Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / redakcia / Národná diaľničná spoločnosť sa druhýkrát pokúša zmeniť mestskú estakádu

Národná diaľničná spoločnosť sa druhýkrát pokúša zmeniť mestskú estakádu

Autor: redakcia Poslední změna: Pátek 06.03.2009 15:29
Na webe ministerstva dopravy bol zverejný oznam o začatí konania, iniciovaného Národnou diaľničnou spoločnosťou. Ide o druhý pokus zmeniť projekt diaľnice ponad Považskú Bystricu. Prvý pokus bol neúspešný kvôli výhradám Európskej komisie, ktorá bola znepokojená zmenami projektu, na ktorý Slovensko žiadalo financie z eurofondov. Ministerstvo dopravy žiadosť NDS následne zamietlo. Druhá žiadosť o zmenu projektu prišla niekoľko týždňov potom, ako Európska komisia oznámila udelenie grantu na dostavbu diaľnice D1.
Vyhláška o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením bola zverejnená na adrese
www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=mdpt/verejnevyhlasky/vyhlaska_dialnica_d1_sverepec_vrtizer_1usek.pdf


Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15
s e k c i a  c e s t n e j  d o p r a v y  a  p o z e m n ý ch  k o m u n i k á c i í
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
č.2833/2009-2332/z.6321 Bratislava 16.02.2009
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (ďalej len „ministerstvo“), podľa §3a
ods. 1 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“), ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a
cesty pre motorové vozidlá a podľa § 61 a § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č.
50/1976 Zb.“)

o z n a m u j e

začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením. Stavebník Národná diaľničná
spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“) podal dňa
11.02.2009 listami č.3330/4836/2009, č.3330/4837/2009 a č.3330/4828/ 2009 zo dňa
10.02.2009 žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením na stavebné objekty:
SO 203-00 Most na diaľnici „ Kunovec“ v km 0,985
SO 204-00 Most na diaľnici „ Galanovec“ v km 1,579
SO 206-01b Most na diaľnici „ Mestská estakáda “ , dilatačný celok 1 (variant 2004 )
stavby: Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer, I. úsek km 0, 000 - 4, 900.
Zmena stavby pred jej dokončením spočíva v zmene predmetných objektov nasledovne:
SO 203-00 Nosná konštrukcia bude v pozdĺžnom smere navrhnutá ako spojitý nosník o 6
poliach. V priečnom smere bude navrhnutá ako dvojtrámová. V pozdĺžnom smere bude nosná
konštrukcia predopnutá predpínacou výstužou na obmedzené predpätie. Na piliere je
konštrukcia uložená nepriamo prostredníctvom priečnikov. Piliere a opory sú železobetónové.
Založenie zostáva hĺbkové na veľkopriemerových pilotách Ø 1200 mm.
Uvedené zmeny nemajú podstatný vplyv na polohu ani dispozičné usporiadanie mostu, ktoré
zostávajú zachované bez zásadných zmien. Parametre mosta sú rovnaké ako v dokumentácii
pre stavebné povolenie.
SO 204-00 Po podrobnom preskúmaní geologickej skladby relevantých vrtov a konzultácii
so spracovateľom geotechnického prieskumu a projektantom dospeli zainteresovaní k záveru,
že existuje opodstatnené riziko, že pilier mosta č.3 bol umiestnený vo veľmi nepriaznivej
geológii, v tektonickej poruche. Potenciálne nerovnomerné sadanie podpier s prihliadnutím na
ich časový priebeh by mohlo spôsobiť tak výrazné namáhanie nosnej konštrukcie mosta, na

