Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / redakcia / Nájomná zmluva medzi obcou Sverepec a firmou MEGAWASTE

Nájomná zmluva medzi obcou Sverepec a firmou MEGAWASTE

Autor: redakcia Poslední změna: Pondělí 27.07.2009 17:10 Prepis dokumentu: PB.OTVORENE.SK. Bez záruky, prípadné preklepy opravujeme priebežne.
Prinášame prepis nájomnej zmluvy, ktorú dňa 2. 5. 2009 uzavrel Jaroslav Biel, starosta obce Sverepec, ktorej patrí tamojšia skládka tuhého komunálneho dopadu, a konateľ firmy MEGAWASTE, Ing. Viliam Staník. Zmluva predpokladá, že MEGAWASTE predĺži využiteľnosť skládky tým, že vybuduje kazetu č. 2. Prenájom obci Sverepec bude vyplácaný vo výške 180 Sk za tonu uloženého odpadu. Naviac obec Sverepec získa bezplatné ukladanie odpadu vyprodukovaného v obci, finančnú náhradu vyplácanú každoročne obyvateľom bývajúcim v blízkosti skládky, a finančnú spoluúčasť firmy na obnove asfaltového povrchu prístupovej cesty.

NÁJOMNÁ ZMLUVA

Nájomná zmluva

uzavretá podľa ust. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka

I.

Zmluvné strany

Prenajímateľ: Obec SVEREPEC

Sverepec 215 017 01 Považská Bystrica IČO: 00692263 DIČ:2020693961 zastúpená: starostom Jaroslavom Bielom

/ďalej len „prenajímateľ"/

Nájomca: MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.,

Ul. Nová 134

017 01 Považská Bystrica

IČO: 36 265 144 zastúpená: konateľom Ing. Viliamom Staníkom Zapísaná v Obchodnom registri OS Trenčín, odd. Sro, vl. č. 18147/R

/ ďalej len „ nájomca " /

Preambula

Prenajímateľ je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien obcou, samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt a základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov, je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Prenajímateľ vyhlasuje, že má plnú právnu subjektivitu a spôsobilosť právne konať, a že je oprávnený zaväzovať sa podľa tejto zmluvy a plniť si záväzky z nej vyplývajúce. Prenajímateľ vyhlasuje, že žiadna tretia osoba nemá žiadny titul na uplatňovanie práv, právnych nárokov, ani na ich vymáhanie v súvislosti s plnením, ku ktorému sa prenajímateľ zaviazal touto zmluvou.

Prenajímateľ vyhlasuje, že bude podporovať zámer nájomcu prevádzkovať skládku KO Sverepec stým, že v rámci predĺženia jej životnosti nájomca vybuduje druhú kazetu, aby mohlo pokračovať ukladanie komunálneho odpadu na skládke KO Sverepec.

Nájomca je slovenská právnická osoba, riadne založená podľa právneho poriadku SR, ktorá je zapísaná v obchodnom registri SR, na Okresnom súde v Trenčíne, v oddiele Sro vo vložke č. 18147/R. Nájomca podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že má plnú právnu subjektivitu

NÁJOMNÁ ZMLUVA

a spôsobilosť právne konať, že je oprávnený zaväzovať sa podľa tejto zmluvy a plniť si záväzky z nej vyplývajúce.

Prenajímateľ dáva na základe tejto zmluvy výslovný a neodvolateľný súhlas, aby nájomca na základe tejto zmluvy začal uskutočňovať prípravné, projektové, a iné práce, ktoré súvisia s prípravou projektu - uzatvorenie skládky, predĺženie jej životnosti zahájením výstavby kazety č. 2 na skládke KO Sverepec.

Podkladom a predpokladom na uzatvorenie tejto zmluvy bol výsledok hlasovania na obecnom zastupiteľstve, ktorým bol schválený podpis a súhlas s uzatvorením tejto nájomnej zmluvy.

