Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / redakcia / Asociácia najväčších zamestnávateľov varovala zastupiteľstvo pred iniciatívou poslancov Keruľa a Matušíka

Asociácia najväčších zamestnávateľov varovala zastupiteľstvo pred iniciatívou poslancov Keruľa a Matušíka

Autor: redakcia Poslední změna: Čtvrtek 22.10.2009 17:05
[2009-10-22] Zdroj, ktorého identita nie je redakcii PB.OTVORENE.SK známa, nám dnes elektronickou poštou zaslal sken zaujímavého listu. Adresovaný je poslancom považskobystrického mestského zastupiteľstva, pod listom sú uvedené mená najväčších zamestnávateľských subjektov regiónu, a obsahuje varovania pred projektami spaľovne a priemyselného parku, ktoré by mohli ohroziť životné prostredie obyvateľov a zadĺžiť mestskú pokladnicu.
Asociácia najväčších zamestnávateľov varovala zastupiteľstvo pred iniciatívou poslancov Keruľa a Matušíka

Dokument nebol vlastnoručne podpísaný. Redakcia overila priamym dotazom u poslancov, že takýto list skutočne v septembri dostali. S vysokou pravdepodobnosťou je materiál autentický, aj vzhľadom na predchádzajúci list AZS týkajúci sa spaľovne.

V Považskej Bystrici, dňa 10. septembra 2009.

 

Vážený pán poslanec (začiernené),

Základnou myšlienkou Asociácie zamestnávateľských subjektov je všemožne prispieť k budovaniu a rozvoju mesta. V tomto duchu si Vás dovoľujeme osloviť a vyjadriť našu nespokojnosť nad vývojom riešenia zberu, separovania a nakladania s komunálnym odpadom, jeho likvidáciou a s plánovanými investíciami mesta Považská Bystrica. Dnes prijaté chybné rozhodnutie môže

v budúcnosti výrazne ovplyvniť kvalitu života a životného prostredia nielen nás, ale aj budúcich generácií v tomto meste.

Komunálny odpad, zber, separácia, likvidácia - niekoľko faktov z nedávnej minulosti:

 

1. V apríli 2008 na stretnutí zástupcov mesta, firmy Megawaste a OÚ ŽP boli diskutované, okrem zámeru zberného dvora, aj dnes polemické témy týkajúce sa spaľovne. Pán Viliam Staník, konateľ spoločnosti Megawaste, deklaroval: „...dve možnosti budovania spaľovne: buď sa postaví nová alebo sa zrekonštruuje stará. Nová by bola s väčšou kapacitou...., ...spaľovňa by bola veľká nadregionálna..., ... bola by vybudovaná v našej réžii, sme pred konečným podpisom zmluvy o financovaní." ( Zdroj: článok - Dočasné riešenia sú ďalej neprípustné -Obzor roč. 51 č. 19 (2008 ) str. 6.

2. Na svojom zasadnutí poslanci Mestského zastupiteľstva dňa 26. 03. 2009 schválili zámer Mesta Považská Bystrica na získanie nenávratných finančných prostriedkov z Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 4, Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 4.1. Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu na zriadenie centrálneho zberného dvora v Považskej Bystrici (bez konkrétnej lokality).

3. 21. apríla 2009 je na webových stránkach Považská Bystrica - otvorene, uverejnený projekt so zámerom centrálneho zberného dvora a následného spaľovania odpadu v objemoch 60 - 80 tis ton ročne, pričom mesto Považská Bystrica vyprodukuje odpad do 20 tis ton ročne! Neskôr autorstvo k prejednávanému zámeru priznáva p. Staník (Megawaste). Centrálny zberný dvor je vlastne veľkokapacitné smetisko, kde dochádza k triedeniu odpadov. Zo zákona je každé mesto povinné centrálny zberný dvor zriadiť a prevádzkovať. Prečo však v takej kapacite a na takom mieste ?

Dnes sa uvažuje o lokalite Žiar a od pôvodného zámeru vybudovať ho v areáli bývalých Považských strojární mesto upustilo. Vhodnosť lokality je v procese schvaľovania a je nesporne chvályhodné, že rozhodnutím vedenia mesta bude centrálny zberný dvor vybudovaný mimo mesta.

4.    Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 15. 07. 2009 bol bod programu č. 15 Zámer komplexného riešenia zberu, nakladania a separovania komunálneho odpadu v meste PB v budúcom období stiahnutý z programu rokovania mestského zastupiteľstva. Máme za to, že verejnosť je vo veci tohto problému nedostatočne informovaná. Vyššie uvedené skutočnosti dokonca priamo navodzujú chaos v súvislosti s riešením problematiky odpadu, s ktorou sa natískajú ďalšie, ešte menej diskutované témy, ale súvisiace s problematikou - a to otázky okolo spaľovne a priemyselného parku. Vzhľadom na závažnosť načrtnutých problémov, ktoré sa dotýkajú všetkých obyvateľov mesta a tiež budúcich generácií si myslíme, že je nutná verejná diskusia. Uvedomujeme si, že tento problém má ďalekosiahle následky a preto by sme uvítali riešenie, ktoré by nebolo len rýchlym riešením vzniknutého problému alebo dočasným riešením, ale ucelenou koncepciou, ktorá bude riešiť tento problém komplexne z dlhodobého pohľadu.

Dovoľujeme si ešte poukázať na ďalší závažný fakt, ktorým sa javí prevádzka spaľovne. Plne si uvedomujeme, že ak produkujeme komunálny odpad, je našou povinnosťou aj jeho likvidácia. Je však neprípustné, aby v širšom centre Považskej Bystrice bola vybudovaná spaľovňa s kapacitou 80 tis. ton - viď zdroj projektový zámer (autor Megawaste). Otvorene sa v ňom počíta s dovozom odpadu z okruhu 200 - 250 km a poukazuje sa na spaľovne vo Viedni alebo v Ladcoch.

