Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre výstavbu pri MZ Považská Bystrica, konaného dňa 3. decembra 2012

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre výstavbu pri MZ Považská Bystrica, konaného dňa 3. decembra 2012

Autor: Mesto Poslední změna: Čtvrtek 06.12.2012 18:02
Nájom časti pozemku: MVDr. Š. Ďurkech - Zámena časti pozemku a prenájom: p. František Briestenský BAX - Odkúpenie pozemku: Ing. J. Pacúch a manž. M. Pacúchová, M. Janoška, A. Michalcová, V. Michalec - Žiadosť CHEMNI USIP, spol. s r.o. o zriadenie vecného bremena - Odkúpenie parciel: GEOsys, spol. s r.o. - Žiadosť PVS, a.s. o zriadenie vecného bremena - Odkúpenie pozemku: p. M. Vrabec - Odkúpenie pozemku: p. Ľuboslav Gálik Lugas - Prenájom časti pozemku: p. Jaroslav Šimík Kamenár - Odpredaj pozemkov: p. J. Havajík a manž. E. Havajíková - Žiadosť LICITOR group, a.s. o stanovisko k investičnému zámeru výstavby bytového domu - Odkúpenie pozemku: Považská Bystrica - Prenájom parkovacej plochy: MGM s.r.o.

 

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie pre výstavbu pri MZ Považská Bystrica,
konaného dňa 3. decembra 2012 na MsÚ v Pov. Bystrici
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny pripojenej k originálu zápisnice
 
 
Počet prítomných členov na začiatku zasadnutia:                                     9
Počet neprítomných členov:                                                                 4
Z toho počet ospravedlnených členov:                                                   1
 
 
Program zasadnutia:
 
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Požiadavky občanov a organizácií
4. Diskusia
5. Záver
 
                Predseda komisie pre výstavbu otvoril decembrové zasadnutie komisie, privítal zástupcu primátora mesta, odborných pracovníkov MsÚ, zástupcov médií a členov komisie. Program rokovania a pracovné podklady boli členom komisie doručený vopred. Predseda oznámil, že o účasť na prerokovaní svojej požiadavky požiadali p. Briestenská a zástupcovia firmy MGM, s.r.o., ktorí majú záujem poskytnúť bližšie informácie k informatívnej správe k prenájmu parkovacej plochy v okolí rekonštrukcie nákupného centra (budova býv. SSE). Program rokovania potvrdili členovia komisie hlasovaním 9:0:0.
 
2. Kontrola plnenia uznesení
V druhom bode programu zasadnutia predseda komisie konštatoval, že stav plnenia uznesení je od posledného zasadnutia nezmenený a zostávajú nesplnené nasledovné úlohy a uznesenia:
 
a) Prerokovať závery z terénneho zisťovania a obhliadky lokalít IBV v mestských častiach Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Považské Podhradie a Podvažie zo dňa 22. mája 2012.
 
b) Uznesenie komisie pre výstavbu č. 1/2012:, bod 3. ... odporúča odboru RMaS spracovať odborný návrh na využívanie voľných plôch pozdĺž miestnych komunikácií na parkovanie motorových vozidiel v jednotlivých mestských častiach s IBV a na nakladanie (prenájom, predaj) s týmito pozemkami a navrhnúť spôsob parkovania (pozdĺžne, šikmo, kolmo) na komunikáciách.
 
c)    Uznesenie komisie pre výstavbu č. 3/2012: Komisia pre výstavbu odporúča: a/ pripraviť do podkladov pre zmeny a doplnky územného plánu mesta požiadavku na riešenie doplnkového parkovania v mestských častiach s IBV a b/ pripraviť a uskutočniť stretnutie komisie pre výstavbu a komisie pre ŽP a dopravu na tému statická doprava v meste.
 
