Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie a výstavbu konaného dňa 08.04.2014

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie a výstavbu konaného dňa 08.04.2014

Autor: Mesto Poslední změna: Úterý 15.04.2014 20:08
Žiadosť Emila Gábora a Boženy Gáborovej o prenájom časti pozemku - Opätovná žiadosť Ivana Kvaššaya o odkúpenie časti z pozemkov - Opätovná žiadosť Aleny Krabáčovej, Mgr. Jany Cepákovej, Dušana Petríka a Pauly Petríkovej vo veci odkúpenia pozemku - Žiadosť Anny Matejkovej o odkúpenie pozemku - Žiadosť Mgr. Petra Lališa o odkúpenie časti z pozemku - Žiadosť Jozefa Matejku a jeho manželky Ľudmily Matejkovej a Mariána Kresáňa a jeho manželky Ľudmily o majetkovo právne usporiadanie - Žiadosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. o veci prevodu časti pozemku - Opätovná žiadosť Mária Masaryka a manž. Mariany Masarykovej vo veci odkúpenia pozemkov - Žiadosť spoločnosti MIBICOM, s.r.o., vo veci prevodu, resp. k odpredaju časti pozemku - Žiadosť Mgr. Jána Čierňavu o odkúpenie časti z pozemku za účelom výstavby cca 25 rodinných domov s príslušnou občianskou vybavenosťou a samostatne stojacim polyfunkčným objektom, v ktorom by bola umiestnená predajňa potravín a prevádzky slúžiace obyvateľom - Žiadosť Spoločenstva Rafanda stanovisko k rekonštrukcii bytového domu Rafanda - Žiadosť Ing. Miroslava Smatanu o stanovisko k zriadeniu a prevádzkovaniu exteriérového sedenia na verejnom priestranstve - Žiadosť Vojtecha Haška a manželky Emílie vo veci prevodu časti z pozemku


Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie a výstavbu pri MZ Považská

Bystrica, konaného dňa 08. 04. 2014 na MsÚ v Pov. Bystrici

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny pripojenej k originálu zápisnice

 

 

Počet prítomných členov na začiatku zasadnutia:                          6

Počet neprítomných členov:                                                        5

Z toho počet ospravedlnených členov:                                         4

 

 

Program zasadnutia:

 

1Otvorenie

2.  Kontrola plnenia uznesení

3.  Požiadavky občanov a organizácií

4.  Diskusia

5.  Záver

 

 

1. Otvorenie - komisiu pre územné plánovanie a výstavbu viedol Ing. Juraj Pekár, ktorý na začiatku zasadnutia privítal viceprimátora mesta Mgr. Mariána Sopčáka, prednostku úradu Ing. Tatianu Kozárovú, odborných pracovníkov MsÚ, zástupcov médií a členov komisie. Následne prítomných oboznámil s programom, ktorý bol odsúhlasený bez pripomienok.

 

 

2. Kontrola plnenia uznesení

 

V druhom bode programu zasadnutia predseda komisie Ing. Juraj Pekár informoval o kontrole plnenia uznesení. Plnenie uznesení je bez zmien od posledného zasadnutia komisie.

 

V návrhu rozpočtu Mesta Považská Bystrica na rok 2014 sú vyčlenené finančné prostriedky na vypracovanie ÚPD – Zmeny a doplnky č. 4. Do podkladov pre tieto zmeny sú zaradené aj požiadavky na riešenie doplnkového parkovania v mestských častiach s IBV s návrhom spôsobu parkovania. Urbanistická štúdia riešenia statickej dopravy na sídliskách Stred, Lány, SNP, Strojárenská štvrť, Rozkvet sa do návrhu rozpočtu na rok 2014 nedostala.

 

 

3. Požiadavky občanov a organizácií

 

a/ - písomnosť č. 4442/dp/2014 – žiadosť Emila Gábora a Boženy Gáborovej bytom Zakvášov 1521/30-5, 017 01 Považská Bystrica o prenájom časti pozemku KN C parc. č. 1700/2 a časti pozemku KN C parc. č. 5980, v k. ú. Považská Bystrica, zapísaných na LV č. 4376 za účelom zabezpečenia vstupu do novopostaveného rodinného domu. Zároveň je na oddelení nakladania s majetkom evidovaná žiadosť o ich prevod.

Stanovisko odboru VaRM:  

Podľa platného ÚPN sa jedná o územie, ktoré je funkčne určené pre miestnu komunikáciu kategórie D1.

