Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie a výstavbu pri MZ Považská Bystrica dňa 10. 06. 2014

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie a výstavbu pri MZ Považská Bystrica dňa 10. 06. 2014

Autor: redakcia Poslední změna: Pátek 20.06.2014 09:50
[2014-06-16] Zmeny a doplnky územného plánu - Žiadosť spoločnosti DIAMON RESIDENCE o stanovisko k výmene pozemkov v súvislosti s rekonštrukciou budovy bývalého Diamonu - Žiadosť firmy HANT BA o prenájom pozemku za účelom výstavby obytného súboru na Kukučínovej ulici - Žiadosť Dušana Hoštáka o odpredaj 520 m2 za účelom rozšírenia spevnených plôch - Žiadosť Daniely Bušíkovej o umiestnenie predajného stánku Kvety na parkovisku pred Domom kultúry - Žiadosť firmy KBK REAL o odkúpenie 1709 m2 pozemku za účelom výstavby jednopodlažnej budovy - Žiadosť firmy HANIL E-HWA o zriadenie vecného bremena pre potreby výstavby parkoviska pre osobné autá - Sťažnosť na postavenie a prevádzku letnej terasy pri cukrárni na Ulici 1. mája na Lánoch.

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie a výstavbu pri MZ Považská

Bystrica, konaného dňa 10. 06. 2014 na MsÚ v Pov. Bystrici

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny pripojenej k originálu zápisnice

 

 

Počet prítomných členov na začiatku zasadnutia:                          9

Počet neprítomných členov:                                                                  2

Z toho počet ospravedlnených členov:                                               2

 

 

Program zasadnutia:

 

1Otvorenie

2.  Kontrola plnenia uznesení

3.  Požiadavky občanov a organizácií

4.  Diskusia

5.  Záver

 

 

1. Otvorenie - komisiu pre územné plánovanie a výstavbu viedol Ing. Juraj Pekár, ktorý na začiatku zasadnutia privítal viceprimátora mesta Mgr. Mariána Sopčáka, odborných pracovníkov MsÚ, zástupcov médií a členov komisie. Následne prítomných oboznámil s programom, ktorý bol odsúhlasený bez pripomienok.

 

 

2. Kontrola plnenia uznesení

 

V druhom bode programu zasadnutia predseda komisie Ing. Juraj Pekár informoval o kontrole plnenia uznesení. Konštatoval, že plnenie uznesení je bez zmien od posledného zasadnutia komisie.

 

V návrhu rozpočtu Mesta Považská Bystrica na rok 2014 sú vyčlenené finančné prostriedky na vypracovanie ÚPD – Zmeny a doplnky č. 4. Do podkladov pre tieto zmeny sú zaradené aj požiadavky na riešenie doplnkového parkovania v mestských častiach s IBV s návrhom spôsobu parkovania. Urbanistická štúdia riešenia statickej dopravy na sídliskách Stred, Lány, SNP, Strojárenská štvrť, Rozkvet sa do návrhu rozpočtu na rok 2014 nedostala.

 

 

3. Požiadavky občanov a organizácií

    (Odišiel člen komisie p. Gorek)

 

 j/ - písomnosť č. 15990/dp/2014 – žiadosť spoločnosti DIAMON RESIDENCE, spol. s r.o., Púchovská 8, 831 06  Bratislava, o stanovisko k výmene pozemkov parc. č. 930/23 o výmere 6 m² a KNC parc. č. 930/29 o výmere 1507 m² za pozemky KNC parc. č. 1051/1 o výmere 1104 m² a KNC parc. č. 1051/14 o výmere 7 m² v k. ú. Považská Bystrica, podľa predloženej žiadosti.

