Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre mládež a šport konaného dňa 18.06.2013

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre mládež a šport konaného dňa 18.06.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Středa 26.06.2013 19:39
Kontrola plnenia uznesení - Prejednanie materiálov predkladaných na MZ - Aktuálne informácie z oblasti sportu s dôrazom na športovú činnosť mládeže, MŠK, s.r.o. - Prevencia negatívnych javov, zmysluplné trávenie voľného času mládeže počas prázdnin, MsP - Činnosť mládežníckych organizácií v meste

 

Komisia pre mládež a šport pri MsZ Považská Bystrica
 
Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre mládež a šport pri MsZ Považská Bystrica,
konaného dňa 18. 06. 2013 v priestoroch MsÚ Považská Bystrica
 
Dátum: 19. 06. 2013
Prítomní: prítomných 7 z 11 členov, 4 členovia komisie ospravedlnení, hostia podľa prezenčnej listiny, ktorá je pripojená pri origináli zápisnice.
 
Program:
 1. Otvorenie.
 2. Kontrola plnenia uznesení.
 3. Prejednanie materiálov predkladaných na MZ.
 4. Aktuálne informácie z oblasti športu s dôrazom na športovú činnosť mládeže, MŠK, s.r.o.
 5. Prevencia negatívnych javov, zmysluplné trávenie voľného času mládeže počas prázdnin, MsP.
 6. Činnosť mládežníckych organizácií v meste.
 7. Rôzne, diskusia.
 8. Návrh uznesenia.
 9. Záver.

 

 
 
K bodu 1            Úvod zasadnutia
Zasadnutie otvoril a viedol Mgr. Tibor Macháč, predseda komisie pre mládež a šport pri MZ, (ďalej len predseda komisie). Privítal prítomných členov komisie, médiá a hostí a oboznámil ich s programom rokovania. Skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná a hlasovaním jednohlasne prítomní členovia schválili program zasadnutia.
 
K bodu 2           Kontrola plnenia uznesení       
Predseda komisie skonštatoval, že z posledného zasadnutia komisie nevyplynuli žiadne uznesenia, ktoré by mali časovo obmedzené plnenie. Uznesenia mali odporúčací charakter, komisiou boli zobraté na vedomie, alebo sa plnia priebežne.
 
K bodu 3              Prejednanie materiálov na MZ
                Predseda komisie skonštatoval, že komisii ku dňu zasadnutia neboli predložené žiadne materiály na prerokovanie do MZ.
 
K bodu 4           Aktuálne informácie z oblasti športu s dôrazom na športovú činnosť mládeže.
Informácie členom komisie podal riaditeľ MŠK, s.r.o. Ing. Ľubomír Kubovič. Oboznámil prítomných so systémom práce v tejto mestskej organizácii, že majú v správe objekty, krytej plavárne, zimného štadiónu, kúpaliska a športovej haly. Prevádzkovanie spomínaných objektov zabezpečujú v plnom rozsahu.
Objekty sa využívajú na činnosť jednotlivých športových klubov v meste a taktiež sú prístupné pre verejnosť, základné a materské školy v meste, podľa vopred stanoveného harmonogramu.
Mgr. Macháč sa informoval o efektívnosti prevádzky kúpaliska, p. Kubovič mu prezentoval aké sú prevádzkové náklady kúpaliska v letnom období, predpokladanú dobu prevádzky a aká je výška straty po odpočítaní prostriedkov získaných zo vstupného.
Prítomných členov komisie zaujímali prípravy a termín spustenia letnej sezóny na kúpalisku, predpokladaný termín otvorenia kúpaliska je 22.06.2013 o 10,00hod. V súčasnosti prebiehajú posledné prípravy v areáli kúpaliska.
p. Zvak sa zaujímal o prevádzkovateľa prípadne vlastníka multifunkčného ihriska, ktoré sa nachádza v blízkosti hokejbalového ihriska pri futbalovom štadióne, ihrisko je v správe MŠK, s.r.o., vzhľadom k lokalite je zariadenie ihriska neustále devastované a uvažuje sa o možnostiach jeho zabezpečenia a zefektívnenia jeho využitia, tiež poprosil o dokosenie trávnatých plôch v tejto oblasti /okolo lavičiek/.               
Mgr. Bielik pripomenul, že toto ihrisko podobne ako školské športové areály sú otvorené verejnosti a to prináša so sebou aj problémy s ich devastáciou.
Prítomní členovia komisie vzniesli požiadavku na MsP o zvýšený dohľad a frekvenciu hliadok v týchto lokalitách.
p. Panák oboznámil prítomných členov komisie s aktuálnou situáciou ohľadom futbalového klubu.       
 