Vzhľadom na predchádzajúce nesúhlasné stanovisko KpV (uznesenie KpV číslo 5/2014 z 27. januára 2014) OVaRM nemá výhrady k prenájmu predmetného pozemku len za podmienky zmeny časti územného plánu.

 

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 8/2014

Komisia odporúča prenájom pozemku.

Hlasovanie: 6:0:0

 

 

Prišiel člen komisie p. Gorek.

 

b/ - písomnosť č. 5793/dp/2014 – opätovná žiadosť Ivana Kvaššaya, bytom SNP 1434/21, Považská Bystrica o odkúpenie časti z pozemkov KN C parc. č. 6102/14 a KN C parc. č. 2636/25 v k. ú. Považská Bystrica v súvislosti s  prestavbou a prístavbou už stojaceho rodinného domu a prislúchajúcej hospodárskej stavby.

Stanovisko odboru VaRM:  

Podľa platného ÚPN sa jedná o územie, ktoré je funkčne určené pre zeleň – verejné parky a parkové úpravy so stanoveným regulatívom UZ 01 B,  bez možnosti výstavby nadzemných objektov.

OVaRM v súvislosti so zámerom  prestavby a prístavby už stojaceho rodinného domu a prislúchajúcej hospodárskej budovy nemá výhrady k odpredaju časti predmetných pozemkov po zosúladení s platným ÚPN.

 

 

Diskusia k bodu:

p. Matušík – každý občan mesta má právo na odkúpenie pozemku.

Ing. Kozárová – MsÚ súhlasí s odpredajom, ale musí byť v súlade s platným ÚPN.

Mgr. Sopčák  - členovia komisie by mali k žiadosti zaujať nejaký postoj, nakoľko uvedená žiadosť bola viackrát zaradená do programu rokovania. Pozemok neprináša mestu žiadny benefit, odpredajom by mesto získalo finančné prostriedky cez dane.

JUDr. Jaroš – nesúhlasí s odpredajom, nakoľko žiadosť nie je v súlade s ÚPN a všetky žiadosti by mali mať rovnaký postup pri posudzovaní.

Ing. Pekár – súhlasí s odpredajom primeranej časti pozemku k rodinnému domu v kontexte s potrebou prestavby a prístavby už stojaceho rodinného domu. Podľa predchádzajúcich žiadostí ide však o veľkú časť predmetnej parcely (300 m²). Súčasne upozornil, že sa jedná o verejnú mestskú zeleň, ktorá slúži všetkým obyvateľom mestskej časti SNP.

Ing. arch. Šešová – všetky podobné žiadosti museli byť zaradené do zmien a doplnkov ÚPN.

Po diskusii k prejednávanému bodu hlasovali členovia komisie o nasledovnom uznesení:

 

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 9/2014

Komisia odporúča odpredaj časti predmetných pozemkov po zosúladení zámeru s platným ÚPN.

Hlasovanie: 5:2:0

 

c/ - písomnosť č. 4416/dp/2014 – opätovná žiadosť Aleny Krabáčovej bytom Hliny 1411/3, Mgr. Jany Cepákovej, bytom Hliny 1253/76, Dušana Petríka, bytom Hliny 1253/76 a Pauly Petríkovej, bytom Hliny 1253/76, Považská Bystrica vo veci odkúpenia pozemku KN C parc. č. 3389/633 o výmere 25 m² zapísaného na LV č. 4376, v k. ú. Považská Bystrica k možnosti prevodu uvedeného pozemku z hľadiska územného plánu.

Stanovisko odboru VaRM  

Podľa platného ÚPN sa jedná o územie, ktoré je funkčne určené nasledovne: Parcela číslo KN-C 3342/39 sa nachádza v území, ktoré je funkčne určené pre zeleň – verejné parky a parkové úpravy, bez možnosti výstavby.

      Parcela číslo KN-C 3389/70 sa nachádza v ploche, na ktorej je umiestnená miestna komunikácia kategórie C3 MO8/40 (v súčasnosti súčasť oploteného pozemku žiadateľky).

Vzhľadom na predchádzajúce súhlasné stanovisko KpV (uznesenie KpV číslo 45/2013 z 25. novembra 2013) OVaRM nemá výhrady k odpredaju predmetných pozemkov.

 

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 10/2014

Komisia odporúča odpredaj predmetných pozemkov.

