Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie a výstavbu konaného dňa 25.11.2013

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie a výstavbu konaného dňa 25.11.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Středa 11.12.2013 08:52
[2013-12-10] Požiadavky občanov a organizácii: p. Rudolfa Gaňa - p. Rudolf Krekáč - p. Paula Petríková - p. . Peter Smatana a p. Ing. Miroslav Smatana - MŠK Považská Bystrica, s.r.o. a podnájomník spoločnosť Mäsotéka, s.r.o. - p. Stanislav Kvaššay - p. Radomír Košař - p. Mário Masaryk a p. Mariana Masaryková - p. Anna Ferencová - spoločnosť LIBEX, s.r.o. - spoločnost ESiN GROUP a.s. - p. Dušan Příkazký - spoločnosť SSE – Distribúcia, a.s. - firma M Pharm Company, s.r.o. - p. Milan Brojo - p. Ľuboš Novosedliak - Marián Lazar - p. Ján Hrubo a p. František Hrubo | Úprava chodníkov na Rozkvete nad dreveným obchodom po rekonštrukcii vodovodu - Výsledky verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľností pred bývalým hotelom Manín.Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie a výstavbu pri MZ Považská

Bystrica, konaného dňa 25. 11. 2013 na MsÚ v Pov. Bystrici

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny pripojenej k originálu zápisnice

 

 

Počet prítomných členov na začiatku zasadnutia:                          9

Počet neprítomných členov:                                                        1

Z toho počet ospravedlnených členov:                                         1

 

 

Komisiu pre územné plánovanie a výstavbu viedol Ing. Juraj Pekár, ktorý na začiatku zasadnutia privítal viceprimátora mesta Mgr. Mariána Sopčáka, prednostku úradu Ing. Tatianu Kozárovú, odborných pracovníkov MsÚ, zástupcov médií a členov komisie. Následne prítomných oboznámil s programom, ktorý bol odsúhlasený bez pripomienok.

 

Program zasadnutia:

1Otvorenie

2.  Kontrola plnenia uznesení

3.  Poznatky a závery z prehliadky lokalít IBV v meste

4.  Požiadavky občanov a organizácii

5.  Diskusia

6.  Záver

 

2. Kontrola plnenia uznesení

V druhom bode programu zasadnutia predseda komisie vyzval vedúcu odboru výstavby a rozvoja mesta Ing. Vieru Zboranovú, aby prítomných členov komisie oboznámila s plneniami uznesení č. 1/2012 a č. 3/2012.

V návrhu rozpočtu Mesta Považská Bystrica na rok 2014 sú vyčlenené finančné prostriedky na vypracovanie ÚPD – Zmeny a doplnky č. 4. Do podkladov pre tieto zmeny sú zaradené aj požiadavky na riešenie doplnkového parkovania v mestských častiach s IBV s návrhom spôsobu parkovania. Urbanistická štúdia riešenia statickej dopravy na sídliskách Stred, Lány, SNP, Strojárenská štvrť, Rozkvet sa do návrhu rozpočtu na rok 2014 nedostala.

 

3. Poznatky a závery z prehliadky lokalít IBV v meste

Záverečné prerokovanie poznatkov a záverov z terénnych obhliadok lokalít IBV v meste sa uskutočnilo na spoločnom pracovnom stretnutí Komisie pre výstavbu a územné plánovanie s primátorom mesta. V diskusii na stretnutí bolo konštatované, že na území mesta je dostatok lokalít vyčlenených na IBV s dostatočným odhadovaným počtom stavebných pozemkov (18 lokalít / 2430 stavebných pozemkov). Vo všetkých prípadoch ide o pozemky v súkromnom vlastníctve. Z tohto pohľadu aj príprava pozemkov na výstavbu rodinných domov by mala byť realizovaná zo súkromných zdrojov. Ako príklad možného riešenia boli vyzdvihnuté pripravované, resp. prebiehajúce developerské aktivity v mestskej časti Hliny a v Hornom Moštenci. Informatívna správa so súhrnom poznatkov z terénnych prehliadok lokalít IBV v meste Považská Bystrica je súčasťou zápisnice.

 

4. Požiadavky občanov a organizácii

Členovia komisie sa dohodli, že požiadavka p. Rudolfa Gaňu bude prerokovaná ako prvá, nakoľko požiadal o jej osobnú prezentáciu a zástupkyňa žiadateľa bola prítomná na začiatku rokovania komisie.