Stanovisko odboru VaRM:  

Podľa platného územného plánu Mesta Považská Bystrica sa jednotlivé parcely nachádzajú v plochách, ktoré sú funkčne určené nasledovne:

  • Parcela číslo KN-C 930/23 a časť parcely číslo KN-C930/29 sa nachádzajú v ploche, ktorá je funkčne určená ako územie dopravného vybavenia – plochy a zariadenia cestnej dopravy – hromadné garáže a parkoviská so stanoveným regulatívom UD 01 B1.
  • Časť parcely číslo KN-C 930/29 a parcely číslo KN-C 1051/1 a KN-C 1051/14 sa nachádzajú v ploche, ktorá je funkčne určená ako územie dopravného vybavenia – pešia zóna so stanoveným regulatívom UD 01 E.

OVaRM nemá výhrady k zámene predmetných parciel v územnom pláne určených ako plochy a zariadenia cestnej dopravy – hromadné garáže a parkoviská. OVaRM neodporúča zámenu pozemkov, ktoré sú funkčné určené ako územie pešej zóny.

 

Diskusia k uvedenej požiadavke:

Zástupcovia firmy DIAMON RESIDENCE, spol. s r.o. Bratislava, informovali komisiu o zámere so zámenou pozemkov, ktorý súvisí s plánovanou rekonštrukciou budovy bývalého „Diamon“-u. Zámenu požadujú z dôvodu vytvorenia stavebného dvora, zabezpečenia prístupu ťažkých mechanizmov pri rekonštrukcii budovy a zároveň z dôvodu vytvorenia parkovacích miest.

 

Ing. arch. Balušík – súhlasí so zámenou pozemkov tak, aby investor stavby mal zabezpečený prístup k bývalej budove „Diamonu“ za účelom jej rekonštrukcie.

p. Matušík – nesúhlasí s navrhovaným postupom zámeny pozemkov. V prvom rade by mali byť oslovení tí, ktorí majú na predmetné pozemky predkupné právo. Ďalej uviedol, že pre mesto by bolo výhodnejšie pozemky predať ako zameniť. Z dôvodu opravy budovy nie je podľa neho dôvod najskôr budovať parkovisko pred budovou, v prvom rade je potrebné zrekonštruovať vlastnú budovu.

p. Sovík – súhlasí s názorom, že mali byť najprv oslovené firmy, ktoré majú predkupné právo.

Ing. Strempek – navrhol podporiť túto zámenu pozemkov nielen z hľadiska opravy zdevastovanej budovy, ale aj v súvislosti s vybudovaním nových parkovacích miest.

V diskusii bola načrtnutá aj možnosť dočasného prenájmu pozemkov do doby ukončenia rekonštrukcie budovy.

Ing. Pekár – zdôraznil, že pre mesto by malo byť najdôležitejšie, aby sa chátrajúca budova bývalého „Diamon“-u čo najrýchlejšie zrekonštruovala, aby neohrozovala bezpečnosť pohybu ľudí v centre mesta a nešpatila vzhľad centra mesta. K tomu by mesto malo vytvoriť primerané podmienky tak, aby rekonštrukcia bola možná.

p. Matušík navrhol hlasovanie členov komisie o odložení prerokovania žiadosti z dôvodu nevyjasnenosti vzťahov s ďalšími vlastníkmi sídliacimi v komplexe budovy bývalého „Diamonu“.

Návrh na odloženie prerokovania žiadosti v hlasovaní neprešiel s výsledkom hlasovania: 4:2:2.

 

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 21/2014

Komisia odporúča zámenu predmetných parciel v územnom pláne určených ako plochy a zariadenia cestnej dopravy – hromadné garáže a parkoviská a neodporúča zámenu pozemkov, ktoré sú funkčné určené ako územie pešej zóny.

Hlasovanie 4:3:1 (uznesenie nebolo prijaté)

 

Ing. arch. Balušík navrhol, aby sa predmetná žiadosť vrátila späť na prerokovanie a upresnenie sporných údajov a informácií do odborných útvarov mestského úradu a na stavebný úrad.

