Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre výstavbu pri MZ Považská Bystrica, konaného dňa 09. októbra 2012

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre výstavbu pri MZ Považská Bystrica, konaného dňa 09. októbra 2012

Autor: Mesto Poslední změna: Pondělí 22.10.2012 16:01
Zastavovacia štúdia Považská Bystrica, Šebešťanová lokalita Závažie - Prenájom časti pozemku mesta medzi OD PRIOR a OD BANCO - Odpredaj pozemku 554m2 v Zemianskom Kvášove Anne Kušnírovej - Odpredaj pozemku 120m2 v PB Lány Ing. S. Jalčo - Odpredaj pozemku na Hlinách spoločnosti RAVEN, a.s. - Odpredaj pozemku R. Remiša Armex lokalita CMZ za účelom vybudovanie parkovacích plôch - Zriadenie vecného bremena k realizácii ŽSR - Doplnená žiadosť firmy LICITOR group a.s. Žilina Diskusia: Stanovisko ku výstavbe bytovky na Dedovci (LICITOR group a.s. Žilina)

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie pre výstavbu pri MZ Považská Bystrica,

konaného dňa  09. októbra 2012 na MsÚ v Pov. Bystrici

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny pripojenej k originálu zápisnice

 

 

Počet prítomných členov na začiatku zasadnutia:                                 15

Počet neprítomných členov:                                                                1 (prišiel o 14.17 hod.)

Z toho počet ospravedlnených členov:                                                  0

 

 

Program zasadnutia:

 

1.  Otvorenie

2.  Kontrola plnenia uznesení

3.  Informatívna správa k Zastavovacej štúdii – Šebešťanová, Závažie

4.  Požiadavky občanov a organizácií

5.  Diskusia

6.  Záver

 

            Predseda komisie pre výstavbu otvoril odložené zasadnutie komisie zo 40. kalendárneho týždňa (02. 10. 2012), kedy sa prítomní členovia dohodli na náhradnom termíne stretnutia 9.10.2012. Konštatoval, že o 14.04 hod. je zo 16-tich členov komisie prítomných 15. Privítal členov komisie, zamestnancov MsÚ a zástupcov médií. Následne predseda komisie navrhol doplniť program rokovania o žiadosť firmy LICITOR group, a. s. Žilina, ktorá dňa 08.10.2012 doručila na MsÚ podklady v požadovanom rozsahu spolu so žiadosťou o zaradenie do programu rokovania komisie. Žiadosť bude vzhľadom na termín doručenia prerokovaná len informatívne. Ďalej navrhol, aby sa v bode Rôzne poskytla možnosť vyjadriť sa petičnému výboru k výstavbe bytového domu na sídl. Dedovec.

Hlasovaním 15:0:0 bol program doplnený v bode 4. Požiadavky občanov a organizácií o žiadosť fy LICITOR group, a. s. Žilina a v bode 5. Diskusia k vyjadreniu petičného výboru Dedovec.

 

2.  Kontrola plnenia uznesení

            V druhom bode programu zasadnutia predseda komisie konštatoval, že plnenie uznesení je v rovnakom stave, v akom bolo pri hodnotení na poslednom zasadnutí komisie.

 

3.  Informatívna správa k Zastavovacej štúdii – Šebešťanová, Závažie

            Ing. arch. Šešová informovala o Zastavovacej štúdii Považská Bystrica – Šebešťanová – lokalita Závažie vypracovanej firmou PROJART v 07/2012. Cieľom zastavovacej štúdie je využiť existujúcu infraštruktúru a uspokojiť dopyt po lokalite pre výstavbu IBV. Do riešeného územia sú začlenené parcely č. 111/1 a časť parcely 609/1 o rozlohe 0,569 ha (vrátane navrhovanej účelovej komunikácie) vo východnej časti mestskej časti Šebešťanová. Predmetné územie je v územnom pláne mesta Považská Bystrica určené ako rozvojový zámer pre ďalší rozvoj v tejto lokalite. Dopravné napojenie lokality je riešené na jestvujúcu miestnu komunikáciu novou účelovou komunikáciou.

 

Uznesenie komisie pre výstavbu č. 27:

Komisia pre výstavbu berie na vedomie Zastavovaciu štúdiu Považská Bystrica – Šebešťanová – lokalita Závažie.

