Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / redakcia / List Združenia podnikateľov Považská Bystrica poslancom k téme dodatkov k zmluve s MDS, a. s.

List Združenia podnikateľov Považská Bystrica poslancom k téme dodatkov k zmluve s MDS, a. s.

Autor: redakcia Poslední změna: Středa 10.10.2012 00:21
Štvrtkové zastupiteľstvo bude zdá sa dramatické. Dňa 9. 10. 2012 dostali poslanci mestského zastupiteľstva Považská Bystrica e-mail s výhradami podnikateľov k zmluve s firmou MDS, a. s. Zverejňujeme doslovný prepis tohto listu a súčasne ponúkame rovnakú možnosť reagovať firme MDS, a. s. , aj primátorovi mesta.

ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV Považská Bystrica

Ul. Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica,

zdruzeniepodnikatelovpb@mail.t-com.sk, IČO: 42026491, DIČ: 2022556547 zápis na MV SR pod č. VVS/1-900/90-30956, dňa 05.12.2007

 

Vážený pán poslanec/vážená pani poslankyňa,

vzhľadom ku skutočnosti, že ste boli jedným z poslancov odsúhlasujúcich čerpanie nákladov pre MDS a. s. v sume 1,38 mil. EUR na rok 2012 obraciame sa na Vás s výzvou o neschválenie dodatku k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území Mesta Považská Bystrica č. RM 181/06 z 27.06.2006 medzi Mestom Považská Bystrica a MDS, a. s.. Tento dodatok, ktorým sa plánuje predĺžiť platnosť uvedenej zmluvy do februára 2019 bol prerokovaný na zasadnutí Komisie pre dopravu a životné prostredie dňa 3. 10. 2012 a bol ďalej postúpený na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

Snaha napraviť formálne nedostatky, na ktoré sme upozornili (postup v rozpore so zákonom), je realizovaná len formálne a neodstraňuje vecný problém, ktorým je skutočnosť, že vydokumentovanie ekonomicky oprávnených nákladov je netransparentné. Na uvedenom fakte nič nemení ani skutočnosť, že v televíznej relácii Na rovinu zo dňa 28. 09. 2012 primátor mesta Karol Janas spochybnil našu legitímnu požiadavku o zistenie transparentnosti poskytnutia informácií o financovaní mestskej autobusovej dopravy. Jeho vyjadrenia dokumentujú len to, že predvolebné prísľuby z jeho strany o transparentnom vynakladaní verejných zdrojov nie sú realizované.

Stále tvrdíme, že požiadavka na sprístupnenie informácií o použití akumulovaných zdrojov, ktoré sa rozdeľujú z daní bežných občanov je správna, legitímna a naše združenie v nej bude permanentne pokračovať.

ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV Považská Bystrica sa pýta, prečo by sa mala platnosť zmluvy s MDS predĺžiť do roku 2019 a to dva roky predtým, než uplynie platnosť súčasnej zmluvy a či pri návrhu o predĺženie zmluvy s daným subjektom došlo k realizácii transparentného tendra s možnosťou zapojenia sa iných subjektov do súťaže.

ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV Považská Bystrica uvádza 3 závažné skutočnosti, ktoré sú dostatočným argumentom na pochybnosti ohľadne schválenia dodatku k predmetnej zmluve, ako ak k celkovému spôsobu financovania verejnej dopravy v našom meste:

1.    Prebieha trestné stíhanie vo veci pre prečin zneužítia právomoci verejného činiteľa,  ktoré bolo podané na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Považská Bystrica v oblasti uhrádzania nákladov zo strany mesta pre MDS a.s. (viď príloha č. 1),

2. Prebieha šetrenie zo strany prokuratúry v zmysle zákona o prokuratúre, kde prokuratúra musí do polovice novembra rozhodnúť o danom podnete podľa zákona vo veci porušenia zákona o informáciách.

3. Na Krajskom súde v Trenčíne prebieha preskúmanie zákonnosti rozhodnutia primátora mesta v samotnom merite veci, ktorým je povinnosť predkladať informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. (V prílohe č.2 sa nachádza podaný návrh na preskúmanie zákonitosti rozhodnutia)

Myslime, že toto sú relevantné argumenty na to, aby sa uvedený dodatok neodsúhlasil, pripadne presunul na dobu vyjasnenia skutočnosti podľa platného zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, pretože dané rozhodnutie by viedlo k zmenám návrhu dodatku z aspektu transparentného vykazovania jednotlivých daňových dokladov a nákladov hradených z verejných zdrojov.

