Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto

Mesto

Autor: Mesto Poslední změna: Pondělí 04.03.2013 16:26
 Nadpis   Autor   Typ   Čas změny 
Soubor Octet Stream K bodu č. 4 - Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, Územný plán č. 3/2013 - Sekcia 4 - pôvodná Mesto Soubor Sobota 22.06.2013 12:59
Soubor C source code header K bodu č. 4 - Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia, Územný plán č. 3/2013 - Návrh Mesto Soubor Sobota 22.06.2013 12:59
Soubor C source code header K bodu č. 4 - Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia, Územný plán č. 3/2013 - Sekcia 1 - návrh Mesto Soubor Sobota 22.06.2013 12:59
Soubor Octet Stream K bodu č. 4 - Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia, Územný plán č. 3/2013 - Sekcia 1 - pôvodná Mesto Soubor Sobota 22.06.2013 12:59
Soubor C source code header K bodu č. 4 - Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia, Územný plán č. 3/2013 - Sekcia 2 - návrh Mesto Soubor Sobota 22.06.2013 12:59
Soubor Octet Stream K bodu č. 4 - Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia, Územný plán č. 3/2013 - Sekcia 2 - pôvodná Mesto Soubor Sobota 22.06.2013 12:59
Soubor C source code header K bodu č. 4 - Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia, Územný plán č. 3/2013 - Sekcia 3 - návrh Mesto Soubor Sobota 22.06.2013 12:59
Soubor Octet Stream K bodu č. 4 - Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia, Územný plán č. 3/2013 - Sekcia 3 - pôvodná Mesto Soubor Sobota 22.06.2013 12:59
Soubor C source code header K bodu č. 4 - Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia, Územný plán č. 3/2013 - Sekcia 4 - návrh Mesto Soubor Sobota 22.06.2013 12:59
Soubor Octet Stream K bodu č. 4 - Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia, Územný plán č. 3/2013 - Sekcia 4 - pôvodná Mesto Soubor Sobota 22.06.2013 12:59
Soubor C source code header K bodu č. 4 - Verejnoprospešné stavby a následné ÚPN-Z, Územný plán č. 3/2013 - Návrh Mesto Soubor Sobota 22.06.2013 12:59
Soubor C source code header K bodu č. 4 - Verejnoprospešné stavby a následné ÚPN-Z, Územný plán č. 3/2013 - Sekcia 1 - návrh Mesto Soubor Sobota 22.06.2013 12:59
Soubor Octet Stream K bodu č. 4 - Verejnoprospešné stavby a následné ÚPN-Z, Územný plán č. 3/2013 - Sekcia 1 - pôvodná Mesto Soubor Sobota 22.06.2013 12:59
Soubor Octet Stream K bodu č. 4 - Verejnoprospešné stavby a následné ÚPN-Z, Územný plán č. 3/2013 - Sekcia 2 - pôvodná Mesto Soubor Sobota 22.06.2013 12:59
Soubor C source code header K bodu č. 4 - Verejnoprospešné stavby a následné ÚPN-Z, Územný plán č. 3/2013 - Sekcia 2 - návrh Mesto Soubor Sobota 22.06.2013 12:59
Soubor application/x-ica K bodu č. 8 - Hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta Považská Bystrica Mesto Soubor Sobota 22.06.2013 12:59
Soubor K bodu č. 9 - Informatívna správa o hospodárení spoločnosti Mestské lesy Považská Bystrica s.r.o. za rok 2012 Mesto Soubor Sobota 22.06.2013 12:54
Soubor Informatívna správa o výsledku vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže OVS - 1/2013 "Obchodné centrum" Mesto Soubor Sobota 22.06.2013 12:54
Soubor K bodu č. 2 - Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva 27.06.2013 Mesto Soubor Sobota 22.06.2013 12:54
Soubor K bodu č. 5 - Návrh plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v PB na II. polrok 2013 - 27.06.2013 Mesto Soubor Sobota 22.06.2013 12:54
Soubor K bodu č. 6 - Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta PB na II. polrok 2013 - 27.06.2013 Mesto Soubor Sobota 22.06.2013 12:54
