Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre vzdelávanie, kultúru a školstvo konaného dňa 04.12.2013

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre vzdelávanie, kultúru a školstvo konaného dňa 04.12.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Sobota 22.02.2014 16:29
Kontrola plnenia uznesení komisie - Prejednanie materiálov na MZ -Komisia pre vzdelávanie, kultúru a školstvo Považská Bystrica

 

Zápisnica

zo zasadnutia Komisie pre vzdelávanie, kultúru a školstvo pri MsZ Považská Bystrica,

konaného dňa 04. 12. 2013 v priestoroch MsÚ Považská Bystrica

 

 

Dátum: 04. 12. 2013

Prítomní: prítomných 8 z 11 členov, 3 ospravedlnení, podľa prezenčnej listiny, ktorá je pripojená pri origináli zápisnice.

 

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení komisie
3. Prejednanie materiálov na MZ
4. Rôzne
5. Záver

 

K bodu 1        Úvod zasadnutia

Zasadnutie otvoril a viedol Ing František Martaus, PhD., predseda komisie pre vzdelávanie, kultúru a školstvo, (ďalej len predseda komisie). Privítal prítomných členov komisie a oboznámil ich s programom rokovania. S programom všetci prítomní členovia komisie jednohlasne súhlasili. Skonštatoval, že je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina členov a komisia je uznášaniaschopná.

 

K bodu 2        Kontrola plnenia uznesení                                                           

Predseda komisie skonštatoval, že z posledného zasadnutia komisie nevyplynuli žiadne uznesenia, ktoré by mali časovo obmedzené plnenie. Tieto sa plnia priebežne.

 

K bodu 3        Prejednanie materiálov na MZ

                Mgr. Bielik, vedúci odboru sociálnych vecí, školstva a kultúry oboznámil prítomných s materiálmi, ktoré sa budú predkladať na MZ, Doplnok č. 4 k VZN, ktorým sa určuje výška dotácie na žiaka základných umeleckých škôl a dieťa materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Považská Bystrica. Návrh Doplnku č. 4 k VZN, ktorým sa určuje výška dotácie na žiaka základných umeleckých škôl a dieťa materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Považská Bystrica je v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli. Vo finančnej dotácii bude zohľadnená aj energetická náročnosť budov a zariadení školy a nájom.

Stanovisko komisie:

Prítomní členovia komisie  berú  informácie na vedomie a k materiálu nemajú námietky.

 

K bodu 4        Rôzne, diskusia

            Prítomní členovia vyjadrili nespokojnosť so systémom financovania školstva a poukázali na alarmujúcu situáciu ohľadom technického stavu budov škôl a školských zariadení v meste.

Predseda komisie, upozornil, že je nutné postupovať systémovo, vypracovať kvalifikovaný odhad finančných nákladov, ktoré budú v budúcnosti potrebné na rekonštrukcie budov. V súčasnosti sa riešia len havarijné stavy. Je nutné vyčísliť potrebné investície z hľadiska nutnej prevádzky a na krátkodobé nevyhnutné opravy a finančné investície potrebné z dlhodobého hľadiska.

Mgr. Macháč, vzhľadom na situáciu uvažovať, či by nebolo efektívne pristúpiť k pôžičke, ktorá by bola účelovo viazaná na riešenie technického stavu budov škôl a školských zariadení. Vytypovať priority a uprednostňovať väčšie investície, na menšie opravy sa finančné prostriedky nájdu skôr.

Mgr. Slaná, v minulosti bolo v meste Stredisko služieb škole, ktoré zabezpečovalo opravy a údržbu budov. Zaujímala sa, či by nebolo niečo podobné možné aj dnes. Informovala sa prečo sú školské zariadenia v prenajatých priestoroch.

Mgr. Bielik, Stredisko služieb škole zaniklo a dôvodom mala a byť jeho nerentabilnosť. V niektorých lokalitách nemá mesto vhodné svoje vlastné priestory a preto je nutné priestory prenajímať, MŠ Mierová a MŠ Orlové.

Mgr. Sopčák, zástupca primátora mesta informoval prítomných o prebehnutých opravách a investíciách v tejto oblasti, mesto každoročne vyčlení financie z rozpočtu na nutné opravy.

Mgr. Bielik, informoval prítomných, že školy sa snažia získavať finančné prostriedky z prenájmov priestorov, pristúpili k úsporným opatreniam. Tieto opatrenia stále nestačia.

MUDr. Kavecká, z vlastného pôsobenia v radách škôl vie, že hoci školy k úsporným opatreniam pristúpili, tieto nie sú postačujúce.

 

K bodu 5        Záver

Predseda komisie Ing. František Martaus, PhD., poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie komisie.

           

           

                                  

                                                                                                Ing. František Martaus, PhD.

                                                                                                          predseda komisie

 

Na vedomie:

  • Členom komisie elektronicky,
  • Poslanci MZ, elektronicky,
  • Sekretariát primátora mesta elektronicky,
  • Sekretariát zástupcu primátora mesta elektronicky,
  • Sekretariát prednostu MsÚ elektronicky
  • Webové sídlo mesta.

 

 

 

Považská Bystrica  09.12. 2013

Zapísala: PaedDr. Jana Brigantová

« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359