-2-

ktoré by nosnú konštrukciu nebolo možné ekonomicky nadimenzovať. Nový návrh
rozmiestnenia pilierov mosta eliminuje nepriaznivý vplyv nerovnomerného sadania tak, že
piliere mosta sú umiestnené do geologického prostredia s približne rovnakými hodnotami
fyzikálno-mechanických vlastností horninového prostredia za cenu úprav rozpätí polí a tým aj
počtu pilierov. Nosná konštrukcia je sedem poľová a v definitívnom štádiu pôsobí ako spojitý
nosník. Nosná konštrukcia je prefabrikovaná z dodatočne predpätého betónu. Navrhnuté
riešenie je v zhode so schválenou dokumentáciou pre stavebné povolenie v nasledovných
parametroch: trasa diaľnice na moste, niveleta na moste, dĺžka mosta, šírka mosta a šírkové
usporiadanie na moste a mostný zvršok.
SO 206-01b Pôvodné veľkoprofilové pilóty a plošné zakladanie na veľkorozmerných
základových doskách boli nahradené základovým roštom na mikropilótach. Pôvodné stenové
podpery štandardného tvaru boli nahradené atraktívnymi dvojstenami. Pôvodné objekty 206-
01b 1.časť a 206-01b 2.časť sú spojené do jedného dilatačného celku. Pôvodná 4-etapová
výstavby mostovky nosnej konštrukcie bola nahradená budovaním mostovky v celku.
„Architektúra“ mosta zostane v zásade zachovaná.
Žiadateľ svoju žiadosť odôvodňuje tým, že navrhnuté zmeny zvýšia kvalitu konštrukcie
a znížia nároky na jej údržbu. Taktiež sa zmenšia negatívne vplyvy na mesto počas výstavby
ako aj počas prevádzky diaľnice. Navrhované zmeny umožňujú vybudovať predmetné objekty
v požadovaných termínoch.
Uvedeným dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o zmene stavby pred jej
dokončením. Nakoľko sú ministerstvu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa špeciálny stavebný úrad podľa
§ 61 ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. od miestneho zisťovania a ústneho konania.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr
do 20.03.2009. Na neskoršie podané námietky a stanoviská sa neprihliadne. Ak dotknutý
orgán štátnej správy v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko, má sa za to, že so stavbou z
hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Účastníci konania podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) majú možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia,
prípadne navrhnúť jeho doplnenie na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Nám.
slobody 6, 810 05 Bratislava, na 5. poschodí, na č. dverí 529. Do podkladov rozhodnutia je
možné nahliadnuť na ministerstve. Do podkladov skrátenej projektovej dokumentácie je
možné nahliadnuť na príslušných obecných úradoch.
Ing. Ivan Kúdela
generálny riaditeľ sekcie
-3-
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR žiada dotknuté obce, aby
predmetnú verejnú vyhlášku vyvesili na úradnej tabuli obce na dobu 15 dní. Po uplynutí
lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na ministerstvo s
vyznačením uvedených údajov.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
dátum vyvesenia: dátum zvesenia:
odtlačok pečiatky, podpis: odtlačok pečiatky, podpis:

Doručuje sa:
1. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
2. Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica
3. Obec Sverepec, Obecný úrad Sverepec 215, 017 01 Považská Bystrica
4. DPP a.s. BA, Divízia Zvolen , M. R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen
5. DPP a.s., ul.1.mája č.724, 031 01 Liptovský Mikuláš
6. ALFA 04 , a.s. Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
7. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou
Na vedomie:
1. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Krajský stavebný úrad , Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín
3. Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Nám. sv. Anny 7, 911 49 Trenčín
4. Krajský lesný úrad v Trenčíne, Nám. sv. Anny 7, 911 49 Trenčín
5. Trenčiansky samosprávny kraj, Hviezdoslavova 1, 911 50 Trenčín
6. Obvodný úrad životného prostredia, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
7. Obvodný pozemkový úrad, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
8. Obvodný lesný úrad, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
9. Krajský úrad ŽP, Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín
10. Obvodný banský úrad Prievidza, Matice slovenskej 10, 971 22 Prievidza
11. Obvodný úrad, odbor krízového riadenia, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
12. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Miletičová 19, 820 05 Bratislava 25
13. Letecký úrad SR, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava
14. ŽSR, GR, odbor rozvoja, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
15. SVP š.p., OZ Povodie Váhu Púchov, 020 71 Nimnica
16. BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
17. MDPT SR, Sekcia riadenia projektov, tu
tel.: 02/5949 4721 fax: 02/5244 2005
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pátek 06.03.2009 15:51
Citát z vládneho materiálu: "Avšak aj náznak toho, že by projekt mohol byť technicky, technologicky či dizajnovo zmenený (aj keď formou platného stavebného povolenia) vyvoláva u vedúcich predstaviteľov DG REGIO a DG ENVIRO mimoriadne rozpaky až pochybnosti o správnosti procesu prípravy projektu v SR. NDS, a. s. má neustále problém zhromaždiť podklady k ŽoNFP v zmysle platnej Zmluvy s RO a v zmysle Work flow pre daný projekt."

