Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre mládež a šport zo dňa 21.03.2013

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre mládež a šport zo dňa 21.03.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Čtvrtek 28.03.2013 17:19
Plán zasadnutí komisie - Oboznámenie s náplňou práce komisie v členení na oblasť práce s mládežou a na oblasť športu - Prejednanie matriálov na MZ - Aktuálne informácie z oblasti sportu s dôrazom na športovú činnosť mládeže, plán činnosti na rok 2013, zhodnotenie roka 2012
 
 
Komisia pre mládež a šport pri MsZ Považská Bystrica
 
 
Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre mládež a šport pri MsZ Považská Bystrica, konaného dňa 21. 03. 2013 v priestoroch
MsÚ Považská Bystrica
 
 
Dátum: 21. 03. 2013
Prítomní: prítomných 6 z 11 členov, 5 ospravedlnení, podľa prezenčnej listiny, ktorá je pripojená pri origináli zápisnice.
 
 
Program:
 
1. Otvorenie.
2. Plán zasadnutí komisie na rok 2013.
3. Oboznámenie s náplňou práce komisie v členení na oblasť práce s mládežou a na oblasť športu - návrhy, podnety a pripomienky členov.
4. Prejednanie materiálov predkladaných na MZ.
5. Aktuálne informácie z oblasti športu s dôrazom na športovú činnosť mládeže, plán činností na rok 2013, zhodnotenie roka 2012.
6. Rôzne, diskusia.
7. Návrh uznesenia.
8. Záver.
 

 

 
K bodu 1              Úvod zasadnutia
Zasadnutie otvoril a viedol Mgr. Tibor Macháč, predseda komisie pre mládež a šport pri MZ, (ďalej len predseda komisie). Privítal prítomných členov komisie, médiá a hostí a oboznámil ich s programom rokovania. Skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná a hlasovaním jednohlasne prítomní členovia schválili program zasadnutia.
 
 
K bodu 2              Plán zasadnutí komisie                                                                 
Predseda komisie oboznámil prítomných s plánom zasadnutí komisie na rok 2013, žiadny z prítomných členov komisie nevzniesol k nemu námietky a bol jednohlasne schválený. Bola dohodnutá forma komunikácie, spôsob rozposielania materiálov a termíny zasadnutí vzhľadom k požiadavkám jednotlivých členov komisie.
 Stanovisko komisie: Komisia plán zasadnutí berie na vedomie.
 
 
K bodu 3               Oboznámenie s náplňou práce komisie v členení na oblasť práce s mládežou a na oblasť športu
S návrhom činnosti komisie na naasledujúce obdobie, rok 2013 a s náplňou a členením jednotlivých oblastí - oblasť práce s mládežou a oblasť športu oboznámil prítomných predseda komisie. Špecifikoval jednotlivé body a vysvetlil zameranie a špecifikáciu činnosti komisie a jej ciele a plány do budúcnosti. Vyzval členov komisie aby sa k nemu vyjadrili. S predloženým návrhom všetci prítomní súhlasili.
Stanovisko komisie: Komisia berie na vedomie a súhlasí s členením komisie na oblasi a s obsahovým zameraním činnosti jednotlivých oblastí  komisie na nasledujúce obdobie.
 
 
K bodu 4              Prejednanie matriálov na MZ
Predseda komisie skonštatoval, že komisii neboli predložené žiadne materiály na prerokovanie.
 
 
K bodu 5              Aktuálne informácie z oblasti sportu s dôrazom na športovú činnosť mládeže,
                             plán činnosti na rok 2013, zhodnotenie roka 2012
Z dôvodu pracovných povinností bol zo zasadnutia komisie ospravedlnený Ing. Ľubomír Kubovič, riaditeľ Mestských športových klubov, s.r.o. Bod programu bol z  tohoto dôvodu presunutý na nasledujúce zasadnutie komisie.
Aktuálne informácie ohľadom futbalu v meste prítomným priblížil p.Panák
Stanovisko komisie: Komisia berie informácie na vedomie.
 
 
K bodu 6              Rôzne, diskusia
p. Steiner, ktorý je členom aj Komisie pre kultúru, vzdelávanie a školstvo upozornil na možné prelínanie problematiky riešenej komisiami a upozornil, že preventívna činnosť pre mládež už v rôznych formách v meste existuje a funguje a preto bude vhodné ju skoordinovať.
Predseda komisie ubezpečil prítomných, že činnosť komisie bude smerovať tak, aby sa jej náplň neprelínala s činnosťou iných komisií a preventívnu činnosť je potrebné smerovať hlavne do času mimo školské vyučovanie a vo forme zmysluplného trávenia voľného času mládeže.
p. Zvak pripomnul, že voľný čas mládeže je potrebné vyplniť vhodnými aktivitami, napríklad turnaje v rôznych športoch, športových disciplínach.
p. Sovík navrhol, že vzhľadom k vyťaženosti mladých je vhodné smerovať aktivity hlavne na víkendy a obdobie prázdnin a formou netradičných športov, aktivít, ktoré prilákajú široké spektrum divákov ako aj účastníkov.
Všetci prítomní sa zhodli, že bude vhodné pokúsiť sa zorganizovať podujatia podľa možností komisie, so zameraním na netradičné športy, aktivity.
 
 
K bodu 7              Uznesenie                                                                          
Predseda komisie skonštatoval, že zo zasadnutia komisie nevyplynuli žiadne uznesenia, ktoré by mali časovo obmedzené plnenie.
 
