žiaduce vykonať navrhovanú zmenu. Navrhovaným riešením sa zabezpečí výkon miestnej štátnej správy vo veciach poistenia motorových vozidiel miestnym orgánom štátnej správy, ktorý z hľadiska obsahu svojej činnosti má k predmetnej problematike najbližšie.


Návrh zákona je v druhom čítaní v parlamente.


  1. Novela zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov :

- cieľom návrhu zákona je spresniť definície jednotlivých pojmov, precizovať rozhodovacie procesy pri správe bytového domu a premietnuť poznatky získané pri praktickej aplikácii zákona

Novela zákona je vo fáze prípravy.MOJE AKTIVITY V MESTE A REGIÓNE


Moja práca poslankyne MZ je chronicky známa z pravidelných TV prenosov zo zasadnutí MZ, takže k tomu sa širšie vyjadrovať nebudem.

Čo sa týka mojich aktivít v kumulácii s postom poslankyne NR SR a poslankyne MZ, musím skonštatovať, že sa mi podarilo zabezpečiť v uplynulom období finančné prostriedky na spolufinancovanie dvoch ihrísk ( VII. a III. ZŠ ) v Pov. Bystrici z MŠ SR, finančné prostriedky na rekonštrukciu materskej škôlky v mestskej časti Lánska z MV a RR SR, dotácie na výstavbu tzv. štartovacích bytov pre mladé rodiny na sídlisku Rozkvet z MV a RR SR.

Podarilo sa mi v spolupráci s p. Harantom – pracovníkom zákazníckeho strediska stredoslovenskej energetiky v Považskej Bystrici zachrániť toto stredisko pred jeho zrušením, čo by malo za následok cestovanie obyvateľov mesta a regiónu za účelom vybavovania záležitostí až do Žiliny.

Iniciovala som realizáciu bezbariérového prístupu pre „vozičkárov“ a matky s kočíkmi na hlavnú poštu v Považskej Bystrici u generálneho riaditeľa Slovenských pôšt a telekomunikácií. Výsledkom bolo zaradenie tohto bezbariérového prístupu do ich realizačného plánu pre tento rok.

Ďalej som vybavila finančné prostriedky na rekonštrukciu jedálne na VII. ZŠ v Považskej Bystrici, ako aj na niektoré programy súvisiace so vzdelávaním jej žiakov na MŠ SR. Aj napriek obvineniam niektorých komunálnych politikov zo zabrzdenia projektov určených na rekonštrukciu troch ZŠ som pripravená lobovať za tieto projekty ako aj za projekt ZUŠ I.W.Kráľa. Všetky tieto aktivity závisia od kvality predkladaných projektov a od ochoty vedenia mesta urobiť transparentné verejné obstarávania. Musím však poznamenať, že sa mi ťažko spolupracuje s vedením mesta, keď moja podávaná ruka, obrazne povedané, zostáva visieť vo vzduchu .

V súčasnosti pripravujem v spolupráci s MŠ SR výjazdové zasadnutie ministra školstva s najväčšími zamestnávateľmi mesta, za účelom pomoci ministerstva v súvislosti s výzvou „Aplikovaný výskum a vývoj“. Predpokladaný termín výjazdu je 22. máj 2009.

Spolupráca s inými mestami a obcami v širšom regióne je veľmi dobrá a plodná. Za všetky výsledky mojich viacerých aktivít môžem spomenúť tie najvýraznejšie. Spolupodieľala som sa na dotiahnutí zhruba 16.596.960 Eur ( pol miliardy Sk) na realizáciu odkanalizovania papradňanskej doliny a 663.878 Eur ( 20 miliónov Sk ) na rekonštrukciu ZŠ Brvnište.