 

l/ - písomnosť č. 7691/S/2013 – žiadosť p. Rudolfa Gaňa, bytom Stred 50/31-15, 017 01 Považská Bystrica o stanovisko k umiestneniu stavby pevného predajného stánku mäsa a mäsových výrobkov umiestnenej na časti pozemku parcelné číslo KN-C 772/12 – evidovaného ako zastavaná plocha a nádvorie v zastavanom území obce vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica v CMZ v priestore medzi OD PRIOR STRED a OD BANCO .

Stanovisko OVaRM:

     Podľa platného územného plánu je predmetný pozemok funkčne určený ako pešia zóna so stanoveným regulatívom UD 01 E v rámci ktorého medzi vhodné – konvenujúce funkcie patria okrem iného aj drobné mobilné zariadenia služieb podporujúcich základnú funkciu územia (predajné stánky, novinové kiosky a pod.).

     V rámci platnej územnoplánovacej dokumentácie je na predmetnej ploche navrhovaná verejnoprospešná stavba – pešia zóna – doplnenie a rozšírenie – DP 01.

Diskusia k bodu:

Ing. Balušík – súhlasí s predajnými stánkami v centre, ale musia podliehať architektonickému schváleniu.

Mgr. Sopčák – nesúhlasí, aby CMZ bola zastavaná, odporúča iba stánky na sezónny predaj.

Ing. Kozárová – vyjadrila súhlas s predajnými stánkami, ale stánkový predaj mäsa nespĺňa podmienky doplnkovej služby podľa ÚPN.

JUDr. Jaroš – nesúhlasí s takýmito predajnými stánkami.

p. Sovík – navrhol koncepčne doriešiť umiestňovanie predajných stánkov v CMZ.

p. Vlčanský – stotožňuje sa so stanoviskom OVaRM.

 

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 43/2013

     Komisia neodporúča umiestnenie predajného stánku podľa predloženej žiadosti z dôvodu nevyhnutnej prekládky viacerých IS v predmetnej ploche a nesúladu zámeru s regulatívmi funkčného využitia ÚPN mesta na tomto území. Súčasne upozorňuje, že predaj mäsa a mäsových výrobkov svojim charakterom nezodpovedá funkcií predajného stánku podporujúceho základnú funkciu územia – pešiu zónu.

Hlasovanie: 6:0:3

 

a/ - písomnosť č. 19843/dp/2013 – žiadosť Rudolfa Krekáča, bytom Partizánska 1097/17 o stanovisko k odkúpeniu časti parcely číslo KN-C 2547/11 o výmere 49 m² v katastrálnom území Považská Bystrica za účelom výstavby garáže.

Stanovisko odboru VaRM:  

     Podľa platného ÚPN sa jedná o územie, ktoré je funkčne určené pre bývanie – bývanie v rodinných domoch so stanoveným regulatívom UB 01 a povolenou maximálnou výškou zástavby 2 nadzemné podlažia + podkrovie, resp. strešné podlažie.  Podľa   Uznesenia   komisie   pre   územné   plánovanie  a   výstavbu

      č. 37/2013 zo dňa 27. 08. 2013 komisia odložila prerokovanie s cieľom bližšie špecifikovať stavebné možnosti na predmetnom pozemku.

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 44/2013

        Komisia nemá výhrady k odpredaju predmetného pozemku v celosti.

 Hlasovanie: 9:0:0

 

     b/ - písomnosť č. 24256/dp/2013 – žiadosť Pauly Petríkovej, bytom Hliny  1253/76  017 01 Považská Bystrica o stanovisko k  odkúpeniu pozemku  parcelné   číslo KN-C 3342/39  o výmere 223 m² a o zámenu časti pozemku parcelné číslo KN-C 3389/70 cca 29 m² za časť pozemku parcelné číslo KN-C 3343/53 o výmere cca 10 m² v katastrálnom území Považská Bystrica za účelom užívania záhradky.

Stanovisko odboru VaRM  

Podľa platného ÚPN sa jedná o územie, ktoré je funkčne určené nasledovne: Parcela číslo KN-C 3342/39 sa nachádza v území, ktoré je funkčne určené pre zeleň – verejné parky a parkové úpravy, bez možnosti výstavby.

      Parcela číslo KN-C 3343/53 sa nachádza v území, ktoré je funkčne určené pre bývanie – bývanie v rodinných domoch so stanoveným regulatívom UB 01 a povolenou maximálnou výškou zástavby 2 nadzemné podlažia + podkrovie, resp. strešné podlažie.

      Parcela číslo KN-C 3389/70 sa nachádza v ploche, na ktorej je umiestnená miestna komunikácia kategórie C3 MO8/40 (v súčasnosti súčasť oploteného pozemku žiadateľky).

