Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici 28.02.2013

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici 28.02.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Pondělí 25.02.2013 14:12
Prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici v roku 2013 sa posúva o týždeň neskôr na 28.02.2013 (t.j. štvrtok). Dôvodom zmeny termínu zasadnutia je tá skutočnosť, že v súčasnom období nie sú ešte známe všetky údaje (najmä v oblasti financovania školstva), ktoré sú potrebné pre zostavenie programového rozpočtu Mesta Považská Bystrica.
Čas 28.02.2013
od 09:00 do 16:00
Místo Zasadačka mestského zastupiteľstva
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

PRIMÁTOR
MESTA
POVAŽSKÁ BYSTRICA

 

 

Považská Bystrica 22. 2. 2013

POZVANKA

V  zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici, ktoré sa bude konať

28. februára 2013 (t. j. štvrtok) o 9,00 hod.

v zasadačke mestského zastupiteľstva.

_________________________________________

Program:

1.    Otvorenie

2.    Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva
Predkladá: Ing. Marian Sičák, hlavný kontrolór mesta

3.    Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2012
Predkladá: Ing. Marian Sičák, hlavný kontrolór mesta

4.    Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012
Predkladá: Ing. Marian Sičák, hlavný kontrolór mesta

5.    Návrh programového rozpočtu Mesta Považská Bystrica na roky 2013 - 2015
Predkladá: Ing. Anton Martaus, vedúci odboru ekonomického

6.    Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone
vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území Mesta Považská
Bystrica č. RM 181/06 z 27. 6. 2006

Predkladá: Ing. Anton Martaus, vedúci ekonomického odboru

7.    Návrh VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území mesta Považská Bystrica

Predkladá: Ing. Anton Martaus, vedúci odboru ekonomického

8.    Návrh Doplnku č. 1 k VZN Mesta Považská Bystrica o podmienkach prideľovania
mestských nájomných bytov

Predkladá: Mgr. Jozef Bielik, vedúci odboru sociálnych vecí, školstva a kultúry

9.    Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica
Predkladá: JUDr. Michal Hamar vedúci odboru kancelárie primátora

10. Návrh na vyhlásenie zámeru udelenia verejných ocenení pre rok 2013
Predkladá: doc
. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primátor mesta

11. Správa o činnosti Mestskej polície v Považskej Bystrici za rok 2012
Predkladá: Mgr. Jozef Vaneček, náčelník mestskej polície

12. Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície v Považskej Bystrici
Predkladá: doc
. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primátor mesta

13. Interpelácie poslancov

14. Diskusia občanov

15. Záver

 

doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.

primátor mesta

 
 
 
 
Vážená pani poslankyňa / Vážený pán poslanec,
 
z poverenia p. primátora si Vám dovoľujem oznámiť, že februárové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici sa bude konať dňa 28. 2. 2013 (t. j. štvrtok). Dôvodom zmeny termínu zasadnutia (jeho posunutie na neskorší termín o 1 týždeň) je tá skutočnosť, že v súčasnom období nie sú ešte známe všetky údaje (najmä v oblasti financovania školstva), ktoré sú potrebné pre zostavenie programového rozpočtu Mesta Považská Bystrica.
Keďže návrh rozpočtu je nutné v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejniť na úradnej tabuli a spôsobom v meste obvyklým najmenej na 15 dní pred jeho schválením mestským zastupiteľstvom na vyjadrenie obyvateľom mesta a v súčasnosti nedisponujeme relevantnými údajmi pre jeho zostavenie, z uvedených dôvodov je potrebné zasadnutie MZ posunúť na neskorší termín. 

 

Ďakujem za pochopenie, s pozdravom
 

                                                            Mgr. Daniela Bubáková

 

 

 

(text e-mailu, rozoslaného poslaneckému zboru dňa 28.01.2013)

 

Materiály k zasadnutiu Mestského zastupiteľstva:

K bodu č. 2

Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva

K bodu č. 3

Správa o vybavovaní sťažsností a petícií za rok 20122012/view

K bodu č. 4

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012

K bodu č. 5

Materiál na MZ 28.02.2013

Návrh na uznesenie 28.02.2013

Plán 2013 PX Centrum

Programový rozpočet 2013 mesto

Rozpočet 2013-2015 mesto

Rozpočet 2013 PX Centrum

K bodu č. 6

Návrh dodatku č. 2 k Zmluve o spoluupráci pri zabezpečovaní dopravy..

K bodu č. 7

VZN o čase predaja

VZN otváracie hodiny - návrh

K bodu č. 8

Doplnok č. 1 k VZN o bytoch

Návrh na MZ + dôvodová správa - byty

Doplnené materiály dňa 25.02.2013 o 12.36 hod.

 

K bodu č. 9

Hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta po komisiách

Návrh podmienok OVS Obchodné centrum

Návrh zmluvy OVS Obchodné centrum

K bodu č. 10

Návrh na vyhlásenie zámeru udelenia verejných ocenení pre rok 2013

K bodu č. 11

Mestské zastupiteľstvo 19-7-07

Príloha k ročnej správe 1

Príloha k ročnej správe 2

Text

K bodu č. 12

Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície v Považskej Bystrici

 

Dňa 25.02.2013 o 12.36 hod. bol zaslaný poslaneckému zboru nasledovný e-mail:

Vážená pani poslankyňa / Vážený pán poslanec,
 
v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, si Vám v prílohe dovoľujeme zaslať vyhodnotenie pripomienok k návrhu Doplnku č. 1 k VZN Mesta Považská Bystrica o podmienkach prideľovania Mestských nájomných bytov, ktoré boli doručené na MsÚ v Považskej Bystrici v zákone stanovenom termíne. Navrhovateľ doplnku jednotlivé pripomienky zhodnotil a v prípade, že im vyhovel, tak ich zapracoval do predmetného Doplnku č. 1, ktorý Vám tiež zasielame v prílohe.
Dopracovaný Doplnok č. 1k VZN Mesta Považská Bystrica o podmienkach prideľovania Mestských nájomných bytov spolu s pripomienkami obdržíte v tlačenej podobe pri prezentácii, pred zasadnutím MZ.
 
Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste v prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa materiálov na rokovanie MZ, kontaktovali predkladateľa predmetného materiálu, ktorý Vám bude plne k dispozícii, prípadne priamo primátora mesta. O vyššie uvedené si Vás dovoľujeme požiadať z dôvodu, aby februárové zasadnutie MZ malo konštruktívny priebeh, pretože do programu rokovania je zaradených niekoľko dôležitých materiálov.
 
S pozdravom
                                                Mgr. Daniela Bubáková
 
Dodatočne zaslané materiály k bodu č. 8
 
Anonym píše:
Středa 30.01.2013 11:47
Chlapča Janasovie supermanovie sa to snaží odďalovať, ako sa len dá.
Anonym píše:
Pondělí 25.02.2013 20:08
Chlapča Janasovie čaká osud Mirečka Adamovie. Ktovie, či to vôbec tuší...

« září 2021 »
září
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359