Plne si uvedomujeme zodpovednosť tohto mesta za likvidáciu komunálneho odpadu, ktorý mesto vyprodukuje. Domnievame sa však, že je potrebné vytvorenie ucelenej koncepcie na riešenie zberu, separovania a nakladania s komunálnym odpadom. V žiadnom prípade nemôžeme bez slov prihliadať a účastniť sa mlčaním na realizácii rozhodnutí a projektov, ktoré akýmkoľvek spôsobom ohrozia bezpečnosť a zdravie obyvateľov mesta aj nasledujúcich generácií.

Tak, ako sme boli zásadne proti centrálnemu zbernému dvoru v areáli bývalých Považských strojární, kde sa dnes našlo lepšie riešenie vo vhodnejšej lokalite, sme zásadne proti spaľovni; zhodou náhod v tesnom susedstve pôvodne plánovaného zberného dvora a priemyselného parku, ktorý nápadným spôsobom zapadá do mozaiky triedenia, spaľovania a likvidácie komunálneho odpadu nielen z regiónu mesta Považská Bystrica, ale s kapacitou pre väčšiu časť Slovenska alebo aj zahraničia.


Priemyselný park - niekoľko faktov

 

 

Na májovom zasadnutí poslancov dňa 21. 05. 2009 podal pán poslanec František Matušík s priamou podporou pána poslanca Jozefa Keruľa poslanecký návrh (bez predloženia materiálov k téme) na zaradenie do programu rokovania bod: Vybudovanie priemyselného parku v areáli Považských strojární s využitím štrukturálnych fondov Európskej únie kde požaduje, aby poslanci zaujali stanovisko k problematike. Hlasovanie k neexistujúcemu materiálu bolo tesné a pre nás alarmujúce. Z 20 prítomných poslancov 9 hlasovalo za zaradenie do programu, 2 boli proti a 9 poslancov sa zdržalo hlasovania. Momentálne sa iniciatívnou skupinkou poslancov zbierajú podpisy na zvolanie mimoriadneho mestského zastupiteľstva kvôli projektu priemyselného parku v areáli bývalých Považských strojární.

Dovoľujeme si Vás v súvislosti s touto problematikou upozorniť na niekoľko faktov, o ktorých nik nehovorí napriek tomu, že sa sústavne poukazuje na možnosť získania objemu finančných prostriedkov na tento projekt z fondov EU v objeme približne 9,96 mil. € (300 mil. Sk).

 

1. Žiadateľom o dotáciu z EU fondov takéhoto objemu musí byť mesto.

2. Pozemky, na ktorých sa má výstavba realizovať, vlastnia súkromné spoločnosti.

3. Skôr ako mesto požiada o dotácie, musí byť vlastníkom pozemkov, čo v prípade výmery 101 tis m pozemku pri predpokladanej cene 1000 Sk/m je 101 mil. Sk priamy náklad na získanie pozemku. Podmienky financovania takéhoto projektu určujú preplatenie ceny pozemkov maximálne do výšky 10 % z hodnoty projektu (300 mil. Sk ), t. j. mesto musí doplatiť 71 mil Sk zvláštnych zdrojov a to bez akýchkoľvek garancií úspešnosti projektu.

4. Najväčšie riziko vnímame z pohľadu podmienok, ktoré sa viažu k dotáciám z fondov EU. V prípade priemyselného parkuje to zabezpečenie trvalého hospodárskeho rastu, zvýšenie zamestnanosti a naplnenie priemyselného parku investormi. Požadovaná návratnosť projektu je stanovená vo výške 1,5-násobku vložených investícií do 5 rokov. V prípade nesplnenia ktorejkoľvek z podmienok hrozia mestu finančné sankcie až po vrátenie poskytnutých zdrojov z rozpočtu mesta v plnej výške. Máme obavy o zadĺženie mesta v momentálne nie najpriaznivejšej dobe o projekt, ktorý z nášho pohľadu nemá bez investorov opodstatnenie.

Obávame sa, že zastupiteľstvo môže schváliť a aj naplniť tieto zámery,a že zo zámeru malej spaľovne bude v budúcich rokoch veľkokapacitná spaľovňa (viď. projekt), ktorá bude likvidovať odpad zo širokého okolia, prípadne zo zahraničia, teda nadštandardné objemy odpadu. Pýtame sa Vás, pán primátor a poslancov mesta, ako chcete zabezpečiť, že sa v spaľovni bude spaľovať len a len odpad vyprodukovaný v meste Považská Bystrica a nevznikne tu veľkokapacitná spaľovňa nadregionálneho charakteru s výrazným dopadom na životné prostredie? Potrebujeme tiež za cenu vysokého zadĺženia mesta priemyselný park zívajúci prázdnotou? Takých príkladov neuvážených a nepodložených investícií je predsa na Slovensku už viac. Ako príklad uvádzame priemyselný park v Detve. (Zdroj: SME: napr. z 01. 05. 2009 alebo 23. 07. 2009 ), kde mesto Detva musí vrátiť 100 mil. Sk (cca 3,32 mil. € ) za nedodržanie jednej z podmienok a to naplnenie parku investorovi. Zamyslite sa nad tým, kto raz všetky tieto dlhy bude splácať...

Vážený pán poslanec

Veríme, že ste človek na správnom mieste. Občania mesta Vám dali dôveru s vierou, že ju nesklamete, keď sa rozhoduje o osude nášho mesta. Veríme vo Vašu čestnosť a správnosť rozhodnutí, kedy zvíťazí zdraví život v tomto meste aj pre budúce generácie. Veríme, že tak ako my, aj vy chcete toto mesto budovať a rozvíjať. Občania Vám budú vďační za Vaše úsilie budovať čisté mesto.

S pozdravom

Za Asociáciu zamestnávateľských subjektov v Považskej Bystrici:

Ing. Štefan Blaško, v. r.    PSL, a.s.

Ing. Pavol Demáček, v. r.    MEDEKO CAST, s.r.o.

Ing. Ľubomír Harvánek, v. r.    RAVEN, a.s.

Ing. Miloš Kraus, v. r.    Sauer - Danfoss, a.s.

Ing. Jozef Mitošinka, v. r.    PSS, a.s.