Okrem zmluvného zabezpečenia verejnej dopravy je potrebné venovať pozornosť aj ekonomickým aspektom. V dôvodovej správe k návrhu dodatku je uvedená „úspora“ nákladov o 143 tis. Eur ročne (porovnanie roku 2011 oproti roku 2010), je totálnou kamuflážou, pretože nie sú zároveň uvedené ďalšie ukazovatele, ktoré k tomuto zníženiu nákladov viedli:

1.    Nie je uvedený vplyv zvýšenia výnosov a zníženia straty, ktoré je spôsobené zvýšením cestovného, ku ktorému došlo k marcu 2011 (tržby za predaj lístkov v roku 2010 predstavovali 797,9 tis. Eur, za rok 2011 to bolo 927,7 tis. Eur, to predstavuje nárast o 129,8 tis. Eur - nárast o 16,3 %),

2.   Taktiež na zníženie nákladov vplývalo zrušenie dvoch liniek k máju 2011, dôsledkom čoho došlo k zníženiu počtu ubehnutých kilometrov (zníženie o 7,6%).

Výsledkom týchto krokov je fakt, že došlo k zníženiu počtu cestujúcich (o 16,6%,). Vzhľadom k tomu, že zníženie počtu cestujúcich bolo výraznejšie než zníženie počtu ubehnutých kilometrov, tvrdíme, že došlo tiež k zníženiu prepravných výkonov (aj keď výkazy MDS, a. s. uvádzajú opak).

Vykazovanie tzv. úspory nákladov o 143 tis. Eur ( 4 milióny SK!) považujeme za jasnú a účelovú manipuláciu s údajmi predpokladanej úspory do roku 2014 (tak, ako bola predložená na zasadnutí komisie).

3.    Stanovenie 6%-nej úrovne zisku pri súčasnej výške nákladov reálnej straty 2 140 tis. Eur ( 63 miliónov korún!!!) predstavuje sumu 128,4 tis. Eur ročne (3,7 mil. Korún), čo by v rokoch 2014 až 2019 predstavovalo sumu 642 tis. Eur ( 18 miliónov korún!!!).

Asi Vás netreba presviedčať o tom, že takto zarábať je nesplneným snom každého občana mesta Považská Bystrica - svojou činnosťou mu vznikne strata, ktorú mesto uhradí a ešte mu poskytne aj 6 %-ný zisk!!!.- Pripomíname, že kalkulovaný zisk je vo viacerých porovnateľných mestách podstatne nižší - napríklad v meste Ružomberok je výška primeraného zisku iba 2.5%, v meste Liptovský Mikuláš je to 3%-ný zisk, v meste Prievidza je tiež 3% a zisk dopravnej spoločnosti ADP a. s. v meste Púchov nedochádza prakticky vôbec k dotácii.

Skutočnosť, že zisk spoločnosti sa viaže na ekonomicky oprávnené náklady vedie k tomu, že v súčasnosti platné pravidlá vôbec nenútia MDS, a. s. k snahe o reálne znižovanie nákladov. Platí jednoduchá matematika, že čím sú väčšie náklady MDS, tým aj dotovaný zisk spoločnosti stúpa a tým viac mesto preplatí danú stratu, ktorú tak financujú občania mesta.

Cieľom ZDRUŽENIA PODNIKATEĽOV Považská Bystrica nie je vytvárať tlak na zníženie počtu autobusových spojov, znižovanie komfortu cestujúcich alebo zvyšovanie cestovného, skôr naopak, ide o maximálnu snahu o racionalizáciu nákladov, zlepšenie obslužnosti mesta a potrieb cestujúcich. Tým, že primátor mesta viac ako rok sabotuje a odmieta predložiť a zverejniť konkrétne daňové doklady za akým účelom boli vynaložené verejné zdroje prakticky znemožňuje verejnú kontrolu nad týmito zdrojmi a aj s parciálnymi informáciami sa dá dedukovať prečo je to tak. -Len ako príklad uvádzame, že medzi ekonomicky oprávnenými nákladmi sa v minulosti objavovali aj také položky, ako napríklad fakturovanie ekonomických služieb vo výške 48 tis. Eur zo strany firmy majoritného vlastníka MDS V. Podoliaka- (spoločnosť Žilinská regionálna železnica, a.s.) -viď audit, správa z roku 2008), alebo fakturácia 35 tis. Eur za státie autobusov, ktorý vlastní firma majoritného vlastníka MDS V. Podoliaka ( spoločnosť Žilinská regionálna železnica, a.s.), pričom pozemky, na ktorých stoji autobusové nástupište a ktoré kúpila MDS, a. s. od mesta (za cca. 0,33 Eur/m2), zívajú prázdnotou.

Týmto sa vynára otázka koľko skrytých položiek existuje nielen pri financovaní verejnej dopravy, ale aj pri ďalších činnostiach hradených z verejných prostriedkov mesta Považská Bystrica.

