Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie a výstavbu konaného dňa 18.02.2013

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie a výstavbu konaného dňa 18.02.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Středa 20.02.2013 17:00
Informatívna správa “Obchodná verejná súťaž – Manín“ - Kontrola plnenia uznesení - Požiadavky občanov a organizácii - Návrh plánu práce komisie

 

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie a výstavbu pri MZ Považská
Bystrica, konaného dňa 18. februára 2013 na MsÚ v Pov. Bystrici
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny pripojenej k originálu zápisnice
 
 
Počet prítomných členov na začiatku zasadnutia:  6
Počet neprítomných členov:                                 5
Z toho počet ospravedlnených členov:                   1        
                                                  
 
            Komisiu pre územné plánovanie a výstavbu viedol podpredseda JUDr. Roman Jaroš pre práceneschopnosť predsedu Ing. Juraja Pekára. Podpredseda privítal zástupcu primátora, odborných pracovníkov MsÚ, zástupcov médií a členov komisie. Následne navrhol ako druhý bod programu zaradiť informatívnu správu pracovne nazvanú ako  „Obchodná verejná súťaž  - Manín“. Program rokovania potvrdili členovia komisie hlasovaním 6:0:0.
 
Schválený program zasadnutia:
 
1. Otvorenie
2. Informatívna správa “Obchodná verejná súťaž – Manín“
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Požiadavky občanov a organizácii
5. Návrh plánu práce komisie
6. Diskusia
7. Záver
 
           JUDr. Michal Hamar, podal Informatívnu správu“ Obchodná verejná súťaž na podanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov KN C parc. č. 772/3 a KN C 861/ parc. č. 861/3 a parkovisko na pozemku KN C parc. č. 772/3 v k. ú. Považská Bystrica nachádzajúcich sa medzi bývalým hotelom Manín a budovou Slovenskej pošty“.  Členovia komisie prijali správu na vedomie.
 
3. Kontrola plnenia uznesení
 
            V treťom bode programu zasadnutia podpredseda komisie konštatoval, že plnenie uznesení je v rovnakom stave, v akom bolo pri poslednom zasadnutí komisie.
 
a) Uznesenie komisie pre výstavbu č. 1/2012: bod 3. ... odporúča odboru RMa S spracovať odborný návrh na využívanie voľných plôch pozdĺž miestnych komunikácií na parkovanie motorových vozidiel v jednotlivých mestských častiach s IBV a na nakladanie (prenájom, predaj) s týmito pozemkami a navrhnúť spôsob parkovania (pozdĺžne, šikmo, kolmo) na komunikáciách.
 
b) Uznesenie komisie pre výstavbu č. 3/2012: Komisia pre výstavbu odporúča: a/ pripraviť do podkladov pre zmeny a doplnky územného plánu mesta požiadavku na riešenie doplnkového parkovania v mestských častiach s IBV a b/ pripraviť a uskutočniť stretnutie komisie pre výstavbu a komisie pre ŽP a dopravu na tému statická doprava v meste.
 
 
Vedúca OVaRM Ing. Viera Zboranová sa vyjadrila k uvedeným uzneseniam, že budú riešené pri zmene a doplnkoch územného plánu č. 4 koncom roka 2013.
 
Počas rokovania prišli ďalší 3 členovia komisie ( Ing. Strempek, Ing. arch. Balušík, p. Letko).
 
 
4. Požiadavky občanov a organizácii
 
a/ - písomnosť č. 29102/dp/12 – žiadosť EUB, spol. s r.o. o stanovisko k umiestneniu elektroenergetického zariadenia na parcele číslo KN-C 3242/1 v k. ú. Považská Bystrica – Zakvašov – Rekonštrukcia NN siete 
 
Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 1/2013:
     Komisia nemá námietky k umiestneniu elektroenergetického zariadenia na predmetnej parcele a odporúča zámer schváliť.
      Hlasovanie: 9:0:0
 
 
b/ - písomnosť č. 29369/dp/12 – žiadosť ELEKTRO STRNA, spol. s r.o. o súhlas k umiestneniu zemného káblového vedenia na pozemkoch parcelné číslo KN-C 6001/2 a KN-E 6001/1 v k .ú. Považská Bystrica – ZO Dolinky – zahustenie TS Dolinky
 
Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 2/2013:
      Komisia nemá námietky k umiestneniu zemného káblového vedenia na predmetných pozemkoch a odporúča zámer schváliť.
      Hlasovanie: 9:0:0
 
 
     c/ - písomnosť č. 25810/dp/12 - žiadosť Ing. Martina Holáka o odkúpenie parcely číslo KN-E 12/36 v k. ú. Orlové za účelom rozšírenia pozemku pri rodinnom dome
 
Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 3/2013:
Komisia nemá námietky k odpredaju pozemku podľa žiadosti.
     Hlasovanie: 9:0:0
 
 
d/ - písomnosť č. 1055/dp/2013  - žiadosť W-TECH s.r.o., so sídlom Robotnícka 1, 017 01 Považská Bystrica o odborné stanovisko k odpredaju časti mestskej cesty evidovanej na časti pozemku parc. č. KN-C 5736/474 v k.ú. Považská Bystrica v lokalite bývalých Považských strojární vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica za účelom zásobovania a prístupu k odstavnej ploche pre vozidlá.
 
Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 4/2013:
Komisia nemá námietky k odpredaju pozemku podľa žiadosti.
      Hlasovanie: 7:0:2
 
 
     e/ - písomnosť č. 46/S/2013 – žiadosť spoločnosti Mäsotéka s r.o. so sídlom Stred 58/53-8, Považská Bystrica k umiestneniu predajného stánku na časti pozemku parc. č. KN-C 861/4 evidovaného ako zastavané plochy a nádvoria v zastavanom území obce o výmere 18 m2(podľa priloženej situácie osadenia) zapísanom na LV č. 4376 v k. ú. Považská Bystrica v lokalite CMZ 
 
     Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 5/2013:
     Komisia nemá námietky k dočasnému umiestneniu predajného stánku podľa varianty č. 2 v žiadosti.
     Hlasovanie: 5:4:0
    
 
f/ - písomnosť č. 037/2012 – žiadosť Jozefa Švacha, Ľ. Štúra 14/18, 018 61Beluša o vyjadrenie k  umiestneniu nového predajného stánku PIPI GRIL na časti pozemku parcelné číslo KN-C 772/12 o výmere 18 m2(podľa priloženej situácie osadenia) zapísanom na liste vlastníctva č. 4376 v k. ú. Považská Bystrica v lokalite CMZ
 
     Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 6/2013:
     Komisia nemá námietky k dočasnému umiestneniu predajného stánku podľa predloženej žiadosti.
     Hlasovanie: 6:2:1            
    
 
g/ - písomnosť č. 8993/S/2012 – žiadosť Márie Bróskovej, Kuzmányho 924/2 Považská Bystrica o vyjadrenie k umiestneniu prípojky – prístupovej komunikácie na časti pozemku KN C par. č. 2538/2 o výmere 378 m2 v kultúre zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 4376 a na časti pozemku KN E parc. č. 2527/1 o výmere 969 m2 v kultúre záhrada, zapísaný na LV č. 6111 v k.ú. Považská Bystrica
 
      Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 7/2013:
      Komisia nemá námietky k umiestneniu prípojky – prístupovej komunikácie k rodinnému domu podľa predloženého návrhu k žiadosti.
      Hlasovanie: 10:0:0 (prišiel p. Vlčanský)

 

      h/ - písomnosť č. 8948/S/2012 – žiadosť o vyjadrenie k dokumentácii pre územné rozhodnutie „IBV ŠURABOVÁ – ZAKVAŠOV“
 
      Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 8/2013:
      Komisia nemá námietky k predloženej projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie „IBV ŠURABOVA – ZAKVAŠOV“
Hlasovanie: 10:0:0
 
 
ch/ - písomnosť č. 1536/dp/2013 – žiadosť VAŠE DOMY s.r.o., Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica o zriadenie vecného bremena

      Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 9/2013:
      Komisia nemá námietky k zriadeniu vecného bremena.
Hlasovanie: 10:0:0
 

i/ - písomnosť č. 25578/dp/2012, 27789/dp/2012 – žiadosť LICITOR group, a.s. o stanovisko k investičnému zámeru výstavby bytového domu na pozemku parc. č. KN-C 2387/4 v k. ú. Považská Bystrica v lokalite IBV Dedovec – o znovu zaradenie ich projektu na prerokovanie a vydanie stanoviska.
 
Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 10/2013:
Komisia neodporúča krátkodobý prenájom pozemku v lokalite IBV Dedovec pre realizáciu zámeru výstavby bytového domu, vzhľadom na opakované zamietavé stanovisko VMČ Lány k predloženému zámeru výstavby bytovky.
Hlasovanie: 1:5:4 (Z hlasovania vyplýva, že komisia nedala súhlasné stanovisko na krátkodobý prenájom pozemku)
 
 
V závere bodu č. 4 podala Ing. arch. Daniela Šešová - Informatívnu správu Zastavovací plán rodinných domov Považská Bystrica – Lúčky.
 