Hlasovanie: 7:0:0

 

 

l/ - písomnosť č. 9198/dp/2014 – žiadosť Anny Matejkovej bytom Hliny 1254/77 a Boženy Poliakovej bytom Rozkvet 2002/9-2 o odkúpenie pozemku parcela číslo KN-C 3389/632 o výmere 36 m² zapísaného na LV č. 4376, v k. ú. Považská Bystrica.

Stanovisko odboru VaRM  

Podľa platného ÚPN sa parcela číslo KN-C 3389/632 nachádza v území, ktoré je funkčne určené ako miestna komunikácia kategórie C3 MO8/40.

OVaRM nemá výhrady k odpredaju predmetnej parcely.

 

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 11/2014

Komisia odporúča odpredaj predmetných pozemkov.

Hlasovanie: 7:0:0

 

 

d/- písomnosť č. 5550/dp/2014 – žiadosť Mgr. Petra Lališa, bytom SNP 1440/27, Považská Bystrica o odkúpenie časti z pozemku KN C parc. č. 2636/25, zapísaného na LV č. 4376 v k. ú. Považská Bystrica za účelom prístupu do rodinného domu z priľahlej miestnej komunikácie.

Stanovisko odboru VaRM:  

Podľa platného ÚPN sa jedná o územie, ktoré je funkčne určené pre bývanie – bývanie v rodinných domoch so stanoveným regulatívom UB 01.

OVaRM neodporúča odpredaj z dôvodu zachovania izolačného pásu zelene ( ponechanie priestoru pre zimnú údržbu miestnej komunikácie).

 

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 12/2014

Komisia neodporúča odpredaj časti pozemku z dôvodu potreby zachovania izolačného pásu zelene a zimnej údržby komunikácie.

Hlasovanie: 6:0:1

 

 

e/ - písomnosť č. 5318/dp/2014 – žiadosť Jozefa Matejku a jeho manželky Ľudmily Matejkovej, bytom Hliny 1393/216, Považská Bystrica a Mariána Kresáňa a jeho manželky Ľudmily o majetkovo právne usporiadanie. Z dôvodu chybného osadenia radovej výstavby 8 rodinných domov na Hlinách, došlo k posunutiu výstavby rodinných domov o výmere, ktorú mali zapísanú na ich LV do cudzích pozemkov. Tento posun je medzi stavebníkmi zameraný geometrickým plánom č. 2/2013 zo dňa 10.01.2013. Stavebníci, ktorí majú svoje domy vnútri radovej zástavby si predmetný posun vzájomne medzi sebou riešia vydržaním s tým, že koncový stavebník je posunutý aj do časti mestského pozemku. K danej situácii došlo z dôvodu chybného osadenia stavby rodinného domu prvého stavebníka. Z uvedeného dôvodu predmetom riešenia majetkovoprávneho usporiadania pozemkov s Mestom Považská Bystrica je na základe spoločnej žiadosti prvého a posledného stavebníka.

Stanovisko odboru VaRM:  

Podľa platného ÚPN sa jedná o územie, ktoré je funkčne určené pre bývanie – obytné územie – intenzívnu nízkopodlažnú zástavbu so stanoveným regulatívom UB 03.

OVaRM nemá výhrady k odpredaju, resp. k odkúpeniu  predmetných pozemkov.

 

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 13/2014

Komisia odporúča  odpredaj, resp. odkúpenie predmetných pozemkov.

Hlasovanie: 7:0:0

 

 

f/ - písomnosť č. 8850/dp/2014 – žiadosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina v zastúpení spoločnosťou SOKA s.r.o., Na Troskách 5, 974 01 Banská Bystrica vo veci prevodu časti pozemku o výmere cca 25 m² z pozemku KN C parc. č. 3700/1 o celkovej výmere 22625 m² v kultúre zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Považská Bystrica, zapísanej na LV č. 4376, za účelom umiestnenia transformačnej stanice na akciu „zA-6325 Považská Bystrica – Rozkvet – Zah. TS SPŠS“. Zároveň žiadajú o súhlas k uloženiu inžinierskych sietí na pozemkoch KN C parc. č. 3700/1 a KN C parc. č. 3700/15.

Stanovisko odboru VaRM:  

      Podľa platného ÚPN sa jedná o územie, ktoré je funkčne určené pre zeleň – verejné parky a parkové úpravy so stanoveným regulatívom UZ 01 B.

OVaRM nemá výhrady k odpredaju časti predmetného pozemku.

 

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 14/2014

Komisia odporúča odpredaj časti predmetného pozemku.