Ing. Miroslav Stacho, v. r.    Príma zdroj Považská Bystrica, spol. s r. o.

Anonym píše:
Čtvrtek 22.10.2009 17:33
Táto info-list koluje medzi našimi pánmi poslancami už nejaký mesiac.
Keď som ju prvý krát videl, v duchu som si ponadával, že zase sa ide za peniaze občanov PB mínať na niečo, čo bud mesto nepotrebuje, alebo ....
Ale po pozornom prečítaní som si uvedomil že to nie je len pár drobných a naivnosť zainteresovaných.... ale doslova komplot medzi firmami jedného z najbohatších podnikateľov na Slovensku a skupinou nami volených poslancov MZ /ak nie všetkých , veď ide o obrovské sumy/ ktorí svojím správaním neváhajú zapredať mestskú pokladnicu a doslova vytunelovať z nej desiatky milionov v Sk.... a na ich čele stoja takí borci, ludomilovia a najväčší ochrancovia nás, občanov, ako pán Kerúľ a pán Matušík...FUJ, FUJ,FUJ, je mi na vracanie, keď ich teraz vidím, ako sa na nás vyškierajú zo svojich bilboardov, pravdepodobne zaplatených práve vyššie uvedenými chlebodarcami!!!
Anonym píše:
Čtvrtek 22.10.2009 17:39
Škovránok,pekne si to napísal.Vážená asociácia,čo sa bojíte,veď tam máte skladníka Milanka,ktorý dedovi všetko vytlčie z hlavy.
Anonym píše:
Čtvrtek 22.10.2009 17:51
no ale keby Kmotrovi žoldnieri Ferko a Jožko preliezli do VÚC, Milan skladník by už nemusel stačiť

jedno dôležité meno tu ešte nepadlo, cez ktorého to ide... P......k
pomôcka: Jožka zamestnáva priamo a Ferkovi zamestnáva dcéru

Anonym píše:
Čtvrtek 22.10.2009 20:35
Myslíš Pod....k?
Anonym píše:
Čtvrtek 22.10.2009 20:50
Mne sa to nezdá, že by tí dvaja poslanci mali až taký dosah na dianie v PB.
Anonym píše:
Čtvrtek 22.10.2009 20:54
Kmotrovi-myslíš Kmotríkoví žoldnieri? A Milan,skladník-myslíš terajší prednosta mestského úradu a za dávnych čias bývalý skladník v Ravene?
Anonym píše:
Čtvrtek 22.10.2009 21:20
Kmorík ako vlastník obrovského areálu si najal Podliaka, ten si najal zamestnanca Kekula, ten zasa svojho hovorcu Matuška aby sa ten pozemok nejako zaondel do územného plánu na smetisko. Tenisový sused budúcej spaľovne Stochl si najal železného Havránka a ten si zasa najal skladníka Jogyho aby oklamal hlupáčika starostu. A teraz všetci sprostáčikovia fungujú ako dedko a spol ťahal repu. A obďaleč stojí malý ujo Tono, ktorý vyťaží či repa zostane v zemi alebo ju vytiahnu.
Anonym píše:
Čtvrtek 22.10.2009 22:28
Myslíš Tono Haviar ? - HANT? TA TO JE ŠIKOVNÝ CHLAPÁK. Jaj, JAj, JÁÁÁJ, s tým si neradno zahrávac.
Anonym píše:
Pátek 23.10.2009 08:07
Gratulujem, naozaj pekne si to napísal. Akurát mi tam chýba v tom zástupe ťahajúcom repu (teda eurofondy) postavička prvého víceStanda. Ale ten tam bude asi zamontovaný cez Megatunel...
Anonym píše:
Pátek 23.10.2009 17:19
Stále tu ale visí jedna otázka. Načo robí Harvánek túto listovú šaškáreň, keď má na mesce svojho poskoka Nováka prednostom? Úloha Adameho, Haviara a Kuboviča mi tiež nie je jasná. Sú podozrivo ticho. Nechce sa mi totiž veriť, že aktívny by boli iba Matušík s Keruľom.
Anonym píše:
Pátek 23.10.2009 19:28
že asociácia podnikateľov.To je asociácia špekulantov,ktorá využije každé vedenie mesta na svoje obohatenie nemorálnym spôsobom a ľudí balamutia čestnosťou a ochranou občanou. HOVNÁ HOVNOVÉ.
Anonym píše:
Čtvrtek 22.10.2009 22:29
žiadny "veľký dosah" nemusia mať... navrhnúť bod na rokovanie zastupiteľstva môže každý jeden poslanec.
Viac nebolo treba, len to podsunúť ako projekt mesta, a už by sa to viezlo.

Ale nezohnali potrebný počet poslancov, lebo tých odstrašili také akcie ako tento list.

Teraz všetko spí, pred voľbami si nikto netrúfne rozbaliť takú riskantnú hru.
Keby sa M. a K. dostali do Trenčína, zvýšil by sa ich vplyv. Možno preto zverejnenie toho listu, aby sa národ spamätal.
Anonym píše:
Pátek 23.10.2009 19:41
Smer má väčšinu v mestskom zastupiteľstve. Je ich tuším 11. Kerúľ a Matušík sú dvaja. HZDSákov je viac. SNSákov je viac. Ak sú to teda takí frajeri títo dvaja - tak ich rovno volme do parlamentu. Šak to je už jaký výkon. Možno podľa nich pomenujú aj nejaký film - Dvaja statoční alebo Bolo nás Dvaja. To už zaváňa dokonca nadprirodzenými schopnosťami, alchýmiou a kameňom mudrcov. A čo by sa dialo, keby boli traja alebo štyria??? To by už aké veci vedeli presadiť?!?! Nie je to nejaké väčšie sprisahanie? Slobodomurári? Rotariáni?
Obdivujem týchto dvoch komplotérov ak je to čo i len z polovice pravda.
Anonym píše:
Pátek 23.10.2009 20:04
Ale ale, upokoj sa. SMER mal 11 po voľbách, teraz je klub roztrieštený. Detto HZDS.
A hlavne nezabúdaj, že Keruľovi a Matušíkovi sa to nepodarilo. Nezískali dosť hlasov.
A keby ich bolo viac... prosím nestraš. Teraz chceli aby sa mesto podieľalo na finančnej katastrofe, na drahej kúpe pozemkov, ktoré boli lacno predané ich chlebodárcom.
Ktovie na čo by mesto nahúpali. Hlavne nezabúdajte, že oni robili poslušných poskokov ešte Lackovičovi.
Anonym píše:
Pátek 23.10.2009 21:59
- Hlavne nezabúdajte, že oni robili poslušných poskokov ešte Lackovičovi - máš 100% pravdu. Teraz idú zachrániť mesto a predtým držali huby a zbierali omrvinky od Malého diktátora
 