 

 

n/ - písomnosť 1666/dp/14 – žiadosť HANT BA, a.s., Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica o stanovisko k prenájmu pozemku parcelné číslo KN-C 5478/164 v katastrálnom území Považská Bystrica,  za účelom výstavby „Obytný súbor Považská Bystrica – Kukučínova ul. 2x22 BJ“.

Stanovisko odboru VaRM:  

Podľa platného územného plánu Mesta Považská Bystrica sa jedná o územie, ktoré je funkčne určené pre bývanie – obytné územie – bytové domy so stanoveným regulatívom  UB 04.

OVaRM nemá výhrady k prenájmu predmetného pozemku.

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 22/2014

Komisia odporúča schváliť prenájom predmetného pozemku.

Hlasovanie 8:0:0

 

 

Prišiel člen komisie p. Gorek.

 

k/ - písomnosť č. 15734/dp/14 – žiadosť Ing. Ľubomíra Goňu, JUDr. Andrey Nemčíkovej, MUDr. Anny Vallovej, Ing. Juraja Malgota, MUDr. Kataríny Drojákovej a Pavla Stráňavu o stanovisko k odkúpeniu časti pozemku parcelné číslo KN-C 3389/2 v katastrálnom území Považská Bystrica za účelom vytvorenia dočasných parkovacích státí.

Stanovisko odboru VaRM:  

Podľa platného ÚPN sa jedná o územie, ktoré je funkčne určené zeleň – verejné parka a parkové úpravy so stanoveným regulatívom UZ 01 B. V súčasnosti prebiehajúcich zmenách a doplnkoch ÚPN je požiadavka na zmenu funkčného využitia.

OVaRM podmieňuje vybudovanie parkovacích státí zmenou regulatívu pre predmetnú plochu

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 23/2014

Komisia nemá výhrady k odpredaju časti predmetného pozemku, avšak vybudovanie parkovacích stojísk odporúča podmieniť zmenou regulatívov ÚPN pre danú plochu.

Hlasovanie 9:0:0

 

 

a/- písomnosť č. 9904/dp/2014 – žiadosť Ing. Ivety Harciníkovej, rod. Bambúchovej, bytom SNP 1426/5, 017 01 Považská Bystrica o odkúpenie pozemku, časť parc. č. KN C 3882/18 o výmere cca 180 m² v k. ú. Považská Bystrica. Predmetný pozemok sa nachádza v svahovitom teréne, susedí s rodinným domom v jej vlastníctve, ktorý bol do roku 2013 v prenájme rodičov.

Stanovisko odboru VaRM:  

Podľa platného ÚPN sa jedná o územie, ktoré je funkčne určené pre bývanie – bývanie v rodinných domoch so stanoveným regulatívom UB 01 a povolenou maximálnou výškou zástavby 2 nadzemné podlažia + podkrovie, resp. strešné podlažie.

OVaRM nemá výhrady k odpredaju časti predmetného pozemku.

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 24/2014

Komisia odporúča schváliť odpredaj časti predmetného pozemku.

Hlasovanie 9:0:0

 

 

b/ - písomnosť č. 11457/dp/2014 – žiadosť Ing. Ivany Holíkovej, bytom Považská Teplá 2, 017 0 05 o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN E 820/1 ostatná plocha, o výmere cca 25 m² v k. ú. Považské Podhradie z dôvodu bezproblémového udržiavania pozemku.

Stanovisko odboru VaRM:  

Podľa platného ÚPN sa jedná o územie, ktoré je funkčne určené pre bývanie – bývanie v rodinných domoch so stanoveným regulatívom UB 01 a povolenou maximálnou výškou zástavby 2 nadzemné podlažia + podkrovie, resp. strešné podlažie.

OVaRM nemá výhrady k odpredaju časti predmetného pozemku.

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 25/2014

Komisia odporúča schváliť odpredaj časti predmetného pozemku.

