Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie a výstavbu zo dňa 16.04.2013

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie a výstavbu zo dňa 16.04.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Úterý 23.04.2013 09:11
Využívanie voľných plôch pozdĺž miestnych komunikácií na parkovanie motorových vozidiel v jednotlivých mestských častiach s IBV a na nakladanie - Žiadosť OZ Kynologický klub Považská Bystrica o vyjadrenie k vybudovaniu kynologického výcvikového areálu - Súčasný stav farebného riešenia bytových domov a sídlisk mesta, možnosti ďalšieho vývoja - Zmeny a doplnky ÚPN mesta Považská Bystrica č. 3/2012 - Požiadavky občanov a organizácii - Návrh plánu práce na I. polrok 2013 - Požiadavka spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. Žilina - odsúhlasenie POV zemníky

 

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie a výstavbu pri MZ Považská
Bystrica, konaného dňa 16. apríla 2013 na MsÚ v Pov. Bystrici
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny pripojenej k originálu zápisnice
 
 
Počet prítomných členov na začiatku zasadnutia:                            6
Počet neprítomných členov:                                                         5
Z toho počet ospravedlnených členov:                                           3
 
 
            Komisiu pre územné plánovanie a výstavbu viedol Ing. Juraj Pekár, ktorý  na začiatku zasadnutia privítal zástupcu primátora, odborných pracovníkov MsÚ, zástupcov médií a členov komisie.
          Následne navrhol doplniť ďalší bod programu – Požiadavka spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. Žilina – odsúhlasenie POV zemníky a po kontrole uznesení začať rokovanie žiadosťou OZ Kynologického klubu Považská Bystrica, SNP 1430/ zaradenej v požiadavkách občanov a organizácií.  Program rokovania potvrdili členovia komisie hlasovaním 6:0:0.
 
Schválený program zasadnutia:
 
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Súčasný stav farebného riešenia bytových domov a sídlisk mesta, možnosti ďalšieho
     vývoja
4. Zmeny a doplnky ÚPN mesta Považská Bystrica č. 3/2012
5. Požiadavky občanov a organizácii
6. Návrh plánu práce komisie na 1. polrok 2013
7. Požiadavka spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. Žilina - odsúhlasenie POV zemníky.
8. Diskusia
9. Záver
 
2. Kontrola plnenia uznesení
 
           V druhom bode programu zasadnutia predseda komisie konštatoval, že plnenie uznesení je v rovnakom stave, v akom bolo pri poslednom zasadnutí komisie.
 
a) Uznesenie komisie pre výstavbu č. 1/2012: bod 3 .... odporúča odboru RMa S spracovať odborný návrh na využívanie voľných plôch pozdĺž miestnych komunikácií na parkovanie motorových vozidiel v jednotlivých mestských častiach s IBV a na nakladanie (prenájom, predaj) s týmito pozemkami a navrhnúť spôsob parkovania (pozdĺžne, šikmo, kolmo) na komunikáciách.
 
b) Uznesenie komisie pre výstavbu č. 3/2012: Komisia pre výstavbu odporúča: a/ pripraviť do podkladov pre zmeny a doplnky územného plánu mesta požiadavku na riešenie doplnkového parkovania v mestských častiach s IBV a b/ pripraviť a uskutočniť stretnutie komisie pre výstavbu a komisie pre ŽP a dopravu na tému statická doprava v meste.

           Po kontrole plnenia uznesení bola prerokovaná požiadavka:
 
j/ - písomnosť č. 5752/dp/13 – žiadosť OZ Kynologický klub Považská Bystrica, SNP 1430/14-25, 017 01 Považská Bystrica o vyjadrenie k vybudovaniu kynologického výcvikového areálu na pozemkoch parcelné číslo KN-C 3859/8 a KN-C 3859/26 v katastrálnom území Považská Bystrica.
 
