Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie a výstavbu konaného dňa 10.06.2013

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie a výstavbu konaného dňa 10.06.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Čtvrtek 20.06.2013 19:40
Zmeny a doplnky ÚPN mesta Považská Bystrica č. 3/2012 - Žiadosť JUDr. Ľudovíta Švireca o odkúpenie pozemku - Žiadosť Štefana Pavlíka vo veci vydania povolenia k vstupu, uloženie inžinierskych sietí a doriešenie zmluvného vzťahu k pozemkom v Priemyselnom areáli - Žiadosť Miloša Sviteka a manž. Anny o odkúpenie časti pozemku - Žiadosť Lucie Bušfy o odkúpenie časti parciel za účelom zabezpečenia optimálneho vstupu do budovy Pošty 3 - Žiadosť spoločnosti Enerline s.r.o. - Žiadosť Dušana Mackoviča o stanovisko k umiestneniu stavby dreveného prístrešku so zábradlím slúžiaci ako letná terasa pred cukrárňou na sídlisku Lány - Žiadosť Zuzany Adamčíkovej o odkúpenie časti parcely za účelom výstavby gastronomickej prevádzky a verejných toaliet - Žiadosť Ivana Sovíka o odkúpenie časti pozemku v k. ú. Podmanín za účelom skultúrnenia okolia a ochrany majetku a zvýšenia bezpečnosti osôb

 

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie a výstavbu pri MZ Považská
Bystrica, konaného dňa 10. júna 2013 na MsÚ v Pov. Bystrici
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny pripojenej k originálu zápisnice
 
 
 
Počet prítomných členov na začiatku zasadnutia:                                        8
Počet neprítomných členov:                                                                          3
Z toho počet ospravedlnených členov:                                                         3
 
 
 
            Komisiu pre územné plánovanie a výstavbu viedol Ing. Juraj Pekár, ktorý  na začiatku zasadnutia privítal odborných pracovníkov MsÚ, zástupcov médií a členov komisie. Následne prítomných oboznámil s programom, ktorý bol odsúhlasený bez pripomienok.
 
 
 Program zasadnutia:
 
1Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3.  Zmeny a doplnky ÚPN Mesta Považská Bystrica č. 3/2012
4. Požiadavky občanov a organizácii
5. Diskusia
6. Záver
 
 
2. Kontrola plnenia uznesení
 
           V druhom bode programu zasadnutia predseda komisie konštatoval, že plnenie uznesení je v rovnakom stave, v akom bolo pri poslednom zasadnutí komisie.
 
a) Uznesenie komisie pre výstavbu č. 1/2012: bod 3 .... odporúča odboru RMa S spracovať odborný návrh na využívanie voľných plôch pozdĺž miestnych komunikácií na parkovanie motorových vozidiel v jednotlivých mestských častiach s IBV a na nakladanie (prenájom, predaj) s týmito pozemkami a navrhnúť spôsob parkovania (pozdĺžne, šikmo, kolmo) na komunikáciách.
 
b) Uznesenie komisie pre výstavbu č. 3/2012: Komisia pre výstavbu odporúča: a/ pripraviť do podkladov pre zmeny a doplnky územného plánu mesta požiadavku na riešenie doplnkového parkovania v mestských častiach s IBV a b/ pripraviť a uskutočniť stretnutie komisie pre výstavbu a komisie pre ŽP a dopravu na tému statická doprava v meste.
 
 
 
3. Zmeny a doplnky ÚPN Mesta Považská Bystrica č. 3/2012
 
K bodu podala správu Ing. arch. Daniela Šešová.
 
Verejné prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Považská Bystrica prebiehalo v termíne od 12. apríla 2013 - do 13. mája 2013 pre verejnosť a do 30 dní od doručenia oznámenia o verejnom prerokovaní pre dotknuté orgány štátnej správy.
Kompletný materiál bol zverejnený na webovej stránke Mesta Považská Bystrica, grafická časť a podstatné kapitoly textovej časti bola vystavené na bočnej stene Kina Mier.
 
V stanovenej lehote bolo na oddelenie územného plánovania MsÚ doručených celkovo 35 stanovísk a pripomienok, z toho 26 od dotknutých orgánov štátnej správy a právnických osôb a 9 pripomienok od 11 obyvateľov Mesta Považská Bystrica.
 
Všetky pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy sú zohľadnené v čistopise (v grafickej aj textovej časti), pripomienky týkajúce sa ďalších stupňov projektovej dokumentácie budú prostredníctvom Mesta Považská Bystrica a príslušného stavebného úradu zohľadnené v ďalších stupňoch PD.
 
