Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a starostlivosť o občana zo dňa 11.04.2013

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a starostlivosť o občana zo dňa 11.04.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Pátek 14.06.2013 12:27
Kontrola plnenia uznesenia - Návrh dotácií pre občianske združenia – odporučenia komisie - Jednorazové dávky v hmotnej núdzi – prehodnotenie žiadostí - Rôzne

 

Z Á P I S N I C A
 
Zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a starostlivosť o občana pri Mestskom
zastupiteľstve  Považská Bystrica, konanej dňa 11. 04. 2013
 
 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
 
Program:  1. Otvorenie
                  2. Kontrola plnenia uznesenia
                  3. Návrh dotácií pre občianske združenia – odporučenia komisie
                  4. Jednorazové dávky v hmotnej núdzi – prehodnotenie žiadostí 
                  5. Rôzne
                  6. Diskusia
                  7. Záver     
    
 
1. Podpredsedníčka Komisie pre soc. veci a starostlivosť o občana pri Mestskom zastupiteľstve  v  Považskej Bystrici, Mgr. Katarína Beranová, privítala členov komisie na jej zasadnutí a oboznámila ich s programom zasadnutia komisie. Program bol schválený jednomyseľne.
 
 
2. Podpredsedníčka komisie vykonala kontrolu plnenia uznesení. Uznesie z predchádzajúcej komisie postúpila tajomníčka komisie komisii pre dopravu, životné prostredie a odpadové hospodárstvo a o ich stanovisku nás budú informovať po zasadnutí ich komisie.
 
 
3. P. Mgr. Beranová predložila komisii výšku dotácií pre občianske združenia. Pre soc. oblasť bola vyčlenená suma 6 000 €.
 
Mgr. Beranová mala na úvod otázku ohľadom dotácie pre Materské centrum VČIELKA. Toto združenie žiadalo dotáciu na financovanie nájmu na VIII. ZŠ, pričom tieto priestory patria mestu, takže sa dotácia v podstate vráti do pokladne mesta.
 
Na čo jej Mgr. Bielik odpovedal, že tu platia Zásady hospodárenia s majetkom mesta, preto pri poskytovaní priestorov mesta sa musíme držať uvedených zásad.
 
P. Fedorová poznamenala, že o tejto problematike sme diskutovali už minulý rok. Pričom poznamenala, že Materské centrum VČIELKA dostalo predchádzajúci rok vyššiu sumu, čo je na úkor ostatných organizácií.
 
Na čo Mgr. Bielik reagoval, že nemôžeme hovoriť, že to bolo na úkor ostatných organizácií, keďže Materské centrum VČIELKA vykonáva na Rozkvete činnosť, ktorá je prospešná pre matky s deťmi.
 
P. Fedorová ďalej pripomienkovala, že či sa môže dotácia poskytnúť na prevádzkové náklady, vzhľadom ku skutočnosti, že v minulosti to nebolo možné pri Špeciálnej základnej škole.
 
Mgr. Bielik objasnil, že Špeciálna základná škola je iný prípad, pretože tam je cudzí zriaďovateľ (bývalý krajský školský úrad).
 
Mgr. Maďar pripomenul, že podrobná analýza sa podáva u p. Makovej. Ďalej komisiu oboznámil s činnosťou ich organizácie, s problematikou vysokého nájmu. Ich organizácia pomáha pri vypĺňaní rôznych tlačív (na ZŤP preukazy, RTVS tlačivá). Ich činnosť je v prospech ľudí. Taktiež podotkol, že neexistuje v tomto regióne mesto, kde organizácia ZŤP platí nájom.
 
Mgr. Beranová vyjadrila osobný názor, že je oveľa viac životne dôležitejších vecí ktoré treba riešiť, a preto by dotácie zrušila. Pretože je aj ťažké obdobie, možno do budúcna ani dotácie nebudú a treba s tým počítať, dodala.
 
Naopak p. Sárincová vyjadrila súhlas s prideľovaním dotácií, pretože aj tak tieto združenia dostávajú málo a oni potrebujú financie na to, aby mohli fungovať.
 
