Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / redakcia / Novela zákona o obecnom zriadení bola schválená parlamentom

Novela zákona o obecnom zriadení bola schválená parlamentom

Autor: redakcia Poslední změna: Úterý 09.02.2010 21:31
Dnes poslanci NR SR prijali novelu zákona o obecnom zriadení. Tento zákon býva označovaný aj za "ústavu slovenskej samosprávy". Vo všeobecnosti možno povedať, že sa ešte posilnili právomoci primátorov a starostov - veď predkladateľom novely bol ZMOS. Novela súčasne rieši viacero nejasností, ktoré v minulosti pôsobili problémy najmä vo vzťahoch medzi starostami a poslancami.

NRSR: Vzťahy medzi starostom a obecným zastupiteľstvom sa od apríla spresnia


Bratislava 9. februára 2010 - Vzťahy medzi starostom obce a obecným zastupiteľstvom sa úpravou niektorých kompetencií od apríla spresnia. Vyplýva to z novely zákona o obecnom zriadení z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR, ktorú dnes schválil parlament.

Obecné zastupiteľstvo má najneskôr 90 dní pred voľbami určiť na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. Počas volebného obdobia má byť možné ho na jeho návrh zmeniť. Zastupiteľstvo však týmto návrhom nebude viazané.

Na druhej strane už nebude môcť schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce, ktorý bude vydávať starosta. Do pôsobnosti zastupiteľstva bude spadať schvaľovanie štatútu obce, ako aj zásady odmeňovania poslancov. Tí budú diferencovane odmeňovaní za činnosť, ktorú vykonali pre obec. V súčasnosti si poslanci podľa MV SR totiž schvaľujú odmeny bez zákonných kritérií.

Starostovia a poslanci zastupiteľstva odsúdení za úmyselný trestný čin alebo nepodmienečne odsúdení za trestný čin majú byť povinní svoje odsúdenie oznámiť obci. Zabráni sa tak situáciám z praxe, kedy obecné funkcie naďalej vykonávali osoby, ktorých mandáty zanikli z uvedených dôvodov.

Novela tiež stanovuje, že mandát obecného poslanca zaniká, ak sa poslanec počas jedného roka ani raz nezúčastní na zasadnutí zastupiteľstva.

Na základe poznatkov z praxe sa predlžuje lehota na uskutočnenie zasadnutí obecného zastupiteľstva, a to aspoň raz za tri mesiace. Doteraz to bolo každé dva mesiace. Predkladateľ novely, ktorým je ministerstvo vnútra, argumentuje, že s dvojmesačnou lehotou je problém najmä cez dovolenkové letné mesiace.

Naďalej sa zachováva základný princíp, že zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby vzhľadom na aktuálnosť prerokúvanej problematiky. Prvé zasadnutie sa musí konať do 30 dní po komunálnych voľbách. Rokovanie môže byť len na území príslušnej obce, aby sa zabránilo extrémnym situáciám, keď ho napríklad starosta zvolal mimo územia SR.

Zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia. Ak starosta o tom odmietne dať hlasovať, stráca právo viesť zasadnutie a v tejto úlohe ho nahradí jeho zástupca. Rovnako to platí aj vtedy, keď starosta neudelí slovo poslancovi, ktorý v súvislosti s prerokúvaným bodom programu požiada o slovo.

Novela zároveň rozširuje okruh osôb, ktorým sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva slovo vždy udelí, a to o poslanca Európskeho parlamentu.

Starosta si do 60 dní od zloženia sľubu určí svojho nástupcu, ktorým môže byť iba poslanec. Predchádza sa tým situáciám, keď starosta podal návrh na voľbu svojho zástupcu, avšak obecné zastupiteľstvo ju neakceptovalo. V obciach nad 20.000 obyvateľov si starosta môže určiť dvoch zástupcov, ako aj ich poradie, v ktorom ho zastupujú.

Sprísňuje sa aj spôsob odvolania hlavného kontrolóra obce. Pri tomto úkone sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny poslancov obecného zastupiteľstva tak ako pri jeho zvolení do funkcie.

Zmena zákona upravuje tiež poskytovanie odmien poslancom obecného zastupiteľstva. Prihliadať sa bude na to, aké úlohy plnia a koľko času venujú výkonu funkcie. V súčasnosti chýbajú zákonné kritériá, podľa ktorých by sa pri udeľovaní odmien postupovalo.

(agentúrna správa)

Anonym píše:
Úterý 09.02.2010 21:37
http://komentare.sme.sk/c/5[…]ov-len-havkajuci-psici.html
Budú raz z komunálnych poslancov len havkajúci psíci?

Starostovia môžu byť spokojní. Dostali ďalšie právomoci a rozdelenie moci v samosprávach sa opäť posunulo v ich prospech.