Hlasovanie: 6:0:0 ( jeden člen nehlasoval)

 

 

g/ - písomnosť č. 375/dp/2014 – opätovná žiadosť Mária Masaryka a manž. Mariany Masarykovej, bytom Stred 56/45, 017 01 Považská Bystrica vo veci odkúpenia pozemkov parc. č. KN C 2604/2 – orná pôda o výmere 37 m², 2606/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 512 m², 2607/1 – orná pôda o výmere 591 m², 2607/2 – orná pôda o výmere 70 m² a 2608/5 – orná pôda o výmere 104 m² v zastavanom území obce v k. ú. Považská Bystrica na sídlisku Lány evidovaných na LV č. 4376 vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica za účelom výstavby rodinného domu.

Stanovisko odboru VaRM:  

Podľa platného územného plánu Mesta Považská Bystrica je lokalita, v ktorej sa nachádzajú parcely KN-C 2606/1, 2607/1 a 2608/5 funkčne určená ako plocha pre obytné územie – bývanie v rodinných domoch so stanoveným regulatívom UB 01 a povolenou výškou zástavby 2 NP + podkrovie. Pozemky parcelné číslo KN-C 2604/2 a 2607/2 sú funkčne určené ako plocha dopravy – nešpecifikovaná.

Cez predmetné parcely sú v okrajových polohách vedené inžinierske siete (diaľkové telekomunikačné káble, vodovod DN 200, plynové potrubie DN 100).

V rámci platnej územnoplánovacej dokumentácie nie je na predmetnej ploche navrhovaná verejnoprospešná stavba.

OVaRM nemá výhrady k odpredaju parciel určených pre výstavbu rodinných domov za podmienky reálneho vytýčenia inžinierskych sietí. OVaRM neodporúča odpredaj parciel funkčne určených ako plocha dopravy- nešpecifikovaná.

 

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 15/2014

Komisia odporúča odpredaj parciel určených pre výstavbu rodinných domov s podmienkou reálneho vytýčenia inžinierskych sietí.

Hlasovanie: 7:0:0

 

 

h/ - písomnosť č. 2328/dp/2014 – žiadosť spoločnosti MIBICOM, s.r.o., so sídlom SNP 1464/96, 017 01 Považská Bystrica vo veci prevodu, resp. k odpredaju časti pozemku parc. č. KN C 5478/4 (zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 2730 m² evidovanom na LV č. 4376 vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica), na ktorom je postavená garáž s. č. 876 vo vlastníctve hore uvedenej spoločnosti o výmere cca 18 m² v zastavanom území obce v k. ú. Považská Bystrica na ulici Kukučínova.

Stanovisko odboru VaRM:  

Podľa platného územného plánu Mesta Považská Bystrica je lokalita, v ktorej sa nachádza predmetná parcely funkčne určená ako územie dopravného vybavenia – plochy a zariadenia cestnej dopravy – hromadné garáže a parkoviská so stanoveným regulatívom UD 01 B1 a povolenou výškou zástavby 4 NP + podkrovie. V rámci platnej územnoplánovacej dokumentácie je na predmetnej ploche navrhovaná verejnoprospešná stavba dopravná DS 02 – hromadné garáže - návrh.

OVaRM nemá výhrady k odpredaju časti predmetnej parcely.

 

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 16/2014

Komisia odporúča odpredaj časti predmetnej parcely.

Hlasovanie: 7:0:0

 

 

 ch/ - písomnosť č. 7125/dp/2014 – žiadosť Mgr. Jána Čierňavu, bytom Nová Bystrica 64 o odkúpenie časti z pozemku parc. č. KN C 3754/1 (zastavané plochy a nádvoria v zastavanom území obce o celkovej výmere 19 742 m²) zapísaného na LV č. 4376 v k. ú. Považská Bystrica, za účelom výstavby cca 25 rodinných domov s príslušnou občianskou vybavenosťou a samostatne stojacim polyfunkčným objektom, v ktorom by bola umiestnená predajňa potravín a prevádzky slúžiace obyvateľom.