Mgr. Sopčák sa vyjadril, že tieto združenia vytvárajú hodnoty, preto podporuje poskytovanie dotácií.
 
Žiadatelia pre soc. oblasť:
 
1)Klub Venuša Pov. Bystrica
 
2)SZ zdravotne postihnutých, Okresná rada Pov. Bystrica
 
3)SZ zdravotne postihnutých, zákl. organiz. č. 01, Pov. Bystrica
 
4)SZ zdravotne postihnutých, zákl. organiz. č. 02, Pov. Bystrica
 
5)SZ zdravotne postihutých, zákl. organiz. Pov. Teplá
 
6)Slovenský červený kríž, Územný spolok, Pov. Bystrica
 
7)Únia nevidiacich a slabozdrakých slovenska, bratislava -  zákl. org. č. 29 Pov. Bystrica
 
8)Slovenský zväz sclerosis multiplex, Pov. Bystrica Klub SM pre SZSM
 
9)Zdravá duša, Považská Bystrica
 
10)Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR, Klub SPaA Pov. Bystrica
 
11)Materské centrum VČIELKA, Pov. Bystrica
 
12)Spoločnosť na pomoc s autizmom – Pov. Bystrica
 
13) Zariadenie pre seniorov domov sociálnych služieb TULIPÁN, n .o. Považské Podhradie.
 
Hlasovanie: Súhlas s návrhom dotácií pre jednotlivé občianske združenia
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
 
 
4. Tajomníčka komisie, Mgr. Španiheľová, predložila členom Komisie pre sociálne veci a starostlivosť o občana pri Mestskom zastupiteľstve  Považská Bystrica žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. Celkový počet žiadostí bol 28. Z toho bolo schválených 22 žiadostí, pričom 6 žiadosti schválené neboli z dôvodu, že žiadatelia nesplnili podmienky na vyplatenie dávky (nezaplatený alebo odpustený poplatok za komunálny odpad, jeden zo žiadateľov nepredložil potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi). Jednorazové dávky v hmotnej núdzi sa vyplatia formou poukážok Asistencia PASS. Celková suma schválených jednorazových dávok je 630 €.
 
Hlasovanie: Schválenie žiadostí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0    
 
 
5. Podpredsedníčka komisie Mgr. Beranová navrhla spojiť bod. 5 a 6 (diskusiu a rôzne), s čím členovia komisie súhlasili.
 
Tu vystúpil Mgr. Maďar, kde podotkol, že nájom, ktorý platia v nových priestoroch nie je až taký vysoký, ako sú vysoké ceny za služby, ktoré im v podstate ani poskytnuté nie sú.
 
Mgr. Beranová tiež mala poznámku, že budova, kde sídlia ZŤP je v dezolátnom stave a dokonca je tam čierna skládka. Nie je tam ani kamerový systém, ktorý by páchatela prichytil. Ďalej uviedla, že prednosta obvodného úradu Ing. Smatana má záujem o riešenie tejto problematiky.
 
7. Podpredsedníčka komisie Mgr. Katarína Beranová po prejednaní všetkých bodov programu poďakovala členom komisie za účasť a zasadnutie ukončila.
 
 
 
 
Podpredsedníčka komisie: Mgr. Katarína Beranová                  ......................................
 
 
Tajomníčka komisie: Mgr. Mária Španiheľová                           ....................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZNESENIA
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a starostlivosť o občana pri Mestskom
zastupiteľstve konanej dňa
11. 04. 2013
 
 
Uznesenie č. 1
 
Schvaľuje
 
1. Návrh dotácií pre občianske združenia na rok 2013 vo výške 6 000 €.
 
 
Uznesenie č. 2
 
Sociálna komisia schvaľuje
 
1. Jednorazovú dávku pre 22 žiadateľov na základe zoznamu vo výške 630 € (126 poukážok).                                       
 
 
 
 
 
Podpredsedníčka komisie : Mgr. Katarína Beranová        .......................................
 
 
Tajomníčka komisie: Mgr. Mária Španiheľová                  ........................................
 
 

« červenec 2018 »
červenec
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359