          Zastavovací plán rodinných domov Považská Bystrica – Lúčky stanovuje spôsob osadenia 7 rodinných domov, uličnú čiaru, odstupové vzdialenosti a určuje typy rodinných domov na území určenom v územnom pláne pre výstavbu rodinných domov. Bude slúžiť ako podklad pre vydávanie povolení príslušným stavebných úradom.
 
                     Z hľadiska ÚPN sa jedná o územie určené ako obytné územie – RD so stanoveným regulatívom UB 01 a povolenou výškou zástavby 2 nadzemné podlažia + podkrovie. Na stavbu komunikácie bolo príslušným stavebným úradom vydané stavebné povolenie.
 
 
5. Návrh plánu práce na I. polrok 2013  -  podpredseda JUDr. Roman Jaroš vyzval prítomných členov komisie, aby si pripravili návrhy na ďalšie zasadnutie komisie.
 

6. Diskusia – do diskusie sa neprihlásil žiadny z členov komisie.
 
 
7. Záver – po prerokovaní všetkých bodov programu podpredseda JUDr. Roman Jaroš poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a ukončil zasadnutie komisie.
 
 
                                                                       JUDr. Roman Jaroš
                                                                     podpredseda komisie
 
 
 
Zapísala: Monika Zábojníková
 
Kópiu zápisnice obdržali:
Členovia komisie:                      zaslané v elektronickej forme
Poslanci MZ:                            zaslané v elektronickej forme
Sekretariát primátora:                zaslané v elektronickej forme
Sekretariát prednostu:               zaslané v elektronickej forme
Sekretariát zástupcu primátora:   zaslané v elektronickej forme

 

Pozvánka na komisiu: Zasadnutie Komisie pre územné plánovanie a výstavbu 18.02.2013

Anonym píše:
Středa 20.02.2013 22:44
nelajdaci si tu zapisovatelka trosku pracu? podla zasad o cinnosti komisii ma byt v zapisnici okrem ineho:
e) kto hovoril v diskusii, stručný obsah jeho vystúpenia, najmä ak predložil návrh na
zmenu uznesenia, výsledky hlasovania (za, proti, zdržal sa hlasovania) ku každému
bodu programu osobitne po jeho prerokovaní a hlasovaní,

a nic. nikto nic nepovedal? novy stanok s mesom v pesej zone hlasovanie tesne ale diskusia predtym nebola? k obchodnemu centru pred maninom tiez nic?
chceme diskusiu!!
Anonym píše:
Čtvrtek 21.02.2013 05:42
Je to porušenie zásad komisie v prvom rade by mal konať predesad komisie Pekár.
Alebo vyplakavať u primátora že che nové volby na zapisovaťelku komisii.
Anonym píše:
Čtvrtek 21.02.2013 05:48
g/ - písomnosť č. 8993/S/2012 – žiadosť Márie Bróskovej, Kuzmányho 924/2 Považská Bystrica o vyjadrenie k umiestneniu prípojky – prístupovej komunikácie na časti pozemku KN C par. č. 2538/2 o výmere 378 m2 v kultúre zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 4376 a na časti pozemku KN E parc. č. 2527/1 o výmere 969 m2 v kultúre záhrada, zapísaný na LV č. 6111 v k.ú. Považská Bystrica
 
      Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 7/2013:
      Komisia nemá námietky k umiestneniu prípojky – prístupovej komunikácie k rodinnému domu podľa predloženého návrhu k žiadosti.
      Hlasovanie: 10:0:0 (prišiel p. Vlčanský)
 