Pripomienky verejnosti (9 pripomienok od 11 obyvateľov Mesta Považská Bystrica), ktoré neboli zohľadnené obstarávateľ prerokoval s tými občanmi, ktoré pripomienkovali návrh a ktorých pripomienky nebolo možné zohľadniť. Prerokovanie sa uskutočnilo 4. júna 2013 na Mestskom úrade v Považskej Bystrici. Pripomienky sa nedotýkali predmetu Zmien a doplnkov č. 3/2012 – týkali sa riešenia statickej dopravy na sídlisku Lány. Tieto budú riešené v ďalších zmenách a doplnkoch ÚPN.
 
Do termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva bude ešte vydané „Posúdenie Obvodného úradu v Trenčíne, odboru výstavby a bytovej politiky podľa § 25 stavebného zákona“ k zmenám a doplnkom územného plánu Mesta Považská Bystrica.
 
Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 23/2013:
Komisia berie na vedomie informáciu o verejnom prerokovaní Zmien a doplnkov č. 3/2012 a odporúča poslancom schváliť Zmeny a doplnky ÚPN mesta Považská Bystrica č. 3/2012.
Hlasovanie: 8:0:0
 
 
 
4. Požiadavky občanov a organizácii jún 2013
 
a/ - písomnosť č. 12902/dp/2013 – žiadosť JUDr. Ľudovíta Švireca, bytom Tatranská 299/23, 017 01 Považská Bystrica o odkúpenie z pozemku KN C 4601/111 o výmere 468 m2 v k. ú. Považská Bystrica o odkúpenie pozemku a predbežné vyznačenie inžinierskych sietí.
     Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 24/2013:
     Komisia nemá výhrady k odpredaju časti predmetnej parcely. Súčasne odporúča príslušnému oddeleniu MsÚ doriešiť odpredaj zvyšných priľahlých parciel a upozorňuje na potrebu zriadiť na predávané pozemky vecné bremeno za účelom prístupu k vodnému toku.
Hlasovanie: 8:0:0
 
b/ - písomnosť č. 3961/S/13 – žiadosť Štefana Pavlíka, bytom Zakvášov 1517/46, 017 01 Považská Bystrica vo veci vydania povolenia k vstupu, uloženie inžinierskych sietí a doriešenie zmluvného vzťahu k pozemkom vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica nachádzajúcich sa v Priemyselnom areáli v k. ú. Považská Bystrica, slúžiacich pre stavbu „Administratívno-prevádzkový objekt“ v nadväznosti na územný plán (žiadosť bude v súvislosti na zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena predmetom rokovania MZ).
      Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 25/2013:
      Komisia nemá výhrady k vydaniu povolenia k vstupu, uloženiu inžinierskych sietí a doriešeniu zmluvného vzťahu k predmetným pozemkom.
Hlasovanie: 8:0:0
 
 
     c/ - písomnosť č. 12196/dp/2013 -  žiadosť Miloša Sviteka a manž. Anny, bytom Šoltésovej 390/95, 017 01 Považská Bystrica o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN C 4601/111 o výmere 468 m2 v k. ú. Považská Bystrica časť Jelšové, z dôvodu prístupu na pozemky, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa.
     Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 26/2013:
Komisia nemá výhrady k odpredaju časti predmetnej parcely. Súčasne odporúča príslušnému oddeleniu MsÚ doriešiť odpredaj zvyšných priľahlých parciel a upozorňuje na potrebu zriadiť na predávané pozemky vecné bremeno za účelom prístupu k vodnému toku.
Hlasovanie: 8:0:0
 
 
d/ - písomnosť č. 12113/dp/2013 -   žiadosť Lucie Bušfy, so sídlom Nám. A. Hlinku 36/9, 017 01 Považská Bystrica o odkúpenie časti parciel číslo KN-E 2475/4, KN-E 2475/8, KN-E 2475/10, KN-E 2475/11 a KN-E 2479/6 v k. ú. Považská Bystrica za účelom zabezpečenia optimálneho vstupu do budovy Pošty 3, sídlisko Lány na ulici Nemocničná, súp. č. 979, postavenej na parcele č. 2456/2 o výmere 383 m2, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa.
Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 27/2013:
Komisia nemá výhrady k odpredaju častí predmetných parciel a odporúča odpredaj zvyšných častí priľahlých parciel až po Dukelskú ulicu.
Hlasovanie: 8:0:0
 
 
e/ - písomnosť č. 11940/dp/2013 – žiadosť spoločnosti Enerline s.r.o. so sídlom Kopčianska 10, 831 01 Bratislava za účelom realizácie stavby „Považská Bystrica Dedovec, rozšírenie NNK Gajdičiar“ na pozemkoch KN C parc. č. 2258 o výmere 8962 m2, KN C parc. č. 2285/1 o výmere 2826 m2 a KN c par. č. 2285/111 o výmere 169 m2 v k. ú. Považská Bystrica v súvislosti s uložením a rozšírením elektrickej prípojky (žiadosť bude v súvislosti na zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena predmetom rokovania MZ).
Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 28/2013:
Komisia nemá výhrady k uzavretiu zmluvy o budúcej zmluve za účelom zriadenia vecného bremena.
     Hlasovanie: 7:1:0
 
    
f/ - písomnosť č. 10023/dp/2013 – žiadosť Dušana Mackoviča, Hliny 1395/18, 017 01 Považská Bystrica o  stanovisko k umiestneniu stavby dreveného prístrešku so zábradlím slúžiaci ako letná terasa pred cukrárňou umiestnený na pozemku parcelné č. KN-C 2512/15 v k. ú. Považská Bystrica na sídlisku Lány pred bytovým domom č. 960.
 