Hlasovanie 9:0:0

 

c/ - písomnosť č. 13317/dp/2014 – žiadosť Ing. Zdena Šimčíka, bytom Dedovec 1354/177, 017 01 Považská Bystrica o stanovisko k oploteniu, resp. k odpredaju pozemku parc. č. KNC 2285/88 orná pôda o výmere 245 m² v k. ú. Považská Bystrica, ktorý majú v dlhodobom prenájme od roku 1993 z dôvodu vybudovania plotu za účelom ochrany majetku.

Stanovisko odboru VaRM:  

Podľa platného ÚPN sa jedná o územie, ktoré je funkčne určené pre bývanie – bývanie v rodinných domoch so stanoveným regulatívom UB 01 a povolenou maximálnou výškou zástavby 2 nadzemné podlažia + podkrovie, resp. strešné podlažie.

OVaRM nemá výhrady k odpredaju časti predmetného pozemku.

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 26/2014

      Komisia odporúča schváliť odpredaj časti predmetného pozemku.

      Hlasovanie 9:0:0

 

 

d/- písomnosť č.14692/dp/2014 – žiadosť Dušana Hoštáka, bytom Dedovec 1748/267, 017 01 Považská Bystrica vo veci odkúpenia z pozemkov KNC parc. č. 2387/1 o výmere cca 500 m2 a z KNC parc. č. 2342/7 o výmere cca 20 m2 v k. ú. Považská Bystrica, za účelom rozšírenia spevnených plôch už k jestvujúcim spevneným plochám.

Stanovisko odboru VaRM:  

Podľa platného ÚPN sa jedná o územie, ktoré je funkčne určené pre zeleň – verejné parky a parkové úpravy so stanoveným regulatívom UZ 01 B,  bez možnosti výstavby nadzemných objektov.

OVaRM nemá výhrady k odpredaju časti predmetných parciel za podmienky zosúladenia s platnou územno-plánovacou dokumentáciou.

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 27/2014

Komisia nemá výhrady k odpredaju časti predmetných parciel s podmienkou zosúladenia zámeru s platnou územno-plánovacou dokumentáciou.

      Hlasovanie 9:0:0

 

 

e/- písomnosť č. 15091/dp/2014 – žiadosť Dalibora Maniša, Kamenárstvo, bytom Šoltésovej 433/28, 017 01 Považská Bystrica vo veci prenájmu časti pozemku o  výmere   cca   228  m²  z   pozemku  KNC  parc. č. 3913/2   o  celkovej   výmere  8330 m² v kultúre orná pôda v k. ú. Považská Bystrica za účelom prezentácie výrobkov a predaja kamenárskych a cintorínskych potrieb.

Stanovisko odboru VaRM:  

      Podľa platného ÚPN sa jedná o územie, ktoré je funkčne určené pre dopravu – plochy a zariadenia cestnej dopravy – hromadné garáže a parkoviská so stanoveným regulatívom UD 01 B1.

OVaRM nemá výhrady k prenájmu časti  predmetného pozemku.

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 28/2014

      Komisia odporúča schváliť dočasný prenájom časti predmetného pozemku.

      Hlasovanie 7:0:2

 

 

f/ - písomnosť č. 15340/dp/2014 – opätovná žiadosť Mgr. Petra Lališa, bytom SNP 4576/156,  017 01Považská Bystrica vo veci  prenájmu časti pozemku o výmere cca 13 m² z pozemku KNC parc. č. 2636/25 o celkovej výmere 28 305 m² v kultúre ostatná plocha v k. ú. Považská Bystrica za účelom zabezpečenia prístupu do rodinného domu.

Stanovisko odboru VaRM:  

Podľa platného ÚPN sa jedná o územie, ktoré je funkčne určené pre bývanie – bývanie v rodinných domoch so stanoveným regulatívom UB 01.

OVaRM nemá výhrady k prenájmu časti predmetnej parcely.

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 29/2014

Komisia odporúča schváliť prenájom časti predmetnej parcely.