Anonym píše:
Pátek 23.10.2009 23:33
Takže si to zhrňme. Smer nemá v rukách nič. Dokonca ani len po politickej linke neurobil nič s tým, že si doktorko Adame obsadil do funkcie prednostu Nováka bez toho, aby to bol nejaký angažovaný Smerák a urobil tak iba na základe priameho príkazu Havrana. A oni s tým neurobili nič ani prostredníctvom blokovania zastupiteľstva. Takže Smer vlastne v Považskej nevládne. To je pre mňa osobne úľava.
SNS nevládne tiež. Ono keď si pozrieme tých poslancov v zastupiteľstvo tak je zjavné, že Tí majú problém zvládať základné životné funkcie. Takže SNS nám nevládne. To je pre mňa osobne obrovská úľava.
HZDS je kto? Je tam vôbec ešte niekto? Nevymreli po meči a po praslici? Alebo sa prezliekli? Každopádne asi tiež nediktujú smer ktorým sa toto mesto uberá. Našťastie.
Tak kto v tomto bezvládí vlastne drží kormidlo. Našťastie už nám to zamestnávatelia povedali. Je to Fero a Jožo. Ktovie, kto z nich je predsedom ich vlastného poslaneckého klubu? Možno sa striedajú alebo je táto funkcia putovná alebo vyberaná náhodným výberom. Ráno pred zastupiteľtvom sadnú, nalejú kávu, aktuálny predseda klubu povie aký kompót budú dnes variť a poďho miešať mozgy stranícky organizovaným no strane neverným zástupcom ľudu. Keď sa na toto pozerám tak si prajem všetko iné len nie stranícky poskladané zatupiteľstvo - či už vo VUC alebo v meste. Nech už preboha idú kandidovať nezávislý, nezávislo mysliaci ľudia. Prosíííím.
Anonym píše:
Sobota 24.10.2009 11:06
prvú časť úvahy máš v poriadku. V zastupiteľstve je momentálne bezvládie a hlasy sa musia skladať poslanec po poslancovi.
Ale že by Matušík a Keruľ držali kormidlo? Somarina. Mali síce iniciatívy, lobovali za Podoliakov a Kmotríkov zámer, ale neprešli. Matušíkovi dokonca neprešiel ani jeho projekt, ani vo finančnej ani v stavebnej komisii - to sa vplyvnému poslancovi nestáva.

A čo sa týka nezávislých - nezávislého ešte nerobí to, že vylezie zo strany, ktorá už neposkytuje benefity, a zozbiera si 400 podpisov. Čo je prípad "nezávislého" Adameho, Matušíka, Babušíka, Keruľa... to sú ľudia ktorí len čakajú, od ktorej silnej skupiny dostanú ponuku.

Napríklad v politickej strane SaS je podstatne viac skutočne nezávislých (na podnikateľských skupinách a rôznych lobby), ako medzi nezávislými.
Anonym píše:
Pátek 23.10.2009 01:29
Hluposti az sa mi verit nechce, ze sa pod to podpisali ludia riadiaci firmy s tolkymi zamestnancami. Kto zabrani vozeniu odpadu zo siroka daleka? Ba dokonca z prehniteho zapadu? No predsa osadena technologia a povolenie na jej prevadzku vy idioti. Ci si niekto mysli, ze na spalovnu s kapacitou 5 ron z noci na ráno privarim dalsi kotol a budem spalovat 10ton? A inspekcia zivotneho prostredia ku tomu bude zvesela hrat nejaku veselu pesnicku. A vie uz vobec niekto z nich co je "zberny dvor"? A vie to vobec v tomto nasom meste niekto? Kedysi som sa takto bal Jozina z Bazin, ktoreho nikto nikdy nevidel, iba sa vravelo, ze je strasny. To, ze takato demagogia zabera na prosty lud, tomu aj verim. Len sa cudujem minimalne trom ludom, ktori su pod tou demagogiou podpisani. Ale sak Harvanek a Stacho maju velke haciendy - budeme tie nase odpadky vozit ku nim na dvor :-)
Anonym píše:
Pátek 23.10.2009 11:57
Nie je to náhodou ten "podnikateľ, ktorý chcel zabetónovať Domanižanku, aby tam mohol postaviť parkoviská? Konkrétne pred Hyperbúdou?
http://orsr.sk/hladaj_osoba[…]amp;T=f0&R=on&STR=1
A za Lacovej éry vykúpil za babku pred ňou pozemky?
A Stacho, pozemky s tenisovými kurtami (tuším za 500,-Sk/m2 (?), športový areál v Orlovom, za ktorý mu teraz mesto platí prenájom?
A Havran so Stachom pozemky od bus. nástupišťa po plaváreň za cenu tuším 50,-Sk/m2 ???!!!

Takže, ak základnou myšlienkou týchto pánov "podnikateľov" je všemožne prispieť k budovaniu a rozvoju mesta :))), tak potom Laco a aj Starý ujec sú tí najsprávnejší ľudia na tých spávnych miestach :))))))

Mám taký dojem, že to len zlodej kričí Chytte zlodeja,... ale možno sa mýlim.