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 45/2013

        Komisia nemá výhrady k odpredaju a zámene predmetných pozemkov.

Hlasovanie: 7:0:2

 

           c/ -  písomnosť č. 25494/dp/13 -  žiadosť Ing. Petra Smatanu a Ing. Miroslava Smatanu o stanovisko k odkúpeniu nebytových priestorov v obytnom dome súpisné číslo 167 v katastrálnom území Považská Bystrica.

Stanovisko odboru VaRM:

     Objekt s predmetnými nebytovými priestormi (obytný dom súpisné číslo 167 umiestnený na parcele číslo KN-C 467 v katastrálnom území Považská Bystrica) sa nachádza v území, ktoré je podľa platného ÚPN funkčne určené pre polyfunkciu – centrálny mestský blok so stanoveným regulatívom UC 01 A a povolenou maximálnou výškou zástavby 4 nadzemné podlažia + podkrovie, resp. strešné podlažie.

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 46/2013

Komisia navrhla bod stiahnuť z programu rokovania komisie vzhľadom k tomu, že predmet požiadavky nespadá do kompetencie komisie pre územné plánovanie a výstavbu.

Hlasovanie: 8:0:1

 

           d/ -  písomnosť č.  46/S/2013 -   v súvislosti so Zmluvou o podnájme pozemku medzi nájomcom MŠK Považská Bystrica, s.r.o. a podnájomníkom spoločnosť Mäsotéka, s.r.o., Rozkvet 2001/2, 017 01 Považská Bystrica žiadosť o stanovisko k umiestneniu predajného stánku na časti verejnej plochy, nachádzajúcej sa za obchodným domov Prior v Považskej Bystrici o výmere 18 m² na pozemku KN C parc. č. 861/4 v katastrálnom území Považská Bystrica. Žiadosť bola podaná dňa 27.09.2013 pod č. 24207/dp/2013 aj na oddelenie správy miestnych daní.

Stanovisko odboru VaRM:

      Podľa platného ÚPN sa jedná o územie, ktoré je funkčne určené pre pešiu    zónu so stanoveným regulatívom UD 01 E.

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 47/2013

        Komisia nemá výhrady k dočasnému umiestneniu mobilného predajného stánku v súlade s Uznesením komisie  pre  územné  plánovanie a výstavbu   č. 5/2013 zo dňa 18. 02. 2013.

Hlasovanie: 2:0:7

 

                 e/ - písomnosť č. 21985/dp/13 – žiadosť Stanislava Kvaššaya, bytom Zemiansky Kvášov 33, 017 01 Považská Bystrica o stanovisko k odkúpeniu pozemku parcelné číslo KN C 343 ostatná plocha o výmere 6148 m² zapísanom na liste vlastníctva č. 1 s využitím pozemku, kód 37 – pozemok, na ktorom sú medze, výmoľe, rokliny, svahy...v katastrálnom území Zemiansky Kvášov, pre účely zriadenia výbehu pre zvieratá.

Stanovisko odboru VaRM:

      Podľa platného ÚPN sa jedná o územie, ktoré je vedené ako ostatné plochy neregulované, bez možnosti výstavby.

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 48/2013

          Komisia nemá výhrady k odpredaju predmetného pozemku.

Hlasovanie: 8:0:1

 

      f/ - písomnosť č. 22210/dp/2013 – žiadosť Radomíra Košařa, bytom Čiernohájska 3, 017 01 Považská Bystrica o stanovisko k prenájmu nebytového priestoru – novinového stánku postaveného na časti pozemku parcelné číslo KN-C 580/2 o celkovej výmere 1050 m² v kultúre zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území Považská Bystrica zapísaného na LV č. 10241 za účelom prestavby súčasného objektu na prevádzkovanie rýchleho občerstvenia arabského typu.

Stanovisko OVaRM:

     Podľa platného územného plánu je predmetný pozemok funkčne určený ako polyfunkčné územie mestského centra - centrálny mestský blok so stanoveným regulatívom UC 01 A.

      V rámci platnej územnoplánovacej dokumentácie je na predmetnej ploche navrhovaná verejnoprospešná stavba dopravná - DC 06 – preložka cesty l/61.

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 49/2013

        Komisia neodporúča prenájom nebytového priestoru – novinového stánku za  účelom prestavby súčasného objektu na prevádzkovanie rýchleho občerstvenia arabského typu z dôvodu rozporu zámeru s platnou ÚPD (v rámci uvedeného regulatívu nie je možné umiestnenie predajných stánkov. V rámci vhodných – konvenujúcich funkcií príslušného mestského bloku sú prípustné zariadenia MHD).

