Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie a výstavbu konaného dňa 27.08.2013

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie a výstavbu konaného dňa 27.08.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Středa 04.09.2013 22:33
Správa o stave realizácie stavieb v roku 2013: Rekonštrukcia Domu smútku Šebešťanová + prístrešok - Dom smútku Vrtižer - Prístrešok pri dome smútku Horný Moštenec - Prístrešok na cintoríne Zemiansky Kvášov - Chodník pre peších Sídl. SNP BD s. č. 1469 - Parkovacie plochy KD Pov. Teplá - Prístrešok na zastávke MHD – Rozkvet H - Spevnené plochy Ščokino - Multifunkčné ihrisko Milochov - Amfiteáter Praznov - Zberné miesta Milochov, Dedovec - Rozšírenie parkovacích miest Rozkvet | Požiadavky občanov a organizácií august 2013: Žiadosť GEOsys, spol. s r.o. - Žiadosť Mariána Gazdíka ml. - Žiadosť Miroslava Šebestu a Kataríny Šebestovej - Žiadosť Rudolfa Krekáča - Žiadosť Mgr. Jána Čierňavu - Žiadosť spoločnosti INTERNACIONAL CONSULTING, spol. s r. o. - Žiadosť Jozefa Krajčiho - Žiadosť Márie RašíovejZ á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie a výstavbu pri MZ Považská

Bystrica, konaného dňa 27.08. 2013 na MsÚ v Pov. Bystrici

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny pripojenej k originálu zápisnice

 

 

 

Počet prítomných členov na začiatku zasadnutia:                        10

Počet neprítomných členov:                                                       1

Z toho počet ospravedlnených členov:                                        1

 

 

            Komisiu pre územné plánovanie a výstavbu viedol Ing. Juraj Pekár, ktorý na začiatku zasadnutia privítal odborných pracovníkov MsÚ, zástupcov médií a členov komisie. Následne prítomných oboznámil s programom, ktorý bol odsúhlasený bez pripomienok.

 

Program zasadnutia:

 

1Otvorenie

2.  Kontrola plnenia uznesení

3.  Správa o stave realizácie stavieb v roku 2013

4.  Požiadavky občanov a organizácii

5.  Diskusia

6.  Záver

 

2. Kontrola plnenia uznesení

               V druhom bode programu zasadnutia predseda komisie konštatoval, že doteraz nesplnené uznesenia sú stále v platnosti bez zmien tak, ako boli pôvodne prijaté na zasadnutí komisie.

 

a) Uznesenie komisie pre výstavbu č. 1/2012: bod 3 .... odporúča odboru RMa S spracovať odborný návrh na využívanie voľných plôch pozdĺž miestnych komunikácií na parkovanie motorových vozidiel v jednotlivých mestských častiach s IBV a na nakladanie (prenájom, predaj) s týmito pozemkami a navrhnúť spôsob parkovania (pozdĺžne, šikmo, kolmo) na komunikáciách.

 

b) Uznesenie komisie pre výstavbu č. 3/2012: Komisia pre výstavbu odporúča: a/ pripraviť do podkladov pre zmeny a doplnky územného plánu mesta požiadavku na riešenie doplnkového parkovania v mestských častiach s IBV a b/ pripraviť a uskutočniť stretnutie komisie pre výstavbu a komisie pre ŽP a dopravu na tému statická doprava v meste.

 

K problematike prijatia záverov z dvoch výjazdových zasadnutí komisie spojených s terénnymi obhliadkami lokalít mesta určených pre IBV predseda komisie informoval, že po dohode s primátorom mesta sa vykoná záverečné prerokovanie poznatkov a námetov z obhliadok na mimoriadnom alebo najbližšom zasadnutí komisie za prítomnosti primátora mesta. Presný termín zasadnutia bude včas oznámený.

 

 

3. Správa o stave realizácie stavieb v roku 2013

Informatívnu správu podala Ing. Viera Zboranová, vedúca OVaRM.