           Predseda komisie vyzval zástupcov občianskeho združenia, aby podali bližšie informácie k žiadosti:
-  občianske združenie funguje od roku 2011
-  má 30 stálych členov + rodinný príslušníci
-  cieľom občianskeho združenia je socializovať psov vo výcvikovom areáli  
-  v súčasnej dobe nemajú priestory preto žiadajú mesto o povolenie k vybudovaniu
   výcvikového areálu na predmetných parcelách
 
Diskusia:
p. Matušík - poslanec
- 30 členov je  málo
- 2 000 m2- nedostatočný priestor na prevádzkovanie takejto činnosti
- existuje viac takýchto združení a treba ich nejako skoordinovať
- mala by sa vypracovať nejaká koncepcia a vypracovať projekty
 
Mgr. Marián Sopčák – viceprimátor
- problematiku združení formálnych i neformálnych treba riešiť koordinovane, aby   nedošlo k zbytočným konfrontáciám medzi nimi a preto sa musí riešiť v kontexte požiadaviek občanov mesta a psíčkarov
- hlavným problémom mesta sú zatúlané psy, kde mesto vynakladá nemalé finančné prostriedky na ich odchyt a celý komplet servis okolo nich
- vedenie mesta sa bude zaoberať touto problematikou komplexne a preto viceprimátor vyvolá v krátkej dobe stretnutie s komunitami psíčkarov, aby spoločne hľadali riešenie situácie
 
Po diskusii k predmetnej požiadavke  prijali členovia komisie uznesenie:
 
Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 11/2013:
     Komisia nemá výhrady k vybudovaniu kynologického výcvikového areálu na predmetných parcelách.
     Hlasovanie:3:0:4 (uznesenie neprešlo)
 
     Prišiel: Ing. arch. Balušík, odišiel: JUDr. Jaroš
 
3. Súčasný stav farebného riešenia bytových domov a sídlisk mesta, možnosti ďalšieho vývoja
            Predseda komisie Ing. Pekár uviedol obrazovú (PPT) prezentáciu súčasného stavu farebného riešenia fasád bytových domov po rekonštrukciách na jednotlivých sídliskách v meste. Súčasťou prezentácie bol aj prehľad odborných a laických názorov na túto problematiku z iných miest v SR a informácia o aktivitách zameraných na zlepšenie stavu z bratislavskej MČ Ružinov (Projekt Fasády, Projekt 500 bytov) a z mesta Piešťany. V diskusii odzneli kritické pripomienky na vývoj farebnosti mesta v posledných rokoch a názory na potrebu hľadať vhodné a možné spôsoby regulácie tohto vývoja. Odzneli aj opačné názory, že farebnosť domov a sídlisk nie je aktuálnym problémom, ktorý by trápil obyvateľov mesta, a preto nie je potrebné ani usmerňovať ani nijakým iným spôsobom obmedzovať jej ďalší vývoj (p. Matušík, p. Sovík).
 
 
Uznesenie KpÚPaV č. 12/2013
Komisia prerokovala informáciu o súčasnom stave farebného riešenia fasád bytových domov po rekonštrukciách (zatepľovanie). Konštatuje, že pre farebné riešenie domov a sídlisk v meste Považská Bystrica v rámci modernizácie bytových domov neexistuje koncepcia. Komisia odporúča:
a)    medializovať problematiku v miestnych médiách s cieľom vyvolať odbornú i verejnú diskusiu k problému;
b)    vyvolať rokovanie so zástupcami správcov bytov a domov s cieľom hľadať možnosti koordinácie riešenia farebnosti fasád pri rekonštrukciách bytových domov;
c)    pri rekonštrukciách budov zaradených v Zozname pamätihodností mesta dôsledne vyžadovať aj k farebnému riešeniu vyjadrenie stavebného úradu (postup v zmysle platného VZN o miestnych pamätihodnostiach);
d)    v rámci spolupráce s vysokými školami požiadať vysoké školy o spracovanie študentských štúdií farebného riešenia vybraných sídlisk mesta (napr. Rozkvet) alebo ich častí;
e)    o prerokovanej problematike a záveroch informovať Stavebný úrad v Považskej Bystrici.
Hlasovanie:5:1:1
 
 
4. Zmeny a doplnky ÚPN mesta Považská Bystrica č. 3/2012
 
           Ing. arch. Daniela Šešová podala informatívnu správu:
 
Mesto Považská Bystrica ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Považská Bystrica – Zmeny a doplnky č. 3/2012 - Návrh“, podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov začalo dňom 12. apríla 2013 prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 3/2012.
 