Hlasovanie 15:0:0

 

4.  Požiadavky občanov a organizácií

     a/ - písomnosť č. 16147/2012 – žiadosť OD PRIOR o prenájom časti pozemku mesta parc. č. 772/812 o rozmere cca 35 m2 pred služobným vstupom do OD PRIOR na vytvorenie vyhradeného parkoviska pre 3 motorové vozidlá za účelom mimoriadneho zásobovania predajní na pešej zóne a parkovania služobných vozidiel.

Uznesenie komisie pre výstavbu č. 28:

      Komisia pre výstavbu neodporúča schváliť prenájom časti pozemku mesta parc. č. 772/812 o rozmere cca 35 m2 pred služobným vstupom do OD PRIOR z dôvodu nesúladu s územným plánom mesta a potrebou zachovania charakteru pešej zóny v nástupe do CMZ medzi OD PRIOR a OD BANCO.

Hlasovanie 11:1:4

 

     b/ - písomnosť č. 20849/2012 – žiadosť Anny Kušnírovej o odpredaj pozemku parc. č. 3328/211 vo výmere 554 m2 v k. ú. Pov. Bystrica definovaný ako stará cesta do Zemianskeho Kvášova za účelom scelenia pozemku.

Uznesenie komisie pre výstavbu č. 29:

      Komisia pre výstavbu odporúča schváliť odpredaj časti pozemku parc. č. 3328/211 tak, aby bol zachovaný prístup na parc. č. 3314/1 v k. ú. Pov. Bystrica.

Hlasovanie 16:0:0

 

     c/ - písomnosť č. 21456/2012 – žiadosť Ing. J. Goliera a manž. o odpredaj pozemkov (v nadväznosti na žiadosť Anny Kušnírovej, bytom Zem. Kvášov č. 44 - scelenie jej stavebného pozemku) v k. ú. Považská Bystrica parc. č. KN C 3251/21 o výmere 5 m2 a časť pozemku KN C parc. č. 3251/12 o výmere vyznačenej na snímke. Ide o časť pozemku, ktorý bol v roku 1995 čiastočne  vykúpený a vyvlastnený, pričom tento pozemok neslúži účelu vykúpenia a vyvlastnenia. Odpredaj žiada za účelom náhradného prístupu k svojím stavebným pozemkom.

Uznesenie komisie pre výstavbu č. 30:

      Komisia pre výstavbu odporúča schváliť odpredaj pozemku parc. č. KN C 3251/21 a časti pozemku parc. č. 3251/12 v rozsahu nevyhnutnom pre vybudovanie prístupu na pozemky žiadateľa.

Hlasovanie 16:0:0

 

     d/ - písomnosť č. 21757/2012 – žiadosť Ing. S. Jalča o odpredaj časti pozemku parc. č. KN E 2521/2, odčlenenú GP č. 107/2012 ako parc. č. 252/11 o výmere 120 m2 v k. ú. Pov. Bystrica – Lány za účelom rekultivácie pozemku a výsadby okrasných drevín.

Uznesenie komisie pre výstavbu č. 31:

      Komisia pre výstavbu odporúča schváliť odpredaj časti pozemku podľa žiadosti.

Hlasovanie 9:3:4

 

 

     e/ - písomnosť č. 22907/2012 – žiadosť spoločnosti Raven, a.s. o odpredaj pozemku parc. č.  KN C  3342/1 v k. ú. Pov. Bystrica (lokalita Hliny) za účelom vybudovania  prístupovej cesty k parcele KN C parc. č. 3389/497.

Uznesenie komisie pre výstavbu č. 32:

      Komisia pre výstavbu odporúča schváliť odpredaj pozemku spoločnosti Raven, a. s. podľa žiadosti.

Hlasovanie 15:0:1

 

f/ - písomnosť č. 23417/2012 – žiadosť R. Remiša - Armex o odpredaj pozemku – resp. jeho časti parc. č. KN C parc. č. 930/29 v k. ú. Pov. Bystrica (lokalita CMZ) za účelom vybudovania  parkovacích plôch.