Soubor audio/x-realaudio K bodu č. 7 - Správa o činnosti hlavného kontrolóra Mesto Soubor Sobota 14.09.2013 14:51
Soubor K bodu č. 4 - Návrh VZN Mesta Považská Bystrica, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu Mesta PB č. 3/2012 - 27.06.2013 Mesto Soubor Sobota 14.09.2013 14:51
Soubor Kúpna zmluva, dohoda o zriadení predkupného práva a dohoda o zriadení vecného bremena - 27.06.2013 Mesto Soubor Sobota 14.09.2013 14:51
Soubor Podmienky obchodnej verejnej súťaže - Obchodné centrum - 27.06.2013 Mesto Soubor Sobota 14.09.2013 14:51
Soubor Rozbor hospodárenia a vyhodnotenia kultúrnych činností PX CENTRA PB k 31.12.2012 - 27.06.2013 Mesto Soubor Sobota 14.09.2013 14:51
Soubor Správa nezávislého audítora - Správa k účtovnej závierke k 31.12.2012 - 27.06.2013 Mesto Soubor Sobota 14.09.2013 14:51
Soubor Správa o stave majetku PX CENTRUM k 31.12.2012 - 27.06.2013 Mesto Soubor Sobota 14.09.2013 14:51
Soubor Vyhodnotenie činnosti PX CENTRA k 31.12.2012 - tabuľka - 27.06.2013 Mesto Soubor Sobota 14.09.2013 14:51
Soubor K bodu č. 9 - Informatívna správa o hospodárení spoločnosti Mestské lesy Považská Bystrica s.r.o. za rok 2012 - uznesenie Mesto Soubor Sobota 14.09.2013 14:51
Soubor K bodu č. 3 - Záverečný účet Mesta Považská Bystrica za rok 2012 - uznesenie - 27.06.2013 Mesto Soubor Sobota 14.09.2013 14:51
Soubor Vyhodnotenie činnosti PX CENTRA k 31.12.2012 - 27.06.2013 Mesto Soubor Sobota 14.09.2013 14:51
Soubor K bodu č. 4 - Návrh VZN Mesta Považská Bystrica, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu Mesta PB č. 3/2012 - uznesenie Mesto Soubor Sobota 14.09.2013 14:51
Soubor K bodu č. 4 - Zmeny a doplnky Územného plánu Mesta Považská Bystrica č. 3/2012 - Schéma lokalizácie zmien - 27.06.2013 Mesto Soubor Sobota 14.09.2013 14:51
Soubor K bodu č. 3 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2012 - 27-06-2013 Mesto Soubor Sobota 14.09.2013 14:51
Soubor K bodu č. 3 - Záverečný účet Mesta Považská Bystrica za rok 2012 - 27.06.2013 Mesto Soubor Sobota 14.09.2013 14:51
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta konaného dňa 18.06.2013 Mesto Novinka Středa 26.06.2013 19:41
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre mládež a šport konaného dňa 18.06.2013 Mesto Novinka Středa 26.06.2013 19:39
Obrázek Faktúra za distribúciu prezentačného materiálu Mesta PB 2012 Mesto Obrázek Čtvrtek 27.06.2013 23:30
Obrázek Faktúra za realizáciu tlače prezentačného materiálu Mesta PB 2012 Mesto Obrázek Čtvrtek 27.06.2013 23:30
Obrázek List z MsÚ Združeniu podnikateľov PB - prezentačný materiál 2012 Mesto Obrázek Čtvrtek 27.06.2013 23:30
Obrázek Objednávka a doklad o zaplatení distribúcie prezentačného materiálu Mesta PB 2012 Mesto Obrázek Čtvrtek 27.06.2013 23:30
Obrázek Objednávka Mesta PB na realizáciu tlače prezentačného materiálu 2012 Mesto Obrázek Čtvrtek 27.06.2013 23:30
Obrázek Objednávka na distribúciu prezentačného materiálu Mesta PB 2012 Mesto Obrázek Čtvrtek 27.06.2013 23:30
Koľko stála výroba a distribúcia prezentačnej publikácie, ktorú vydalo Mesto Považská Bystrica za rok 2012? Mesto Novinka Čtvrtek 27.06.2013 23:33
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre kultúru a vzdelávanie konaného dňa 19.06.2013 Mesto Novinka Sobota 29.06.2013 11:45
Obrázek JPEG image Hodové slávnosti Horný Moštenec Mesto Obrázek Úterý 09.07.2013 22:15
Hodové slávnosti Horný Moštenec 07.07.2013 Mesto Událost Úterý 09.07.2013 22:15