Odbor výstavby a rozvoja mesta Mestského úradu v Považskej Bystrici - Oddelenie výstavby - zabezpečuje prípravu a realizáciu nasledovných stavieb, na ktoré boli v rozpočte pre r. 2013 vyčlenené finančné prostriedky:

 

Rekonštrukcia Domu smútku Šebešťanová + prístrešok 

-       stavba bola začatá v roku 2012, v tomto roku sa pokračovalo v súlade s projektovou dokumentáciou, v súčasnosti je stavba tesne pred dokončením. Realizujú sa vnútorné dlažby, maľby a vonkajší obklad sokla. Predpoklad prevzatia hotovej stavby  je 09/2013. Po kolaudácii bude odovzdaná do užívania.

 

Dom smútku Vrtižer 

-       stavba bola začatá v roku 2012, v tomto roku sa pokračovalo v súlade s projektovou dokumentáciou, stavba je v štádiu dokončenia hrubej stavby so zastrešením a osadením výplní otvorov. Chýbajú povrchové úpravy v interiéri, vonkajšia omietka, objekt spevnených plôch (prístupová komunikácia a parkoviská), realizácia prekládky NN a dokončenie žumpy. Ukončenie stavby podľa ZoD je do 5 rokov od účinnosti. V súčasnosti predpokladáme ukončenie stavby v tomto roku v závislosti od presunu finančných prostriedkov v rozpočte.

 

Prístrešok pri dome smútku Horný Moštenec

-       na základe požiadavky VMČ bola spracovaná projektová dokumentácia v 06/2013, následne vybavené príslušné povolenie a v súlade so stavebným zákonom a v mesiaci august bolo odovzdané stavenisko vybranému zhotoviteľovi. Stavba bude zahájená v najbližších dňoch, zrealizovaná podľa ZoD by mala byť do 3 mesiacov.

 

Prístrešok na cintoríne Zemiansky Kvášov

-       na základe požiadavky VMČ bolo po predložení projektovej dokumentácie v minulom roku vybavené príslušné povolenie, stavba sa po vysúťažení dodávateľa stavby realizovala v priebehu mesiacov máj – júl 2013. Dokončená a prevzatá bola v mesiaci júl 2013 a bude odovzdaná do užívania Odboru správy a údržby majetku mesta (OSaUM).

 

Chodník pre peších Sídl. SNP BD s. č. 1469

-       realizácia stavby prebiehala v mesiaci júl 2013 a dokončená bola v mesiaci august 2013. Po kolaudácii bude odovzdaná do užívania OsaUM mesta.

 

Parkovacie plochy KD Pov. Teplá

-       realizácia stavby prebiehala v mesiaci júl 2013 a dokončená bola v mesiaci august 2013. Po prevzatí dokončenej stavby bude odovzdaná do užívania OsaUM mesta.

 

Prístrešok na zastávke MHD – Rozkvet H

-       stavba bola dokončená v mesiaci 08/2013 a odovzdaná do užívania.

 

Spevnené plochy Ščokino

-       ide o rozostavanú stavbu s plynulým priebehom stavebných prác a predpokladom ukončenia 09/2013.

 

Multifunkčné ihrisko Milochov

-       v súčasnosti rozostavaná stavba. V priebehu tohto roka bola zabezpečovaná projektová dokumentácia, príslušné povolenie stavebného úradu, verejné obstarávanie na dodávateľa stavby a následne začatá realizácia v mesiaci 07/2013. Predpoklad ukončenia je 09/2013. Stavba mala byť pôvodne ukončená až v budúcom roku, ale po presune finančných prostriedkov v rozpočte bude ukončená v tomto roku.

 

Amfiteáter Praznov

-       po uskutočnení verejného obstarávania na dodávateľa stavby bolo začaté s realizáciou v júni tohto roku. Stavba je v štádiu rozostavanosti, do zimného obdobia  bude zastrešná s osadenými oknami a dverami (tzv. zakonzervovaná). Pokračovať sa bude v súlade so ZoD v budúcom roku v závislosti od schváleného rozpočtu mesta.