Ing. Zboranová, ved. odboru výstavby a rozvoja mesta potvrdila, že uvedené uznesenia zostávajú na vyriešenie a požiadala o stanovenie termínu na predloženie pracovného materiálu k uvedeným uzneseniam. K tomu komisia prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie komisie pre výstavbu č. 37/2012:
Komisia pre výstavbu žiada OVaRM predložiť do termínu najbližšieho zasadnutia komisie pracovný materiál informujúci o možnostiach a spôsobe riešenia problematiky statickej dopravy v mestských častiach s IBV (uznesenia komisie pre výstavbu č. 1/2012 bod 3. a č. 3/2012) a o záveroch a odporúčaniach na riešenie problémov zistených počas terénneho výjazdu komisie dňa 22. mája 2012.
Hlasovanie 10:0:0
 
3. Požiadavky občanov a organizácií
     a/ - písomnosť č. 25305/dp/2012 – žiadosť MVDr. Š. Ďurkecha o nájom časti pozemku KN E parc. č. 6111/7 o celkovej výmere 86 m2, v kultúre vodné plochy v k. ú. Považská Bystrica, lokalita Lánska, o výmere cca 40m2
 
Uznesenie komisie pre výstavbu č. 38/2012:
      Komisia pre výstavbu odporúča schváliť nájom časti pozemku KN E parc. č. 6111/7 o celkovej výmere 86 m2 pre účel predaja krmiva pre zvieratá s podmienkou kladného vyjadrenia VMČ Lány. V prípade predaja predmetného pozemku komisia žiada zosúladiť daný zámer s platným územným plánom, s regulatívom ÚPN formou zmien a doplnkov.
   Hlasovanie 7:0:3
 
     b/ - písomnosť č. 25409/2012 – žiadosť p. Františka Briestenského BAX o zámenu časti parc. č. KN-C 709/59 za časť parc. č. KN-C 709/60 a o prenájom časti parc. č. KN-C 709/60 v k. ú. Považské Podhradie
 
Uznesenie komisie pre výstavbu č. 39/2012:
      Komisia pre výstavbu odporúčaschváliť zámenu a prenájom pozemku podľa žiadosti s podmienkou kladného stanoviska VMČ Považské Podhradie a Odboru sociálnych vecí, školstva a kultúry MsÚ v Pov. Bystrici.
   Hlasovanie 8:0:2
 
     c/ - písomnosť č. 18430/dp/12  - žiadosť Ing. Jaroslava Pacúcha a manž. Moniky Pacúchovej, Miroslava Janošku, Agnesy Michalcovej a Viliama Michalca o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 94/7 v k. ú. Orlové
 
Uznesenie komisie pre výstavbu č. 40/2012:
      Komisia pre výstavbu odporúča schváliť odpredaj pozemku, pričom preferuje scelenie pozemkov.
   Hlasovanie 11:0:0
 
     d/ - písomnosť č. 26108/dp/12 – žiadosť CHEMNI USIP, spol. s r.o. o zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu motorovým vozidlom, v práve vybudovania cestnej prípojky k IBV Čierne háje a v práve vybudovania prístupovej komunikácie na parkovisko na časti pozemku parc. č. KN-E 6020/1 v k.ú. Považská Bystrica
 
Uznesenie komisie pre výstavbu č. 41/2012:
      Komisia pre výstavbu odporúča zriadiť vecné bremeno v predmetnej záležitosti.
   Hlasovanie 11:0:0
 
     e/ - písomnosť č. 25113/dp/12 – žiadosť spoločnosti GEOsys, spol. s r.o. o odkúpenie parciel v k.ú. Považská Bystrica za účelom realizácie stavby „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa“.
 
Uznesenie komisie pre výstavbu č. 42/2012:
      Komisia pre výstavbu odporúča schváliť odpredaj parciel podľa žiadosti.
   Hlasovanie 11:0:0
 
      f/ - písomnosť č. 25112/dp/2012 – žiadosť PVS, a.s., so sídlom Nová 133, 017 01 Považská Bystrica o zriadenie vecného bremena na vodovodnú prípojku na pozemku parc. č. KN-C 145/1 o celkovej výmere 80 784 m2 v k. ú. Považská Bystrica
 
Uznesenie komisie pre výstavbu č. 43/2012:
      Komisia pre výstavbu odporúča zriadiť vecné bremeno v požadovanom rozsahu.
   Hlasovanie 11:0:0
 
     g/ - písomnosť č. 26841/dp/2012 – žiadosť p. Milana Vrabca, bytom Orlové 24, 017 01 Považská Bystrica o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-C 5478/4 o výmere cca 18,5 m2 za účelom dodatočnej legalizácie stavby prefabrikovanej garáže.
     