II. Predmet a účel nájmu

1. Prenajímateľ je výlučný vlastník nehnuteľností - pozemkov zapísaných v katastri
nehnuteľností Katastrálneho úradu v Trenčíne, Správa katastra Považská Bystrica, okres
Považská Bystrica, obec Sverepec, katastrálne územie Sverepec - pozemkov nižšie
uvedených:

parc.č. 841/2 - ostatné plochy o výmere 41.170 m2 parc.č. 841/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2 parc.č. 841/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2 parc.č. 841/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 112 m2 parc.č. 841/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 235 m2 parc.č. 841/10 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2568 m2 parc.č. 841/11 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1382 m2 parc.č. 841/12 - trvalé trávne porasty o výmere 42 m2 ( ďalej len „predmet nájmu" ) Predmet nájmu tvoria nehnuteľnosti - pozemky, spolu o celkovej výmere 45.563 m2.


  2. Predmetom nájmu sú všetky vyššie uvedené pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Sverepec, zapísané na LV č. 447 na Správe katastra Považská Bystrica.

  3. K nájomnej zmluve bude pripojená príloha č. 1 - geometrický náčrt, ktorá bude tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť a bude znázorňovať prenajímanú plochu, ktorú prenajímateľ prenajíma nájomcovi na základe tejto zmluvy.

  4. Zmluvné strany prehlasujú, že predmet nájmu, tak ako je špecifikovaný v tejto zmluve sa bude využívať na nasledovný účel - ukladanie a likvidáciu odpadu, pričom nájomca prehlasuje, že disponuje potrebnými podnikateľskými oprávneniami k uvedenej činnosti a pri potrebných krokoch pri plánovanom predĺžení životnosti skládky KO Sverepec do konca roku 2013 vynaloží potrebné úsilie, aby boli možné negatívne vplyvy na obyvateľov obce Sverepec minimalizované a zároveň minimalizované aj možné negatívne vplyvy na životné prostredie.

III. Doba nájmu

 1. Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2013.

 2. Platnosť tejto zmluvy začína plynúť odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

Strana 2 z 5

NÁJOMNÁ ZMLUVA

 1. Účinnosť tejto zmluvy nastáva dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre skládkovanie, a to z dôvodu, že od uvedeného dátumu sa počíta s revitalizáciou a uvedením novovybudovanej kazety č.2 na skládke KO Sverepec do funkčnosti. Účinnosť tejto zmluvy pre stavebné účely nastáva dňom 01.05.2009

 2. Po skončení doby nájmu bude nájomca postupovať v zmysle príslušných zákonných ustanovení upravujúcich danú problematiku a odovzdá predmet nájmu v stave, v akom to uvedené ustanovenia vyžadujú bez zbytočného odkladu.

IV. Nájomné

  1. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi nájomné za predmet nájmu, pričom cena nájomného bude stanovená ako cena za uloženú každú jednu tonu odpadu krát 5,97 € vrátane DPH tj. 180,- Sk.

  2. Nájomné bude nájomca uhrádzať prenajímateľovi na základe faktúr vystavených prenajímateľom. Platbu nájomného môže nájomca poukázať na bankový účet prenajímateľa vedený v Dexia banka Slovensko a.s., číslo účtu : 2919559001/5600, prípadne na iný, písomne určený bankový účet prenajímateľa, alebo priamou platbou.

  3. Nájomné bude splatné vždy k l5-temu dňu každého kalendárneho mesiaca. Nájomné sa považuje za zaplatené riadne a včas, ak najneskôr v deň jeho splatnosti bude platba skutočne pripísaná na určený bankový účet prenajímateľa, alebo priamo odovzdaná do rúk prenajímateľa. V prípade, že dňom splatnosti bude deň pracovného pokoja, splatnosť príslušnej platby nájomného sa predlžuje a stanovuje sa na najbližší pracovný deň po pôvodne určenom dni splatnosti nájomného.