Hlasovanie 6:0:3

 

 

g/ -  písomnosť č. 15291/dp/2014 – žiadosť Miroslava Konráda Zemiansky Kvašov 84 a Ing. Jozefa Svoradu, bytom Zemiansky Kvašov 78 o stanovisko k vysporiadaniu prístupovej cesty k rodinným domom číslo súpisné 78, 84 a 85 v mestskej časti Zemiansky Kvašov .

     Stanovisko odboru VaRM:  

Podľa platného ÚPN sa jedná o územie, ktoré je funkčne určené pre bývanie – bývanie v rodinných domoch so stanoveným regulatívom UB 01.

OVaRM nemá výhrady k vysporiadaniu prístupovej cesty k rodinným domom.

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 30/2014

Komisia nemá výhrady k vysporiadaniu prístupovej cesty k rodinným domom.

Hlasovanie 9:0:0

 

 

h/ - písomnosť č. 11564/dp/2014 – žiadosť Ing. jozefa jahodu, bytom Podhlinie   1167/23, 017 01 Považská Bystrica o odkúpenie časti pozemku parcelné číslo KN C3371/1 zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Považská Bystrica o výmere 67 m2 z celkovej výmery 2248 m2  zapísaného na LV č. 4376 v prospech Mesta Považská Bystrica slúžiaceho ako vstup k rodinnému domu sup. č. 1167/23, postaveného na pozemku parc. č. KN C 3376/2 vo vlastníctve žiadateľa za účelom lepšieho zabezpečenia jestvujúceho oplotenia, ochrany majetku a prístupu  k rodinnému domu. Predmetnú časť pozemku žiadateľ dlhodobo užíva na základe platnej nájomnej zmluvy č. 97/1997-SM zo dňa 30. 05. 1997. 

Stanovisko odboru VaRM:  

Podľa platného ÚPN sa jedná o územie, ktoré je funkčne určené pre bývanie – bývanie v rodinných domoch so stanoveným regulatívom UB 01.

V rámci platnej územnoplánovacej dokumentácie nie je na predmetnej ploche navrhovaná verejnoprospešná stavba.

OVaRM nemá výhrady k odpredaju časti predmetnej parcely za účelom lepšieho zabezpečenia jestvujúceho oplotenia, ochrany majetku a prístupu  k rodinnému domu na základe dlhodobého prenájmu.

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 31/2014

Komisia odporúča schváliť odpredaj časti predmetnej parcely za účelom lepšieho zabezpečenia jestvujúceho oplotenia, ochrany majetku a prístupu  k rodinnému domu na základe dlhodobého prenájmu.

Hlasovanie 9:0:0

 

 

i/ - písomnosť č. 15484/dp/2014 – žiadosť Daniely Bušíkovej, bytom SNP 1431/15, 017 01 Považská Bystrica o stanovisko k umiestneniu predajného stánku Kvety na časti pozemku parcelné číslo KN C 389/1 zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Považská Bystrica zapísaného na LV č. 4376 v prospech Mesta Považská Bystrica v lokalite Strojárenskej štvrte na jestvujúcom parkovisku pred DK ako lokalita č. 1, alternatívne v priestore medzi jestvujúcimi gaštanmi v zelenej ploche za hranicou parkoviska. Predajný stánok Kvety bol v minulosti povolený na pozemku vo vlastníctve Železníc SR pri podchode medzi výpravnou budovou a podchodom. ŽSR z dôvodu plánovanej modernizácie železničnej trate dali žiadateľke výpoveď z nájmu. Umiestnenie predajného stánku žiada na dobu cca 3 roky do doby plánovaného odchodu do dôchodku.

Stanovisko odboru VaRM:  

Podľa platného ÚPN sa jedná o územie, ktoré je funkčne určené pre nešpecifikované komerčné vybavenie  so stanoveným regulatívom UO 02 B.