V    situácii, keď v meste chýbajú prostriedky na financovanie elementárnych potrieb - školstvo, šport, kultúra, pomoc seniorom a podobne, považujeme toto financovanie za netransparentné použitie a nevydokumentované. Taktiež by sme vám radi pripomenuli, že Váš mandát vyprší v roku 2014 a vy chcete zaväzovať mesto a vašich nasledovníkov fixnou zmluvou do r. 2019 čo považujeme za amorálne.

Uvedomte si, že financovanie zložitej problematiky verejnej hromadnej dopravy je obmedzené politicky aj vaším volebným obdobím, keďže Vás mandát vyprší v roku 2014 a môžu vzniknúť pochybnosti o potenciálnom politicko-ekonomickom komplote zo strany niektorých poslancov, ktorí majú politické alebo ekonomické záujmy v oblasti predĺženia zmluvy s MDS, a. s..

Vážený poslanec/poslankyňa bude zaujímavé sledovať ako sa postavíte k danej skutočnosti v prípade, že využijete pre tento prípad silu argumentov a myslíme si, že to bude v súlade so záujmami občanom mesta Považská Bystrica. V prípade že sa rozhodnete napriek uvedeným faktom odsúhlasiť predložený dokument dedukujeme že ste súčasťou ekonomicko -poslaneckého komplotu, ktorý má svoje jasné ekonomické záujmy a v tomto prípade každá argumentácia na základe faktov je zrejme bezpredmetná.
 

Na záver Vás opätovne ubezpečujeme, že v snahe o presadenie transparentnosti vynakladania verejných zdrojov budeme pokračovať aj v nasledovnom období bez ohľadu na personálne obsadenie v meste Považská Bystrica.

V    prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok sme k dispozícii.

Spracoval: Mgr. Marcel Belás

Tajomník ZP PB

Schválené: Ing. Milan Sklenář

Anonym píše:
Středa 10.10.2012 00:40
Ak tú zmluvu do roku 2019 poslanci odhlasujú, tak Keruľ bude mať Vianoce už v októbri.
Anonym píše:
Středa 10.10.2012 07:42
Ak toto poslanci za daných podmienok odhlasujú, tak si naozaj zaslúžia defenestráciu, ale nie z mestského úradu, ale zo 14. poschodia ABŠO. Keruľ by si dva roky vopred, ešte kým je poslancom a môže lobovať, presvedčovať, uplácať, zabezpečí biznis na ďalšie štyri roky a to na Váš úkor, vážení občania mesta. Dotácia na HMD tvorí totiž podstatnú položku výdavkov mesta, na ktorú sa skladáte aj formou zvýšených miestnych daní a poplatkov. Takže vážení, veľmi pozorne sledujte, ako sa zachovajú pri hlasovaní Vami volení zástupcovia a hlavne si napíšte tú sumu, o ktorú sa jedná, vynásobte 30-timi, prípadne vydeľte cenou ľubovoľnej komodity. Pretože schválenie dva roky vopred takej sumy a za daných okolností, to by bol jasný podvod na občanoch mesta, ktorý by nemal zostať bez následkov.
Anonym píše:
Středa 10.10.2012 11:24
Toto je hlasovanie roka 2012. Lebo najväčšie diery do mestského rozpočtu sú MEGAWASTE, MDS, MŠK. Ak to predĺžia Podoliakovi bez výberového konania, tak sú buď veľmi hlúpi, alebo veľmi kúpení.
Anonym píše:
Středa 10.10.2012 23:26
A vrabce sa dalej predhanaju v cvirikani a mlyny melu pokojne dalej....
che che che
Anonym píše:
Čtvrtek 11.10.2012 10:19
PB ovce ich opäť zvolia.

Minule som sa nasmial, ked janas zajebal, že mesto prebral vo veľmi zlom stave. prebral ho sám od seba :D
Anonym píše:
Čtvrtek 11.10.2012 16:55
16 za, 3 proti 3 zdrzali sa
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Čtvrtek 11.10.2012 21:25
Máte zlé čísla.
Aj keď samozrejme výsledok sedí (dodatky k zmluve s MDS prešli).
Idem zavesiť fotku hlasovania.
Anonym píše:
Čtvrtek 11.10.2012 21:39
Pán poslanec no dajte to rýchlo
Anonym píše:
Sobota 13.10.2012 11:21
V púchove to horkotazko zrušili a majú vlastnu mhd u nas to slobodne predlzujeme a občania chodia autami. Je to hanba a neverím že to nie je uplatene.
Anonym píše:
Neděle 14.10.2012 12:10
v puchove nemajú vlastnu mhd, tam to vykonáva autobusová doprava púchov, v ktorej má mesto účasť takú 34% tak isto ako v MDS a pomer dotácie na 1km vysoko prekračuje pomer v PB
Anonym píše:
Neděle 14.10.2012 19:07
No dajte dotaz na mesto, či v Púchove je drahší kilometer ako v Považskej - neverím, to je hovadina na entúúú.

« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359