  4. V prípade omeškania nájomcu so zaplatením nájomného sa nájomca zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

  5. Okrem sumy nájomného určeného spôsobom uvedeným v bode č. 1 tohto článku sa zaväzuje nájomca platiť v prospech prenajímateľa aj poplatok za uloženie odpadu, ktorého výška je stanovená a prípadne upravovaná vždy príslušnými zákonnými ustanoveniami. Nájomca sa zaväzuje platiť uvedené poplatky riadne a včas v príslušnej výške v prospech účtu prenajímateľa.

  6. Nájomné bude nájomca uhrádzať prenajímateľovi až po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy pre skládkovanie odpadu, kedy začne reálne ukladať na predmet nájmu odpad.


V. Vedľajšie plnenia

1. Nájomca sa z dôvodu účelu využitia predmetu nájmu - skladovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu zaväzuje poskytnúť služby v prospech skvalitnenia bývania občanov obývajúcich okolie prístupovej komunikácie ku skládke. O uvedené sa budú snažiť najmä čistením a údržbou prístupovej komunikácie na skládku. Ďalej sa budú snažiť minimalizovať akékoľvek ďalšie zaťaženia, ktoré môžu byť spojené s povahou nájomného vzťahu a zaväzujú sa poskytnúť každoročne, po dobu životnosti kazety č.2, sumu 200,- tj. 6.025,20 Sk pre každý z 25 rodinných domov susediacich s prístupovou komunikáciou.

Strana 3 z 5 

NÁJOMNÁ ZMLUVA

2. Nájomca poskytne občanom obce Sverepec bezplatne likvidáciu nadrozmerného odpadu

a drobného stavebného odpadu na skládke, a to počas trvania platnosti tejto zmluvy.

  3. Prenajímateľ sa zaväzuje poskytnúť nájomcovi všetku potrebnú súčinnosť pri uzatváraní časti skládky a zároveň pri zahájení výstavby kazety č. 2 na skládke KO Sverepec - predpokladané formy súčinnosti spočívajú najmä v schválení výstavby obecným zastupiteľstvom, zaradenie výstavby do územného plánu obce a ďalšie potrebné vyjadrenia zo strany obce.

  4. Nájomca poskytne občanom obce Sverepec bezplatne zber a ukladanie komunálneho

odpadu vyprodukovaného obcou Sverepec, a to počas trvania platnosti tejto zmluvy.

VI. Práva a povinnosti nájomcu


1. Nájomca sa zaväzuje :

a/ nájomca je povinný uhrádzať nájomné a riadne a včas.

b/ nájomca je povinný udržiavať predmet nájmu v riadnom stave v zmysle príslušných

právnych noriem.

c/ nájomca nie je oprávnený vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa na

predmete nájmu akékoľvek stavebné zmeny okrem zmien súvisiacich s uzatvorením časti

skládky a vybudovaním druhej kazety v KO Sverepec.

d/ poistenie hnuteľných vecí, ktoré vlastní nájomca a sú umiestnené na predmete nájmu,

znáša nájomca.

e/ udržiavať predmet nájmu vykonávaním údržby, s vynaložením potrebnej starostlivosti

v prevádzkyschopnom stave

2. Nájomca sa ďalej zaväzuje:

a/zabezpečovať na predmete nájmu protipožiarnu ochranu, ochranu pred vytopením vodou

z vodovodu, a ochranu pred inými rizikovými faktormi,

b/ ihneď upozorniť prenajímateľa na prípadnú hroziacu škodu na predmete nájmu a aby

mohol škode zabrániť, v prípade bezprostredného vzniku škody vykonať zásah proti jej

zväčšeniu a rozšíreniu,

c/dodržiavať príslušné bezpečnostné, hygienické a iné predpisy súvisiace s predmetom

zmluvy, priestorov

3. Nájomca je povinný umožniť prenajímateľovi vykonať kontrolu stavu predmetu nájmu a
spôsobu užívania.

VII Skončenie nájmu

1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomný vzťah na predmet nájmu môže skončiť predčasne len z dôvodov:

  a/ dohodou zmluvných strán kedykoľvek počas trvania nájmu k dohodnutému dátumu,

  b/ ak nájomca nebude užívať predmet nájmu na účel, na ktorý bol určený.