Na záver musím upozorniť, že pôsobnosť poslanca NR SR je na území celého Slovenska. Mnohí  občania majú skreslené predstavy a myslia si, že keď je takýto poslanec z toho-ktorého regiónu, jeho činnosť má byť zameraná len na región, prípadne mesto odkiaľ pochádza. Netreba si však jeho činnosť a pôsobenie zamieňať so suplovaním regionálneho, prípadne komunálneho poslanca či komunálneho politika, ktorý je priamo vo vedení mesta, alebo obce . Každý z týchto poslancov, či politikov má svoje možnosti a svoje kompetencie. Najlepšia situácia je vtedy, keď sa takýto ľudia vedia spojiť a dokážu spolupracovať. Bohužiaľ, mám pocit, že v našom meste občasné výzvy zo strany vedenia mesta na spoluprácu sú len verbálnymi frázami a skutočnosť je úplne iná.


Redakcia PB.OTVORENE.SK ponúka možnosť uverejniť podobné prehľady poslaneckej práce aj ďalším politikom z nášho regiónu, včítane poslancov a poslankýň Mestského zastupiteľstva. Zaslané texty budú uverejnené v neskrátenej podobe a bez redakčného komentára.


Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 13.05.2009 23:24

Tú fotku musel retušovať celý team pracovníkov Microsoftu... a veru sa museli nadrieť jak také hovädá :-)

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 14.05.2009 07:55

Pre mňa za mňa nech si dá hoci nalepiť nový ksicht z umelej hmoty, to je jej vec.

Skôr by som sa pozastavil na týmto: "podarilo sa mi zabezpečiť finančné prostriedky..." "vybavila finančné prostriedky na rekonštrukciu" " "som pripravená lobovať za projekty" "spolupodieľala som sa na dotiahnutí zhruba pol miliardy skk"

Vo všetkých prípadoch šlo o projektové súťaže. To sa už politici SNS začali dokonca verejne priznávať k ovplyvňovaniu ich výsledkov?

Ak pomáhala pri príprave projektov, všetka česť. Ale ak ovplyvňovala výber cez ľudí zo svojej strany, tak ďakujem, neprosím.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 14.05.2009 11:29

Ako poslankyňa z tohto regiónu neignorujem požiadavky svojich voličov, či už pri príprave projektov formou odborných konzultácií, resp. metodického uásmernenia a v prípade, že uvedené projekty splnia všetky zákonom uložene požiadavky, res. sú úspešné, beriem to prirodzene ako aj svoj osobný úspech.

Milada Belásová

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 14.05.2009 20:47

Vaša samochvála smrdí až neviem kam, taktiež pýšenie sa cudzím perím nie je príliš etické - ale, pravdepodobne, hodné Vášho charakteru... Tiež Vaše povýšenecké, až priam pohŕdavé správanie voči iným, najmä občanom Považskej Bystrice, čoho dôkazom je aj Vaše vyjadrenie na jednom z nedávnych zasadnutí MZ, je opovrhnutiahodné (pripomeniem - na Vašej úrovni nie je nikto iný, iba primátor... iba on Vás môže o niečo požiadať) Myslím, že to dostatočne svedčí o Vašom inklinovaní k narcizmu. Na záver iba spomeniem, že Váš preklep v spojení ..."keď sa takýto ľudia vedia spojiť a dokážu..." mi podozrivo pripomína preklep v spojení ..."občiansky aktivisti za..."

HAWK

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 14.05.2009 22:13

aha, aj pán Stando sa konečne pridal k diskusii a lieči si svoje komplexy na Beláske :)

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 15.05.2009 04:45

neviem preco, ale tiez mam vacsinou pocit, ze pani poslankyna sa na zasadnutiach mestskeho zastupitelstva sprava az prilis povysenecky...a arogantne /a to nielen ked sa dostane do slovnych prestrelok s mr. hantom :) tam by som to mozno este schvaloval a bral ako opodstatnene/ nechcem jej upierat ziadne zasluhy - ked sa chce pochvalit nech sa chvali, ale mala by si uvedomit, ze nerobi nic ine len svoju pracu, za ktoru je samozrejme celkom slusne odmenovana. Uz tu aj bolo viackrat spomenute, ze je clenkou strany, ktora momentalne /a pravdepodobne nielen momentalne/ velmi skodi SR /nastenky, nejake tie emisie, najslovenskejsi slovak, ktory kyda a plni si vrecka na ukor svojich volicov/ - pozametat pravdepodobne treba aj u nas na mestskom urade, ale pozametat by si mali aj v SNS a tam sa uz nezametalo pekne dlho. Aj by som to povedal do oci, ale nie som na jej urovni :)) to ma vtedy pri pozerani ITV takmer vyhodilo z kresla. Nech sa teda bavi len a vyhradne s panom primatorom. A nech si uz s nikym netyka. Je dobre ked su nami zvoleni zastupcovia schopni a pracoviti ludia, tito ludia by sa vsak mali vediet aj patricne spravat. Maniere pravdepodobne pochytila od stranickeho lidra.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 15.05.2009 13:12

