Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zasadnutie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta 19.09.2013

Zasadnutie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta 19.09.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Středa 18.09.2013 22:37
Hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta Považská Bystrica – Požiadavka č. 14
Čas 19.09.2013
od 15:00 do 18:00
Místo Zasadacia miestnosť č. 300
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

 

 

P O Z V Á N K A


Pozývam Vás na zasadnutie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta pri Mestskom zastupiteľstve v Považskej Bystrici, ktoré sa bude konať


v štvrtok 19. septembra 2013 o 15.00 h
v zasadačke mestského úradu č. d. 300


Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta Považská Bystrica – Požiadavka č. 14
3. Rôzne
4. Záver


Považská Bystrica 16. 09. 2013

 


Ing. Katarína Drevenáková, v. r.
predseda komisie

 


Za správnosť vyhotovenia: Ing. Tatiana Haviarová
tajomník komisie

futbalista ekonóm
futbalista ekonóm píše:
Středa 18.09.2013 22:38
Takže sa opakuje finančná komisia, ktorá naposledy neschválila výmenu tribún na štadióne za stavebný pozemok pre Raven.

Požiadavka č. 14: Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v katastrálnom území Považská Bystrica - prevod nehnuteľného majetku formou zámeny pozemku KN C parc. č. 3342/1 o výmere 7373 m2, trvalé trávne porasty, zapísaný na LV č. 4376, v k. ú. Považská Bystrica v celosti spolu s lesným porastom v prospech RAVEN, a. s. za stavby s príslušenstvom zapísané na LV č. 5332 v
k. ú. Považská Bystrica v prospech Mesta Považská Bystrica nasledovne:

Stavby:

Štadión bez súpisného čísla na parc. č. KN C 5478/2 o výmere 96182 m², zastavané plochy a nádvoria – zemný val v hodnote 66.490,36 € + objekty bývalých stožiarov osvetlenia 4x + hlásateľňa na tribúne + oceľová strecha tribúny, spolu v hodnote 101.861,27 €

Tribúna, prevádzková budova súp. číslo 2115 na parc. č. KN C 5478/104 o výmere 1706 m², zastavané plochy a nádvoria v hodnote 116.573,22 €

Ubytovňa a rehabilitačné stredisko súp. č. 219 na parc. č. KN C 5478/115 o výmere 1182 m², zastavané plochy a nádvoria v hodnote 224.510,70 €

Pokladňa súp. č. 220 na parc. č. KN C 5478/120 o výmere 28 m², zastavané plochy a nádvoria

Pokladňa súp. č. 221 na parc. č. KN C 5478/119 o výmere 27 m², zastavané plochy a nádvoria, pokladne spolu v hodnote 12. 629,22 €,

Garáž súp. č. 4300 na parc. č. KN C 5478/135 o výmere 18 m², zastavané plochy a nádvoria

Garáž súp. č. 4302 na parc. č. KN C 5478/137 o výmere 18 m², zastavané plochy a nádvoria, garáže spolu v hodnote 3.303,41 €

Objekt hlavnej brány súp. č. 2207 na parc. č. KN C 5478/209 o výmere 76 m², zastavané plochy a nádvoria

Objekt hlavnej brány súp. č. 2208 na parc. č. KN C 5478/210 o výmere 76 m², zastavané plochy a nádvoria, objekty spolu v hodnote 21.084,82 €

(pozemky sú evidované na LV č. 4376 – v prospech Mesto Považská Bystrica)

Príslušenstvo: studňa 1 a 2 spolu v hodnote 1331,59 €, oplotenia v hodnote 29.728,31 €, vonkajšie úpravy v hodnote 95.193,20 € vrátane spevnených plôch – vonkajšie schodiská a spevnenej plochy oválu, vodovodnej prípojky a rozvodov vody, kanalizačnej prípojky a rozvodov kanalizácie, káblových elektrických rozvodov.