Stále to nájdete na webe Vlády SR.

http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/F305E2896C71278AC12574EC00467805/$FILE/Zdroj.html


Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Pátek 06.03.2009 15:54
K bodu 3. Prerokovanie Verejnej vyhlášky MDPaT SR - oznámenie o začatí konania na zmenu stavby pred jej dokončením „ Mestská estakáda“ SO 206-01b diaľnice D1 Sverepec - Vrtižer

Správu mestskému zastupiteľstvu osobne predložili Ing. Peter Kručay, vedúci úseku architekta a územného plánovania, Ing. Rudolf Kimerling, manažér projektu D1 Sverepec- Vrtižer, Doprastav a. s., Bratislava, Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva, vedúci oddelenia mostov, Alfa 04 a. s., Bratislava a Ing. Jaroslav Guoth, vedúci strediska Liptovský Mikuláš, Dopravoprojekt a. s., Bratislava. Správa bola v písomnej forme zaslaná všetkým členom mestského zastupiteľstva. Materiál je pripojený pri origináli zápisnice.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Bačík. Predniesol genézu procesu schvaľovania trasy diaľnice a podoby mestskej estakády. Následne skonštatoval, že bude hlasovať za zmenu stavby pred jej dokončením. Poslanec Karas chcel ve- dieť, či stanovisko mestského zastupiteľstva je záväzné pre realizáciu diaľničnej estakády. Tiež ho zaujímalo, aké výhody pre občanov mesta vyplynú zo súhlasného stanoviska. MUDr. Adame odpovedal, že Mesto Považská Bystrica je v tomto prípade iba účastníkom konania. Špeciálnym stavebným úradom, ktorého stanovisko bude rozhodujúce, je Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Na záver dodal, že Mesto bude zo zástupcami zhotoviteľa stavby jednať o získaní určitých vyvolaných investícií pre obyvateľov Považskej Bystrice. Do diskusie sa prihlásila MUDr. Gregušová. Zaujímalo ju, či podmienka financovania výstavby tohto úseku diaľnice z prostriedkov EÚ je naviazaná na stavebné povolenie MDPaT z roku 2005. Tiež chcela vedieť, či tieto prostriedky budú z fondov EÚ poskytnuté aj v prípade neschválenia navrhovanej zmeny. MUDr. Adame odpovedal, že kompetentným pre zodpovedanie tejto otázky je investor. Zástupcovia investora sa však tohto zasadnutia nemohli zúčastniť. Poslankyňa Kavecká skonštatovala, že prítomnosť investora na takomto dôležitom zasadnutí by bola nanajvýš potrebná. MUDr. Adame odpovedal, že Ing. Choma, generálny riaditeľ NDS, a. s., sa tohto zasadnutia nemohol zúčastniť z dôvodu dôležitého jednania v Bruseli, práve v súvislosti s financovaním tohto projektu. MUDr. Gregušová chcela vedieť, či dôjde k zastaveniu výstavby diaľnice v prípade, že stanovisko Mesta k tejto vyhláške bude záporné. MUDr. Adame odpovedal, že k zastaveniu výstavby diaľnice pravdepodobne nedôjde, nakoľko Mesto je len účastníkom tohto konania. Poslanci Matušík a Karas svojimi faktickými poznámkami na margo príspevku MUDr. Gregušovej skonštatovali, že záporné stanovisko Mesta k tejto vyhláške nebude mať na výstavbu diaľnice D1 úsek Sverepec - Vrtižer žiadny vplyv. Poslanec Babušík vo svojom príspevku prehlásil, že v záujme občanov Považskej Bystrice podporí túto navrhovanú zmenu. Poslanec Karas vo svojej faktickej poznámke taktiež vyzdvihol potrebu účasti zástupcov NDS, a. s. na tomto zasadnutí. MUDr. Gregušová vo svojom príspevku vyzdvihla nielen celoslovenský, ale aj medzinárodný význam diaľnice D1.