Uznesenie komisie pre výstavbu č. 44/2012:
      Komisia pre výstavbu odporúča schváliť odpredaj časti parcely v rozsahu podľa žiadosti.
   Hlasovanie 10:0:1
 
     h/ - písomnosť č. 26724/dp/2012 – žiadosť p. Ľuboslava Gálika – Lugas, so sídlom Rozkvet 2065/143-9, 017 01 Považská Bystrica o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-C 3825/2 o výmere cca 16 m2 v k.ú. Považská Bystrica za účelom majetkovoprávneho vysporiadania skladovacieho priestoru na predmetnej parcele
 
Uznesenie komisie pre výstavbu č. 45/2012:
      Komisia pre výstavbu odporúča schváliť predaj pozemku s podmienkou rešpektovania spoluvlastníckeho podielu mesta 1/3 z dôvodu zabezpečenia verejného parkovacieho miesta na streche objektu.
   Hlasovanie 11:0:0
 
 
      i/ - písomnosť č. 24290/dp/2012 – žiadosť p. Jaroslava Šimíka – Kamenár so sídlom Pionierska 958/28, 017 01 Považská Bystrica o prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 4584/3 o výmere 60 m2 v k.ú. Považská Bystrica za účelom vybudovania skladového priestoru pre stavebný a šalovací materiál pre potreby budovania hrobových miest
 
 
Uznesenie komisie pre výstavbu č. 46/2012:
      Komisia pre výstavbu neodporúča schváliť prenájom časti pozemku z dôvodu rozporu zámeru žiadateľa s platným územným plánom.
   Hlasovanie 10:0:1
 
      j/ - písomnosť č. 25810/dp/2012 – žiadosť p. Jozefa Havajíka a manželky Emílie Havajíkovej, bytom Hliny 1404/227, 017 01 Považská Bystrica o odpredaj pozemkov parc. č. KN-C 3328/153 o výmere 74 m2 a pozemku parc.č. KN-C 3328/154 o výmere 57 m2 v k.ú. Považská Bystrica za účelom majetkovoprávneho vysporiadania prístupu k ich rodinnému domu
 
Uznesenie komisie pre výstavbu č. 47/2012:
      Komisia pre výstavbu odporúča schváliť odpredaj predmetných pozemkov s podmienkou zriadenia vecného bremena z dôvodu vedenia trás inžinierskych sietí.
   Hlasovanie 10:0:1
 
      k/ - písomnosť č. 25578/dp/2012, 27789/dp/2012 – žiadosť LICITOR group, a.s. o stanovisko k investičnému zámeru výstavby bytového domu na pozemku parc. č. KN-C 2387/4 v k. ú. Považská Bystrica v lokalite IBV Dedovec – o znovu zaradenie ich projektu na prerokovanie a vydanie stanoviska.
 
Uznesenie komisie pre výstavbu č. 48/2012:
      Komisia pre výstavbu odporúča žiadosť odložiť do doby doručenia požadovaného oficiálneho aktualizovaného stanoviska k zámeru výstavby bytového domu od VMČ Lány.
   Hlasovanie 11:0:0
 
l/ - spis č. 5343/S/2012 – žiadosť Mesta Pov. Bystrica o odkúpenie pozemku parc.č. KN-C 5429/32 o výmere 838 m2  v k.ú. Považská Bystrica v Strojárenskej štvrti do vlastníctva Mesta Považská Bystrica od spoločnosti SPV68, s.r.o., so sídlom Dobrovičova 8, 811 09 Bratislava za účelom realizácie detského ihriska.
 