Stanovisko odboru VaRM:  

Podľa platného územného plánu Mesta Považská Bystrica - Zmien a doplnkov ÚPN Mesta Považská Bystrica č. 3/2012 schválených Mestským zastupiteľstvom v Považskej Bystrici uznesením č. 36/2013 zo dňa 27. 06. 2013 (záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 2/2013 schváleným uznesením MZ č. 36/2013 zo dňa 27. 06. 2013 a nadobudlo účinnosť 13. 07. 2013) je územie na ktorom sa nachádza predmetná parcela funkčne určené ako plocha pre obytné územie – rodinné domy so stanoveným regulatívom UB 01 a povolenou výškou zástavby 2 nadzemné podlažia + podkrovie. Východná časť pozemku parcelné číslo KN-C 3754/1 požadovaná na odkúpenie je podľa uvedených zmien a doplnkov funkčne určená ako verejné parky a parkové úpravy a stanoveným regulatívom UZ 01 B bez možnosti výstavby nadzemných objektov. Južná časť pozemku je evidovaná ako plochy a zariadenia cestnej dopravy – miestna komunikácia.

V rámci platnej územnoplánovacej dokumentácie je na predmetnej ploche navrhovaná verejnoprospešná stavba dopravná DC 24 – prístupová komunikácia zabezpečujúca dopravnú obslužnosť lokality.

OVaRM nemá výhrady k odpredaju časti predmetného pozemku v súlade s platným územným plánom Mesta Považská Bystrica – ZaD č. 3/2012. OVaRM neodporúča odpredaj parciel funkčne určených ako plocha dopravy- a verejné parky a parkové úpravy.

 

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 17/2014

Komisia odporúča odpredaj časti predmetnej parcely v súlade s platným Územným plánom mesta Považská Bystrica, ZaD č. 3/2012. Neodporúča odpredaj parciel funkčne určených ako plochy dopravy, verejných parkov a parkových úprav.

Hlasovanie: 7:0:0

 

 

Odišiel člen komisie p. Sovík.

 

i/ - písomnosť č. 2274/S/2014 – žiadosť Spoločenstva Rafanda, Robotnícka ulica 288, 017 01 Považská Bystrica o stanovisko k rekonštrukcii bytového domu Rafanda umiestneného na pozemku parc. č. KN C 5795 (zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 820 m²) evidovanom na LV č. 6065 vo vlastníctve členov spoločenstva v k. ú. Považská Bystrica v Strojárenskej štvrti podľa projektovej dokumentácie „Považská Bystrica – Rafanda 288 Bytový dom – rekonštrukcia“. Bytový dom Rafanda je evidovaný v zozname pamätihodností Mesta Považská Bystrica pod č. 24.

Stanovisko odboru VaRM:  

Podľa platného územného plánu Mesta Považská Bystrica sa predmetný bytový dom nachádza v mestskom bloku funkčne určenom ako polyfunkčné územie mestského centra - mestský obytný blok. Pre predmetné územie je stanovený regulatív UC 01 B so stanovenou maximálnou výškou zástavby 4 nadzemné podlažia + podkrovie, resp. strešné podlažie. Bytový dom je podľa § 9 VZN č. 2/2010 o miestnych pamätihodnostiach evidovaný pod č. 24 ako pamätihodnosť Mesta Považská Bystrica.

OVaRM nemá výhrady k rekonštrukcii predmetného bytového domu za podmienky kladného stanoviska odbornej pracovnej skupiny pre pamätihodnosti. OVaRM odporúča vykonávať iba stavebné úpravy a udržiavacie práce bez možnosti zmeny pôvodného architektonického vzhľadu objektu, tzn., bez možnosti zamurovania okenných a dverných otvorov.

 

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 18/2014

Komisia odporúča rekonštrukciu predmetného bytového domu s podmienkou kladného stanoviska odbornej pracovnej skupiny pre pamätihodnosti a rešpektovania jej odporúčaní. Komisia odporúča vykonávať iba stavebné úpravy a udržiavacie práce bez možnosti zmeny pôvodného architektonického vzhľadu objektu, tzn., bez možnosti zamurovania okenných a dverných otvorov.

Hlasovanie: 6:0:0

 

 

j/ - písomnosť č. 1740/S/2014 – žiadosť Ing. Miroslava Smatanu, bytom M. R. Śtefánika 167/16, 017 01 Považská Bystrica o stanovisko k zriadeniu a prevádzkovaniu exteriérového sedenia na verejnom priestranstve (VZN č. 3 a 5) na časti pozemku parc. č. KN C 5922/2 v k. ú. Považská Bystrica evidovanom na LV č. 4376 vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica o výmere 50 m² na sídlisku Stred pri budove súp. č. 167 v priestore pri Veľkej okružnej križovatke pod Mestskou estakádou diaľnice D1. Terasa bude prevádzkovaná v termíne od 01.05.2014 do 31.10.2014. Konštrukcia pozostáva z betónových blokov voľne položených na rastlý terén, na ktorý bude osadený rozoberateľný oceľový rošt s drevenou rozoberateľnou podlahou.