Do diskusie sa prihlásil občan Mgr. Smatana. Hlasovaním mu bolo udelené slovo. Mgr. Smatana predniesol zásadné otázky, a to, či dodávateľ stavby v čase podpisovania zmluvy o dielo s NDS, a. s. vedel, že bude požadovať túto zme- nu, k akému zdržaniu vo výstavbe diaľnice by došlo v prípade neschválenia predloženej žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením a aké množstvo finančných prostriedkov sa ušetrí v prípade zmeny podoby diaľničnej estakády. Vo svojom príspevku tiež informoval o materiáli, ktorý predložil minister dopravy na zasadnutí vlády. V tomto materiáli sa minister dopravy zaoberal problematikou financovania výstavby diaľnice z fondov EÚ. Do diskusie sa prihlásil poslanec Štábel. Vo svojom príspevku skonštatoval, že pre občanov Považskej Bystrice je dôležité čo najskoršie dokončenie diaľnice a nie jej vzhľad. Do diskusie sa prihlásil Ing. Šamu- dovský, technický riaditeľ spoločnosti Doprastav, a. s. Vo svojom príspevku skonštatoval, že spoločnosť Doprastav, a. s. vedela o tom, že dodržanie termínu dokončenia tohto úseku diaľnice v máji 2010 bude nekompromisne požadované. Z tohto dôvodu spoločnosť Doprastav, a. s. pripravila alternatívne riešenie, ktoré umožní dokončenie výstavby tohto úseku diaľnice za nie 36, ale 21 mesiacov. Prehlásil tiež, že ušetrené finančné prostriedky v súvislosti so zmenou podoby diaľničnej estakády by predstavovali sumu vo výške 100 mil. Sk /3 319 391,89 €/. Následne poslancov MZ stručne informoval o pripravovanej zmene podoby mestskej estakády. Ing. Haviar v krátkosti pripomenul proces schvaľovania trasy diaľnice cez mesto. Vo svojom príspevku podotkol, že v prípade záporného stanoviska Mesta k tejto zmene nemusia byť Slovensku poskytnuté finančné prostriedky z EÚ na výstavbu diaľnice. Pripomenul tiež jednania Mesta a dodávateľskej firmy o možných vyvolaných investíciách pre občanov Považskej Bystrice. Na záver podotkol, že pre čo najrýchlejšiu realizáciu diaľnice cez Považskú Bystricu je potrebné odsúhlasenie navrhovanej zmeny. Poslanec Matušík sa Ing. Šamudovského spýtal, či sa v súčasnosti stavia podľa pôvodného alebo podľa nového projektu. Ing. Šamudovský odpovedal, že výstavba už prebieha podľa nového projektu, ale návrat k pôvodnému projektu je možný. Poslanec Jurčík vo svojom príspevku skonštatoval, že rozhodnutie mestského zastupiteľstva o trasovaní diaľnice cez mesto v minulosti nebolo určujúcim. Na margo financovania výstavby diaľnice z prostriedkov EÚ podotkol, že je možné financovanie aj prostredníctvom úverového zaťaženia štátu. Poslanec Kostelanský sa vo svojom príspevku zaujímal o riešenie preložky cesty I/61. MUDr. Adame ho informoval, že preložka tejto komunikácie nebola zahrnutá do dokumentácie pre výstavbu diaľnice D1 úsek Sverepec - Vrtižer. Poslancov MZ informoval tiež o tom, že minister dopravy v liste, ktorý bol Mestu doručený v janu- ári, prisľúbil začiatok realizácie tejto preložky do 18 mesiacov. MUDr. Gregušová chcela vedieť, či prísľub ministra dopravy v súvislosti s realizáciou preložky cesty I/61 dostal od januára konkrétnejšiu podobu. MUDr. Adame na margo toho pozname- nal, že Mesto dostalo už viackrát písomné ubezpečenie o tom, že preložka tejto cesty bude zrealizovaná. MUDr. Karas vo svojom príspevku vyzdvihol snahu Mesta pomôcť občanom, ktorí sú dotknutí výstavbou diaľnice, narozdiel od NDS, a. s.. Poslanec Kostelanský sa opätovne zaujímal o výstavbu preložky cesty I/61. Ing. Kručay ho informoval o realizačných víziách tejto stavby. MUDr. Gregušová chcela vedieť, či táto preložka bola zahrnutá do I. úseku výstavby diaľnice D1 úsek Sverepec - Vrtižer. Ing. Kručay ju informoval, že preložka cesty I/61 bola vyňatá z dokumentácie pre I. úsek výstavby diaľnice D1 úsek Sverepec - Vrtižer ešte v roku 2004. Ing. Haviar informoval poslancov MZ o rokovaniach o možných kompenzáciách pre obyvateľov Považskej Bystrice, ktoré nastanú v prípade odsúhlasenia zmeny podoby mestskej estakády. MUDr. Gregušová vo svojej faktickej poznámke prehlásila, že podporí navrhovanú zmenu iba v prípade, že Mestu bude zaručená realizácia preložky cesty I/61. Ing. Šamudovský vo svojom príspevku informoval poslancov MZ o ochote spoločnosti Doprastav, a. s., podieľať sa na zmiernení vplyvov výstavby diaľnice na občanov mesta Považská Bystrica. Do diskusie sa prihlásil poslanec Kardoš. Skonštatoval, že bude hlasovať za zmenu podoby diaľničnej estakády v záujme čo najskoršieho dokončenia výstavby diaľnice cez mesto Považská Bystrica. Poslankyňa Strašíková podporila navrhovanú zmenu aj z toho dôvodu, že predchádzajúca podoba mestskej estakády by výrazným spôsobom zasahovala do trasy migrujúcich druhov vtákov.

