Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zasadnutie Mestskej rady v Považskej Bystrici 06.12.2012 + ZMENA MATERIÁLU

Zasadnutie Mestskej rady v Považskej Bystrici 06.12.2012 + ZMENA MATERIÁLU

Autor: Mesto Poslední změna: Středa 05.12.2012 20:59
Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva - Informácia o vydaní Organizačného poriadku Mestského úradu - Informácia o rozpočtovom hospodárení - Návrh VZN mesta Považská Bystrica o miestnych daniach - Návrh VZN mesta Považská Bystrica o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady..
Čas 06.12.2012
od 11:00 do 18:00
Místo Zasadačka MsZ Považská Bystrica
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

P R I M Á T O R
M E S T A
POVAŽSKÁ BYSTRICA

Považská Bystrica 30. 11. 2012

P O Z V Á N K A

V zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestskej rady v Považskej Bystrici, ktoré sa bude konať

6. decembra 2012 (t. j. štvrtok) o 11,00 hod.

v zasadačke mestskej rady.

P r o g r a m:

1. Otvorenie

2. Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva

Predkladá: Ing. Marián Sičák, hlavný kontrolór mesta

3. Informácia o vydaní Organizačného poriadku Mestského úradu Považská Bystrica 

Predkladá: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primátor mesta

4. Informácia o rozpočtovom hospodárení Mesta Považská Bystrica za 1. - 10. mesiac 2012 a návrh   zmeny rozpočtu Mesta Považská Bystrica na rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 35/2012

Predkladá: Ing. Anton Martaus, vedúci odboru ekonomického

5. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky mesta voči spoločnosti COLMET Slovakia, a.s., Robotnícka 2142/78, 017 01 Považská Bystrica, IČO:36 297 267

Predkladá: Ing. Anton Martaus, vedúci odboru ekonomického

6. Návrh VZN mesta Považská Bystrica o miestnych daniach

Predkladá: Ing. Anton Martaus, vedúci odboru ekonomického

7. Návrh VZN mesta Považská Bystrica o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

Predkladá: Ing. Anton Martaus, vedúci odboru ekonomického

8. Návrh Doplnku č. 3 k VZN, ktorým sa určuje výška dotácie na žiaka základných umeleckých škôl a dieťa materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Považská Bystrica

Predkladá: Mgr. Jozef Bielik, vedúci odboru sociálnych vecí, školstva a kultúry

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Považská Bystrica, ktorým sa určuje výška príspevkov v školách a školských zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Považská Bystrica

Predkladá: Mgr. Jozef Bielik, vedúci odboru sociálnych vecí, školstva a kultúry

10.Návrh Doplnku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Považská Bystrica o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a určenie úhrad za ich poskytnutie

Predkladá: Mgr. Jozef Bielik, vedúci odboru sociálnych vecí, školstva a kultúry

11.Návrh plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici na I. polrok 2013

Predkladá: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primátor mesta

12.Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Považská Bystrica na I. polrok 2013

Predkladá: Ing. Marián Sičák, hlavný kontrolór mesta

13.Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica

Predkladá: JUDr. Michal Hamar, vedúci odboru kancelárie primátora

14.Diskusia

15.Záver

 

doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
primátor mesta

 

Materiály k zasadnutiu Mestskej rady v Považskej Bystrici konanej dňa 06.12.2012:

http://povazska-bystrica.otvorene.sk/Members/mesto/zasadnutie-mestskej-rady-v-povazskej-bystrici-06-12-2012-materialy/view

 

 

ZMENA MATERIÁLU k bodu č. 4

Sprievodný text e-mailu k zmene materiálu k bodu č. 4 zo dňa 04.12.2012.

 

Vážená pani poslankyňa / Vážený pán poslanec,
 
vzhľadom na neustále sa meniace informácie k návrhu rozpočtu na roky 2013 - 2015 (či už zo strany ZMOS-u alebo zo strany vlády SR), ktoré sa týkajú aj východiska, t.j. rozpočtu na rok 2012, bolo potrebné už v zverejnenom materiáli "Informácia o rozpočtovom hospodárení Mesta Považská Bystrica za 1. - 10. mesiac 2012 a návrh zmeny rozpočtu Mesta Považská Bystrica na rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 35/2012" urobiť niektoré zmeny, najmä čo sa týka finančných vzťahov štát - mesto. Z uvedeného dôvodu si Vám dovoľujeme v prílohe zaslať predmetný materiál v upravenej podobe. Tento bol dnešným dňom zároveň zverejnený aj na webovej stránke mesta.
S pozdravom
                                                         Mgr. Daniela Bubáková
 
 
Zmenené materiály bod č. 4 k zasadnutiu Mestskej rady v Považskej Bystrici konanej dňa 06.12.2012:

http://povazska-bystrica.otvorene.sk/Members/mesto/zasadnutie-mestskej-rady-v-povazskej-bystrici-06-12-2012-dovodova-sprava-msz-13-12-2012-zmenene/view

http://povazska-bystrica.otvorene.sk/Members/mesto/zasadnutie-mestskej-rady-v-povazskej-bystrici-06-12-2012-evidencia-ro-msz-13-12-2012-zmenene/view

http://povazska-bystrica.otvorene.sk/Members/mesto/zasadnutie-mestskej-rady-v-povazskej-bystrici-06-12-2012-prijmy-ro-c-35-zmenene/view

http://povazska-bystrica.otvorene.sk/Members/mesto/zasadnutie-mestskej-rady-v-povazskej-bystrici-06-12-2012-rozpocet-2012-plnenie-1-10-a-ro-c-35-zmenene/view

http://povazska-bystrica.otvorene.sk/Members/mesto/zasadnutie-mestskej-rady-v-povazskej-bystrici-06-12-2012-rozpoctove-opatrenie-c-35-mz-zmenene/view

http://povazska-bystrica.otvorene.sk/Members/mesto/zasadnutie-mestskej-rady-v-povazskej-bystrici-06-12-2012-uznesenie-msz-13-12-2012-zmenene/view

http://povazska-bystrica.otvorene.sk/Members/mesto/zasadnutie-mestskej-rady-v-povazskej-bystrici-06-12-2012-vydavky-ro-c-35-msz-zmenene/view

« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359