Hlasovanie: 9:0:0

 

     g/ - písomnosť č. 23894/dp/2013 – žiadosť Mária Masaryka a Mariany     Masarykovej, bytom Stred 56/45, 017 01 Považská Bystrica o stanovisko k rozšíreniu pozemku odkúpením parciel č. KN-C 2604/2 – orná pôda o výmere 37 m2, 2606/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 521 m2, 2607/1 – orná pôda o výmere 591 m2, 2607/2 – orná pôda o výmere 70 m2 a 2608/5 – orná pôda o výmere 104 m2 v zastavanom území obce v katastrálnom území Považská Bystrica na sídlisku Lány evidovaných na LV č. 4376 za účelom zriadenia oddychovej zóny na hranie a športovanie detí žiadateľa.

Stanovisko OVaRM:

       Podľa platného územného plánu Mesta Považská Bystrica je lokalita, v ktorej sa nachádzajú parcely KN-C 2606/1, 2607/1 a 2608/5 funkčne určená ako plocha pre obytné územie – bývanie v rodinných domoch so stanoveným regulatívom UB 01 a povolenou výškou zástavby 2 NP + podkrovie. Pozemky parcelné číslo KN-C 2604/2 a 2607/2 sú funkčne určené ako plocha dopravy – nešpecifikovaná. Cez predmetné parcely sú v okrajových polohách vedené inžinierske siete (diaľkové telekomunikačné káble, vodovod DN 200, plynové potrubie DN 100).

     V rámci platnej územnoplánovacej dokumentácie nie je na predmetnej ploche    navrhovaná verejnoprospešná stavba.


Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 50/2013

Komisia odporúča vzhľadom na možnosť výstavby rodinných domov na predmetných parcelách predaj za účelom výstavby rodinného, resp. rodinných domov za podmienky reálneho vytýčenia inžinierskych sietí.

Hlasovanie: 9:0:0

 

     h/ - písomnosť č. 22110/dp/2013 – žiadosť Anny Ferencovej, bytom Dedovec     1078/104, 017 01 Považská Bystrica o stanovisko k odkúpeniu z časti pozemku KN-C parc. č. 2285/96, orná pôda o výmere cca 300 – 350 m² z celkovej výmery 1197 m² zapísanom na liste vlastníctva č. 4376 v katastrálnom území Považská Bystrica za účelom scelenia jej pozemkov kvôli využívaniu v rámci jej potrieb v zmysle územného plánu.

Stanovisko OVaRM:

Podľa platného územného plánu Mesta Považská Bystrica je lokalita, v ktorej sa    nachádza predmetná parcela funkčne určená ako plocha pre sprievodnú zeleň vodných tokov charakteru rekreačnej verejnej zelene so stanoveným regulatívom  UZ 01 F bez možnosti výstavby nadzemných objektov.

V rámci platnej územnoplánovacej dokumentácie nie je na predmetnej ploche    navrhovaná verejnoprospešná stavba.

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 51/2013

        Komisia odporúča odpredaj časti predmetnej parcely za účelom scelenia jej pozemkov za podmienky zmeny funkčného regulatívu daného bloku v najbližších zmenách a doplnkoch územného plánu.

Hlasovanie: 8:0:1

 

     ch/ - písomnosť č. 21992/dp/2013 – žiadosť spoločnosti LIBEX, s.r.o. so sídlom Bytčianska 114, 010 03 Žilina o stanovisko vo veci odkúpenia časti cca 174 m² z pozemku KN-C parc. č. 3825/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 160 028 m² zapísanom na liste vlastníctva č. 4376 s využitím pozemku, kód 18 – pozemok, na ktorom je dvor, v katastrálnom území Považská Bystrica, lokalita sídlisko Rozkvet, pre účely zriadenia stáleho prístupu pre zásobovanie predajne potravín Koruna na Bernolákovej ulici.

Stanovisko OVaRM:

Podľa platného územného plánu Mesta Považská Bystrica je lokalita, v ktorej sa    nachádza predmetná parcela funkčne určená ako plocha pre obytné územie – bytové domy so stanoveným regulatívom UB 04 a povolenou výškou zástavby 13 NP.V rámci platnej územnoplánovacej dokumentácie nie je na predmetnej ploche navrhovaná verejnoprospešná stavba.