Ukončenie platnosti zmluvy ( výpoveď ) sa musí uskutočniť v písomnej forme a musí byť doručené druhej strane. Nájomný vzťah zaniká dňom odstúpenia, ktorý prenajímateľ v odstúpení označil, najskôr však dňom doručenia.

Strana 4 z 5

NÁJOMNÁ ZMLUVA

Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.

Nájom tiež zaniká :

a/ zánikom predmetu nájmu

VIII. Ostatné dojednania

1. Prenajímateľ súhlasí, aby si nájomca všetky náklady súvisiace s realizáciou projektu
predĺženia životnosti skládky KO Sverepec ( výstavba kazety č. 2 ) uplatňoval do svojich
nákladov.

  2. Investície a hmotné statky, ktoré vynaloží nájomca na rekonštrukcie, opravy a zveľadenie majetku prenajímateľa ostávajú majetkom prenajímateľa. V prípade prednostného predaja nehnuteľnosti nájomcovi má potom právo na zľavu z kúpnej ceny.

  3. Nájomca finančne vo výške 50% z nákladov prispeje prenajímateľovi na rekonštrukciu povrchu miestnej komunikácie ku skládke KO . ( Výmena asfaltového krytu v dĺžke cca 300 bm).

  4. Prenajímateľ si vyhradzuje právo kontroly uloženého odpadu na skládke.

IX.

Stav predmetu nájmu

  1. Nájomca vyhlasuje, že predmet nájmu preberá do nájmu v stave v akom sa v čase podpisu zmluvy nachádza - pred vykonaním potrebných úkonov k predĺženiu životnosti skládky KO Sverepec, pričom nepreberá záruku za prípadné environmentálne, alebo iné škody, ktoré boli vykonané správcom skládky pred tým, ako boli odovzdané do nájmu nájomcovi.

  2. Nájomca vyhlasuje, že si je vedomý, že charakter činnosti, ktorú bude prevádzkovať na predmete nájmu si môže vyžiadať dodatočné technické a stavebné opatrenia.

X.

Záverečné ustanovenia


  1. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

  2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba jej písomnými dodatkami so súhlasom oboch zmluvných strán.

  3. Zmluvné strany si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli, vyhlasujú, že vyjadruje ich vôľu, ktorá je slobodná vážna a bez omylu, a na znak súhlasu z jej obsahom ju vlastnoručne v štyroch vyhotoveniach podpisujú.V Považskej Bystrici, dňa 2. 5. 2009

Jaroslav Biel (prenajímateľ), - nečitateľný podpis a pečiatka MEGAWASTE (nájomca)

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 27.07.2009 20:07

Nie je náhodou dementné, keď je podpísaná zmluva 2.5. 2009 s trojmesačnou vypovednou lehotou čo by ihneď od podpisu bolo 2. 8. 2009 aby už teraz nebolo kde voziť odpd !! Naši truhlíci Adame a spol. zasa čosi do..bali. Vyxšloby to asi ako v tom českom filne - kde udelali soudruzi / nie z NDR / ale z MÚ P.B.- chybu ??? Vie niekto na toto odpovedať ? Najlepšie by bolo z MÚ, ale tí už asi nemaju odvahu !!!

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 27.07.2009 21:05

skôr je divné, že medzi Sverepec a mesto Považská Bystrica sa vopchala firma megawaste a bude kasírovať rozdiel

Anonymous User
Anonymous User píše:
Pondělí 27.07.2009 21:46

čo je na tom divné

haviar, kubovič a janco majú tichý podiel v megawaste

tak prečo by sa mali dohodnúť priamo zo sverepcom

« červenec 2021 »
červenec
PoÚtStČtSoNe
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359