Do diskusie sa prihlásila občianka Fedorová. Na základe výsledkov hlasovania jej bolo udelené slovo. Občianka Fedorová skonštatovala, že pre občanov mestskej časti Strojárenská štvrť je najdôležitejšie čo najrýchlejšie dokončenie výstavby diaľnice. MUDr. Karas chcel vedieť, či skrátenie výstavby diaľnice o 15 mesia- cov, v prípade schválenia navrhovanej zmeny, je skutočne reálne. Ing. Šamudovský prehlásil, že dodržanie tohto termínu je najmä prestížnou záležitosťou ich spoločnosti. Poslanec Matušík bol zaskočený náhlou zmenou stanovísk niektorých členov stavebnej komisie v tejto súvislosti. PhDr. PaedDr. Janas, PhD. vo svojom príspevku upozornil na stúpajúci počet nehôd v meste Považská Bystrica. Z tohto dôvodu podporil postup, ktorý zabezpečí čo najrýchlejšie dokončenie tohto úseku diaľnice. Do diskusie sa prihlásil poslanec Keruľ. Vo svojom príspevku obhájil rozhodnutie mestského zastupiteľstva v decembri 2004. Poslanca Matušíka zaujímalo, či pre skrátenie výstavby diaľnice o 15 mesiacov je rozhodujúca práve zmena mestskej estakády. Ing. Šamudovský skonštatoval, že mestská estakáda je najkomplikovanejším objektom tohto úseku. Z tohto dôvodu je jej zmena rozhodujúca pre zachovanie termínu dokončenia výstavby v máji 2010. Poslankyňa Gregušová chcela vedieť, od ktorého dátumu sa začína počítať 21 mesačná lehota výstavby diaľnice. Ing. Šamudovský odpovedal, že od 01. 08. 2008, kedy bolo stavenisko odovzdané investorom stavby. Poslanec Janas vo svojom príspevku skonštatoval, že pravdepodobne podporí navrhovanú zmenu podoby mestskej estakády. Ing. Haviar následne podal poslanecký návrh na ukončenie diskusie k tomuto bodu programu. Poslanci MZ hlasovaním tento návrh schválili.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 88/2008

Hlasovanie: ZA:12, PROTI:2, ZDRŽAL SA:5
Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 07.03.2009 15:37

ste uz na hlavy co im setko pritakavate jak somarikovia.......desatrocie nas koli dialnici vydierali, teraz ste si mali nieco za schvalenie zmeny ziadat a bodka.....tak dlho sa cakalo na dialnicu a teraz opat len klamstva, moj boze

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 06.03.2009 20:12

Páni poslanci by si mali vstúpiť do svojho svedomia a neodsúhlasiť akékoľvek zmeny na mostovke cez mesto. Je to len klamanie verejnosti, že to skráti výstavbu dialnice o 15 mesiacov. Stavebné konzorcium išlo do tendra,čiže s prevedením stavby súhlasilo.Dopravné nehody nezávisia od mostovky ,ale od účastníkov cestnej premávky. Šetrite si na mestkych peniazoch a nie na stavbe, ktorú financuje EU. Táto varianta je cez mesto horšia ,ale keď už má byť tak poriadne. Bystrica si zaslúži kvalitné dielo po toľkých rokoch čakania a nie lávku podľa poslanca mestkého zastupiteľstva.V západných krajinách je toto nemysliteľné.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 06.03.2009 20:24