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 52/2013

        Komisia neodporúča odpredaj časti predmetnej parcely, odporúča prenájom bez možnosti oplocovania, resp. ohradenia pozemku v súlade s VZN Mesta Považská Bystrica.

Hlasovanie: 9:0:0

 

      i/ - písomnosť č. 25492/dp/2013 – žiadosť spoločnosti ESiN GROUP a.s., Tatranská 300/B, 017 01 Považská Bystrica o stanovisko vo veci prevodu časti pozemku odkúpením časti parciel č. KN-C 4601/61 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1119 m² a časti z pozemku parcelné číslo KN-C 4601/7 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1725 m² v zastavanom území obce v k. ú. Považská Bystrica na sídlisku IBV Jelšové evidovaných na LV č. 4376 vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica za účelom vybudovania odstavnej plochy, údržby, revitalizácie zelene a lepšieho využitia a prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve uvedenej spoločnosti.

 

 

Stanovisko OVaRM:

      Podľa platného územného plánu Mesta Považská Bystrica je lokalita, v ktorej sa nachádzajú časti predmetných parciel funkčne určená ako plocha pre sprievodnú zeleň vodných tokov charakteru rekreačnej verejnej zelene so stanoveným regulatívom UZ 01 F bez možnosti výstavby nadzemných objektov. V rámci platnej územnoplánovacej dokumentácie je na predmetnej ploche navrhovaná verejnoprospešná stavba – verejná zeleň - OZ 02 – Galanovec – rekonštrukcia brehovej zelene.

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 53/2013

Komisia nemá výhrady k odpredaju časti predmetných parciel za účelom údržby, revitalizácie zelene a lepšieho využitia a prístupu k nehnuteľnostiam za podmienky zriadenia vecného bremena – práva prístupu k vodnému toku. Vybudovanie požadovaných parkovacích miest je podmienené zmenou funkčného využitia predmetných parciel v najbližších zmenách a doplnkoch územného plánu.

Hlasovanie: 9:1:0

 

j/ - písomnosť č. 26038/dp/2013 – žiadosť Dušana Příkazkého, bytom Šoltésovej    1675/180, 017 01 Považská Bystrica o stanovisko k odkúpeniu časti parciel č. KN-C 4601/61 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1119 m² a časti z pozemku parcelné číslo KN-C 4601/7 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1725 m² v zastavanom území obce v k. ú. Považská bystrica na sídlisku IBV Jelšové evidovaných na LV č. 4376 vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica za účelom vybudovania odstavnej plochy a údržby zelene, ktorá sa nachádza pred pozemkom vo vlastníctve žiadateľa.

Stanovisko OVaRM:

Podľa platného územného plánu Mesta Považská Bystrica je lokalita, v ktorej sa nachádzajú časti predmetných parciel funkčne určená ako plocha pre sprievodnú zeleň vodných tokov charakteru rekreačnej verejnej zelene so stanoveným regulatívom UZ 01 F bez možnosti výstavby nadzemných objektov.

           V rámci platnej územnoplánovacej dokumentácie je na predmetnej ploche    navrhovaná verejnoprospešná stavba – verejná zeleň - OZ 02 – Galanovec – rekonštrukcia brehovej zelene.

  Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 54/2013

     Komisia nemá výhrady k odpredaju časti predmetných parciel za účelom údržby  zelene za podmienky zriadenia vecného bremena – práva prístupu k vodnému toku. Vybudovanie odstavnej plochy je podmienené zmenou funkčného využitia predmetných parciel v najbližších zmenách a doplnkoch územného plánu, popr. schválením osobitného VZN určujúceho charakter a spôsob užívania tohto druhu zelene s prihliadnutím na požiadavky ochrany prírody a krajiny.

  Hlasovanie: 9:1:0

 

k/ - písomnosť č. 7044/S/2013 – žiadosť spoločnosti SSE – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina o stanovisko k uzatvoreniu „Zmluvy o zriadení vecného bremena na umiestnenie inžinierskych sietí uložených pri realizácii stavby „Päť rodinných domov v Jelšovom, vodovodná prípojka, predĺženie NN siete, rozšírenie NTL Plynovodu“ na pozemku KN-C parc. č. 3913/2 zapísanom na LV č. 4376 v prospech mesta Považská Bystrica v k. ú. Považská Bystrica podľa porealizačného geometrického plánu, ktorý špecifikuje rozsah vecného bremena v rozsahu 110 m²  v súvislosti s uložením zemného káblového vedenia.