Soubor Otvorená infožiadosť: doc. JUDr. Ľubomírovi Fogašovi PhD. bolo vyplatených 13 261 € za právne služby súvisiace s dodatkom k zmluve s MDS a.s. (sken dokumentu) Mesto Soubor Pátek 12.07.2013 14:05
Otvorená infožiadosť: doc. JUDr. Ľubomírovi Fogašovi PhD. bolo vyplatených 13 261 € za právne služby súvisiace s dodatkom k zmluve s MDS a.s. Mesto Novinka Pátek 12.07.2013 14:05
Soubor Otvorená infožiadosť: Prebehlo výberové konanie alebo verejná súťaž na vypracovanie dodatku k zmluve s MDS a.s.? (sken dokumentu) Mesto Soubor Pátek 12.07.2013 14:05
Otvorená infožiadosť: Prebehlo výberové konanie alebo verejná súťaž na vypracovanie dodatku k zmluve s MDS a.s.? Mesto Novinka Pátek 12.07.2013 14:14
Zasadnutie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta 22.07.2013 Mesto Událost Pátek 19.07.2013 18:20
Soubor application/x-ica K bodu č. 3 - Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica Mesto Soubor Sobota 14.09.2013 14:51
Soubor K bodu č. 2 - Návrh na zmenu uznesenia MR č. 34/2013 v bode B-6 zo dňa 18.4.2013 Mesto Soubor Sobota 14.09.2013 14:51
Zasadnutie Mestskej rady v Považskej Bystrici 25.07.2013 Mesto Událost Pátek 19.07.2013 18:21
Soubor application/x-ica K bodu č. 2 - Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica Mesto Soubor Sobota 14.09.2013 14:51
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici 25.07.2013 Mesto Událost Pátek 19.07.2013 18:21
Soubor Otvorená infožiadosť - Odpoveď: Pri vypracovaní dodatku k zmluve s MDS a.s. mesto Považská Bystrica nerokovalo s inými advokátmi, právnymi kanceláriami a nebola vyhlásená verejná obchodná súťaž, výberové konanie alebo elektronická aukcia (sken dokumentu) Mesto Soubor Sobota 14.09.2013 14:51
Otvorená infožiadosť - Odpoveď: Pri vypracovaní dodatku k zmluve s MDS a.s. mesto Považská Bystrica nerokovalo s inými advokátmi, právnymi kanceláriami a nebola vyhlásená verejná obchodná súťaž, výberové konanie alebo elektronická aukcia Mesto Novinka Pátek 26.07.2013 12:01
Obrázek Octet Stream Zmluva o poskytovaní právnych služieb medzi Mestom PB a doc. JUDr. Ľubomírom Fogašom, CSc. (1.strana) Mesto Obrázek Sobota 14.09.2013 14:51
Obrázek Octet Stream Zmluva o poskytovaní právnych služieb medzi Mestom PB a doc. JUDr. Ľubomírom Fogašom, CSc. (2.strana) Mesto Obrázek Sobota 14.09.2013 14:51
Obrázek Octet Stream Zmluva o poskytovaní právnych služieb medzi Mestom PB a doc. JUDr. Ľubomírom Fogašom, CSc. (3.strana) Mesto Obrázek Sobota 14.09.2013 14:51
Obrázek Octet Stream Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní právnych služieb medzi Mestom PB a doc. JUDr. Ľubomírom Fogašom, CSc. (1.strana) Mesto Obrázek Sobota 14.09.2013 14:51
Obrázek Octet Stream Zmluva o poskytovaní právnych služieb medzi Mestom PB a doc. JUDr. Ľubomírom Fogašom, CSc. (4.strana) Mesto Obrázek Sobota 14.09.2013 14:51
Obrázek Octet Stream Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní právnych služieb medzi Mestom PB a doc. JUDr. Ľubomírom Fogašom, CSc. (2.strana) Mesto Obrázek Sobota 14.09.2013 14:51
Obrázek Octet Stream Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní právnych služieb medzi Mestom PB a doc. JUDr. Ľubomírom Fogašom, CSc. (1.strana) Mesto Obrázek Sobota 14.09.2013 14:51
Obrázek Octet Stream Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní právnych služieb medzi Mestom PB a doc. JUDr. Ľubomírom Fogašom, CSc. (2.strana) Mesto Obrázek Sobota 14.09.2013 14:51
Obrázek Faktúra za právne služby - doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc. (vystavená dňa 06.06.2012) Mesto Obrázek Sobota 14.09.2013 14:51