Stanovisko odboru VaRM:  

Podľa platného územného plánu je predmetný pozemok funkčne určený ako verejné parky a parkové úpravy so stanoveným regulatívom UZ 01 B bez možnosti výstavby nadzemných objektov. V rámci platnej územnoplánovacej dokumentácie je na predmetnej ploche navrhovaná verejnoprospešná stavba – OZ 02 – Mošteník – rekonštrukcia verejnej zelene.

OVaRM neodporúča zriadenie a prevádzkovanie exteriérového sedenia na verejnom priestranstve z dôvodu rozporu s platnou územnoplánovacou dokumentáciou. Odporúčame predmetnú terasu umiestniť vedľa jestvujúceho objektu. (Územie podľa platného ÚPN funkčne určené pre polyfunkciu – centrálny mestský blok so stanoveným regulatívom                            UC 01 A a povolenou maximálnou výškou zástavby 4 nadzemné podlažia + podkrovie, resp. strešné podlažie).

 

 

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 19/2014

Komisia neodporúča zriadenie a prevádzkovanie exteriérového sedenia na požadovanom verejnom priestranstve z dôvodu rozporu s platnou územnoplánovacou dokumentáciou. Odporúča predmetnú terasu umiestniť vedľa jestvujúceho objektu.

Hlasovanie: 6:0:0

 

 

 

k/ - písomnosť 5319/dp/2014 – žiadosť m/ - písomnosť č. 5319/dp/2014 – žiadosť Vojtecha Haška a manželky Emílie, bytom Šoltésovej 388/91, 017 01 Považská Bystrica vo veci prevodu časti z pozemku KN-C parcelné číslo 4601/7 - zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1119 m2 v zastavanom území obce v k. ú. Považská Bystrica na sídlisku IBV Jelšové (podľa predloženého nákresu) evidovaného na LV č. 4376 vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica za účelom užívania ako prídomovej záhradky, ktorá sa nachádza pred pozemkom vo vlastníctve menovaných.

Stanovisko odboru VaRM:  

Podľa platného územného plánu Mesta Považská Bystrica je lokalita, v ktorej sa nachádza časť predmetnej parcely funkčne určená ako plocha pre sprievodnú zeleň vodných tokov charakteru rekreačnej verejnej zelene so stanoveným regulatívom UZ 01 F bez možnosti výstavby nadzemných objektov.

V rámci platnej územnoplánovacej dokumentácie je na predmetnej ploche navrhovaná verejnoprospešná stavba – verejná zeleň - OZ 02 – Galanovec – rekonštrukcia brehovej zelene.

OVaRM nemá výhrady k odpredaju časti predmetnej parcely za účelom užívania ako pridomovej záhradky za podmienky zriadenia vecného bremena – práva prístupu k vodnému toku.

Upozorňuje však, že na odpredaj častí predmetných pozemkov je viacero žiadostí, a je nevyhnutné stanoviť kľúč k riešeniu jednotlivých žiadostí.

 

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 20/2014

Komisia odporúča odpredaj časti predmetnej parcely pre potreby pridomovej záhradky s podmienkou zriadenia vecného bremena – práva prístupu k vodnému toku.

Hlasovanie: 6:0:0

 

 

4. Diskusia -  Ing. Ješík vzniesol požiadavku adresovanú na prednostku MsÚ Ing. Tatianu Kozárovú, aby komisiu informovala na budúcom zasadnutí komisie o stave zámeru a projektu nákupného centra pred bývalým hotelom Manín.

 

5. Záver - po prerokovaní všetkých bodov programu predseda komisie Ing. Juraj Pekár poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a ukončil zasadnutie komisie.

 

 

 

 

                                                                       

Ing. Juraj Pekár

predseda komisie

 

 

 

 

 

Zapísala: Monika Zábojníková

 

Kópiu zápisnice obdržali:

Členovia komisie:                     zaslané v elektronickej forme

Poslanci MZ:                             zaslané v elektronickej forme

Sekretariát primátora:                zaslané v elektronickej forme

Sekretariát prednostu:               zaslané v elektronickej forme

Sekretariát zástupcu primátora:   zaslané v elektronickej forme

Kontrolór mesta:                        zaslané v elektronickej forme

« prosinec 2021 »
prosinec
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359