Stanovisko OVaRM:

Podľa platného územného plánu Mesta Považská Bystrica je lokalita, v ktorej sú realizované predmetné rodinné domy a inžinierske siete k jednotlivým RD funkčne určená ako plocha pre obytné územie – rodinné domy so stanoveným regulatívom UB 01 a povolenou výškou zástavby 2 nadzemné podlažia + podkrovie.

      V rámci platnej územnoplánovacej dokumentácie nie je na predmetnej ploche navrhovaná verejnoprospešná stavba.

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 55/2013

     Komisia nemá výhrady k uzatvoreniu Zmluvy o zriadení vecného bremena na umiestnenie inžinierskych sietí uložených pri realizácii stavby „Päť rodinných domov v Jelšovom v rozsahu podľa žiadosti.

  Hlasovanie: 10:0:0

 

           m/ - písomnosť č. 6316/S/2013 – žiadosť firmy M Pharm Company, s.r.o., so sídlom Palárikova 1083, 022 01 Čadca o stanovisko k umiestneniu stavby rýchleho občerstvenia FAST FOOD – MC HLADNÝ VLK umiestnenej na časti pozemku parcelné číslo KN-C 2452/1 – evidovaného ako zastavaná plocha a nádvorie v zastavanom území obce o výmere 120,80 m² vo vlastníctve TSK so sídlom v Trenčíne na sídlisku Lány v priestore stavby fontány budovy polikliniky dospelých a priľahlej parkovej zelene vedľa chodníka nástupnej časti do budovy polikliniky. Spoločnosť M Pharm Company má časť predmetného pozemku v prenájme na dobu určitú, na obdobie 10 rokov na základe Zmluvy o prenájme pozemku č. 11/N/2013 od prenajímateľa NsP Považská Bystrica so sídlom Nemocničná 986, Považská Bystrica.

Stanovisko OVaRM:

     Lokalita v ktorej sa predmetný pozemok nachádza je v platnom územnom pláne Mesta Považská Bystrica schválenom Mestským zastupiteľstvom v Považskej Bystrici uznesením č. 49/a/2008 bod C-1 a jeho záväznou časťou vyhlásenou VZN č. 6/2008 schváleným uznesením MZ č. 49/a/2008 bod C-2 zo dňa 03. 07. 2008 funkčne určená ako plocha pre nešpecifikované verejné/nekomerčné občianske vybavenie – väčšinou nekomerčné zariadenia v správe štátu, VÚC a mesta – zariadenia sociálnej a zdravotníckej vybavenosti so stanoveným regulatívom UO 01 D  a povolenou výškou zástavby 4 nadzemné podlažia + podkrovie.

      V rámci platnej územnoplánovacej dokumentácie je na predmetnej ploche navrhovaná verejnoprospešná stavba občianskeho vybavenia – verejné zdravotnícke zariadenia OS 02 – dostavba a rekonštrukcia areálu a jednotlivých objektov a zariadení nemocnice s poliklinikou.

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 56/2013

Komisia neodporúča umiestnenie stavby rýchleho občerstvenia FAST FOOD – MC HLADNÝ VLK podľa predloženej žiadosti z dôvodu nesúladu zámeru s regulatívom platného územného plánu mesta na tomto území.

  Hlasovanie: 10:0:0

 

     Odišiel Ing. Srempek

 

     n/ - písomnosť č. 27363/dp/2013– žiadosť p. Milana Broja, bytom Tatranská 293, 017 01 Považská Bystrica o stanovisko k odpredaju alebo prenájmu časti pozemku parcelné číslo KN-C 772/12 v kultúre zastavaná plocha a nádvorie v celkovej výmere 13347 m² v zastavanom území obce v k. ú. Považská Bystrica v CMZ medzi OD PRIOR STRED a OD BANCO vedľa novopostaveného predajného stánku PIPPI GRIL za účelom umiestnenia predajného stánku na predaj pekárenských výrobkov z vlastnej pekárne o rozlohe cca 12 x 8 m.

Stanovisko OVaRM:

     Podľa platného územného plánu je predmetný pozemok funkčne určený ako pešia zóna so stanoveným regulatívom UD 01 E v rámci ktorého medzi vhodné – konvenujúce funkcie patria okrem iného aj drobné mobilné zariadenia služieb podporujúcich základnú funkciu územia (predajné stánky, novinové kiosky a pod.).

V rámci platnej územnoplánovacej dokumentácie je na predmetnej ploche navrhovaná verejnoprospešná stavba – pešia zóna – doplnenie a rozšírenie – DP 01.