Uznesenie komisie pre výstavbu č. 33:

      Komisia pre výstavbu odporúča žiadosť odložiť a problematiku parkoviska riešiť komplexne v súčinnosti s vlastníkmi priľahlých budov.

Hlasovanie 16:0:0

 

g/ - písomnosť č. 23605/2012 -  Reming Consult a.s. – výzva na uzavretie dohody vo veci zriadenia vecného bremena k realizácii investičnej akcie „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Bratislava – Žilina – Čadca – štátna hranica SR/ČR“.  Zmluva o zriadení vecného bremena bude predložená po vybudovaní objektu SO 01-34-01.28.2 – Anténny stožiar, žel. tunel Milochov, západný portál, prípojka NN, po jej porealizačnom zameraní, ktoré určí presnú výmeru záberu pozemku zaťaženého vecným bremenom. Ide o časti pozemkov parc. č. KN E 1067/2 a KN E 1625/3 v k. ú. Milochov.

Uznesenie komisie pre výstavbu č. 34:

Komisia pre výstavbu berie na vedomie výzvu na uzavretie dohody vo veci zriadenia vecného bremena k realizácii investičnej akcie „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Bratislava – Žilina – Čadca – štátna hranica SR/ČR“. 

Hlasovanie 16:0:0

 

h/ - písomnosť č. 25578/2012 -  LICITOR group a.s. Žilina – doplnená žiadosť o podklady požadované komisiou 22. 05. 2012 – predloženie zámeru a situácie osadenia bytového domu v danom priestore sídliska Dedovec.

Uznesenie komisie pre výstavbu č. 35:

Komisia pre výstavbu berie na vedomie dodané podklady k zámeru výstavby bytového domu na sídlisku Dedovec, odporúča vyžiadať stanovisko VMČ Lány k zámeru doručeného na MsÚ Pov. Bystrica dňa 08. 10. 2012.

Vlastná požiadavka na zámer bude prerokovaná na najbližšom zasadnutí komisie.

Hlasovanie 12:0:4

 

4.  Diskusia

            Nakoľko sa žiadny zástupca petičného výboru proti výstavbe bytového domu v mestskej časti Dedovec na zasadnutie komisie nedostavil, predseda komisie prečítal „Stanovisko petičného výboru k výstavbe bytovky na Dedovci“ (petíciu) doručené písomne komisii.


Plné znenie žiadosti:

 

Žiadosť: Stanovisko ku výstavbe bytovky na Dedovci

 

Touto žiadosťou by sme chceli členov komisie požiadať o prejednanie a vzatie do úvahy stanoviska občanov Považskej Bystrice, Mestskej časti Lány, ku zámeru investora Licitor group, s.r.o. vo veci výstavby bytovky na parcele 2387/4 pod Dedovcom (ďalej len „parcela“).

Uvedomujeme si, že investor právoplatne oslovil mesto so žiadosťou o poskytnutie informácií o možných stavebných parcelách v meste Považská Bystrica. Zároveň si uvedomujeme, že mesto Považská Bystrica postupovalo korektne, keď ponúklo investorovi uvedený pozemok, a to vzhľadom k faktu, že parcela je zmenou územného plánu VZN 05/2009 právoplatne preklasifikovaná na obytné územie  - bytové domy.

Chceli by sme komisiu požiadať, aby zvážila, či  verejný záujem na výstavbu bytovky v tejto lokalite pretrváva aj v súčasnosti a vo forme požadovanej investorom, berúc do úvahy nižšie uvedené dôvody:

      Rozpor s územným plánom: rozpor s výškovým regulatívom v územnom pláne mesta, ktorý umožnuje stavať max. 3podlažnú bytovku, pričom návrh počíta so 4 podlažnou stavbou

      Nejasný spôsob prenájmu pozemku medzi mestom a investorom: výstavba bytovky by bola realizovaná na parcele v prenájme investora, čo je určitou formou zvýhodnenia jednej firmy a nevytvára to predpoklady na transparentný predaj mestského majetku

      Negatívny dopad na parkovacie možnosti pri nemocnici, materskej škôlke a firmách podnikajúcich v okolí: znižuje počet parkovacích miest, ktoré sú už teraz v alarmujúco nízkom počte a majú slúžiť pre nemocnicu, priľahlé ambulancie, škôlku a rozvíjajúce sa firmy. (prikladáme aj foto dokumentáciu využitia parkoviska realizovanú za posledné 2 týždne, primárne využívanú návštevníkmi nemocnice a rodičmi s malými deťmi).

