Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici 27.06.2013

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici 27.06.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Středa 26.06.2013 09:49
Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva - Záverečný účet Mesta Považská Bystrica za rok 2012 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Považská Bystrica, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu Mesta Považská Bystrica č. 3/2012 - Návrh plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici na II. polrok 2013 - Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Považská Bystrica na II. polrok 2013 - Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta - Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica - Informatívna správa o hospodárení spoločnosti Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. za rok 2012
Čas 27.06.2013
od 09:00 do 15:00
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

P R I M Á T O R
M E S T A
POVAŽSKÁ BYSTRICA


Považská Bystrica 21. 6. 2013


P O Z V Á N K A


V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici, ktoré sa bude konať


27. júna 2013 (t. j. štvrtok) o 9,00 hod.


v zasadačke mestského zastupiteľstva.


P r o g r a m:

 1. Otvorenie
 2. Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva
  Predkladá: Ing. Marián Sičák, hlavný kontrolór mesta
 3. Záverečný účet Mesta Považská Bystrica za rok 2012
  Predkladá: Ing. Anton Martaus, vedúci odboru ekonomického
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Považská Bystrica, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu Mesta Považská Bystrica č. 3/2012
  Predkladá: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primátor mesta
  Ing. Viera Zboranová, vedúca odboru VaRM
  Ing. arch. Daniela Šešová, vedúca oddelenia ÚP
 5. Návrh plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici na II. polrok 2013
  Predkladá: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primátor mesta
 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Považská Bystrica na II. polrok 2013
  Predkladá: Ing. Marián Sičák, hlavný kontrolór mesta
 7. Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta
  Predkladá: Ing. Marián Sičák, hlavný kontrolór mesta
 8. Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica
  Predkladá: JUDr. Michal Hamar, vedúci odboru kancelárie primátora
 9. Informatívna správa o hospodárení spoločnosti Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. za rok 2012
  Predkladá: Peter Stoklasa, konateľ spoločnosti Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.
 10. Interpletácie poslancov
 11. Diskusia občanov
 12. Záver
   

doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
primátor mesta

 

Text e-mailu rozposlaný poslaneckému zboru:

 

Vážená pani poslankyňa / Vážený pán poslanec,

 

dovoľujem si Vám oznámiť, že dňa 27. júna 2013 o 9,00 hod. sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici. Materiál je umiestnený na webovej stránke mesta v záložke - OZNAMY. Následne Vám bude doručený aj v tlačenej podobe.

 

    V prípade akýchkoľvek nejasností, prípadne doplňujúcich otázok k materiálom na rokovanie MZ, kontaktujte prosím príslušných vedúcich zamestnancov Mestského úradu v Považskej Bystrici, ktorí Vám budú plne k dipozícii a poskytnú Vám požadované informácie.

 

S pozdravom

                                        Mgr. Daniela BubákováMateriály k zasadnutiu Mestského zastupiteľstva:

K bodu č. 2 - Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva

 

K bodu č. 3 - Záverečný účet Mesta Považská Bystrica za rok 2012

K bodu č. 3 - Záverečný účet Mesta Považská Bystrica za rok 2012 - uznesenie

K bodu č. 3 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2012

 

K bodu č. 4 - Návrh VZN Mesta Považská Bystrica, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu Mesta PB č. 3/2012

K bodu č. 4 - Návrh VZN Mesta Považská Bystrica, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu Mesta PB č. 3/2012 - uznesenie

K bodu č. 4 - Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Považská Bystrica č. 3/2013 - Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia - Návrh

K bodu č. 4 - Zmeny a doplnky Územného plánu Mesta Považská Bystrica č. 3/2012 - Schéma lokalizácie zmien

 

K bodu č. 4 - Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, Územný plán č. 3/2013 - Sekcia 1 - návrh

K bodu č. 4 - Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, Územný plán č. 3/2013 - Sekcia 1 - pôvodná

K bodu č. 4 - Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, Územný plán č. 3/2013 - Sekcia 2 - návrh

K bodu č. 4 - Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, Územný plán č. 3/2013 - Sekcia 2 - pôvodná

K bodu č. 4 - Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, Územný plán č. 3/2013 - Sekcia 3 - návrh

