Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a starostlivosť o občana zo dňa 04. 06. 2014

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a starostlivosť o občana zo dňa 04. 06. 2014

Autor: redakcia Poslední změna: Pondělí 16.06.2014 17:35
[2014-06-10] Novorodencom by sa nemali zakladať vkladné knižky, ale vyplácať peniaze alebo poukážky. - Dotácie by malo byť možné použiť na pitný režim. - Schválenie 23 žiadostí o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi z celkového počtu 44 žiadostí. ZÁPISNICA NEOBSAHUJE OSOBNÉ ÚDAJE.

Z Á P I S N I C A

 

Zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a starostlivosť o občana pri  Mestskom zastupiteľstve  Považská Bystrica, konanej dňa 04. 06. 2014

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

Program :  1. Otvorenie

                  2. Doplnok č. 2 k Zásadám o zabezpečovaní občianskych obradov a

                  3. Návrh na zmenu VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Pov.  Bystrica                

                  4. Jednorazové dávky v hmotnej núdzi – prehodnotenie žiadostí 

                  5. Rôzne

                  6. Diskusia

                  7. Záver     

 

 

  1. Predseda Komisie pre sociálne veci a starostlivosť o občana pri  Mestskom zastupiteľstve  Považská Bystrica, MUDr. Vladimír Karásek, privítal členov komisie na jej zasadnutí. Oboznámil prítomných s programom a zároveň dal návrh o doplnenie programu o bod 3 Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Považská Bystrica.

 

        Hlasovanie: Schválenie a doplnenie programu o bod 3.

        Prítomní: 6

        Za: 6

        Proti: 0

 

  1. V bode 2 vystúpil Mgr. Jozef Bielik, ktorý predložil doplnok k Zásadám o zabezpečovaní

obradov a slávností. Svoj návrh odôvodnil nasledovne: pri vítaní nových občanov sa, podľa platných Zásad o zabezpečovaní obradov a slávností, zakladá v ich prospech vkladná knižka so sumou 34 €. Vzhľadom k tomu, že  v bankách vznikali rôzne administratívne prekážky, v súvislosti so zakladaním vkladných knižiek (napr. niektoré banky už ani vkladné knižky neponúkajú ako svoj finančný produkt pre občanov). Navrhuje sa vypustiť zo zásad pravidlo o založení vkladnej knižky novému občanovi mesta Považská Bystrica a priznané peňažné prostriedky sa budú môcť vyplácať v hotovosti alebo vo forme poukážok. Suma sa navrhuje zvýšiť na 35 €, čo nebude mať negatívny dopad na rozpočet mesta.

 

3  .   MUDr.  Vladimír Karásek predložil návrh zmenu Všeobecne záväzného nariadenia o

        poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Považská Bystrica.  

        Navrhuje sa  vypustiť  v čl. 5, bod č 8 písm. d) v plnom rozsahu.

 

        Zdôvodnenie: na opakovanú žiadosť členov komisie, ktorí namietali:

  1. že sa financie z udelenej dotácie nemôžu čerpať na pitný režim
  2. že v okolitých mestách takéto pravidlá neplatia.

 

        Hlasovanie: Vypustenie  v čl. 5, bod 8 písm. d) v plnom rozsahu zo Všeobecne

        Záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Považská Bystrica.

 

        Prítomní: 6

        Za: 6

        Proti: 0

 

  1. Tajomníčka komisie, Mgr. Španiheľová, predložila členom Komisie pre sociálne veci a starostlivosť o občana pri  Mestskom zastupiteľstve  Považská Bystrica žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. Celkový počet žiadostí bol 44. Z toho bolo schválených 23 žiadostí, pričom 21 žiadostí nebolo schválených z toho dôvodu, že žiadatelia nesplnili podmienky na vyplatenie dávky (nezaplatený alebo odpustený poplatok za komunálny odpad, vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie z ÚPSVaR, jedna žiadateľka nepoberala dávku v hmotnej núdzi z ÚPSVaR).

 

        Hlasovanie: Schválenie žiadostí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

        Prítomní: 6

        Za: 6

        Proti: 0

 

Celkom bolo schválených 179 ks poukážok v hodnote 895 €. Vyplatenie jednorazových dávok sa uskutoční prostredníctvom poukážok DOXX Plus.

 

4. a 5.  V bode rôzne a diskusia nevystúpil nikto.

 

5.     Predseda komisie MUDr. Vladimír Karásek, po prejednaní všetkých bodov programu,  

        poďakoval členom komisie za účasť a zasadnutie ukončil.

 

 

 

 

 

 

 

 

Predseda komisie: MUDr. Vladimír Karásek                           ......................................

 

Tajomníčka komisie: Mgr. Mária Španiheľová                        ....................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZNESENIA

zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a starostlivosť o občana pri Mestskom zastupiteľstve konanej dňa

04. 06. 2014

 

 

Uznesenie č. 1

 

Komisia pre sociálne veci a starostlivosť o občana berie na vedomie

 

1. Doplnok č. 2 k Zásadám o zabezpečovaní občianskych obradov slávností.

 

 

Uznesenie č. 2

 

Komisia pre sociálne veci a starostlivosť o občana navrhuje

 

1. Zmenu  Všeobecne záväzného nariadenia o dotáciách z rozpočtu Mesta Považská  

    Bystrica: vypustiť písm. d), v čl. 5, bod 8 v plnom rozsahu.

 

 

Uznesenie č. 3

 

Komisia pre sociálne veci a starostlivosť o občana schvaľuje

 

1. Jednorazovú dávku pre 23 žiadateľov na základe zoznamu vo výške 895 € (179 poukážok)                                      

     

 

Uznesenie č. 4

 

Ukladá

 

Mgr. Márii Španiheľovej, tajomníčke Komisie pre sociálne veci a starostlivosť o občana

 

a)    Písomne vypracovať rozhodnutia o poskytnutí (neposkytnutí) jednorazovej dávky 

           v hmotnej núdzi pre žiadateľov.

b)    Poskytnúť túto Zápisnicu aj s uzneseniami primátorovi so žiadosťou o zahájenie procesu schvaľovania zmeny Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Považská Bystrica

 

Termín:    ihneď

Zodpov.: v texte

 

 

 

 

 

 

Predseda komisie: MUDr. Vladimír Karásek                   ......................................

 

 

Tajomník komisie: Mgr. Mária Španiheľová                       ..................................

« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359