V týchto dňoch vyšla z útrob Národnej rady dlhoočakávaná vládna novela zákona o obecnom zriadení. Novela priniesla pár zlepšení a odstránila niekoľko rukolapných nezmyslov. Fajn. Zároveň však aj rekonfigurovala vzťahy v rámci pomyselného mocenského trojuholníka: starosta - poslanci - obyvatelia obce.

Začnime od obyvateľov obce - z tohto pohľadu je novela najmä premárnenou šancou. A to tak v oblasti informovanosti, ako aj v oblasti politickej participácie. Občania aj naďalej nebudú mať právo zúčastňovať sa na rokovaniach komisií a rady, teda poradných orgánov obce, získavať včas podklady na rokovanie zastupiteľstva, vystupovať na rokovaní zastupiteľstva či mať prístup k elektronickej úradnej tabuli obce (napríklad v Česku musia mať samosprávy e-tabuľu už od roku 2004).

Aj do budúcnosti budú obyvateľom obce nanič chrumkavo znejúce inštitúty „miestne referendum" a „zhromaždenie obyvateľov obce", pretože na vyhlásenie toho prvého stále treba petíciu minimálne 30 percent voličov (čo je najmä v podmienkach väčších samospráv absolútne nerealizovateľné), a výsledok toho druhého má aj po novele právne diskutabilnú záväznosť.
Spokojní s vlastným dieťaťom

Naopak, spokojní s novelou môžu byť starostovia. Napokon, veď aj je ich dieťaťom - návrh zmeny vznikal na pôde Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), teda lobistickej organizácie starostov a primátorov. Ministerstvo vnútra ako oficiálny predkladateľ iba ponúklo svoju politicky priechodnú širokú červenú kravatu.

Starostovia po novom získavajú nové kompetencie, ktoré doteraz patrili zastupiteľstvu. Ide napríklad o právomoc vydávať pracovný poriadok, ďalej organizačný poriadok obecného úradu a tiež poriadok odmeňovania zamestnancov obce. Odňala sa možnosť zastupiteľstva skrátiť (predĺžiť) pracovný úväzok starostu počas volebného obdobia.

Poslanec - vicestarosta už nebude volený, ale vyberaný priamo starostom. A redukovala sa aj minimálna periodicita na konanie rokovania zastupiteľstva - namiesto dvoch mesiacov sa bude zasadať už len raz za kvartál. Výsledok? Zahltení poslanci, neschopní preštudovať stovky strán materiálov a fundovane o nich diskutovať.

Pri obnovovaní komunálneho zriadenia v roku 1990 sa otcom zakladateľom podarilo vybudovať relatívne vyvážený systém bŕzd a protiváh medzi starostom a zastupiteľstvom. Starosta je najviditeľnejšou tvárou samosprávy, plnohodnotné a úspešné „obcovanie" však môže zabezpečiť len v symbióze so zastupiteľstvom. Ak si tieto dva orgány obce robia zle, výsledkom je zablokovanie a de facto znefunkčnenie samosprávy (pozri napríklad Zlaté Moravce).
Kto je na vine

Novela podľa môjho názoru zasiahla do tohto prácne budovaného mocenského ekvilibria, keď sa vybrala cestou ďalšieho posilňovania výkonného orgánu obce.

Mimochodom, nestalo sa tak v tomto volebnom období prvýkrát: starostovia už boli posilnení na úkor poslancov napríklad aj zákonom č. 334/2007 Z. z., ktorý ich za istých podmienok oprávňuje robiť zmeny základného komunálneho dokumentu - rozpočtu obce.

Vinu za to celé však nenesú ani tak Fico, Kaliňák či Sýkora, ale najmä my - samotní poslanci. Sme síce najväčším aktérom verejnej komunálnej politiky (je nás okolo 20-tisíc), ale aj - najnesolidárnejším. Dvadsať rokov po novembri, a stále nemáme ani len vlastnú záujmovú organizáciu.

Na rozdiel od prednostov obecných úradov, ekonómov, hlavných kontrolórov, matrikárov, informatikov, náčelníkov obecných polícií či spomínaného ZMOS­u. A toto je potom výsledok. Dobre nám tak.

(Autor je právnik a nezávislý komunálny poslanec)

 pondelok 8. 2. 2010 22:00 | Vladimír Pirošík

Anonym píše:
Úterý 09.02.2010 22:28
Koniec koncov je jedno kto má aké právomoci, výsledok je mélokedy v prospech mesta.
Anonym píše:
Úterý 09.02.2010 23:01
ak je jedno kto má aké právomoci, tak ich rovno všetky dajme jednej politickej strane, - no nie?

(deľba moci ti asi moc nehovorí)
Anonym píše:
Středa 10.02.2010 00:59
Ahoj Vlado, a čo si čakal???

389
Z Á K O N
zo 16. decembra 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z.
o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky, mení zákon Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a mení zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov


Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní
Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
„(3) Zlúčením obcí zanikajú zlučované obce a vzniká
nová obec;5a) rozdelením obce zaniká rozdeľovaná obec
a vznikajú nové obce.5b) Zlúčiť obce alebo rozdeliť obec
možno len s účinnosťou ku dňu konania všeobecných
volieb.“.