Anonym píše:
Pátek 23.10.2009 13:28
Pekne si to napísal a ešte dodám že Stacho kúpil v Orlovom tie pozemky pod športovým areálom od mesta za 10 Sk/m2 a teraz si dáva ešte platiť od mesta aby tam mohli ľudia vôbec vstúpiť.Krásny výsmech ľudom tohto mesta.
Anonym píše:
Pátek 23.10.2009 14:24
je lacov lokaj a direktor nemocnice a úchyl cingel čo chodí obťažovať pani do novinovích stánkov a pod
Anonym píše:
Pátek 23.10.2009 19:31
Mitošinka - človek profitujúci dlhé roky zo spolupráce s Lackovičom, ktorý spolu s ním ukradol centrum mesta. Tym, že ma zmluvu na pozemky od mestského úradu až po cintorín zablokoval akúkoľvek možnosť čerpať na námestie europske peniaze alebo akukolvek moznost vybudovat tuto časť mesta aby vyzerala ako centrum 40 tisícového mesta. A nielenže ich má k dispozícií - on má za ne zaplatiť tých smiešnych 18 EUR za meter až keď tam skolauduje to, čo tam postaví.
Stacho - aj škoda komentovať. Najlepšie keď sa opýtate ktorejkoľvek predavačky alebo iného pracovníka PRIMY. Ktorékoľvek združenie, ktoré jeho zoberie za člena je predurčené k tomu, aby ho ľudia považovali za "lúpežnícku bandu".
Havran - pokial sa venoval obchodu a moc tu nevystrkoval rožky tak sa to s nim ešte dalo. Ale ako sa už da vysvetlit to, že obsadil post prednostu svojim zamestnancom a potom začne podpisovať petície, výzvy, varovania... Prednosta si bez neho ani neprdne, on má priamy vplyv na fungovanie mesta a priamo ho aj riadi a na druhej strane broji proti krokom, ktoré mesto robí. Schyzofrénia alebo úmysel a kamufláž? Alebo jednoducho riadenie sa heslom - čím horšie tým lepšie?
Ale aj tak si myslím, že tieto nezmysly im píše niekto iný. Celkom by ma zaujímalo kto?!
Anonym píše:
Pátek 23.10.2009 20:16
Neviem či sa nevyznáš vo fungovaní mesta alebo sa tak len tváriš.
Prednosta je síce vedúci úradu, ale ak raz niečo schváli zastupiteľstvo, už s tým veľmi nepohne. Museli by to zúradovať - v tomto prípade eurofondovú žiadosť, s majetkovou spoluúčasťou mesta, čiže dlžobou.
 
Keďže poslanecké kluby sú rozpadnuté, Keruľova a Matušíkova akcia mala šancu na úspech. Preto sa písali listy od Asociácie. Stále to nie je zažehnané.

A čo sa týka "zbojníkov"... nuž nie sú to žiadni anjelikovia, skôr naopak. Ale kto vie lepšie prečítať takéto finty, ako ľudia čo sami nejednu zrealizovali?

Nezabúdaj na meno KMOTRÍK
Ak o ňom vieš len v súvislosti s futbalom, tak si doplň vzdelanie aspoň googlovaním a potom pochopíš, prečo Veľká Šestka píše vyplašené listy mestským poslancom.
Anonym píše:
Pátek 23.10.2009 22:10

Múdro píšeš ale aj tak sa v tom nevyznám. Asociácia zamestnávateľov už bez zamestnancov, verejnosti neznámy Mitoštinka s 28-mi firmami a obrovským základným imaním, veľkopodnikateľ Lotrík. A všetci vytrubujú o tom, ako im záleží na meste. Ale čo plánujú okrem zarobenia ďalších peňazí?
Anonym píše:
Pátek 23.10.2009 23:19
Ďakujem za usmernenie pani Drevenáková. Máte pravdu. Je vlastne super, že nás na možné podfuky upozorňujú ľudia, ktorí s nimi majú bohaté skúsenosti. Pán Boh zaplať. Síce celý život kradli, ale teraz už nechcú a polepšili sa, no svoje pracne nadobudnuté skúsenosti zúžitkujú na prospech humanizmu a dobra.
A ešte je tu pán Kmotrík. Pomooooc. Zlý kapitalista tu je. Všetci títo "kvázi zamestnávatelia" sú iba učni oproti nemu. Ten keď bude chcieť tak si ich kúpi aj troma nasledujúcimi pokoleniami. Vlastne oni sa možno iba takto snažia na seba troška upozorniť, aby si ich všimol a hodil im volajaké odrobinky - nejaké dodávky želiezka na ten paroplyn, nejaký ten úplatoček za to, že mu dovolia vyrábať elektriku v tesnom 500 metrovom susedstve od tenisových dvorcov - podotýkam, že som tenista - vyrastal som na tých dvorcoch - vyrastal som pod tým komínom keď ešte dymil na plné gule. Vlastne aj ja by som si trocha koruniek od toho Kmotríka zaslúžil. Alebo aspoň dres niektorého klubu, ktorý vlastní. Oh pán Kmotrík - prosím, už nebudem do ničoho rýpať, len trošičku omočiť malíček mi dajte.
Anonym píše:
Sobota 24.10.2009 11:19
ak si myslíš, že spracúvať 800 000 ton odpadu prakticky v meste je dobrý nápad, tak si jasný.
Tiež ak si myslíš, že je vhodné v čase krízy a prepúšťania ľudí budovať nové prázdne haly na dlh.

Lebo proti tomu 6 miliardárov vystupuje. Nechcú mať smetisko a spaľovňu v doline, kde všetci dýchajú vzduch.
Boja sa že súčasné vedenie ešte viac zadlží mesto, ako to urobilo doteraz. (Netvrdím že im vadí, keď sa mesto zadlžuje v ich prospech, vravím - žiadni anjeli).
Spomeň si na list kde varovali proti dovedeniu nemocnice do krachu.

Keď si človek prečíta celú tému ako nezainteresovaný, je zrejmé, že presvedčivejšia je Asociácia, ako tí, čo presadzovali zberný dvor a priemyselný park.