V rámci platnej územnoplánovacej dokumentácie nie je na predmetnej ploche navrhovaná verejnoprospešná stavba.

OVaRM nemá výhrady k dočasnému umiestneniu predajného stánku Kvety na  časti predmetného v  Strojárenskej štvrti na jestvujúcom parkovisku pred DK -lokalita č. 1, alternatívne v priestore medzi jestvujúcimi gaštanmi v zelenej ploche za hranicou parkoviska.

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 32/2014

Komisia odporúča dočasné umiestnenie predajného stánku Kvety na časti predmetného pozemku v  Strojárenskej štvrti na jestvujúcom parkovisku pred DK - lokalita č. 1 (alternatívne v priestore medzi jestvujúcimi gaštanmi v zelenej ploche za hranicou parkoviska).

 

Hlasovanie 9:0:0

 

 

l/ - písomnosť č. 16144/dp/14 – žiadosť KBK REAL, spol. s r. o., so sídlom Čadečka 2228, 022 01 Čadca, ako výlučný vlastník predajne súp. č. 14 o stanovisko k odkúpeniu pozemku parcelné číslo KN-C 5954/3 o výmere 1709 m² v katastrálnom území Považská Bystrica, za účelom realizovania jednopodlažnej prístavby budovy č. 14 podľa priloženého architektonického návrhu.

Stanovisko odboru VaRM:  

Podľa platného územného plánu Mesta Považská Bystrica sa jedná o územie, ktoré je funkčne určené pre občianske vybavenie - nešpecifikované komerčné vybavenie so stanoveným regulatívom  UO 02 B.

OVaRM nesúhlasí s odpredajom predmetného pozemku za účelom prístavby objektu, nakoľko sa jedná o stabilizovaný blok bez predpokladaných zásadných zásahov do územia.

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 33/2014

Komisia neodporúča schváliť odpredaj predmetného pozemku za účelom prístavby objektu, nakoľko sa jedná o stabilizovaný blok bez predpokladaných zásadných zásahov do územia.

Hlasovanie 9:0:0

 

 

m/- písomnosť č. 15069/dp/14 – žiadosť HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, spol. s r. o. o stanovisko k zriadeniu vecného bremena na pozemkoch parcelné číslo KN-C 5736/401 a KN-C 5736/447 v katastrálnom území Považská Bystrica na vstup a uloženie dažďovej kanalizácie. Táto inžinierska stavba je súčasťou stavby „Parkovisko pre osobné autá“ povolenej stavebným povolením č. Odd. SP/4742013/3166/DTX1a 10 a skolaudovanej pod č. Odd. SP/3395/2014/11222/DTX3-A10.

Stanovisko odboru VaRM:  

Podľa platného územného plánu Mesta Považská Bystrica sa jedná o územie, ktoré je funkčne určené pre výrobu – výrobné územie – priemyselnú zónu so stanoveným regulatívom  UV 02 A.

OVaRM nemá výhrady k zriadeniu predmetného vecného bremena.

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 34/2014

Komisia odporúča schváliť zriadenie vecného bremena na predmetných pozemkoch.

Hlasovanie 9:0:0

 

4. Diskusia

V rámci diskusie predseda komisie predložil komisii písomnú sťažnosť p. Agneše Slávkovej, bytom Lánska 960/44- 2, 017 01 Považská Bystrica, na postavenie a prevádzku letnej terasy pri cukrárni na Ulici 1 mája. Sťažnosť bola doručená na adresu predsedu komisie. Predseda oboznámil členov komisie s jej obsahom a následne členovia komisie prijali uznesenie:

 

Uznesenie komisie pre územné plánovanie a výstavbu č. 35/2014

Komisia berie na vedomie sťažnosť p. Agneše Slávkovej na postavenie letnej terasy pri cukrárni na Ul. 1 mája a odporúča preveriť opodstatnenosť sťažnosti útvarom hlavného kontrolóra. Následne odporúča prijať odbornými útvarmi mestského úradu nápravné opatrenia. O výsledku šetrenia sťažnosti žiada komisia informovať písomne.