čo chcete, aby paktovala s tými ,,vice,,? Veď to by dopadla! Šak primár je štatutár mesta, nikto iný ...

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 15.05.2009 14:03

žeby paktovanie so Starým .ujom bolo víťazstvo,.. no neviem :)

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 15.05.2009 18:44

:D šak to aj dement pochopi ako to bolo myslene lol

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 14.05.2009 23:59

a začínajú podliezať. Nech privezie do kolónie tú Slopovu formulu za cca 20 milionov ,nech sa na nej aj mládež aspoň 1 rok povozí veď myslia národne a cítia socialne . Mohli by pomôcť mestu z toho NÁSTENKOVÉHO TENDRA resp z EMISIÍ ľudia hovoria, vraj si dobré miliarrdy namastili zo spoločného v tých 2 garážach v USA. Niektorí ľudia tiež povedali vraj cítia sociálne a okradnú národne alebo sa mýlia?

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 15.05.2009 14:11

Hawk, to je trefa. "Takýto ľudia" a "občiansky aktivisti" je naozaj tá istá chyba.

http://povazska-bystrica.otvorene.sk/Members/smatana/preco-sa-na-billboardoch-ocitla-nasa-webova-stranka/image/image_view_fullscreen

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 15.05.2009 18:03

heej a to ty koľko trvalo kím sy to našiel na googly aké í sa kde pýše ? :D

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 14.05.2009 12:49

Vážení páni a dámy, spamätajte sa!! Vaše vyjadrenia sú trápne pretože ak sa poslanec snaží tak je to zlé, a ak sa snaží, tiež je to zlé. Nemám nič proti p. Belásovej a nie som jej fanúšikom . Ale Vaše reakcie na jej odpovede sú trápne, úbohé a vypovedajú o Vašom charaktere. Čo vlastne chcete???

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 14.05.2009 13:45

Dakujem, neprosím ??? to co chces mat z tej Považskej naozaj dieru ? poslankyňa Belásová je jediná, ktorá tu niečo pre toto mesto robí ! tak sa spametaj

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 14.05.2009 12:09

Najväčšie hovädo si tu jakby tak len ty, oznam pre dementov riešte radšej zavažnejšie veci ako to kto ma akú fotku a pokiaľ si ju nedáš aj ty tak by si si mal dať facku.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 14.05.2009 15:26

podla prispevkov vidim, ze Goralka sa uz naucil robit s pocitacom :-) Gratulujem

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 13.05.2009 23:26

Aj na tieto bludy čo tu popísala sa vzťahuje poslanecká imunita? Lebo šak to je do neba volajúce klamstvo. Na to je možno aj paragraf.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 13.05.2009 23:37

s §§§ sa potýka najmä náš odpad na Zbernom dvore zvaný mestský úrad Pb.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 14.05.2009 07:40

Skús trochu konkrétnejšie. My čo nesedíme na mestskom úrade nemáme taký prehľad.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 14.05.2009 12:54

Asi je Vám bližšie keď si zásluhy privlastňujú iný... Samozrejme pán pracovník mestského úradu, ako inak, všetko tu nateraz "vybavil" pán Stando a pán primár, že??

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 14.05.2009 13:47

neviem načo píšete pod anonymom, keď každý vie kto je za ním :)

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 14.05.2009 14:37

Máš na mysli, predstaviteľov mesta proti občanom mesta PB????

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 14.05.2009 16:00

Mám na mysli, predstaviteľov mesta proti predstaviteľom mesta PB

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 14.05.2009 08:27

Oceňujem odvahu vliezť sem. Lebo z každého politika čo vlezie na internet začne zákonite lietať perie. Nuž ale, v považskobystrických novinkách by jej to neuverejnili.