 

Zberné miesta Milochov, Dedovec

-       stavby sú tesne pred dokončením. Zberné miesto na Dedovci je dokončené, v Milochove ešte prebiehajú dokončovacie práce. Predpoklad ukončenia a odovzdania stavieb je  09/2013, následne budú dané do užívania.

 

Rozšírenie parkovacích miest Rozkvet

-       stavba je v štádiu rozostavanosti. 2 lokality s parkovacími miestami sú pred dokončením (pri blokoch H), v ďalších 3 lokalitách sa začne s realizáciou až po právoplatnosti rozhodnutia o súhlase s výrubom drevín.

 

 

4. Požiadavky občanov a organizácií august 2013

a/ - písomnosť č. 16799/dp/13 – žiadosť GEOsys, spol. s r.o.,  Rezedová 25/B, Bratislava o stanovisko  k majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemku parc. č. KN-C 6123/59 v k. ú. Považská Bystrica v súvislosti so stavbou „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina pre rýchlosť 120 km/h – I. etapa“. 

 

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 32/2013

Komisia nemá výhrady k majetkovoprávnemu vysporiadaniu predmetného pozemku.

Hlasovanie: 10:0:0

 

      b/ - písomnosť č. 16796/dp/13 – žiadosť GEOsys, spol. s r.o. Rezedová 25/B, Bratislava o majetkovo právne vysporiadanie pozemkov parc. č. KN-C 1633/4, KN-C 1633/5, KN-C 1634 a KN-C 1635 v k. ú. Považská Bystrica v súvislosti so stavbou „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov – Źilina pre rýchlosť 120 km/h – I. etapa“.

 

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 33/2013

Komisia nemá výhrady k  majetkovoprávnemu vysporiadaniu predmetných pozemkov.

Hlasovanie: 10:0:0

 

c/ - písomnosť č. 2502/S/2013 – podané žiadosti:

- žiadosť   Mariána Gazdíka ml. vo veci   odkúpenia  pozemku  parc. č. KN C      3343/29  parc. č. KN C 3343/29 o výmere 944 m2 a parc. č. KN C3389/582     o výmere 29 m2 v k.ú.Považská Bystrica v prospech Mariána Gazdíka  ml., 

- žiadosť Slavomíra Čerňanského vo veci odkúpenia časti pozemku parc. č. KN C 3343/29 o výmere cca 370 m2, ktorý užíva na základe nájomnej zmluvy,

- žiadosť Petra Žilinčíka vo veci odkúpenia časti pozemku parc. č. KN C 3343/29 o výmere cca 200 m2.

 

Diskusia k bodu: Na základe požiadavky členov komisie bol prizvaný na zasadnutie JUDr. Michal Hamar, aby podal podrobnejšie informácie k žiadosti. Člen komisie JUDr. Jaroš požiadal, aby majetkové oddelenie predložilo komisii vždy kompletné materiály k prerokovaniu so všetkými nájomnými zmluvami, ktoré boli uzatvorené na predmetné parcely.

 

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 34/2013

Komisia stiahla žiadosť z rokovania z dôvodu duplicity žiadosti so žiadosťou z apríla 2013 a prijatím uznesenia č. 13/2013.

Hlasovanie: 10:0:0

 

d/ - písomnosť č. 19589/dp/2013 - žiadosť GEOsys s.r.o., Rezedová 25/B, 821 01Bratislava vo veci vysporiadania pozemkov KN C parc. č. 6096/20 o výmere 4156 m2 v kultúre zastavaná plocha a nádvorie, KN E parc. č. 6096/3 o výmere 2740 m2 v kultúre ostatná plocha a KN C parc. č. 5864/3 o výmere 2326 m2 v kultúre zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Považská Bystrica v súvislosti s výstavbou „Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/h – 1. etapa“. 

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 35/2013

Komisia nemá výhrady k majetkovoprávnemu vysporiadaniu predmetných pozemkov.

Hlasovanie: 10:0:0

 

e/ - písomnosť č. 19982/dp/2013 – žiadosť Miroslava Šebestu a Kataríny Šebestovej bytom Šoltésovej 1678/186 Považská Bystrica o odkúpenie z pozemku KN C 4601/111 o výmere cca 61 m2 v k. ú. Považská Bystrica.