Spoločnosť RAVEN a. s. je vlastníkom pozemku KN C parc. č. 3389/497, ktorý susedí s pozemkom KN C parc. č. 3342/1 vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica a je určený na IBV. Dôvodom odkúpenia je záujem spoločnosti RAVEN, a. s. vybudovať na uvedenom pozemku verejnú prístupovú cestu k plánovanej IBV. Spoločnosť RAVEN a. s. je vlastníkom objektov tvoriacich futbalový štadión, postavených na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Nakoľko mesto prevzalo FK Raven a bude zabezpečovať prevádzkovanie futbalovej činnosti, je potrebné mať zabezpečený vzťah ku športoviskám vrátane futbalového štadióna.

Navrhovaná cena: Cena zamieňaného pozemku vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica je 9,58 €/m2 t. j. 70 633,34 € za výmeru 7373 m² podľa znaleckého posudku č. 07/2012 vypracovaného TOP HOUSE, spol. s. r. o., Trenčín znalecká organizácia. Lesný porast nachádzajúci sa na pozemku KN C parc. č. 3342/1 má hodnotu 6 075,56 € podľa znaleckého posudku č. 8/2013 vypracovaného
Ing. Samuelom Devánom, znalcom v odbore lesníctvo, odvetvie hospodárska úprava lesov, pestovanie lesov, spracovanie dreva a odhad hodnoty lesov.

Cena zamieňaných stavieb s príslušenstvom vo vlastníctve Raven, a. s. je podľa znaleckého posudku č. 14/2011 vypracovaného znalcom Ing. Miroslavom Smatanom 673 000 €.

Účastníci sa dohodli, že pri uzatvorení zámennej zmluvy doplatí spoločnosť Raven a. s. Mestu Považská Bystrica finančné prostriedky vo výške 25.000 €.

 

Do diskusie k požiadavke č. 8 sa zapojil Ing. Keruľ, ktorý upozornil na skutočnosť, že napriek tomu, že sa zámena pozemku za budovy štadióna javí z pohľadu hodnôt stanovených znaleckými posudkami ako výhodná, treba brať do úvahy aj výdavky, ktoré mestu vzniknú v budúcnosti v súvislosti s prevádzkou štadióna a ktoré výrazne zaťažia rozpočet mesta v ďalších rokoch.

Podľa MUDr. Karasa neboli poslanci dostatočne informovaní o problémoch, ktoré vznikli v oblasti financovania futbalu v meste Považská Bystrica, ako ani o rokovaniach so spol. Raven a ich výsledkoch. Nepoznajú tiež ďalšie zámery mesta v oblasti financovania futbalu a športu ako celku, k predkladanému materiálu sa teda nemôžu zodpovedne vyjadriť. Napriek tomu, že požiadavku spol. Raven a.s. považuje za legitímnu a z pohľadu účtovnej hodnoty zamieňaných aktív za výhodnú, z vyššie spomenutých dôvodov ju nemôže podporiť. Podľa Ing. Kašjaka existuje v prípade tejto požiadavky veľa nejasností, odporúčal by preto prepracovať materiál tak, aby boli objasnené a až potom o ňom rokovať.

Viacerí členovia komisie vyjadrili presvedčenie, že by mesto malo vypracovať koncepciu rozvoja športu, ktorá by mala zahŕňať aj oblasť futbalu vrátane koncepcie ďalšieho využitia štadióna s vyčíslením očakávaných nákladov na jeho prevádzku.

Prítomní členovia následne hlasovali o predloženom návrhu uznesenia.

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 56/2013:

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.

 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 9

 Hlasovanie: za 1

                           proti 3

                           zdržal sa 5
Anonym píše:
Středa 18.09.2013 23:27
To je zaujímavé. Takže komisia sa bude opakovať dovtedy, až kým sa nedostane k žiadúcemu výsledku.

Ten "futbal za korunu" nás vyjde ešte draho...
pozemky
pozemky píše:
Čtvrtek 19.09.2013 15:13
Viete niekto, čo sú to za pozemky ktoré chce Raven na výmenu?
Anonym píše:
Neděle 22.09.2013 15:47
Stavebné parcely na Hlinách, zatiaľ je tam les. Celkom lukratívne, na nejakú vilovú štvrť, v lese s výhľadom na mesto.
Anonym píše:
Neděle 22.09.2013 18:47
a kto tam bude byvat? páni z mestskeho zastupitelstva? ci v PB je tolko milionarov?
marcel
marcel píše:
Neděle 22.09.2013 17:08
NO parada

« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359