Teória s cieleným rozvratom mestských financií je nepresvedčivá - chaos ktorý by nasledoval nie je dobrý pre nikoho, okrem exekučných supov.
Anonym píše:
Sobota 24.10.2009 13:18
To už ani nie je nezmysel. To už je koko.ina. Nie. Nechcem aby tu ktokoľvek spracúval 800 tisíc ton. Nechcem aby tu niekto spracúval ani 100 tisíc ton. Ale už nie som taký striktný pri tom, či sa nemá spracúvať to čo vyprodukujeme iným spôsobom ako to len hádzať na kopu vo sverepci. Veď aj to čo mi z riti vypadne a čo spláchnem sa nejak musí spracovať a nemáme toho kopu za mestom. Ale toto je typický príklad vymývania mozgov ľudí z tejto "akože asociácie zamestnávateľov". Vystrašiť ľudí číslom 800 tisíc tonô. Videla si Ty niekedy 800 tisíc ton čohokoľvek???
Anonym píše:
Sobota 24.10.2009 13:33
Asi nevieš čítať. V materiáli Asociácie je číslo 60 - 80 000 ton. Ten čo písal diskusný príspevok spravil preklep a švihol tam o jednu nulu viac. Autori listu s tým nemajú nič spoločné, takže ak im vyčítaš vymývanie mozgov, tak sa pozri do materiálu, ku ktorému si sa priznal.

A priznaj tiež, koľko ton odpadu ročne vyprodukuje toto mesto. Nie náhodou niekoľkonásobne menej, než si tam chcel spracúvať?
Anonym píše:
Sobota 24.10.2009 13:41
iniciujme referendum napríklad v Žiline. Nech schvália, že im tam ten odpad môžeme voziť a je vybavené. Ja osobne sa prikláňam k takémuto riešeniu. Ale nech je im jasné, že za to ani nemienim platiť tak nech s tým rátajú.
Anonym píše:
Sobota 24.10.2009 14:45
to je čo za pokus

vozíme na dubnickú skládku (Luštek) a platíme za to komerčnú sumu

odpady sú veľký veľký biznis

referendum by skôr malo byť na to, aby sa zohľadňovali ľudia, ktorí triedia svoj odpad, majú vlastné kompostoviská a podobne
Anonym píše:
Sobota 24.10.2009 11:31
Mám pocit že Kmotríkovci našli na mape zázračné miesto:
 V údolí je vytunelovaná fabrika, kde sa dá za lacný peniaz kúpiť priemyselný areál. V údolí je mesto, ktorého politici sa dajú kúpiť za smiešne peniaze.
A do toho priemyselného areálu sa dá zbehnúť z diaľnice najkratšou možnou cestou, rovno ponad hlavy obyvateľov údolia.

Ideálne podmienky na rozbehnutie energetického, odpadového a eurofondového biznisu.
Anonym píše:
Sobota 24.10.2009 13:36
No to sa zjavne vo fungovaní mesta nevyznáte Vy. Mestské zastupiteľstvo schváli niečo. Následne prídu na rad úradníci.Uradníci, ktorí sa priamo zodpovedajú šéfovi úradu - Novákovi. Napríklad. Zastupiteľstvo schváli, že sa zúčastní nejakeho projektu na čerpanie peňazí z EU. Vzhľadom na to, že mesto je absolútne na projekty nepripravené, tak zväčša žiada o fondy až keď sú výzvy vyhlásené - to znamená, že je v časovej tiesni. A nastupuje Novák. Vyhlasuje verejné obstaranie cez svoje dve spriaznené obstarávateľky aj s následnými inštrukciami. Poverí zamestnancov, aby pripravili podklady, "urguje ich"... a výsledok? Pre polovicu projektov sa nestihne pripraviť ani len podkladový materiál. Schválnosť? Úmysel? Neschopnosť? Kto riadi chod mesta? Jeden dosadený a nastrčený úradník alebo zastupiteľstvo? Novák si organizuje súťaže. Niektoré prechádzajú plynule, niektoré sa opakujú a rušia... Niekde sa niečo robí plynule niekde sú komplikácie. Aj keby hneď v tomto momente Matušík s Kerúlom opili celé zastupitelstvo a to by odhlasovalo to, že sa bude uchádzať o grant z EU pre výstavbu priemyselného parku tak nastupuje Novák, ktorý má riadiť: zosúladenie územného plánu so žiadosťou, prípravu dokumentov, výber spracovateľa žiadosti, výber obstarávateľa, ktorý bude obstarávať, výber projektanta... a milion iných drobných činností, ktoré sa musia stihnúť zvyčajne v trojmesačnej lehote. Novák to má v rukách z hľadiska svojho postu. A novák si bez Havrana ani neprdne. A ak si aj prdnúť chce tak sa ide opýtať ako silno a ako to má smrdieť. Takto funguje mesto.
Anonym píše:
Sobota 24.10.2009 14:37
Na zberný dvor a priemyselný park mala europrojekty písať externá firma z Bratislavy.

Keby prednosta projekt nápadne blokoval, bol by ľahko na odstrel.

Záujmy, ktoré stáli za projektami, boli také silné, že dokázali hýbať termínmi vyhlásenia výziev.
O tom neviete, alebo len zamlčiavate?
Anonym píše:
Sobota 24.10.2009 15:50
Ak majú teda až taký vplyv, tak to by zrejme znamenalo, že by aj garantovali 100% úspešnosť? Takže Vy vlastne brojíte proti 3OO milionovej investícií, ktorá môže znamenať pracovné príležitosti pre ľudí v tomto meste? Skúšam sa rozpamätať kto tu naposledy čo pre mesto vybudoval za 300 milionov? Sakra...nie a nie si spomenúť. Už konečne tomu rozumiem - "asociácia zamestnávateľov" nechce, aby ktokoľvek iný v tomto meste bol tiež zamestnávateľom. Oni chcú byť jediní, aby mali moc nad životom a smrťou drobných pracujúcich. To sú vlastne novodobí zemepáni. Na aký účet môžem odvádzať pravidelne desiatok na vrchnosť?
Anonym píše:
Sobota 24.10.2009 16:05
Pomaly. Aj by si ma zmagoril, keby som o tom niečo nevedel.