Dôvodom obstarania Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Považská Bystrica je zmeniť na návrh 5 súkromných investorov funkčné a priestorové regulatívy, etapizáciu jestvujúcich alebo navrhovaných plôch bývania, občianskeho vybavenia, dopravy a výroby a vymedziť novú funkčnú plochu výroby pôvodne rezervovanú vo výhľade po roku 2020. Zmeny a doplnky sa týkajú 8 lokalít:
 
  • Strojárenská štvrť – zmena výškového regulatívu a intenzifikácie územia na ulici Tatranská (bývalá budova Spoločenského domu),

o   zmena regulatívu funkčného využitia zo športu, telovýchovy a rekreácie na obytné územie – bytové domy na ulici Kukučínovej,

o   zmena regulatívu plochy a zariadenia železničnej dopravy na regulatív zariadenia cestnej dopravy na Okružnej ulici,

  • Sídlisko Rozkvet nad budovou bývalých Telekomunikácii – zmena regulatívu z výhľadu po roku 2020 na návrh do roku 2020 pre obytné územie – rodinné domy,
  • Sídlisko SNP – zmena funkčného regulatívu z nekomerčného zariadenia v správe štátu, VÚC a mesta – zariadenia sociálnej a zdravotníckej starostlivosti na územie verejného občianskeho vybavenia - komerčné zariadenia,
  • sídlisko Hliny –zmena výškového regulatívu a intenzifikácie územia na ulici Slovenských partizánov,
  • Považské Podhradie – zmena časovej realizácie funkcie výrobné územie priemyselný park vo výhľade po roku 2020 na priebežnú etapu do roku 2020,
  • Šebešťanová – priemyselný areál – zmena výškového regulatívu na 4 nadzemné podlažia a intenzifikácia územia.
 
           Návrh ZaD č. 3/2012 (kompletný materiál) je k nahliadnutiu a podrobnejšiemu preštudovaniu na internetovej stránke mesta a na MsÚ oddelení územného plánovania (č. dv. 504), hlavné výkresy sú vystavené na bočnej stene kina Mier v Považskej Bystrici. Pripomienky k návrhu je potrebné podať do 30 dní odo dňa oznámenia, najneskôr však do 13. mája 2013. Verejné prerokovanie sa uskutoční na Mestskom úrade v Považskej Bystrici 07. mája 2013.
 
            Ing. Tatiana Kozárová, prednostka MsÚ informovala prítomných, že Zmeny a doplnky č. 4 týkajúce sa žiadostí od občanov sa začnú vypracovávať po schválení týchto zmien a doplnkov v mestskom zastupiteľstve.
 
Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 12/2013:
Komisia odporúča schváliť poslancom Zmeny a doplnky ÚPN mesta Považská Bystrica  č. 3/2012.
Hlasovanie:7:0:0
 
 
5. Požiadavky občanov a organizácii
 
      a/ - písomnosť č. 5250/dp/13 – žiadosť Mariána Gazdíka, Hliny 1255/78, Považská Bystrica o odkúpenie parciel číslo KN-C 3343/29 o výmere 944 m2 a KN-C 3389/582 o výmere 29 m2 , lokalita Hliny, v k. ú. Považská Bystrica z dôvodu, že sa nachádzajú priamo pred rodinným domom žiadateľa.
Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 13/2013:
Komisia nemá výhrady k odpredaju predmetných parciel.
     Hlasovanie:7:0:0

 

     b/ - písomnosť č. 8049/dp/13 – žiadosť Jána Hučka, Orlové 113, Považská Bystrica o odkúpenie parcely č. KN-E 12/4 o výmere 67 m2v k. ú. Orlové za účelom užívania pozemku ako záhrady pri rodinnom dome súpisné číslo 164, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa.
Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 14/2013
Komisia nemá výhrady k odpredaju predmetnej parcely.
    Hlasovanie:7:0:0
 
 
      c/ - písomnosť č. 6116/dp/13 - žiadosť EUB, s.r.o.,    Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena za účelom umiestnenia VN a NN káblových distribučných rozvodov v rámci stavby “Považská Bystrica – Podmostie – Zahustenie TS Podmostie“ do pozemku KN E parc. č. 5909/2 o výmere 479 m2 v k. ú. Považská Bystrica.
 