Bolo deklarované, že stavba má byť dokončená v decembrti 2010 - do je odteraz 22 mesiacov. Kedže zmenov mostovky je sľubované skrátenie o 15 mesiacov - most by bol hotový o 7 mesiacov teda už koncom septembra tohto roku ?? To sú také reálie ako Ficiakove sľuby spred roka, že do konca jeho volieb bude dialnica prepojená do Košíc. Tomu môže veriť jedine idiot, alebo naše mestské zastupiteľstvo s jeho vedením !! Keď sme to už vydržali toľko, nech sa to urobí poriadne, nakoľko teraz sa vplyvom krízy zmenšilo zaťaženie - čo je najkoniec vidieť na ceste, takže to prežijeme, ale dielo nech je naporiadok .- bbude tu na desaťročia !! Teda by malo byť nadčasové v kvalite, využiteľnosti a aj vzhľadu !!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 06.03.2009 21:21

Sverepec - Vrtižer (II. úsek km 4,900 - 9,595)

Základné identifikačné údaje Ťah: D1 Dĺžka: 4695 m Lokalizácia stavby: Považská Bystrica, Trenčín Aktuálny stav stavby: v realizácii

Financovanie Spôsob financovania: Kohézny fond + ŠR

Kontrakt na výstavbu Zhotoviteľ: Združenie "Manín" Stavebný dozorca: Inžinierske združenie Sverepec - Vrtižer Zmluvný začiatok výstavby: 01/2008 Zmluvné ukončenie výstavby: 07/2010

Začiatok a koniec stavby je uvedení na stránkach NDS.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 06.03.2009 21:26

prosim vas, mohli by ste mi po lopate vysvetlit, co znamenaju nove zmeny pred dokoncenim? coho sa tykaju a ako to bude potom vyzerat? dufam ze sa tu aspon niekto zlutuje nad ubohym sedlakom...

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 06.03.2009 23:58

Zmeny sa týkajú konštrukčného riešenia a prevedenia piliera od Šibeničného vršku.„Architektúra“ mosta zostane v zásade zachovaná iba s jednou maličkosťou, že nebudú vysieť oceľové laná z tohoto piliera,ktorý by mal pokračovať nad diaľnicou.Trošku taký príklad Bratislava most SNP. Páni z BA to chcú odfláknuť aby ušetrili pre seba a naši páni poslanci im budú pritakávať a strašiť ľudí. Všetci chceme dialnicu, ale poriadnu! Tunel Sitina a Branisko tam sa evidentne nešetrilo a zrazu na bystričanoch sa má šetriť??????? Kto bude za je zradca obyvateľov tohoto mesta.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Sobota 07.03.2009 09:22

Nedá mi na túto tému nezapojiť sa. 1. Krásna estakáda s jazierkom - presklenený tunel nad mestom... s reštauráciou a fontánkou. Bude postavený za pomoci helikoptér.. a bez veľkých mechanizmov.. na dopravu v meste nebude mať vplyv. 2. Krásna estakáda bez jazierka, bez preskleneného tunela, bez reštiky, bez stavania cez helikoptéry, s malým v plyvom na dopravu. 3. Krásna estakáda, zavesená na pilieroch s lanami, s väčším vplyvom na dopravu v meste, stavaná ťažkými mechanizmami. 4. Estakáda... teoreticky bez zmeny.. akurát.. že most už nebude zavesený..., úplne to isté dielo .. šak má 4 pruhy, má dva pruhy v kažom smere, ako tie predchádzajúce, šak bude na pilieroch.. šak bude mať obrubníky... šak .... 5. Spravíme Vám lávku.. a držte huby.. čo môžete byť radi.. že máte most.. ešte aj pindať budú.. 6. No nejak nevyšlo.. budú dva pruhy.. sorry tak mi už ideme :) čaká nás ešte stavba ďalšieho architektonického skvostu cez Dunaj.