Tiež držím palce v boji proti tomu smetisku v Kolónii a spaľovni, také veci naozaj do mesta nepatria. Len menej afektu, a nereagovať na osobné útoky súdruhov z mesta by to chcelo.

Ale ako môže žiadať od mesta transparentné verejné obstarávania, keď doteraz nevystúpila zo Slovenskej Národnej Straky? Ani po Izákovi, ani po Janušekovi, ani po Chrbetovi?

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 14.05.2009 10:11

Afekt je totiž jediné čo ona vie.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 15.05.2009 18:07

Zakladám novú tému: Dnes je škaredé počasie . Môže za to Belásová ?

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 15.05.2009 20:12

Belásová by bola fajn primátorka.Za prednostu by si dala Doc.Goralku PhDr. To by bola taká super pritepleno-ekonomická dvojica ako starý ujo s tučným macom prečínskym, rodovým menom Jogi železný.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 15.05.2009 21:00

a čo,s homosexuálneho páru by sa stal zoo...ý pár.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 19.05.2009 21:32

"Podarilo sa mi v spolupráci s p. Harantom – pracovníkom zákazníckeho strediska stredoslovenskej energetiky v Považskej Bystrici zachrániť toto stredisko pred jeho zrušením, čo by malo za následok cestovanie obyvateľov mesta a regiónu za účelom vybavovania záležitostí až do Žiliny."

Naozaj ???

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 21.05.2009 21:37

Kam túto republiku terajšie vedúce strany dotiahli?? Veď lobingom a všelijakými vybavenosťani cez rôzne známosti sa dokonca verejne chvália!! Jasne ukazujú na to, že pokiaľ je niekto inéhozmýšľania mimo osy Smer, SNS a HZDS nemá šancu uspieť, hoci by bol nápad, alebo projekt 1000 x lepší !! HNUS !!!! Ale zvolila si väčšina občanov, asi im takýto model vyhovuje !!!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 22.05.2009 13:17
  1. Bez lobingu a veci podobných to proste nejde. Nerobme zo SR ideálnu krajinu, keď celý svet stojí za ri../je na tom podobne/. Kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi vyť. 2. Vzdy treba na niekoho nadavat. Na tých, čo niečo riadia-automaticky. Co sa spravilo dobreho a prospesneho, to sa vacsinou nevidi, alebo sa rychlo zabudne. Vstup do EU, schengenský priestor- voľný pohyb v určitom priestore len na občianský preukaz, prijatie EURA... 3. A keď sa aj nejaké opozičné návrhy akceptujú, tak opozícia KDH, SMK, SDKU to nerobia nezištne, ale vykrikujú po všetkých moznych mediach a opľúvajú koalíciu, ze nic nevedia a potrebujú ich rozumy. Je to politický boj. Rýchlo ste zabudli ako to bolo za Mečiara a tiež za Dzurindu. Kauza za kauzou. Buhužiaľ aj teraz to začalo kypieť a hlavne zo SNS. 4. Bohužiaľ to vždy bolo a aj bude. Aj za socializmu aj o 100 rokov. Bohužiaľ. Ide o to aby to bolo tých negatív čo najmenej a čo najviac sa spravilo pre obyčajných ľudí.
Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 22.05.2009 18:58

U MyLady to je žiaľ pomer 99:1 . A to tých 99 sú negatíva a 1 pozitívum.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 25.05.2009 20:54

volit za primatora p.Matusika,ten jediny ktory dialoguje s vedenim a ma snahu cosi robit a tie spiace mrtvoly na zastupitelstve:Petrik,Fortunikova,Tomanova,Stabel,Korbas a spol.tí su tam naco,darmozraci...ich volici sa musia za nich hanbit!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 28.05.2009 06:52

Táto buchta zachránila pár flekov pre svojich a nič viac. Do Žiliny aj tak treba ísť , pretože v kancelárii SSE v Pov. Bystrici nič nevedia a v každom len trošku zložitejšom prípade volajú do Žiliny. Ak chcela táto vypasená hus niečo pre tento région urobit mala veľa možností ako sem dotiahnuť čo len časť financií, ktoré "STRANA NÁRODNEJ SPODINY" rozkradla.