      Negatívny dopad na okolité domy – statiku: stavba predstavuje negatívny dopad na kvalitu životného prostredia a hodnoty majetku okolitých domov a jej obyvateľov a ohrozuje statiku okolitých domov a materskej škôlky

      Rozpor s plánom VÚC: s uvedenými parkovacími miestami bolo počítané v inventarizácií parkovacích miest vykonanej VÚC Trenčín

      Dostatočný počet existujúcich voľných bytov: v mestskej časti Lány je dlhodobý pretlak existujúcich voľných bytov, a preto nevidíme akútnu potrebu výstavby bytovky na Dedovci

      Zmena projektu zo sociálnych bytov na luxusné: pôvodný projekt stavby rátal s výstavbou sociálnych bytov, ale súčasný návrh už počíta s výstavbou luxusných bytov

      Negatívny dopad na estetický vzhľad časti Dedovec: výstavba bytovky nezapadá architektonicky do charakteru mestskej časti zastavanej výhradne rodinnými domami

Na základe uvedeného si myslíme, že na pozemku by nemala byť povolená stavba bytovky a aj s ohľadom na negatívne stanovisko okolitých občanov, materskej škôlky a okolitých firiem (približne 350 občanov) Vás chceme požiadať o vyjadrenie nesúhlasného stanoviska ku investičnému zámeru firmy Licitor group, a.s. na tejto parcele.

 

Vopred ďakujeme za vybavenie žiadosti.

 

S pozdravom,

 

Petičný výbor proti výstavbe bytovky

(Monika Bandúrová, Lenka Blažeková, Mária Kuchtová, Mária Zvaková, Božena Jánošíková)

 

O rozhodnutí v tomto bode prosím informujte občanov - členov petičného výboru: Moniku Bandúrovú, email: monika.bandurova@gmail.com, Lenku Blažekovú, email: lenkablazekova@orangemail.sk

 

Uznesenie komisie pre výstavbu č. 36:

Komisia pre výstavbu prerokovala písomné stanovisko k výstavbe bytového domu na sídl. Dedovec a berie ho na vedomie.

Hlasovanie 16:0:0

 

 

Ďalej sa v diskusii p. Vlčanský informoval, či budú z terénnych výjazdov v lokalitách určených na IBV prijaté závery, a či boli konzultované s primátorom mesta.

Predseda komisie uviedol, že terénne výjazdy je potrebné formálne uzatvoriť a prijaté závery by mali byť konzultované s vedením mesta. Požiadal prítomnú poverenú prednostku MsÚ o spoluprácu pri príprave záverečného vyhodnotenia poznatkov z terénnej obhliadky a pri prerokovaní tejto problematiky.

Ing. arch. Balušík pripomenul problematiku koordinácie riešenia farebných fasád bytových domov v meste a zaujímal sa, čo sa deje v tomto smere. Ďalej sa zaujímal o vyhľadávacie štúdie na parkovacie plochy na sídlisku SNP a v meste. Ak sú spracované, malo by to uľahčiť umiestňovanie bytových domov.

Ing. Pekár uviedol, že parkovacie plochy sú už čiastočne v kompetencii Komisie dopravy a ŽP. Napriek tomu navrhol, aby obidva hore uvedené námety boli zaradené do programu zasadnutí Komisie pre výstavbu v roku 2013 ako špecializované témy.

Ing. Kozárová informovala, že v meste existujú ponuky na zakladacie boxy na parkovanie, zatiaľ nie je rozhodnuté o ďalšom postupe.

P. Matušík požiadal o: 1. výrub zelene medzi podchodmi na sídl. Rozkvet a o 2. vyznačenie parkovacích miest, vyrezanie kríkov a osadenie verejného osvetlenia parkoviska pri výmenníkovej stanici na Novomeského ulici na Rozkvete.

Ing. Kozárova uviedla, že výrub zelene je zariadený, čo sa týka verejného osvetlenia, bol spracovaný návrh dovedenia osvetlenia s predpokladanými nákladmi asi 3 300 €.

