Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre mládež a šport konaného dňa 30.10.2013

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre mládež a šport konaného dňa 30.10.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Pondělí 11.11.2013 15:45
Prejednanie materiálov predkladaných na MZ - PX centrum a činnosti súvisiace s aktivitami pre mládež - Organizácie pracujúce s mládežou v meste Považská Bystrica - Šport na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Považská Bystrica


Komisia pre mládež a šport pri MsZ Považská Bystrica

 

Zápisnica

zo zasadnutia Komisie pre mládež a šport pri MsZ Považská Bystrica,

konaného dňa 30. 10. 2013 v priestoroch MsÚ Považská Bystrica

 

Dátum: 04. 11. 2013

Prítomní: prítomných 6 z 11 členov, 5 členovia komisie ospravedlnení, hostia podľa prezenčnej listiny, ktorá je pripojená pri origináli zápisnice.

 

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola plnenia uznesení.
 3. Prejednanie materiálov predkladaných na MZ.
 4. PX centrum a činnosti súvisiace s aktivitami pre mládež.
 5. Organizácie pracujúce s mládežou v meste Považská Bystrica.
 6. Šport na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Považská Bystrica.
 7. Rôzne, diskusia.
 8. Návrh uznesenia.
 9. Záver

 

K bodu 1              Úvod zasadnutia

Zasadnutie otvoril a viedol Mgr. Tibor Macháč, predseda komisie pre mládež a šport pri MZ, (ďalej len predseda komisie). Privítal prítomných členov komisie, médiá a hostí a oboznámil ich s programom rokovania. Skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná a hlasovaním jednohlasne prítomní členovia schválili program zasadnutia.

 


K bodu 2              Kontrola plnenia uznesení.

Predseda komisie skonštatoval, že z posledného zasadnutia komisie nevyplynuli žiadne uznesenia, ktoré by mali časovo obmedzené plnenie. Uznesenia mali odporúčací charakter, komisiou boli zobraté na vedomie, alebo sa plnia priebežne.

 


K bodu 3              Prejednanie materiálov na MZ

                Predseda komisie oboznámil prítomných, že do najbližšieho zasadnutia MR bude predkladaný materiál, ku ktorým by sa mala Komisia pre mládež a šport vyjadrovať. Jedná sa o dodatočnú žiadosť o dotáciu z výdavkovej časti bežného rozpočtu na rok 2013 v rámci programu 10 – Grantový program, položka – 1. ostatné transfery. Dňa 22. októbra 2013 bola na Mestský úrad v Považskej Bystrici doručená žiadosť Hokejového klubu HK 95 o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie vo výške 10000 eur na čiastočnú úhradu dopravných (cestovných) nákladov pre žiakov a dorast a na nákup hokejového materiálu pre dorast.

p. Zvak sa informoval akým spôsobom prebieha kontrola účelu použitia dotácie.

Mgr. Bielik informoval prítomných, že poskytovanie dotácií a ich vyúčtovanie je upravené VZN Mesta Považská Bystrica č. 11/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Považská Bystrica, ktoré bolo schválené Uzn. MZ č. 97/2011 z 13.10. 2011 a upravené Doplnkom č.1, ktorý bol schválený Uzn. MZ č. 39/2012 z 28.6. 2012.

p. Beranová sa zaujímala o možnosti využitia zimného štadiónu verejnosťou, školami a či nie je možné v zimnom období zriadiť ľadové plochy v meste /napr. nefunkčná fontána pri Hypernove/.

p. Ondrášik oboznámil prítomných s možnosťami využitia zimného štadióna verejnosťou, informácie bývajú zverejnené na webovom sídle MŠK a v médiách a školy majú vyhradený čas v doobedňajších hodinách, počas vyučovania.

Prítomní sa zhodli že pri prírodnom ľade je problém so zabezpečením bezpečnosti, myšlienka je však zaujímavá.

Prítomní členovia komisie sa zaujímali, či schválenie dotácie nevyvolá záujem o nové žiadosti od iných subjektov. Mgr. Bielik oboznámil prítomných, že jeden subjekt môže požiadať o dotáciu v príslušnom roku len jeden raz.

Stanovisko komisie:

Komisi hlasovala následovne, všetkých 6 prítomných členov komisie jednohlasne súhlasilo s poskytnutím nenávratnej finančnej dotácie Hokejovému klubu HK 95 vo výške 10000 eur, na čiastočnú úhradu dopravných (cestovných) nákladov pre žiakov a dorast a na nákup hokejového materiálu pre dorast, z výdavkovej časti bežného rozpočtu na rok 2013 v rámci programu 10 – Grantový program, položka – 1. ostatné transfery

 

 

K bodu 4              PX centrum a činnosti súvisiace s aktivitami pre mládež.