redakcia
redakcia píše:
Čtvrtek 28.05.2009 08:12
Nedalo by sa nesúhlasiť bez narážok na fyzický vzhľad? Anonymný pisateľ je určite stelesnením mužnej / ženskej krásy, ale my ostatní, prírodou nie tak štedro obdarení, tiež chceme žiť.
Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 28.05.2009 11:28

nebudte zlí,p.Belasova je aka je..viem ze mame aj lepsich,ale co uz..pekny den som zazil pred kinom Mier v utorok,najmä ma zaujal p.Janas,ako sa prechadzal s dvoma detmi hore-dole a pritom si ich nevsimal,pripadalo mi to ako keby sa s nimi pretrcal,no trapné,hrá divnu hru,ale je prekuknuty,Stred nemal ani stanok...hanba!ani Belasova ho nemala,cim lepsie zamestnanie,tak maju v pazi)!dokedy..??

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 28.05.2009 17:32

Ty si mal porádne beľmo na očoch keď si nevidel našu svätú trojicu Haviara, Kuboviča a Adameho. A nejaké stánky? Aj tak v nich veľké Ho bolo.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 28.05.2009 18:17

ty si vidzelsvatu trojicu a dze?bo ja som tam vidzel troch zlodzejov

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 28.05.2009 18:34

VMČ Stred sú prednostíci,lekárka,primát.....a hovno mali.Z tých úplatkov za technické preukazy a podielov z tichého spoločenstva mohli aspoň trocha koláčikov pre bezdomovcov nachystať.Fuj. VMČ Hliny na čele PhDr a Zitka obezitka ani nehoivorím.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 29.05.2009 19:58

Zvaz rusov, ci rusinov, ci co to bolo, boli dobrí. Jedlo, pitie, boli milí. A program mali dobry. To sú menšiny! Bohužiaľ naše in=e menšiny chodili /romi / a kukali, co by kde zjedli a vypili. Mohli aspon nejakym programom prispiet. No nic,aj takych susedov mame.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 02.06.2009 21:20

Teraz si sa kamoš vyfarbil. Tie tvoje vulgárne slová a zosmiešnovanie (aj vás všetkých), ukázalo, kto sa chová arogantne.V cudzom oku hľadáte triesku a vo vlastnom nevidíte brvno.Ste úbožiaci

Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 02.06.2009 20:58

Naozaj. Zhodou okolností o tomto niečo viem. Vybavovali to cez jedného maníka čo je v dozornej rade SZE a ten sedel s francúzmi, čo sú spolumajitelia a práve tí chceli zrušiť pobočku.Keď sa dozvedeli, ze je proti tomu poslankyna, tak sa zľakli a nezrušili to. Akurát vykopli Haranta, lebo vraj nebol loajálny

Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 31.05.2009 12:13

Poznám ju veľa rokov, mala som možnosť jeden čas s ňou spolupracovať./nepracovala som pod jej vedením, bola to taká externá poradenská spolupráca/ Je to taká arogantná manipulátorka, vnucuje a uznáva len svoju voľu, vlastne všetku prácu ovádzali za ňu len jej podriadení.Ona sama prišla zlízať smotanu a povychvaľovať sa, č ONA... Nemyslím si, že bolo správne zvoliť ju do NR.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 31.05.2009 15:03

http://www.pluska.sk/politika/2008/10/zobral-ju-do-parady.html

http://www.pluska.sk/politika/2008/11/pochvalil-ju-aj-slota.html

(Trocha bulváru nezaškodí)

Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 31.05.2009 15:15

http://www.vltava2000.cz/shops/7246/Milada%20Belasov%C3%A1.pdf

Za všetko vďačí Herbalife

Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 31.05.2009 16:08

myslim,ze tato pani nie je o nic horsia ako sucastni mestki mocipani v tej arogancii a manipulatorstve, len s tym rozdielom ze nefalsuje a nekradne a neberie k tomu este nehorazne odmeny a plat

Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 31.05.2009 18:13

Ale zacne 5 minut po tom, ako ju zvolia. Este stale ste nepochopili, ze politika pritahuje a koncentruje uplatnych, prefikanych, lakomych, zakernych a po moci a peniazoch tuziacich ludi??? Okolo primatora poletuje dost hladnych supov, ktori si roznym sposobom privyrabaju k tym slusnym platom. Jeden sup uz dobrovolne-nasilu urad opustil, ale ak by aj vyhodili vsetkych ostatnych, tak sa nic nezmeni, pretozi pridu dalsi supi. Mala sanca (10%) sa objavi, ak zvolia za primatora nekompromisneho cloveka, ktory bude mat namiesto ticheho tolerovania uplatnych (ach tie provizie) supov zalubu v odstrihavani pijavic z mestskeho rozpoctu a likvidacii supov zo svojho okolia, pripadne ich rodinnych prislusnikov, spriaznenych dusi a sponzorov!!! Ale pani Milada to 100% nie je. Ak poznate takeho cloveka, dajte meno. Po prevereni skutocnej tvare (nie tej usmievavej, vyretusovanej na billboarde) by to mohol byt dobry kandidat do suboja o miesto primatora v roku 2010. Ale podmienka cislo 1: nesmie mat bezne rozsirenu chorobu nasich politickych cinitelov - chorobnu pazravost po peniazoch.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 31.05.2009 20:23

Aký voliči - takí ich predstaviteľia - poslanci !!!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 31.05.2009 21:18

netrep a nehadz vsetkych do jedneho vreca ja som belasovu haviara adameho kubovica raven hast a co ja viem co este nevolil ja som volil sevcika no nepresiel

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 01.06.2009 23:15

Matusika volit,ten je jediny korekt,ten nema problem povedat do oci cosi mysli a hlavne je clovek,co povie,za tym si stoji!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 02.06.2009 00:00

iba teba budeme :)

Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 02.06.2009 12:20

takéto príspevky si nechaj sám pre seba druhý krát

Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 02.06.2009 19:55

Jedine SNS, len tam sa dá aby sa mal človek lepšie veď to vidno na predsedovi, Herbalife a pod. Preto - Na zdravie !!!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Úterý 02.06.2009 21:10

neviem prečo, cica, Ti vobec neverím ani jedno slovo, ktoré o nej píšeš. Ja na rozdiel od Teba som s nou kedysi robila. Mala svoje chyby ako každý z nás, ale to čo Ty píšeš, to nie je pravda. Pravda je skor to, že si plná závisti a nenávisti...

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 03.06.2009 17:12

Pravdu máš Miladka, dobre si to spracovala !!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 03.06.2009 19:40

tak vás vnímam.a kto tomu dobrovolne slúži,čaká že sa mu ujde z koristi.on iných kamarátov nemá.všetkých tých jediných "pravých slovákov "vás spája len oblafnúť a okradnúť národ.fuj!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 04.06.2009 22:02

Sama sa ocenuje a chvali - hamba

Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 06.06.2009 22:35

Na odľahčenie navrhujem skupinu Elán - " Si kočka, si kočka ...../

Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 07.06.2009 12:35

Skôr "Si buchta, si buchta ..."

Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 07.06.2009 12:44

Je pragmatička,ide tvrdo za svojím cieľom(mocou a financiami) no nedokážestrhnúť dav,tak vo výške cca 4 000 marikovov,aby sa stala hlavnou primátkou.

Anonym píše:
Pátek 15.08.2014 22:34
Hlavnou primátkou? Co to je? A ona to myslite ze naozaj chce??? Kto sa jej pytal? A komu sa nepaci, ze zena sa dokaze presadit a vie navrhovat zmeny zakonov a vybavi aj financie na "dobre pouzitie pre obcanov" ? Ci vlastne zeny by mali byt vsetky chude, nic nejest, nerozpravat a varechu len v ruke drzat! No, kazdy co tu pisete, ste nenapisali, co ste dokazali vy spravit a vybavit a na ake chyby ste dokazali poukazat Vy? Hm, mozno by bolo lepsie menej tarat a viac robit a mysliet...

« červenec 2018 »
červenec
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359