Uznesenie komisie pre výstavbu č. 49/2012:
      Komisia pre výstavbu odporúča odkúpiť pozemok za účelom realizácie detského ihriska s podmienkou dodržania ochranného pásma inžinierskych sietí pri jeho výstavbe.
   Hlasovanie 0:9:2 (Poznámka: na základe výsledku hlasovania komisia neodporúča odkúpenie pozemku).

     m/ - písomnosť č. 12353/2012 – žiadosťMGM s.r.o., o prenájom parkovacej plochy – doplňujúca informatívna správa podaná Ing. arch. Škovránkom, zástupcom projektanta.
 
Uznesenie komisie pre výstavbu č. 50/2012:
Komisia pre výstavbu berie na vedomie informatívnu správu o prenájme parkovacej plochy v okolí rekonštrukcie nákupného centra (pri býv. SSE).
Hlasovanie 11:0:0


4. Diskusia a záver
                S. Bednár požiadal o zaradenie do programu rokovania komisie koncepciu predaja pozemkov mesta v priemyselnej zóne (býv. Pov. Strojárne) s cieľom zabezpečiť, aby sa pozemky neštiepili medzi jednotlivých vlastníkov.
                Ing. arch. Balušík podporil túto myšlienku a navrhol spracovať zásady predaja komunikácií v uvedenom areáli.
                Ing. Pekár uviedol, že na ďalšom zasadnutí komisie bude schválený plán práce na rok 2013, v ktorom by o.i. mohli byť zahrnuté aj témy:
- koncepcia riešenia a koordinácia pri farebnom riešení bytových domov na sídliskách pri obnove domov,
- statická doprava v meste a možnosti jej zlepšenia.
 
  M. Janco sa informoval, čo znamená pripravovaná rekonštrukcia komisií MsZ. Predseda komisie, ani nikto z prítomných nemali v danej chvíli aktuálnu a relevantnú informáciu o spôsobe rekonštrukcie pracovných komisií. Predseda komisie následne poďakoval členom komisie za konštruktívny prístup na rokovaní, za prácu v komisii počas roka 2012 a poprial prítomným príjemný koniec roka a ukončil zasadnutie komisie.
 
 
 
                     Ing. Juraj Pekár
                                                                                                     predseda komisie
 
 
 
Zapísala: Mgr. Jana Lingešová
 

Kópiu zápisnice obdržali:

Členovia komisie:                  zaslané v elektronickej forme

Sekretariát primátora:           zaslané v elektronickej forme

Sekretariát prednostu:          zaslané v elektronickej forme

Sekretariát zástupcu prim.:    zaslané v elektronickej forme

 

Anonym píše:
Čtvrtek 13.12.2012 05:51
Mesto chce tajním hlasovaním o členoch komisii určit kot bude a nebude v komisiach. Dôvod neuznašanie komisíí pre neúčasť členou. Ale kde je zoznam kto ako chodil na komisie Predsedovia komisii majú možnosť týchto ludí vylúčit z komisii ani jeden to neurobil. A predsedovia su určený hneď nemajú volby. Je to typický príklad ako sa snaží mesto určitých ludí dostat von s komisii že je to napad na meste štýlom ved ja nič ja primátor to si určili poslanci až na to že predsedou určilo mesto a tý nekonali ked mali o tom že je možnosť napadnut túto nečinost právne za nekonanie predsedou podla stanov komisii nech si mesto samo zvaži.
Anonym píše:
Čtvrtek 13.12.2012 06:50
Nič nové pod slnkom Mogoňským.
Anonym píše:
Čtvrtek 13.12.2012 09:41
Rozpad komisií nechce mesto, to chcú konkrétni ľudia, aj volení aj dosadení bez volieb a výberových konaní, aby mohli mesto dokonale ovládnuť a vyciciavať.
Anonym píše:
Čtvrtek 13.12.2012 06:49
Mesto bude musť predložiť zoznam dochadzky členou komisi.Na zaklade ktoreho sa stanovi ktorý predseda neposutpoval z ustnovenimi komisie a spôsobil neuznášanie komisi.

« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359