Považujem za dôležité povedať pár veci. Tak po prvé - nezáleží komu fandíme, kto je pri moci.. či to bol Mečiar, Dzurinda či Fico. Každému jednému z nich je považská ukradnutá..každému jednému z nich ide len o to.. aby to šlo čo najlacnejšie a čo najrýchlejšie.. Preto by bolo fajn vzbudiť v nás bystričanoch pocit sebazáchovy... keďže mnohí z poslancov ho už stratili..Nejde tu o to.. či im zas prejde zmena diaľničného mostu...ide tu o to jednanie.. Keď sa vie.. že sa ešte stavať nebude.. tak sa oblbuje aké prenádherné budú projekty.. keď sa už vie že sa stavať môže.. tak sa začne oblbovať s tým.. že treba ušetriť.. a treba to celé skrátiť... Potom sa dostanú na projekt peniaze z Eu... a zrazu je tu oblb číslo tri. S tých peňazí si musíme čosi potiahnuť.. lebo viete ako to býva u chorobných kleptomanov.. no hádam, by som si neukradol.. keď som si na to už zvykol. Áno presne o to tu kráča.. je to lúpež.. a pekne vymyslená. Pretože pod pojmami:1. Umožní dokončenie výstavby o 15 mesiacov skrátiť - je kravina - pretože veriť v dnešnej dobe stavbárovi, ktorý každý rok prehadzuje termíny dokončenia ... čudoval by som sa keby mu to ktosi zožral... bohužial.. je nás tu viac takých.. 2. Umožní nám to zmenšiť náklady na výstavbu a na následnú údržbu.. ďalšie klamstvo a oblovanie: Hádam, keď ja ako zadávateľ a investor stavby urobím projekt s určitými požiadavkami.. a verejnú súťaž vyhrá firma, ktorá sa uchádzala zhotoviť ten daný mnou navrhovaný projekt.. tak hádam to tá firma aj musí zhotoviť... lebo ak s tým má problém.. tak asi to nevyhrala čestne? alebo teraz nastala nová doba.. že investor stavby obhajuje neschopného realizátora? Je to úplne zvrátené a choré.. Mi to príde ako keď si dá manželský pár postaviť firme dom na kľúč.. a po vykopaní základov firma zistí.. že nemjú žiadnu miešačku, nemajú žiadne nákladné auto.. a že vlastne nemajú ani ľudí, ktorí by vedeli stavať dom.. a ešte manžel - čo by jeden z investorov.. teraz začne presviedčať manželku.. že tá firma je síce skvelá.. ale dom ti nepostaví.. iba ti urobia malú montovanú chatku.. kúpenú v záhradníctve.. a ešte ju tam aj dovezie manžel na vlastné náklady. Ale firme sa dá sľúbený honorár.. za celú stavbu rodinného domu. 3. architektonicky sa nič nezmení - to je ďalší oblb, ktorý však zaberá.. lebo sa oháňa oblbom č. 1. a č. 2. a tak ľudia mávnu rukou.. a..šak aj tak to bude len most tak či onak.. tak čo tam potom. 4. Vraj stĺp nie je v dobrej geológii.. Skutočne odborný výraz na niekoho, kto sa tým zaoberá.. Myslím, že by ho hoc aj vrátnik na SAVke poslal s takým vyjadrením do čerta. Veď ako môže zodpovedný geológ robiť x mesiacov geologický prieskum so všetkým čo mu k tomu náleží.. a súhlasí s budovaním mosta a s osádzaním pilierov tam kde sú teraz.. s víziou mosta aký mal stáť s rozmermi aký mal mať, ktorý vidá povolenie.. že je to v poriadku.. a následne je zrazu proti.. zaujímavé nie? To potom hovorí o jeho odbornosti.... si myslím..

A ako slovo na záver... Pýtam sa: myslíte si, že keby bratislavčanom spravili z predkladaného a x krát uverejňovaného projektu mostu Apolo nejakú lávečku cez dunajík.. že by s tým súhlasili.. a nechali by si to? No.. treba porozmýšľať.. kde je chyba.. či u nás.. či na meste, či vo vláde.. a či náhodou my všetci nestojíme v zlej geológii :)