Broska sa osobne vyjadril že sa omylom dostala do žiadosťi zlý nakres prístupovej cesty o čom konkrétne hlasovala komisiia o opravenom alebo zlom nákrese??
Prečo komisie v novom zložený nepracujú tak ako maju prečo nemáme podrobnejšie spravy z komisii dikusia presný navrh o čom rokujú, je to chyba zapisovaťelky predsedu komisie ??? Budú nové volby členou komisii kedže sa nedržia stanou komisii mesta? Alebo sa predseda vzdá funkcie pre neschopnosť?+zapisovaťelka?
Anonym píše:
Čtvrtek 21.02.2013 09:01
Jaroš komletne dovrzal zasadanie stavebnej komisie v zapisnici neni nič o diskusíí ako sa to vyžaduje pred hodinou mal Pekár telefonát musí si stražiť pozíciu predsedu komisie Jaroš to nezvláda, Primátor potichu sleduje činosťi komisii aj ked su to komisie poslancov ale majú vply na mieknuku ludí teda na volby.
Anonym píše:
Čtvrtek 21.02.2013 15:52
Tak len nech sleduje,ved su tam takí ako poslanec Letko a co vie,tak akurat cviknut ze prisiel a do ziadnej debaty sa nezapojí,lebo sa tomu nerozumie,nie vyhadzovat obcanov z komisii,ale zacal by som poslancami a Letko je iný VZOR!!!!
Anonym píše:
Čtvrtek 21.02.2013 16:46
Janas nepotrebuje v komisiách občanov a už vôbec nie diskusiu.
Janas potrebuje komisie len na to, aby sa na ne mohli vyhovoriť poslanci, a poslancov potrebuje len na to, aby sa na nich mohol vyhovoriť on.
Anonym píše:
Čtvrtek 21.02.2013 17:31
Skôr by som sa opýtal občanou čo ho volili prečo ste ho volili?
Anonym píše:
Čtvrtek 21.02.2013 17:58
lebo sme už nechceli Adameho,
lebo mal veľa titulov
lebo mal fotku s Robom Ficom
a lebo mi daroval kvietok na akcii k mesiacu úcty k starším

teta od susedov
Anonym píše:
Čtvrtek 21.02.2013 19:17
Až teraz vedia ludia porovnat ADEMEHO a klamara Karola.
Anonym píše:
Čtvrtek 21.02.2013 18:40
Myslím si, že konštatovanie o dovrzaní zasadnutia komisie jej podpredsedom pánom Jarošom nie je celkom objektívne. Veď tak rýchlo po zasadnutí komisie som doposiaľ, za vedenia komisie jej predsedom pánom Pekarom,nemal možnosť oboznámiť sa. Nechcime sa nechať zahlcovať doslovnými prepismi čo kto na komisii povedal.
Anonym píše:
Čtvrtek 21.02.2013 19:00
Ja by som bol radšej "zahltený" doslovnými prepismi, ako úplne bez informácie, že či tam mal niekto odlišný názor.
Anonym píše:
Pátek 22.02.2013 08:14
Ja by som tam písal všetko napr. pán XY sa špáral v nose a poslanec X pustil vetry a nespokojný občan OO povedal že su tam ako banda ko_ko_tov, aj takéto veci chcete do zápisnice?, ja som za ked sused susedovi povie že predseda je starý (CH)UJO, tak to prosím tiež do zápisnice aby sme neprišli o tieto perly.
Anonym píše:
Pátek 22.02.2013 10:59
V zásadach je že komisie su verejné tak aj zapisnice nech su konkrétne presné vecné a verejné.
Anonym píše:
Pátek 22.02.2013 12:47
Hovoríš o zapisovaní "špárania v nose"? Starý dobrý trik, "argumentum ad absurdum". Prehnať požiadavku oponenta do extrému a potom ju ako nezmyselnú odmietnuť.
Existuje predsa zlatá stredná cesta: poznačiť hlavné myšlienky členov komisie. Nič také sa v tejto zápisnici nájsť nedá. Sú tam len prijaté uznesenia. Prijímali sa snáď bez diskusie? Veru neprijímali. Tí čo tam boli, hovoria o pomerne ohnivých debatách.
redakcia
redakcia píše:
Pátek 22.02.2013 17:25
Na porovnanie, zápisnica komisie pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo:
http://povazska-bystrica.ot[…]re-sa-konalo-dna-19-02-2013

Nie je tam všetko, čo by tam malo byť, ale z tejto zápisnice si môže občan alebo poslanec urobiť obrázok, aké názory tam zaznievali.

Juraj Smatana
Anonym píše:
Sobota 23.02.2013 07:49
A ja by som tam chcel aby písali kto sa s kým hádal a o čom , aby som vedel kto bojuje za dobrú vec a kto nie , v momentalnom stave viem len 5 za 2 proti to je všetko??? a ja platím ako daňe za toto??!!!
Anonym píše:
Čtvrtek 21.02.2013 20:00
Prví problem pod vedením Jaroša. Brosak sa vjadrí že došlo ku nedorozumenie k jeho žaiadosťí on taku žiadosť ako eviduje mesto nedal Jaroš ale hlasuje o pôvodnej žiadosťi niekto na meste sfalšoval Broskovu žiadosť alebo falšuje Broska???
Anonym píše:
Čtvrtek 21.02.2013 20:02
Vedel nekot čo konkretne sa bude na komisii preberať Wutech Broska vedel to občan mohol sa vyjadriť na verejnom zasadaní komisie nemohol lebo to mesto neche zverejniť čo je obsah žiadosťi.

« červenec 2018 »
červenec
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359