Z dôvodu pracovných povinností bola zo zasadnutia komisie ospravedlnená Anna Kardošová, riaditeľka PX Centra v Považskej Bystrici. Bod programu bol z  tohto dôvodu presunutý na nasledujúce zasadnutie komisie.

 

 

K bodu 5               Organizácie pracujúce s mládežou v meste Považská Bystrica

p. Čižmárová, Považské osvetové stredisko – priblížila prítomným činnosť inštitúcie, hoci majú sídlo v Považskej Bystrici vykonávajú a zastrešujú činnosť pre celý okres a tiež okresy Ilava  Púchov. Na pôde mesta spolupracujú so všetkými organizáciami, ktoré sa podieľajú a pripravujú kultúrne podujatia v meste a využívajú priestory Kina Mier na organizovanie a spoluorganizovanie podujatí. Aj do budúcna deklarujú záujem o spoluprácu.

p. Melicheríková, ICM – Informačné centrum mladých, pracujú priamo na školách, na základe anonymity, diskrétnosti sa na nich môžu mladí ľudia obracať priamo so svojimi problémami, spolupracujú s odborníkmi, CPPP, detský psychológovia, psychológovia, pripravujú workshopy, pripravujú besedy s mládežou o patologických javoch v spoločnosti, orientujú sa na dobrovoľníctvo, spolupracujú so študentským parlamentom v meste, majú záujem o spoluprácu s organizáciami mesta.

Prítomní členovia komisie sa oboznámili s činnosťou týchto organizácií a skonštatovali, že ich aktivity sú pestré, zaujímavé a rôznorodé a sú prínosom pre mesto s ohľadom na poskytnutie možností pre mládež ako plnohodnotne využiť voľný čas.

Stanovisko komisie: Komisia berie informácie na vedomie.

 

 

K bodu  6              Šport na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Považská Bystrica

            Predseda komisie vyzval Mgr. Jozefa Bielika, vedúceho odboru sociálnych vecí, školstva a kultúry aby prítomných oboznámil s aktuálnymi informáciami z oblasti športu na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Považská Bystrica. Športové triedy (ŠT) a školské športové strediská (ŠŠS) v niektorých základných školách mesta majú úlohu vyhľadávať a následne rozvíjať talenty v rôznych športoch. Žiaci ŠT a ŠŠS tvoria základňu pre získanie členov do športových oddielov a klubov. Za roky, čo túto úlohu úspešne plnia, vychovali viacerých významných športovcov.

V posledných rokoch je náročnejšie vyhľadávanie a získavanie žiakov do ŠT. Je to spôsobené výrazným poklesom počtu žiakov v školách, menším záujmom detí o športovanie, ale aj normatívnym spôsobom financovania škôl. Od tohto školského roku boli zriadené športové triedy so zameraním plávanie na základnej škole SNP. Žiaci dosahujú dlhodobo dobré výsledky na úrovni oblasti, kraja. Slovenska a aj na medzinárodných súťažiach.

Stanovisko komisie: Komisia berie informácie na vedomie.

 

 

K bodu 6              Rôzne, diskusia

Predseda komisie oboznámil prítomných so situáciou ohľadom žiadosti a rokovania atletického oddielu o začlenení do MŠK, a.s.

Stanovisko komisie: Komisia berie informácie na vedomie.

 

Do 15.12.2013 je možné posielať návrhy na činnosť komisie na nasledujúci kalendárny rok tajomníčke komisie.

 


K bodu 7              Uznesenie                                                                          

Predseda komisie skonštatoval, že zo zasadnutia komisie nevyplynuli žiadne uznesenia, ktoré by mali časovo obmedzené plnenie. Uznesenia majú odporúčací charakter, komisiou boli zobraté na vedomie, alebo sa plnia priebežne.

 


K bodu 8              Záver

Predseda komisie Mgr. Tibor Macháč., poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie komisie.

                              

 

               

                                                                                                                                         Mgr. Tibor Macháč

                                                                                                                                               predseda komisie

Na vedomie:

 • Členom komisie elektronicky,
 • Poslanci MZ, elektronicky,
 • Sekretariát primátora mesta elektronicky,
 • Sekretariát zástupcu primátora mesta elektronicky,
 • Sekretariát prednostu MsÚ elektronicky,
 • Webové sídlo mesta.

 

Považská Bystrica  04. 11. 2013

Zapísala: PaedDr. Jana Brigantová

« listopad 2021 »
listopad
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359