 
Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 15/2013
Komisia nemá výhrady k uzavretiu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
     Hlasovanie:7:0:0
 
    
 
d/ - písomnosť č. 30595/dp/12 -   žiadosť RACEN, spol. s r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany o súhlas k umiestneniu (výmene) horúcovodného potrubia na parcelách v k. ú. Pov. Bystrica parc. č. KN-E 367 o výmere 5 713 m2, parc. č. KN-E 5910 o výmere 2 155 m2, parc. č. KN-E 5912 o výmere 4 459 m2, parc. č. KN-E 6097o výmere 8 105 m2, parc. č. KN-C 145/1 o výmere 80 784 m2, parc. č. KN-C 319/1 o výmere   4 827 m2, a  parc. č. KN-C 772/12 o výmere 13 347 m 2 v k ú. Považská Bystrica v súvislosti s uložením a výmenou horúcovodného potrubia.
Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 16/2013
Komisia nemá výhrady k udeleniu súhlasu k umiestneniu (výmene) horúcovodného potrubia na parcelách.
Hlasovanie:7:0:0
 
 
 e/ - písomnosť č. 4912/dp/13 – žiadosť spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina vo veci realizácie stavby „Považská Bystrica – Zakvášov – rekonštrukcia NN siete“ a s tým spojenú úpravu vzťahu k nehnuteľnostiam (zmluva o zriadení vecného bremena), ktoré sú realizáciou stavby dotknuté na pozemku KN C parc. č. 3242/1 v kultúre zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 21 125 m2 v k. ú. Považská Bystrica v súvislosti s uložením zemného káblového vedenia.
Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 17/2013
Komisia nemá výhrady k úprave vzťahov k nehnuteľnostiam (zmluva o zriadení vecného bremena), ktoré sú realizáciou predmetnej stavby dotknuté.            
Hlasovanie:7:0:0
 
 
f/ - písomnosť č. 5370/dp/13 – žiadosť spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina vo veci realizácie stavby „Považská Bystrica – Dolný Milochov – prekládka VN prípojky z I. č. 226 na TS 239“ a s tým spojenú úpravu vzťahu k nehnuteľnostiam (zluva o zriadení vecného bremena), ktoré sú realizáciou citovanej stavby dotknuté na pozemku KN E parc. č. 1579/1, v kultúre ostatné plochy o výmere 77 m2 v k ú. Milochov v súvislosti s uložením zemného káblového vedenia.
Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 18/2013
Komisia nemá výhrady k úprave vzťahov k nehnuteľnostiam (zmluva o zriadení vecného bremena), ktoré sú realizáciou predmetnej stavby dotknuté.           
Hlasovanie:7:0:0
 
 
g/ - písomnosť č. 5752/dp/13 – žiadosť GEOsys, spol. s r.o., so sídlom Rezedová 25/B, 821 01 Bratislava o vyjadrenie k majetkovo-právnemu vysporiadaniu pozemkov v k. ú. Milochov v súvislosti so stavbou „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa“.
 
Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 19/2013
Komisia nemá výhrady k majetkovo-právnemu vysporiadaniu pozemkov v k. ú. Milochov v súvislosti s predmetnou stavbou.         
Hlasovanie:7:0:0
 
 
 
h/ - písomnosť č. 4245/dp/2013 – Anna Dobiášová, bytom Dukelská 972/7, 01701 Považská Bystrica o stanovisko k uzatvoreniu „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na umiestnenie inžinierskych sietí pri realizácii stavby „Rodinný dom na pozemku parcelné č. KN-C 53/38 v k. ú. Považské Podhradie“ po dodaní porealizačného geometrického plánu skutočného umiestnenia inžinierskych sietí cez pozemok parcelné číslo KN-C 53/35 zapísaný na LV č. 3794 v prospech mesta Považská Bystrica.
Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 20/2013
Komisia nemá výhrady k uzatvoreniu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na umiestnenie inžinierskych sietí pri realizácii stavby predmetného rodinného domu.
Hlasovanie:7:0:0
 
 
           i/ - písomnosť č. 84054/dp/2013 – Lacková Zuzana, bytom Karola Kmeťku 5/28, 010 01 Žilina vo veci uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena na umiestnenie inžinierskych sietí na pozemkoch KN-C 2418/1 a KN-C 2418/2 a KN-E 5995/1 v k. ú. Považská Bystrica na sídlisku SNP po dodaní porealizačného geometrického plánu skutočného umiestnenia inžinierskych sietí.
Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 21/2013
Komisia nemá výhrady k uzatvoreniu Zmluvy o zriadení vecného bremena na umiestnenie inžinierskych sietí prípojok k predmetnej stavbe rodinného domu.  
Hlasovanie:7:0:0
 