Obrázek Pracovný výkaz k faktúre za právne služby - doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc. (vystavenej dňa 06.06.2012) Mesto Obrázek Sobota 14.09.2013 14:51
Obrázek Faktúra za právne služby - doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc. (vystavená dňa 19.12.2012) Mesto Obrázek Sobota 14.09.2013 14:51
Obrázek Pracovný výkaz k faktúre za právne služby - doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc. (vystavenej dňa 19.12.2012) Mesto Obrázek Sobota 14.09.2013 14:51
Otvorená infožiadosť - Odpoveď: Sprístupenie zmluvy vrátane všetkých dodatkov a faktúr o právnom zastúpení doc. JUDr. Ľubomíra Fogaša, CSc. Mesto Novinka Pondělí 29.07.2013 13:04
POVAZSKA.SME.SK| Za právne služby dali podľa poslanca nehoráznu sumu Mesto Novinka Pátek 26.07.2013 16:44
Pluska | Primátor Považskej Bystrice dal štedro zarobiť Fogašovi: Tisíce za tri strany textu? Mesto Novinka Pondělí 29.07.2013 15:16
POVAZSKA.SME.SK | Mesto získalo podiel za euro Mesto Novinka Pondělí 29.07.2013 15:15
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta konaného dňa 25.07.2013 Mesto Novinka Pondělí 05.08.2013 18:03
Zasadnutie Komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo 03.09.2013 Mesto Událost Neděle 01.09.2013 14:03
POVAZSKA.SME.SK | Vypísali novú súťaž na predaj pozemku pri Maníne Mesto Novinka Pondělí 19.08.2013 16:33
POVAZSKA.SME.SK| Situácia s parkovaním je na Rozkvete kritická Mesto Novinka Pondělí 19.08.2013 16:34
Pluska | Desaťtisíce eur pre Fogaša. Nedôveruje primátor Považskej Bystrice mestským právničkám? Mesto Novinka Pondělí 19.08.2013 16:36
Obrázek Dom pred zbúraním Mesto Obrázek Středa 21.08.2013 12:17
Obrázek Dom po zbúraní Mesto Obrázek Středa 21.08.2013 12:17
HLAVNE SPRAVY | P. BYSTRICA: Majiteľ zbúral svoj dom bez povolenia, hrozí mu pokuta 830 eur Mesto Novinka Středa 21.08.2013 12:17
POVAZSKA.SME.SK | Za pravicu bude v Trenčíne kandidovať zápasník Lohyňa Mesto Novinka Neděle 03.11.2013 18:04
Obrázek Troff document Považsko Bystrické pitie čaju - plagát Mesto Obrázek Středa 21.08.2013 16:08
Považsko - Bystrické pitie čaju Mesto Událost Úterý 12.08.2014 22:00
Obrázek Troff document Pamätník venovaný umeleckej rodine Kronerovcov - plagát Mesto Obrázek Středa 21.08.2013 16:08
Odhalenie pamätníka venovaného umeleckej rodine Kronerovcov, Dobré kronerovské trhy na Lánoch Mesto Událost Čtvrtek 05.09.2013 11:17
POVAZSKA.SME.SK | Zápasník Lohyňa pomáha pravici: Nejdem bojovať proti niekomu Mesto Novinka Neděle 03.11.2013 18:06
POVAZSKA.SME.SK | Hovorili o nízkej cene, zákonnosti i podmienke užívania Mesto Novinka Pátek 23.08.2013 09:56
POVAZSKA.SME.SK | V júli zasadali opäť, riešili aj úpravu vecného bremena Mesto Novinka Pátek 23.08.2013 09:56
Zasadnutie Mestskej rady v Považskej Bystrici 04.09.2013 Mesto Událost Úterý 03.09.2013 11:05
Zasadnutie Mestskej rady v Považskej Bystrici 24.10.2013 Mesto Událost Sobota 24.08.2013 15:46
Zasadnutie Mestskej rady v Považskej Bystrici 05.12.2013 Mesto Událost Neděle 01.12.2013 21:24
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici 23. septembra 2013 Mesto Událost Pátek 20.09.2013 15:25
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici 31.10.2013 Mesto Událost Sobota 24.08.2013 15:46
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici 12.12.2013 Mesto Událost Středa 11.12.2013 09:01
POVAZSKA.SME.SK | Pre pamätník Kronerovcom osadili dnes kameň Mesto Novinka Sobota 24.08.2013 15:46
SME.SK | Bilbordy pred župnou kampaňou zákon neporušujú Mesto Novinka Úterý 27.08.2013 09:40

« září 2021 »
září
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359