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 36/2013

Komisia stiahla žiadosť z rokovania z dôvodu duplicity žiadosti so žiadosťou z júna 2013 a prijatím uznesenia č. 24/2013.

Hlasovanie: 10:0:0

 

     f/ - písomnosť č. 19843/dp/2013 – žiadosť Rudolfa Krekáča, bytom Partizánska 097/17, Považská Bystrica  o stanovisko k odkúpeniu z pozemku KN C 2547/11 o výmere 49 m2 v k. ú. Považská Bystrica, za účelom výstavby garáže.

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 37/2013

Komisia odkladá prerokovanie žiadosti s cieľom bližšie špecifikovať stavebné možnosti na predmetnom pozemku.

Hlasovanie: 10:0:0

 

g/ - písomnosť č. 14102/dp/2013 – žiadosť Mgr. Jána Čierňavu, bytom Nová Dubnica 64, o  stanovisko k odpredaju časti z pozemkov KN-C parcelné číslo 3754/1   o výmere 654 m2 a KN-C parcelné číslo 3700/7 o výmere 85 m2 v k. ú. Považská  Bystrica v lokalite nad Prístupovou ulicou nad budovou bývalých Telekomunikácii  evidovaných na LV č. 4376 vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica za účelom vybudovania parkovacích miest k plánovanému polyfunkčnému objektu.

 

Diskusia k bodu: Ing. Pekár – žiadosť nebola doteraz prerokovaná na zasadnutí VMČ Rozkvet z dôvodu nedostatočných informácii pre rozhodnutie. Na základe dostupných informácií uviedol, že zámer:

-       je v rozpore s platným územným plánom mesta v tejto lokalite,

-       spôsobí komplikácie v doprave na Prístupovej ulici,

-       dopravné napojenie lokality bude komplikované.

 

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 38/2013

Komisia neodporúča schváliť odpredaj častí predmetných pozemkov z dôvodu rozporu zámeru žiadateľa s platným územným plánom Mesta Považská Bystrica – ZaD č. 3/2012.

Hlasovanie: 10:0:0

 

h/ - písomnosť č. 21065/dp/2013 – žiadosť spoločnosti INTERNACIONAL CONSULTING, spol. s r. o., so sídlom Palackého 29, 911 01 Trenčín o vydanie záväzného stanoviska k umiestneniu stavby - budovy predajne potravín a tovaru dennej potreby (LIDL) s predajnou plochou 1286 m2, zastavanou plochou 1750 m2 a 177 parkovacími miestami na časti pozemku parcelné číslo KN-C 861/4 evidovaného ako zastavané plochy a nádvoria, na časti pozemku parc. č. KN-C 861/7 – zastavané plochy a nádvoria a na časti pozemku parc. č. KN-C 861/11 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Považská Bystrica vedených na LV č. 4376 vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica v lokalite CMZ v priestore parkovísk za OD PRIOR a OD Ščokino.

 

Diskusia k bodu: Zástupcovia spoločnosti LIDL predstavili svoj projekt slovne i vizuálne. Návrh objektu veľkopredajne patrí architektonicky podľa ich vyjadrenia medzi najnovšie typy v obchodnej sieti LIDL. Zvýšenie parkovacích miest by bolo riešené bez zásahu do dopravnej situácie lokality.

Ing. arch. Balušík – predmetné územie je najlukratívnejším miestom v CMZ, preto treba s ním nakladať citlivo. Očakával projekt s podzemnými parkoviskami s dvoma podlažiami.

Ing. Pekár – pripomenul členom komisie, že rozhodujú aj o vzhľade centra mesta pre blízku i vzdialenú budúcnosť. Takýto projekt je vhodný pre okrajové alebo sídliskové časti mesta, nie však pre centrum mesta.

p. Matušík – vytvorením parkovacích miest podľa projektu sa uspokojí iba skupina občanov, ktorí chcú nakupovať v LIDLI, ale nebude slúžiť všetkým občanom mesta a dôjde k zrušeniu verejného parkovania.