Hlasovanie 9:0:0

 

p. Matušík – požiadal odborné útvary mestského úradu o písomné stanovisko k ambulantným predajom v CMZ medzi OD Banco a Priorom.

Ing. Pekár, predseda komisie pre ÚP a výstavbu, k uvedenej požiadavke dodal, že ambulantný predaj zeleniny a ovocia na vstupe do pešej zóny CMZ je nedôstojný a naviac konkuruje predaju zeleniny na tradičných trhových miestach v meste, čím oslabuje ich význam.

 

 

5. Záver - po prerokovaní všetkých bodov programu predseda komisie Ing. Juraj Pekár poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a ukončil zasadnutie komisie.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                                                                        Ing. Juraj Pekár

                                                                                                  predseda komisie

 

 

 

 

 

Zapísala: Monika Zábojníková

 

Kópiu zápisnice obdržali:

Členovia komisie:                     zaslané v elektronickej forme

Poslanci MZ:                             zaslané v elektronickej forme

Sekretariát primátora:               zaslané v elektronickej forme

Sekretariát prednostu:              zaslané v elektronickej forme

Sekretariát zástupcu primátora: zaslané v elektronickej forme

Kontrolór mesta:                         zaslané v elektronickej forme

obcan
obcan píše:
Pondělí 16.06.2014 20:37
Ak predaj ovocia a zeleniny je medzi Bancom a Priorom je nedostojny, tak predaj v hrdzavych budach na zeleznicnej stanici je dostojny a hygienicky. Preco PB nema dostoje trhovisko. Je lepsie ked su predajcovia kade, tade roztruseny po meste, ako ked prilakame obcanov do centra mesta. Ved inak je mesto stale prazdne.
odporca
odporca píše:
Pondělí 16.06.2014 20:41
Je mi smutno ze p. Matusik tak huzevnate brzdi rekonstrukciu DIAMONU to nie je mozne prekonat tuto prekazku.
reakcia
reakcia píše:
Pondělí 16.06.2014 20:43
Mas pravdu, ved sa len treba pozriet, ako to mapekne upravene pred svojimi predajnami - za krajsiu PB.
Anonym píše:
Pondělí 16.06.2014 21:36
Matušík je brzda tohto mesta. Myslí, že je najmúdrejší a ku všetkému sa musí vyjadrovať. A Diamond už mohol byť dávno zrekonštruovaný nebyť jeho.
Anonym píše:
Pondělí 16.06.2014 21:36
Matušík je brzda tohto mesta. Myslí, že je najmúdrejší a ku všetkému sa musí vyjadrovať. A Diamond už mohol byť dávno zrekonštruovaný nebyť jeho.
Anonym píše:
Úterý 17.06.2014 14:20
Je to taký istý prípad ak za Lackovičovania
Keď bol pri koryte tak tiež sa o diaľnici cez mesto iba rozprávalo....
Akonáhle vypadol z MsU, ľady sa pohli,a diaľnica stojí ! Našťastie !

A " Diamonom ", to zrejme bude detto.
Pokiaľ bude v Ms parlamente strašiť uvedený človek,
/ pripomínam, ten ktorý nevedel, kto mu realizuje prístavbu, ten ktorý nepotreboval povolenie :( /
tak bude stále problém !
Treba si nato sponenúť počas najbližších volieb !!!
Anonym píše:
Úterý 17.06.2014 16:45
Ten človek tam bude strašiť dovtedy, kým bude v Považskej viac takých, čo predajú hlas za bagetu a krabicu vína, ako normálnych voličov.
dotaz
dotaz píše:
Středa 18.06.2014 20:43
prebehla sutaz na pozemok pred maninom na vystavbu obchodno-nakupneho centra, no nic sa zatial nedeje a nic sa uz o tom ani nehovory.

« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359