Ďalej p. Matušík uviedol, že nesúhlasí so stanoviskom, že mesto nemá peniaze na opravu garáží, ktorých strechu využíva mesto na parkovacie miesta. Navrhuje, aby mesto strechy garáží odpredalo majiteľom garáží. Inak mesto ničí súkromný majetok občanov.

Ing. Kozárová uviedla, že toto je zložitá problematika, pretože stavby garáží majú konštrukčný problém, všetky opravy, ktoré sa doteraz urobili, sú nedostatočné. Ak by sa strechy garáží odpredali majiteľom garáží, mesto príde o všetky parkovacie miesta nad nimi.

 

5.  Záver

            Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda poďakoval prítomným za 100-percentnú účasť a aktivitu na rokovaní a ukončil zasadnutie komisie.

 

 

 

                                                                      

                      Ing. Juraj Pekár

                                                                                                                               predseda komisie

 

 

 

Zapísala: Mgr. Jana Lingešová

 

Kópiu zápisnice obdržali:

Členovia komisie:                       zaslané v elektronickej forme

Sekretariát primátora:                zaslané v elektronickej forme

Sekretariát prednostu:               zaslané v elektronickej forme

Sekretariát zástupcu prim.:        zaslané v elektronickej forme

Anonym píše:
Úterý 23.10.2012 00:36
Prosim vas pretlacte na vasej komisii nove parkoviska na rozkvete ,cela rodina vas volila aj vas volit budeme,ale tie parkoviska su pre nas c.1,vsetci tam iba taraju a nic viac,nehovoriac o takych ako je poslanec letko,ten ako aj na zastupitelstve tak vraj aj na vasej komisii iba spi.dakujem rod.Kvasayova
Anonym píše:
Úterý 23.10.2012 09:00
d/ - písomnosť č. 21757/2012 – žiadosť Ing. S. Jalča o odpredaj časti pozemku parc. č. KN E 2521/2, odčlenenú GP č. 107/2012 ako parc. č. 252/11 o výmere 120 m2 v k. ú. Pov. Bystrica – Lány za účelom rekultivácie pozemku a výsadby okrasných drevín.

Uznesenie komisie pre výstavbu č. 31:

      Komisia pre výstavbu odporúča schváliť odpredaj časti pozemku podľa žiadosti.

Hlasovanie 9:3:4

Čo má mať komisia pre výstavbu spoločné s predajom tohoto pozemku , veď sa tam stavať vraj nemá a pokiaľ viem tak celé VMČ Lány boli proti predaju , a skôr by bolo vhodné mu to len prenajať.
Páni z komisie hanbite sa, pán podnikateľ asi Vás dáko zmanipuloval, z počuťia som počul aký je ..., už si ohradil parkovisko a strpčil život obyvateľom priľahlej bytovky a teraz ked neprešiel cez VMČ tak to skúsil obkľukou. Teraz deklaruje výsadbu okrasných drevín a čo mu spravite ked si trebárs o pol roka tam rozšíri parkovisko a zniči zeleň, bude sa Vám vyškierať do očí...
Pokiaľ nie som na 100% presvedčení o jeho dobrom úmysle , tak by som to nepredával ale prenajal, keď si spraví rekultiváciu a výsadbu drevín na prenajatom a bude to tam mať dlhodobejšie tak až potom by sa dalo uvažovať o predaji.
Podľa mňa by stavebná komisia nemala rozhodovať o predajoch pozemkov, ktoré priamo nesúvisia s výstavbou, to je skôr pre finančnú komisiu a mestskú radu a iných..., skôr komisia pre životné prostredie by mala k tomu čosi povedať ako stavebná.
Páni dali ste si vlastný góóóól a voliči Vám to nezabudnú a pri ďaľších a ďaľších voľbách Vám to spočítajú.
Ja osobne prestanem v UNIMATE kupovať a poradím to aj ostatným...
Anonym píše:
Úterý 23.10.2012 12:03
Stavebná komisa mala právo o tom hlasovat, ale že to odhlasovala bola chyba mal to byt len prenájom.
VMČ aj stavebná komisa maju len odporučaci charaketer pre hlasovanie v zastupiťelstve.
Anonym píše:
Úterý 23.10.2012 15:35
To uz nehovorim o znemozneni prejazdu sanitiek a hasicov k prilahlej bytovke!!! Pan "podnikatel" postrada akukolvek empatiu!!!
Anonym píše:
Úterý 23.10.2012 16:21
A s tým nakupovaním škoda, človek tam chodil najmä kvôli personálu a podpore SK pondikania, ale to som este nevedel, kto to tam vlastni!!!
Anonym píše:
Středa 24.10.2012 00:29
Ty šašo !
Veď tam nekupuj, keď odtiaľ nič nepotrebuješ, predsa je to špecializovaný obchod, kde sa dá celkom dobre vybrať, ale záleží na každom z nás či tam pre tie sviečky pôjdeme, alebo si ich kúpim niekde inde !
A prečoby si svoj pozemok neohradil ?
Pretože za rudých tam bola cesta ???
Zobuď sa !
PS. A Si vôbec motorizovaný ?
Anonym píše:
Středa 24.10.2012 19:11
Unimat- to je ten obchod na Lánskej hneď za kruháčom vpravo keď idem smerom K NsP?
Ak áno, tak určite tam budem chodiť kupovaťa poradím to i iným!
Sú tam dobré ceny, personál, parkovanie a veľmi pekne okolie okolo predajne!
Keby sa každý tak staral o okolie ako oní, tak Bystrica je prekvitajúca záhrada!
Držím im palce - a to nebývam v Bystrici !!
Anonym píše:
Čtvrtek 15.11.2012 23:33
ten Pán z Unimatu je obyčajný k...t!!!
Anonym píše:
Úterý 23.10.2012 09:04
h/ - písomnosť č. 25578/2012 - LICITOR group a.s. Žilina – doplnená žiadosť o podklady požadované komisiou 22. 05. 2012 – predloženie zámeru a situácie osadenia bytového domu v danom priestore sídliska Dedovec.