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 57/2013

     Komisia neodporúča umiestnenie predajného stánku podľa predloženej žiadosti z dôvodu nevyhnutnej prekládky viacerých IS v predmetnej ploche a nesúladu zámeru s regulatívmi funkčného využitia ÚPN mesta na tomto území. Súčasne upozorňuje, že predaj pekárenských výrobkov z vlastnej pekárne o rozlohe cca 12 x 8 m svojim charakterom nezodpovedá funkcií predajného stánku podporujúceho základnú funkciu územia – pešiu zónu..

  Hlasovanie: 7:0:2

 

     o/ - písomnosť č. 27566/dp/2013 – žiadosť Ľuboša Novosedliaka a jeho manželky, bytom Šoltésovej 385/83, 017 01 Považská Bystrica o stanovisko k odpredaju časti pozemku parc. č. KN-C 4601/7 o výmere cca 70 m², v katastrálnom území Považská Bystrica, časť Jelšové. Časť predmetného pozemku je v prenájme na základe Nájomnej zmluvy č. 284/2003 zo dňa 02.01.2004.

Stanovisko OVaRM:

     Podľa platného územného plánu Mesta Považská Bystrica je lokalita, v ktorej sa nachádza časť predmetnej parcely funkčne určená ako plocha pre sprievodnú zeleň vodných tokov charakteru rekreačnej verejnej zelene so stanoveným regulatívom UZ 01 F bez možnosti výstavby nadzemných objektov.

      V rámci platnej územnoplánovacej dokumentácie je na predmetnej ploche    navrhovaná verejnoprospešná stavba – verejná zeleň - OZ 02 – Galanovec – rekonštrukcia brehovej zelene.

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 58/2013

     Komisia nemá výhrady k odpredaju časti predmetnej parcely za účelom údržby zelene a pridomovej záhradky na základe Nájomnej zmluvy č. 284/2003 zo dňa 02.01.2004 za podmienky zriadenia vecného bremena – práva prístupu k vodnému toku. Funkčné využívanie predmetnej parcely ako prídomových záhradok je podmienené zmenou funkčného využitia predmetných parciel v najbližších zmenách a doplnkoch územného plánu.

  Hlasovanie: 9:1:0

 

     p/ - písomnosť č. 28050/dp/2013 – žiadosť Mariana Lazara, bytom Šoltésovej 386/85, 017 01 Považská Bystrica o stanovisko vo veci prevodu časti z pozemku KN-C parc. č. 4601/7 o celkovej výmere 1725 m² v kultúre zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Považská Bystrica, zapísanej na LV č. 4376 za účelom užívania pozemku ako prídomová záhradka a údržba zelene, ktorá sa nachádza za pozemkom vo vlastníctve menovaného.

Stanovisko OVaRM:

     Podľa platného územného plánu Mesta Považská Bystrica je lokalita, v ktorej sa nachádza časť predmetnej parcely funkčne určená ako plocha pre sprievodnú zeleň vodných tokov charakteru rekreačnej verejnej zelene so stanoveným regulatívom UZ 01 F bez možnosti výstavby nadzemných objektov.

V rámci platnej územnoplánovacej dokumentácie je na predmetnej ploche navrhovaná verejnoprospešná stavba – verejná zeleň - OZ 02 – Galanovec – rekonštrukcia brehovej zelene.

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 59/2013

     Komisia nemá výhrady k prevodu časti predmetnej parcely za účelom údržby zelene a prídomovej záhradky za podmienky zriadenia vecného bremena – práva prístupu k vodnému toku.

Funkčné využívanie predmetnej parcely ako prídomových záhradok je podmienené zmenou funkčného využitia predmetných parciel v najbližších zmenách a doplnkoch územného plánu, popr. schválením osobitného VZN určujúceho charakter a spôsob užívania tohto druhu zelene s prihliadnutím na požiadavky ochrany prírody a krajiny.

Hlasovanie: 9:1:0

 

                r/ - písomnosť č. 27637/dp/2013 – žiadosť Jána Hrubu a Františka Hrubu,bytom Šoltésovej 388/89, 017 01 Považská Bystrica o stanovisko vo veci prevodu časti z pozemku KN-C parc. č. 4601/7 o celkovej výmere 1725 m² v kultúre zastavaná plôch a nádvorie a časti z pozemku KN-C parc. č. 4601/61 o celkovej výmere 1119 m² v kultúre zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Považská Bystrica, zapísanej na LV č. 4376 za účelom užívania pozemku ako prídomová záhradka a údržba zelene, ktorá sa nachádza za pozemkom vo vlastníctve menovaného.