K bodu č. 4 - Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, Územný plán č. 3/2013 - Sekcia 3 - pôvodná

K bodu č. 4 - Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, Územný plán č. 3/2013 - Sekcia 4 - návrh

K bodu č. 4 - Priestorové usporiadanie a funčkné využívanie územia, Územný plán č. 3/2013 - Sekcia 4 - pôvodná

 

K bodu č. 4 - Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia, Územný pllán č. 3/2013 - Návrh

K bodu č. 4 - Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia, Územný plán č. 3/2013 - Sekcia 1 - návrh

K bodu č. 4 - Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia, Územný plán č. 3/2013 - Sekcia 1 - pôvodná

K bodu č. 4 - Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia, Územný plán č. 3/2013 - Sekcia 2 - návrh

K bodu č. 4 - Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia, Územný plán č. 3/2013 - Sekcia 2 - pôvodná

K bodu č. 4 - Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia, Územný plán č. 3/2013 - Sekcia 3 - návrh

K bodu č. 4 - Regulatívy a limity funkčného a prietorového využívania územia, Územný plán č. 3/2013 - Sekcia 3 - pôvodná

K bodu č. 4 - Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia, Územný plán č. 3/2013 - Sekcia 4 - návrh

K bodu č. 4 - Regulatívy a limity funčkného a priestorového využívania územia, Územný plán č. 3/2013 - Sekcia 4 - pôvodná

 

K bodu č. 4 - Verejnoprospešné stavby a následné ÚPN-Z, Územný plán č. 3/2013 - Návrh

K bodu č. 4 - Verejnoprospešné stavby a následné ÚPN-Z, Územný plán č. 3/2013 - Sekcia 1 - návrh

K bodu č. 4 - Verejnoprospešné stavby a následné ÚPN-Z, Územný plán č. 3/2013 - Sekcia 1 - pôvodná

K bodu č. 4 - Verejnoprospešné stavby a následné ÚPN-Z, Územný plán č. 3/2013 - Sekcia 2 - návrh

K bodu č. 4 - Verejnoprospešné stavby a následné ÚPN-Z, Územný plán č. 3/2013 - Sekcia 2 - pôvodná

 

K bodu č. 5 - Návrh plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v PB na II. polrok 2013

K bodu č. 6 - Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta PB na II. polrok 2013

K bodu č. 7 - Správa o činnosti hlavného kontrolóra

K bodu č. 8 - Hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta Považská Bystrica

K bodu č. 9 - Informatívna správa o hospodárení spoločnosti Mestské lesy Považská Bystrica s.r.o. za rok 2012

K bodu č. 9 - Informatívna správa o hospodárení spoločnosti Mestské lesy Považská Bystrica s.r.o. za rok 2012 - uznesenie

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže - Obchodné centrum

Informatívna správa o výsledku vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže OVS - 1/2013 "Obchodné centrum"

Kúpna zmluva, dohoda o zriadení predkupného práva a dohoda o zriadení vecného bremena

 

Rozbor hospodárenia a vyhodnotenia kultúrnych činností PX CENTRA PB k 31.12.2012

Vyhodnotenie činnosti PX CENTRA k 31.12.2012

Vyhodnotenie činnosti PX CENTRA k 31.12.2012 - tabuľka

Správa o stave majetku PX CENTRUM k 31.12.2012

 

Správa nezávislého audítora - Správa k účtovnej závierke k 31.12.2012

Anonym píše:
Sobota 22.06.2013 15:17
No, niektorí vyvolení si pripravili bohatú dovolenku. Pozrite si hlavne bod 8, predaje.
Anonym píše:
Sobota 22.06.2013 20:53
Zvláštne, že ten priteplený Hamár na niektorých požiadavkach úvádza sumu za m2 a pri niektorých nehnutelnostiach nie. Napríklad pri pozemkoch na Lánskej pre L. Bušffy, inak spoločníčkou vo viacerých firmách A. Haviara. Niektoré veci musia byť utajené. Pán Smatana, opžtajte sa, prečo nie je pri každom predloženom návrhu spracovaný posudok a určenie ceny?Takto predsa vy poslanci odsúhlasujete "bianco".

« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359