Ing. Strempek - predstavený projekt vidí pozitívne, LIDL poskytuje občanom kvalitný sortiment a zároveň je konkurenciou pre ostatné obchodné spoločnosti v meste.

Ing. Kozárová – spoločnosti LIDL boli ponúknuté iné plochy na uskutočnenie zámeru.

 

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 39/2013

Komisia neodporúča vydať záväzné stanovisko k umiestneniu predmetnej stavby z dôvodu rozporu zámeru výstavby s platným územným plánom mesta a jeho záväznými regulatívmi a odporúča žiadateľovi v spolupráci s mestom vybrať inú vhodnú lokalitu na umiestnenie stavby.

Hlasovanie: 10:0:0

 

i/ - písomnosť č. 19439/dp/2013 – žiadosť Jozefa Krajčiho, bytom SNP 1481/136, 017 01 Považská Bystrica o vydanie rozhodnutia na zriadenie a prevádzkovanie exteriérového sedenia na verejnom priestranstve (podľa VZN čl. 3 a 5) na časti pozemku parcelné číslo KN-C 2636/1 v k. ú. Považská Bystrica (evidovanom na LV č. 4376 vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica) v lokalite SNP pred prevádzkovou budovou, kde na prízemí je vybudovaná kaviareň žiadateľa. Žiadateľ plánuje na terase (drevené pódium s povrchom umelý trávnik) umiestniť 6 kusov stolov a 24 ks stoličiek.

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 40/2013

Komisia odporúča zriadenie letnej terasy na predmetnej ploche s podmienkou súhlasného stanoviska VMČ SNP.

Hlasovanie: 10:0:0

 

j/ - písomnosť č. 19182/dp/2013 – žiadosť Márie Rašíovej, bytom Kolárovice-Škoruby č. 649 o vydanie rozhodnutia na zriadenie a prevádzkovanie exteriérového sedenia na verejnom priestranstve (podľa VZN čl. 3 a 5) na časti pozemku parcelné číslo KN-C 772/12 v k. ú. Považská Bystrica (evidovanom na LV č. 4376 vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica) o výmere 4 m2 v  CMZ pred OD PRIOR STRED, a. s., Centrum 3/5 v Považskej Bystrici pred prevádzkou KEBAB. Žiadateľka plánuje na predmetnej ploche umiestniť 2 kusy stolov a 8 ks stoličiek.

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 41/2013

Komisia odporúča zriadenie letnej terasy na predmetnej ploche.

Hlasovanie: 6:0:4

 

5. Diskusia

Ing. Ješík – odporúča nainštalovanie fotopascí pri zberných dvoroch.

p. Matušík – pri rekonštrukcii vodovodu na Rozkvete by bolo vhodné, keby boli súčasne s rekonštrukciou vodovodu preložené a rekonštruované aj ostatné siete (verejné osvetlenie) z dôvodu ekonomickej úspory.

Ing. Kozárová – nie je možné skoordinovať všetkých správcov sietí zároveň.

p. Matušík - žiada mesto o vyznačenie chodníka pre chodcov na prístupovej ceste k ZŠ Slovenských partizánov z dôvodu zaistenia bezpečnosti pohybu chodcov, najmä žiakov, ktorí školu navštevujú.

 

6. Záver po prerokovaní všetkých bodov programu predseda komisie Ing. Juraj Pekár poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a ukončil zasadnutie komisie.

 

                                                                      

Ing. Juraj Pekár

predseda komisie

 

 

Zapísala: Monika Zábojníková

 

Kópiu zápisnice obdržali:

Členovia komisie:                        zaslané v elektronickej forme

Poslanci MZ:                                zaslané v elektronickej forme

Sekretariát primátora:                  zaslané v elektronickej forme

Sekretariát prednostu:                  zaslané v elektronickej forme

Sekretariát zástupcu primátora:    zaslané v elektronickej forme

Kontrolór mesta:                         zaslané v elektronickej forme

Anonym píše:
Čtvrtek 05.09.2013 18:18
To si robí niekto srandu už aj LIDL ide z Bystrice preč ???

« září 2021 »
září
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359