Diskusia k bodu:
Ing. Pekár – informoval prítomných, že bytový dom č. 960 je súčasťou urbánneho priestoru sídliska Lány, ktoré je zaradené do Zoznamu pamätihodnosti mesta. Verejný priestor pred týmto domom, ako i celé námestie sídliska Lány, majú typický urbanisticko-architektonický ráz a atmosféru a záujmom mesta by malo byť ochrániť súčasný charakter a vzhľad námestia. Exteriérové sedenia a terasy v tomto priestore by mali byť technicky a architektonicky riešené v súlade s touto požiadavkou s čo najmenším negatívnym dopadom na vzhľad námestia.
JUDr. Jaroš – mala by byť vypracovaná jednotná koncepcia ohľadom výstavby exteriérových sedení a letných terás.
Ing. arch. Balušík – navrhol, aby bola vypracovaná a prijatá mestským zastupiteľstvom koncepcia výstavby a rozvoja mesta.
Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 29/2013:
Komisia odporúča žiadosti vyhovieť s podmienkou realizácie prístrešku formou ľahkej rozoberateľnej konštrukcie prekonzultovanej a odporučenej architektom mesta.
     Hlasovanie: 7:1:0
 
g/ - písomnosť č. 15148/dp/13 – žiadosť Zuzany Adamčíkovej, bytom SNP 1467/105, 017 01 o odkúpenie časti parcely číslo KN-C 772/12 o výmere 264 m2 v k. ú. Pov. Bystrica za účelom výstavby gastronomickej prevádzky a verejných toaliet.
Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 30/2013:
Komisia nemá výhrady k odpredaju predmetného pozemku s podmienkou predloženia architektonickej štúdie navrhovaného objektu, jej odsúhlasenia a následnej zmeny časti
územného plánu.
     Hlasovanie: 7:1:0
 
h/ - písomnosť č. 15390/dp/13 – žiadosť Ivana Sovíka, bytom Zakvášov 1517/48, 017
01 Považská Bystrica o odkúpenie časti pozemku parc. č. 1715/1 o výmere cca 50 m2
v k. ú. Podmanín za účelom skultúrnenia okolia a ochrany majetku a zvýšenia  bezpečnosti osôb.
Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 31/2013:
Komisia nemá výhrady k odpredaju časti pozemku a odporúča predaj.
      Hlasovanie: 7:1:0
 
 
 
8. Diskusia
Ing. Ješík - upozornil na skutočnosť, že mesto by potrebovalo hlavného architekta s kompetenciami tak, ako to bolo v minulých obdobiach.
Ing. arch. Balušík – vo svojom vyjadrení sa stotožnil s pripomienkou Ing. Ješíka.
p. Vlčanský – urgoval požiadavku, aby sa na zasadnutí komisie zúčastnil aj primátor mesta za účelom prerokovania situácie ohľadom koncepcie výstavby IBV.
Ing. Pekár – uviedol, že primátor mesta bude informovaný o požiadavkách, ktoré vyplynuli z rokovania komisie a bude pozvaný na ďalšie zasadnutie Komisie pre ÚPaV.
 
 
9. Záver – po prerokovaní všetkých bodov programu predseda komisie Ing. Juraj Pekár poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a ukončil zasadnutie komisie.
 
 
 
                                                                      
Ing. Juraj Pekár
predseda komisie
 
 
Zapísala: Monika Zábojníková
 
 

Kópiu zápisnice obdržali:

Členovia komisie:                            zaslané v elektronickej forme

Poslanci MZ:                                    zaslané v elektronickej forme

Sekretariát primátora:                    zaslané v elektronickej forme

Sekretariát prednostu:                   zaslané v elektronickej forme

Sekretariát zástupcu primátora:     zaslané v elektronickej forme

Kontrolór mesta:                             zaslané v elektronickej forme

Anonym píše:
Úterý 02.07.2013 20:14
Nechcem sa nikoho dotknúť, ale mám taký pocit, že toto mesto postráda obidve veci -Územné plánovanie a výstavbu. Nemyslím samozrejme na danú komisiu, ale celkovo...

« listopad 2021 »
listopad
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359