Uznesenie komisie pre výstavbu č. 35:

Komisia pre výstavbu berie na vedomie dodané podklady k zámeru výstavby bytového domu na sídlisku Dedovec, odporúča vyžiadať stanovisko VMČ Lány k zámeru doručeného na MsÚ Pov. Bystrica dňa 08. 10. 2012.

Vlastná požiadavka na zámer bude prerokovaná na najbližšom zasadnutí komisie.

Hlasovanie 12:0:4

Komisia - ste tam dementi, VMČ Lány bolo jednohlasne proti už v septembri, deklarovali to aj v októbri a vy si stále hudiete svoje, proti je aj petícia obyvateľov dedovca.
Mali by ste si všímať čo sa deje na okolí a nie mať klapky na očiach.
Anonym píše:
Úterý 23.10.2012 09:20
Tak toto sú vraj odborníci ???, Títo rozhodujú o predaji pozemkov !!!!

Komisia pre výstavbu

Poslanci:

Ing. Juraj Pekár - predseda
JUDr. Roman Jaroš - podpredseda
Ján Panák
František Matušík
Jozef Sovík
Ivan Letko

Občania:

Ing. arch. Ladislav Balušík
Ing. Igor Strempek
Ing. Milan Ješík
Ing. Emil Lukáč
Stanislav Bednár
Bc. Michal Bajzík
Jozef Kido
Milan Janco
Juraj Vlčanský
Peter Gorek

Tajomník komisie: Mgr. Jana Lingešová
Anonym píše:
Úterý 23.10.2012 12:06
Stavebná komisa maju len odporučaci charaketer pre hlasovanie je to nápoveda pre poslanocou,
Oni iba odporučaju. Predavaju pozemky poslanci v MZ tý predavaju !!!!
Anonym píše:
Úterý 23.10.2012 12:17
Jedineho co poznam je Matusik Fero,Pekara ,Jarosa,Panaka z televizie,Sovika z hybernovy bufetu,Letko-toho som este nevidel a z obcanov nikoho,takze aaaameeeen:
Anonym píše:
Sobota 27.10.2012 20:57
Najlepší z nich je Ferko Netušík, ktorý nevedel, kto a čo stavia na jeho pozemku.
On by mal byť šéfom takejto komisie.
Bystričani by si to vzhľadomm na ich voľby vedenia a poslancov určite zaslúžili!!

« září 2021 »
září
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359