Peter Hanák
Peter Hanák píše:
Sobota 07.03.2009 22:29

Vážení čitatelia, jednoznačne sa stotožňujem s predcházajúcim príspevkom. Celý postupný vývoj s našou budúcou považskou "dominantou" sa stává v mojich očiach smiešny. Zdá sa, že ani prehľadné pravidlá EU o poskytovaní nenávratných dotácíí na infraštruktúru na Slovensku dokážu tzv. veľký hráči obísť. Je až nepredstavitľné, že zamietnuté zmeny zo strany NDS sú tu znovu. Závery ( v prípade, že zmeny prejdú a ja si to myslím) sú jednozačné. No. 1 vedenie nášho mesta svojim rýchlým schválením navrhovaných zmien ( tesne pred európskym "pobúrením" ) vytvorilo precedens a zrieklo sa vačšinovej mienky obyvateľstva No. 2 NDS nie je národnou spoločnosťou a nezabezpečuje plnohodnotne svoje závazky a jednozačne nehrá čisú hru s rovnakým metrom. Prikl. Apollo verzus mestská estakáda ( prečo nešetrili na Apollu, tiež by sa dalo postaviť lacnejšie a rychlejšie, atd.) No. 3 Ministerstvo výstavby v područí našej vlády na čele s naším RÓBERTOM nezabezpečuje férové pravidlá a naďalej umožňuje obrovské finančné spreneverenia ( zadarmo to snáď nerobia:)), rozmáhajúcí sa klientelizmus a stiera sa rozdiel medzi obstarávateľom a zhotovitelom No. 4 Považskobystričania sa účelovo a racionálne nebránia

S pozdravom Pedro

Anonymous User
Anonymous User píše:
Neděle 08.03.2009 08:46

Róbert je Robertko a tým Smerom ho treba aj použiť

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 09.03.2009 06:58

nie je dobrý dôvod. cena bola stanovená v súťaži v období, keď boli ceny stavebného materiálu na vrchole, nafta najdrahšia v histórii atď. Dnes všetci vieme, že napríklad len cena stavebného železa išla dole o 40 %. Všetci vidíme, koľko ho ide do každého piliera. Ušetriť môžu aj bez toho aby čokoľvek zmenili, všetko ostatné sú výmysly.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 09.03.2009 12:30

cena stavebného železa síce dole išla, ale treba sa opýtať dodávateľa stavebného železa, či toto zníženie zohľadnil :-) Veď snáď si nemyslíte, že pán Raven obsadil radnicu len tak pre nič za nič. Ja viem, 40 % nie je bohviečo, ale veď je kríza, tak sa treba uskromniť :-) Veď aj on je občan PB, tak prečo by sme spoluobčanovi nedopriali?!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 09.03.2009 13:59

Harvánek mal obrovský vplyv už na Lacka, chodil s ním každé ráno na šiestu na plaváreň plávať. Súčastného latinoznalca si taktiež veľmi rýchlo obtočil okolo prstu a zakrátko ho naučil poslušne tancovať. Svedčia o tom každotýždňové latinoznalcove povinné "porady" na šoltésovej.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 11.03.2009 15:43

Prečo hneď povinné porady? Možno ho chodí učiť latinsky, aby si nemusel kupovať tituly - ale zaslúžil si ich svojími vedomosťami !!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 11.03.2009 21:31

Už aj ten najmenší zamestnanec v Rav.ne sa chváli, že nie je najmenší problém vybaviť čokoľvek na meste lebo tam majú svojich ľudí. Odberateľom stavebnín nastali zlaté časy - začínajú získavať zakázočky...proste všeobecný prospech. Už netreba ani kupovať politikov - stačí kupovať cement a tehly a máte zelenú. Že ja som hlupák kupoval tie obkladačky do kúpelne v Žiline!!!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 11.03.2009 21:55

Možno u plechára nacvičujú rektoturistiku. Alebo žeby kurzy logopédie?

Anonymous User
Anonymous User píše:
Středa 11.03.2009 22:13

Mirko opakuj: Zakázka. ZA-KÁZ-KA. Pekne Mirko. A teraz ŽE-LE-ZO. Pekne Mirko. No a teraz AUKCIA - AUKCIA. Bohovské. Miro...Ty si Lingvista... A už nič nehovor. Prednosta to za teba dopovie.

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 12.03.2009 07:41

a za odmenu lingvistovi, kocka cukru... :)

Anonymous User
Anonymous User píše:
Čtvrtek 12.03.2009 21:45

zlý,z nikoho sa nevysmievaj...bozie mlyny..

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pátek 13.03.2009 23:36

...sa roztočili. Na msú...

« červenec 2018 »
červenec
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359