453
ZÁKON
z 2. októbra 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú sa
niektoré ďalšie zákony

㤠2a
Zlučovanie a rozdelenie obce
(1) Dve obce alebo viac obcí sa môžu zlúčiť do jednej
obce; obec sa môže rozdeliť na dve obce alebo viac obcí.
Zlúčením obcí zanikajú zlučované obce a vzniká nová
obec; rozdelením obce zaniká rozdeľovaná obec a vznikajú
nové obce. Zlúčiť obce alebo rozdeliť obec možno
len s účinnosťou ku dňu konania všeobecných volieb
do orgánov samosprávy obcí.
(2) Súčasťou návrhu na zlúčenie obcí je dohoda
o zlúčení obcí a údaje o výsledkoch hlasovania obyvateľov
zlučovaných obcí. Dohoda o zlúčení obcí obsahuje
najmä
a) názvy obcí, ktoré dohodu uzatvárajú,
b) dátum, ku ktorému sa obce majú zlúčiť,
c) názov novej obce a sídlo jej orgánov,
d) označenie katastrálnych území novej obce,
e) určenie majetku novej obce vrátane finančných
prostriedkov, pohľadávok a záväzkov, ako aj označenie
právnických osôb novej obce,
f) zoznam všeobecne záväzných nariadení (ďalej len
„nariadenie“) vydaných zlučovanými obcami,
g) podpisy starostov zlučovaných obcí s uvedením ich
mena, priezviska a funkcie.
(3) Nová obec, ktorá vznikla zlúčením obcí, je právnym
nástupcom každej z nich.
(4) Nová obec zasiela kópiu dohody o zlúčení samosprávnemu
kraju, na ktorého území sa táto obec nachádza,
Štatistickému úradu Slovenskej republiky,
okresnému úradu a daňovému úradu.
(5) Obec sa môže rozdeliť, ak nové obce budú mať
katastrálne územie alebo súbor katastrálnych území
tvoriaci súvislý územný celok, najmenej 3 000 obyvateľov,
ak urbanisticky nesplynuli s ostatnými časťami
obce. Obec nemožno rozdeliť, ak do rozvoja odčleňovanej
časti obce boli vložené investície, od ktorých je
závislá celá obec.
(6) Dohodu o rozdelení obce a ďalšie dokumenty
podpisuje starosta obce a splnomocnenec petičného
výboru alebo osoba určená v petícii.2a) Na rozdelenie
obce sa primerane vzťahujú odseky 2 až 4.

Vlado všimol si si že v pribehu jedného funkčného obdobia vlády boli zmarené úsilia malých obcí osamostnatniť sa ?
Veď Starostovia potrebujú na prežitie aj ti malé časti, veľa krát lukratívnejšie ako samotné materské obce.
Pozry sa na Sýkoru ako sa predvádzal na Štrbskom plese počas póla.
To je ten jeho správný lobing proti malým obciam,a za práva takých starostov a primátorov ako je on sám.

Tieto dva zákony boli obrovským lobingom pána Sýkoru,a prečo aby zýskal Štrbské pleso ?
Pozrel sa zákonodarca na znenie tohto zákona , koľko obcí na Slovensku môže mať 3000 obyvaťeľov ?
Keď v roku 2002 malo 85% obcí menej ako 2000 obyvateľov !!!
A čo Ústavný súd SR, nevadí mu že minimalne 85% obyvateľov SR je diskriminovaných ? To je tá demokracia, hladíme na práva 4% obyvateľov ale
85% diskriminovaných nás a našu vládu nezaujmá.

V tejto republike je občan zaujmavý len pred voľbami, potom štyri roky je nepotrebný.Samozrejme na platenie daný a rôznych odvodov je potrebný celé štyri roky.
Nie nadarmo sa vraví aký ľud taká vláda?
Ľudia sú zaslepení sladkými rečami,ale tak nám treba.
Anonym píše:
Pátek 12.02.2010 15:57
Jeden človek sa dá kupiť lahšie ako celý zbor.
A dôkazový materiál, jeden človek sa dá ľahko odstrániť.
Mafie v bielych košeliach sa majú opäť načo tešiť, to zas bude stratených ľudí!!!
Vy odvážlivci čo sa púšťate do boja z Haviarovcami, Harvankom , Stachom
a im podobným majte sa na pozore,strelci sa už na Vás tešia.
Jedna poznámka Stanislav Haviar je pravá ruka Harvánka. Novák bol len zastierací manéver aby sa neprišlo nato že Stando je Harvánkov človek.
Anonym píše:
Čtvrtek 17.03.2011 13:02
Nechápem tomu, ako môže byť starostom človek ktorý nemá ani ukončené základne vzdelanie, má problém s výslovnosťou a písaním. Keď to pôjde tak ďalej tak... škoda reči.

« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359