 
Prišiel: JUDr. Jaroš
 
6. Návrh plánu práce na I. polrok 2013 – predseda komisie navrhol zaradiť do plánu práce komisie na mesiac jún informatívnu správu o stave prípravy a realizácie stavieb v súvislosti s rozpočtom mesta na rok 2013. Člen komisie Ing. Ješík ďalej navrhol, aby komisia prerokovala stav nevyužívaných a chátrajúcich budov Diamonu a VVZ v Strojárenskej štvrti.
Hlasovanie:8:0:0
 
 
7. Požiadavka spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. Žilina - odsúhlasenie POV zemníky  - zástupcovia spoločnosti bližšie informovali prítomných o POV zemníky na stavbe „Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer, 2. úsek Diaľnica D1 v km 4,900-9,595 zásyp zemníkov):
 
-    doba využívania dopravných trás: apríl 2013 – december 2013;
-    stavba pozostáva z materiálových jám – zemníkov, ktoré budú v rámci likvidácie ložísk zasýpané zásypovým materiálom a zrekultivované;
-    zemníky sa nachádzajú v km 6,5 diaľnice D1, prístup na stavenisko bude riešený z jestvujúceho dopravného systému zo štátnej cesty I. triedy I/61;
-    prístup č. 1: prístupová komunikácia z cesty I/61 na cestu III/06156 – cesta k železničnej stanici Považská Teplá;
-    prístup č. 2: prístupová komunikácia z cesty I/61 popri ČS PHM OMV - prístup k zemníkom v súbehu s diaľnicou D1 bude riešený po jestvujúcej asfaltovej komunikácii, ktorej správcom je Mesto Považská Bystrica;
-    všetky dopravné prostriedky zhotoviteľa a pod zhotoviteľom, používané na stavenisku alebo pre dopravu osôb i materiálu na stavenisko alebo zo staveniska budú označené tak, aby bola zrejmá ich príslušnosť k stavbe diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer;
-   pre presuny staveniskovej dopravy po uvedených komunikáciách platí v plnom    rozsahu príslušná legislatíva s povinnosťou udržiavať komunikácie v prevádzky schopnom stave, s okamžitým odstraňovaním prípadných zvyškov stavebných materiálov, ktoré by sa mohli vyskytnúť na komunikáciách;
-    zhotoviteľ stavby bude dbať na znižovanie účinkov prašnosti a znečistenia pravidelným čistením komunikácií využívaných na staveniskovú dopravu.
 
Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 22/2013
Komisia odporúča schváliť žiadosť.
Hlasovanie:6:0:2
 
 
8. Diskusia – v diskusii nevystúpil nikto z prítomných
 
 
9. Záver – po prerokovaní všetkých bodov programu predseda komisie Ing. Juraj Pekár poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a ukončil zasadnutie komisie.
 
 
 
 
 
                                                                      
Ing. Juraj Pekár
predseda komisie
 
 
 
 
 
Zapísala: Monika Zábojníková
 
Kópiu zápisnice obdržali:
Členovia komisie:                            zaslané v elektronickej forme
Poslanci MZ:                                   zaslané v elektronickej forme
Sekretariát primátora:                     zaslané v elektronickej forme
Sekretariát prednostu:                    zaslané v elektronickej forme
Sekretariát zástupcu primátora:       zaslané v elektronickej forme
Kontrolór mesta:                              zaslané v elektronickej forme
 
 

Anonym píše:
Čtvrtek 25.04.2013 07:42
Pozemky pre priemysel až v roko 2020. Veď v PB keď aj niekto chce stavať nejaké výrobné prevádzky tak nie je kde! Ako sem príde nová práca keď nemáme pozemky pre priemysel.

« září 2021 »
září
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359