 
K bodu 8              Záver
Predseda komisie Mgr. Tibor Macháč., poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie komisie.
                              
 
 
 
Mgr. Tibor Macháč
predseda komisie
 
 
 
Na vedomie:
  • Členom komisie elektronicky,
  • Poslanci MZ, elektronicky,
  • Sekretariát primátora mesta elektronicky,
  • Sekretariát zástupcu primátora mesta elektronicky,
  • Sekretariát prednostu MsÚ elektronicky,
  • Webové sídlo mesta.
 
 
 
Považská Bystrica 22. 03. 2013
Zapísala: PaedDr. Jana Brigantová
 
 

Súvisiace dokumenty:

Pozvánka na zasadnutie Komisie pre mládež a šport 21.03.2013: povazska-bystrica.otvorene.sk/Members/mesto/zasadnutie-komisie-pre-mladez-a-sport-21-03-2013

Anonym píše:
Čtvrtek 28.03.2013 19:01
Predseda komisie by mal nechať odborné záležitosti na odborníkov. To, že deti budú športovať neznamená, že prestanú húliť trávu a opíjať sa po víkendoch. (bárs by mohli ísť športovci v tomto príkladom...) Jediná účinná prevencia je mravenčia práca zameraná na tvorbu postojov u detí, ktorá by sa mala realizovať hlavne v školách, prípadne v cirkevných centrách a nemala by byť mimo vyučovania, ale mala by byť práve súčasťou... Dokiaľ sa budú tupé hlavy domnievať, že dieťa, ktoré športuje, nedroguje, dovtedy to tu bude o vymytých mozgoch... A čo deti, ktoré šport nebaví ? Pre tie bude aký preventívny program ???
Anonym píše:
Čtvrtek 28.03.2013 19:38
Veru dobre vravíš:
Nebezpečný mýtus
Všeobecné presvedčenie, že aktívny šport vaše dieťa pred drogami natrvalo ochráni, nepreceňujte. Medzi klientmi Centra pre liečbu drogových závislostí je až 80 percent bývalých aktívnych športovcov. Samozrejme, je nezmysel tvrdiť, že za ich závislosť je športová minulosť nejakým spôsobom zodpovedná. Podpísala sa na nej však náhla absencia pravidelného športového výkonu a tréningového režimu. V žiackom veku vozíme deti na krúžky, futbal, balet, tenis ako o život.

Medzi dorastencov postupujú len tí najlepší a vrcholovému športu sa aj po maturite venuje len zlomok z nich. Okrem toho, rôzne marihuanové a kokaínové kauzy neobchádzajú ani svetovú športovú špičku. No najohrozenejšie sú decká, ktoré v čase dospievania s pravidelným aktívnym športom z rôznych dôvodov prestanú. Po rokoch pravidelného tréningu niekoľkokrát do týždňa majú zrazu nebezpečne veľa voľného času, postupne strácajú kontakt s priateľmi, s ktorými ich šport spájal, a predovšetkým, chýbajú im zážitky, intenzívne pocity radosti a spokojnosti, ktoré im šport prinášal. Bez športového výkonu ich telo neprodukuje endrofíny, na ktoré sú zvyknuté. To všetko môže veľmi jednoducho nahradiť droga. Rozhodujúce je, aby aj po skončení aktívnej športovej kariéry robilo vaše dieťa šport rekreačne, aby v jeho čase, zážitkoch a okruhu priateľov zrazu neostalo prázdne vákuum.

http://lesk.cas.sk/clanok/8[…]zrejme-na-niecom-slape.html
Anonym píše:
Úterý 02.04.2013 21:05
Jasné, nech deti a mládež nerobia nič, určite potom nikto nebude z nich brať drogy
Anonym píše:
Středa 03.04.2013 14:04
vari sú len dve možnosti, hrať hokej alebo nerobiť nič?
Vo voľnom čase sa dá aj čítať, hrať divadlo, hrať v hudobnej skupine... keby šlo do takýchto aktivít tých 500 tisíc euro, ktoré pohltia mestské športové kluby, tak sme kultúrne dávno za vodou! Ale veď načo mogońom kino alebo divadlo, hlavne že sa hádže lobda.
Anonym píše:
Středa 03.04.2013 23:02
Škoda, že sa obstarožní súdruhovia radšej nespýtajú mladých, čo im v meste chýba a len si medzi sebou notujú klišé o "zmysluplnom trávení voľného času mládeže" a jeho "vyplnení vhodnými aktivitami".

Dokonalou perlou do súdružskej komunikačnej rukoväte je záverečná veta:
Všetci prítomní sa zhodli, že bude vhodné pokúsiť sa zorganizovať podujatia podľa možností komisie, so zameraním na netradičné športy, aktivity.
Každý s ňou bude súhlasiť a nikoho k ničomu nezaväzuje.
Anonym píše:
Středa 03.04.2013 23:14
Z duše mi hovoríš.
A aj plynule, až mi je to divnô.
Anonym píše:
Středa 03.04.2013 23:51
lebo veď naši súdruženkovia v preddôchodkovom veku najlepšie vedia, ako by sme mali tráviť svoj voľný čas.
Veď sú KOMISIA!
Anonym píše:
Čtvrtek 04.04.2013 11:37
Téma - Voľnočasové vyžitie mládeže v PB sa objaví v Lánovinách, ktoré vychádzajú zajtra. iva semančíková

« červenec 2018 »
červenec
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359