Áno, eurofondy by si vedeli vybaviť, kdesi u Slotu.
Obratom by mesto od nich za fondy draho odkúpilo ich znečistené pozemky, ktoré nedávno lacno kúpili.

A pre nich to tým pádom končí. Pre mesto to však nekončí. Pretože mesto by muselo splácať úver - lebo hotovosť na 10% spolufinancovanie nemá, muselo by si požičať.
A mesto by muselo garantovať, že ten priemyselný park bude fungovať. V čase krízy. Paňjátno? Mesto, ktoré má problémy s odvážaním smetí, má menežovať priemyselný park? Cha-cha.

Ten tvoj záverečný pokus so zemepánmi je pod úroveň. V meste stúpa nezamestnanosť, 6 zamestnávateľov si môže ľudí vyberať (keby mali prachy na zamestnancov - lenže tie teraz nemá nikto). Z tohto hľadiska by im priemyselný park skôr vyhovoval, viac partnerov, väčší biznis. Lenže REÁLNY priemyselný park, nie tento tunel na mestské a európske prachy.
Juraj Smatana
Juraj Smatana píše:
Sobota 24.10.2009 16:11
Celkom dobrá debata. Ako rád by som si ju vypočul na mestskom zastupiteľstve, v lokálnej televízii alebo na stránkach mestských novín.
Anonym píše:
Neděle 25.10.2009 11:34
Belásová mala na včera večer na TV Hant_Podvažie reláciu zaujímavé take veci o úrade porozprávala nečakala som pochvalu na Adameho a kol ale toto??. Ten vedúci odboru čo si to mal dovoliť dať niečo zosobniť asi dotorke Gregušovej mal byť kto? a začo?
Anonym píše:
Pondělí 26.10.2009 15:13
Dvaja primátovi obľúbenci Lichvár a Adam ale aj vam sa to už kráti nezabúdame.
Anonym píše:
Pondělí 26.10.2009 17:28
Dobrý zdroj:záhadou mi je,že bývalé politické veličiny sa dostávajú na pôvodné výslnie blahobytu. Viď víťaz tendra na výstavbu parkoviska za 14 mil. Sk na Rozkvete je firma PSS. A ja že prečo sa Hastík kamaráti s Mitošinkom,zapredal by aj svoju mater. Alebo je to tendencia ako to tu bolo písané,Havranov cieľ cez Nováka rozložiť akékoľvek štruktúry prepojené na SMER a dopomôcť návratu veľlkého Napoleona Lackoviča.
 Dobré ráno pán primátor Adame,preto som Vás nevolil!!!
Anonym píše:
Pondělí 26.10.2009 17:41
Viacero ľudí tento koktavý slizký zbabelec(rozumej Adame) sklamal. Ostáva len dúfať, že ako rýchlo jeho politická kariéra začala tak rýchlo sa aj skončí a s poriadnym kopancom do jeho zákerného zadku. Čo po sbe zanechal? Totálne rozloženú a okydávanú okresnú organizáciu, totálne skorumpovaný mestský úrad plný neschpných ľudí a vyčistené miesto v nadchádzajúcich voľbách pre najväčšieho zlodeja PB všetkých čias zvaného Laco. Ďakujeme pán primátor
Anonym píše:
Pondělí 26.10.2009 18:38
Krásna partička - Mitošinka, Jágrik, Jurčíková, Cingel. A chcel by som vidieť tie akcie na doručiteľa. Tak už chápem celú túto iniciatívu aj s ich asociáciou. Pekná partia. Lackovič už nie je HZDS ale Nová Demokracia. Mitošinka a spol už nie sú Lackovičovi prisluhovači, ale Asociácia zamestnávateľov. To už si fakt myslia, že sú Tí ľudia v Bystrici úplne sprostí???!!!
Tito debili, čo sú tam teraz mali plnu hubu toho, ako tato bývalá partia ukradla mestu 60 milionov korún na rekonštrukcii plavárne, nehorázne miliony na bytovkách na Moyzeske - inak tieto dve stavby majú spoločného menovateľa - obrovskú nekvalitu prevedenia.
No a títo babráci majú ísť robiť parkovisko na rozkvete? Ešteže tam nebývam!!!
Anonym píše:
Pondělí 26.10.2009 18:52
kto zastrešuje asociáciu zamestnávateľov ne meste?Predsa Novák.Takže trojholmík Havran alias Novák - Asociácia - Nová Demokracia funguje fantasticky.A v strede toho sídli promátor ako Božie oko.
Vy kravské lajná zlodejské!
Anonym píše:
Pondělí 26.10.2009 18:59
Stačí keď každý kto si tieto zlodejiny uvedomuje pôjde k voľbám a bude voliť nových ľudí, a nie tieto ksichty ktoré už za svojho života prešli všetkými stranami ktoré boli pri koryte.
Anonym píše:
Pondělí 26.10.2009 19:01
veď je to tam samý ponovembrový zbohatlík a privatizér a tunelár

http://www.cudzieslova.sk/hladanie/plutokracia
Anonym píše:
Pondělí 26.10.2009 19:02
alebo KLEPTOKRACIA
Anonym píše:
Pondělí 26.10.2009 18:31
Ta PSS s ktorou sa mesto sudi kvoli plavarni?
Anonym píše:
Pondělí 26.10.2009 18:40
veru je:
http://povazska-bystrica.ot[…]ojni-s-nefunkcnou-plavarnou

Asi na základe dobrých skúseností s kvalitou stavebných prác... nepochybne v objektívnej súťaži...
Anonym píše:
Pondělí 26.10.2009 21:26
firemný slogan: čo chytím to do..bem a oje..m!
(bytovka na Mojzesovej, plaváreň....)