Stanovisko OVaRM:

Podľa platného územného plánu Mesta Považská Bystrica je lokalita, v ktorej sa nachádzajú časti predmetných parciel funkčne určená ako plocha pre sprievodnú zeleň vodných tokov charakteru rekreačnej verejnej zelene so stanoveným regulatívom UZ 01 F bez možnosti výstavby nadzemných objektov.

V rámci platnej územnoplánovacej dokumentácie je na predmetnej ploche navrhovaná verejnoprospešná stavba – verejná zeleň - OZ 02 – Galanovec – rekonštrukcia brehovej zelene.

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 60/2013

Komisa nemá výhrady k prevodu časti predmetných parciel za účelom údržby zelene a prídomovej záhradky za podmienky zriadenia vecného bremena – práva prístupu k vodnému toku.

Funkčné využívanie predmetných parciel ako prídomových záhradok je podmienené zmenou funkčného využitia predmetných parciel v najbližších zmenách a doplnkoch územného plánu, popr. schválením osobitného VZN určujúceho charakter a spôsob užívania tohto druhu zelene s prihliadnutím na požiadavky ochrany prírody a krajiny.

  Hlasovanie: 9:1:0

 

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 61/2013

Preveriť aktuálnosť štúdie (Ing. arch. Balušík) trvalých predajných stánkov v CMZ spracovanej v minulosti a možnosť aplikovania jej záverov a odporúčaní v súčasnom období v termíne do budúceho zasadnutie KpÚPaV.

      Zodpovedná: Ing. Viera Zboranová, vedúca OVaRM

 

5. Diskusia

F. Matušík – požiadal Ing. Kozárovú, aby sa do rozpočtu roku 2014 zaradila úprava chodníkov na Rozkvete nad dreveným obchodom po rekonštrukcii vodovodu.

Ing. T. Kozárová – informovala, že mesto už rokovalo aj s firmou, ktorá bude tieto práce realizovať.

JUDr. Jaroš – požiadal predsedu komisie Ing. Pekára o informáciu o výsledkoch verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľností pred bývalým hotelom Manín.

Ing. J. Pekár – podal krátku informatívnu správu o výsledkoch súťaže s tým, že komisia menovaná mestským zastupiteľstvom pripravuje správu pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v 12/2013 a základné informácie už boli poskytnuté médiám.

–    požiadal prednostku MsÚ Ing. T. Kozárovú o obhliadku stavu a zabezpečenia výškovej budovy „VVZ“ v Strojárenskej štvrti, nakoľko po čistení jej vnútorných priestorov sa pred budovou nahromadil objemný drevený odpad, ktorý znečisťuje a zhoršuje prostredie. Naviac pri čistení boli poškodené steny vonkajšieho plášťa budovy a vejúce fasádne plechy pôvodného obkladu môžu byť nebezpečné.

–    požiadal prednostku o preverenie oprávnenosti inštalácie reklamných plagátov na zábradliach ciest v meste. V poslednom období sa počet reklamných plôch tohto typu výrazne zvýšil a len na hlavnej komunikácii od Čiernych hájov po diaľničný privádzač na Orlovskom moste ich je viac ako 65. Znižujú dopravnú bezpečnosť a výrazne zhoršujú estetický vzhľad mesta. Poukázal aj na fenomén masívneho umiestňovania reklám na fasády budov, napr. Slovenská pošta, Torus, domy na Štefánikovej ulici a pod., čo neprispieva k dobrému vzhľadu ulíc a mesta. Informoval sa o možných spôsoboch redukovať počet týchto reklám.

Ing. T. Kozárová – informovala, že už boli uskutočnené stretnutia so zástupcami správy ciest, ktorý riešia situáciu upozornením majiteľa reklamy. V prípade, že majiteľ nereaguje na výzvu, polícia reklamu nafotí a odstráni.

 

6. Záver

 

Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda komisie Ing. Juraj Pekár poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a ukončil zasadnutie komisie.

 

 

 

                                                                      

                                                                                                        Ing. Juraj Pekár

                                                                                                  predseda komisie

 

 

 

 

Zapísala: Monika Zábojníková

 

Kópiu zápisnice obdržali:

Členovia komisie:                      zaslané v elektronickej forme

Poslanci MZ:                              zaslané v elektronickej forme

Sekretariát primátora:                zaslané v elektronickej forme

Sekretariát prednostu:                zaslané v elektronickej forme

Sekretariát zástupcu primátora:   zaslané v elektronickej forme

Kontrolór mesta:                        zaslané v elektronickej forme

« listopad 2021 »
listopad
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359