Lacooo,poďmeeeeeee,hejahejaheeeeeeeeeeeeeejaaaaaaaaaaaaa!
Anonym píše:
Středa 28.10.2009 12:32
Čo nariekate. Všetko je v absolútnom "poriadku".Novák zariadil, že tunelpartia okolo Lackoviča sa opäť dostáva na výslnie. Čo tam po stovkách miliónov na ktorých nás okradli za POv byt, plaváreň, bytovky......Čo je ale ďaleko horšie skôrna povracanie je že Adame, Haviar Kubovič a ich prisluhovači na úrade sa tomu nie ticho prizerajú, ba čo viac oni ochotne spolupracujú. Takto toto sme volili!!!! Hnoj a smrad a súdruh Adame, s tou reláciou, čo som videl včera na z našich daní zaplatenej TV Podlážie nás neoklamete. Tiahnite už radšej do riti.
Anonym píše:
Pátek 23.10.2009 22:12
Havranov cieľ je zaviesť demagógiu a úplny rozvrat fungovania v meste, rozbiť finančné toky, ktoré by mohli pomôcť budúcemu kandidátovi na primátora,znepriechodniť akékoľvek racionálne kroky na fungujúci chod samosprávy.Na to mu veľmi dobre slúži Novák, ktorý často,hlavne v nedeľu chodieva k Havranovi na pokyny.Pokorne a bezhlavo ich plní, primát mesta je tak naivno sprostý,že uverí všetkému no nie každému (len Havran a Novák).Potom sa asociácia zamestnávateľov (skôr iba Stacho a Havran,ostatní majú kvôli ekonimickej kríze iné problémy)medlia ruky,ako to zruinovali,zastavili,zničili a im sa za rok otvoriá dvere znova k nejakému nastrčenému primátorovi.Opäť získajú pre seba lukratívne výhody(súperenie dvoch sopliakov,kto má krajší angličák) a ostanú len plné huby žvástov o tom,ako chcú pomôcť mestu
Anonym píše:
Sobota 24.10.2009 11:24
Kontrolná otázka: dovedie mesto ku krachu skôr to, keď sa zadlží kvôli braniu eurofondov na priemyselný park, alebo to, keď bude šetriť?

Projekt ktorý presadzovali Matušík a Keruľ je dobrý pre majiteľov pozemkov, ktorí by sa ich veľmi výhodne zbavili, ale nie pre mesto.

Ty by si si teraz zobral úver na postavenie fabrických hál v Považských strojárňach? Keď každá firma prepúšťa stovky zamestnancov a haly zívajú prázdnotou?
Anonym píše:
Sobota 24.10.2009 12:33
Veľmi dobrý príspevok. Je potešením, že túto stránku čítajú a dokonca aj prispievajú ľudia, ktorí to vidia naozaj reálne a pochopili, že mestký úrad s úradníkmi a zlodejmi, poslanci a nádejní politici sú len šachové figúrky v rukách týchto miliardárov, ktorí neváhajú použiť na presadenie svojich cieľov-či skôr hrátok akékoľvek spôsoby. Možno napíše niekto viac.
Anonym píše:
Sobota 24.10.2009 12:56
šachovou figúrkou je len ten, kto sa ňou chce stať, alebo nevie inak.

Kto si dokáže zabezpečiť prístup do médií alebo voličskú základňu alebo svoje verejné aktivity aj bez príspevkov od Top Six, ten je na nich nezávislý.
Anonym píše:
Neděle 25.10.2009 10:41
si ma celkom pobavil. Vidieť,že nemáš o "schopnostiach" týchto pánov ani len tušenia. Do šachovej partie si zásadne vyberajú figúrky oni a nie naopak. A boh opatruj figúrku, ktorá sa vyberie iným smerom, zopár takých "štastlivcov" to skúsilo A DOPADLO a DO TLA. A k tej poslednej vete Kto si dokáže zabezpečiť. Napíš mi Kto si dokáže zabezpečiť,keď každé medium či TV, alebo printové je niekomu z tejto partičky priamo naklonené ak nie priamo živené. A ešte jeden dovetok. Nepoznám v PB ani širokom okolí jediného, kto by si verejne voči týmto hráčom dovolil čo i len mäkké F povedať. Ako príklad všetkým slúži "nezávislý" ŠAŠO ADAME.
Anonym píše:
Neděle 25.10.2009 11:54
Nepreháňaj. Nie všetci majú chvost medzi nohami.
Pozri napríklad toto:
http://priroda.ekoforum.sk/[…]/ks_obora_podnet-inspekcia_2009-02-02.pdf

Vieš komu patrí firma Biely potok?
Anonym píše:
Neděle 25.10.2009 11:55
Anonym píše:
Neděle 25.10.2009 13:16
preháňa nepreháňa nemýl si oboru s mestkým úradom pravdu máš v tom, že aj tam aj tu treba vládnuť sviniam tam divým a tu..............
Anonym píše:
Neděle 25.10.2009 17:28
Orsr.sk : Biely potok
predstavenstvo:
Ing. Ľubomír Harvánek - predseda predstavenstva
Šoltésovej 1657/159
Považská Bystrica 017 01
Ing. František Blaško - člen predstavenstva
Prečín 162
018 15
Základné imanie: 1 404 028 EUR Rozsah splatenia: 1 404 028 EUR (od: 04.07.2009)
Pánko navrchu si môže kúpiť všetkých poslancov,všetkých kandidátov na primátora aj celú Bystricu. AMEN.
Anonym píše:
Neděle 25.10.2009 17:31
kúpiť je možné len to, čo je na predaj.
Anonym píše:
Neděle 25.10.2009 18:20
súhlas.
Anonym píše:
Pondělí 26.10.2009 09:01
Naše zastupiteľstvo a primátor sú nie len na predaj. Oni sú ešte aj v zľave a predbiehajú sa jeden pred druhým, kto môže aspoň niečo za nejakú tú korunku navyše urobiť. Ja by som odhadoval jedno hlasovanie na menej ako na povolenku streliť výstavného jeleňa v tej jeho obore.
Anonym píše:
Pondělí 26.10.2009 18:37
Naše zastupiteľstvo, minulé aj súčasné, aj s primátorom, sú v tomto ponímaní obnosené handry v zatuchnutom second hande.

« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359