K bodu 4         Prevencia negatívnych javov, zmysluplné trávenie voľného času mládeže počas prázdnin.
Informácie z tejto oblasti predniesol prítomným členom komisie náčelník mestskej polície Juraj Lieskovský. Počas roka zorganizovali príslušníci mestskej polície akcie preventívneho charakteru pre žiakov základných a stredných škôl a deti materských škôl. Spolupodieľali sa na organizovaní podujatí mesta a mestských organizácií so zameraním na mládež.  
Vzhľadom k blížiacemu sa termínu ukončenia školského roka sa sústredia hlavne na preventívne akcie. Pracovať budú v súčinnosti so štátnou políciou. V posledný deň školského roka posilnia hliadky na prechodoch pre chodcov pri školách, zvýšia počet hliadok v meste a budú kontrolovať pohostinstvá a reštaurácie a kontrolovať zákaz predaja alkoholických nápojov mladistvým osobám. Počas školských prázdnin bude zabezpečená zvýšená kontrola dodržiavania verejného poriadku.
Mgr. Macháč sa pozitívne vyjadril o množstve a kvalite podujatí zorganizovaných mestskou políciou pre deti a mládež / besedy, prednášky, kurzy sebaobrany.../.
p. Zvak sa zaujímal o možnosť zvýšenia počtu kamier v meste a aj v prímestských častiach, požiadal o možnosť zvýšenia frekvencie hliadok v priestoroch kde sa nachádza hokejbalové ihrisko z dôvodu zvýšeného pohybu asociálnych spoluobčanov v tejto lokalite.
Náčelník MsP informoval prítomných o tom že v súčasnosti je vyhlásená verejná súťaž na kamerový systém, sú prisľúbené finančné prostriedky z Úradu vlády, zavádzanie kamerového systému bude prebiehať vo viacerých etapách a bude zavedený aj do mestských častí a lokalít, kde ešte nie je zavedený, plánuje sa aj zavedenie fotopascí.
Mgr. Macháč podotkol, že v centre mesta sa podarilo zlepšiť situáciu s pohybom neprispôsobivých občanov.
p. Labudík sa informoval o možnosti zriadenia cyklohliadok, prípadne hliadok na mopede, motocykli, toto sa podľa slov náčelníka mestskej polície plánuje.
p. Fusko požiadal o zvýšenie frekvencie hliadok v prímestských častiach.
 
K bodu 5            Činnosť mládežníckych organizácií v meste.
Na zasadnutie komisie boli prizvaní zástupcovia organizácií, ktoré pracujú s mládežou na území mesta Považská Bystrica. Zasadnutia sa zúčastnil pán Martin Labudík, zástupca Rády mládeže trenčianskeho kraja a organizácie Mladí pre Považskú. Prítomných členov komisie oboznámil s prácou týchto združení mladých ľudí a s potrebou vypracovania koncepcie práce s mládežou.
Odprezentoval aktivity predstavených organizácií, plánované aktivity do budúcnosti, problémy s ktorými sa stretávajú pri svojej činnosti.
Mgr. Bielik oboznámil prítomných s tým, že na odbore pod ktorý spadá táto problematika sa v minulosti pracovalo na evidencii organizácií na území mesta, ktoré pracujú s mládežou, je potrebné mať vypracovaný materiál, ktorý bude systémovo pokrývať túto oblasť a problematiku, niektoré tieto činnosti pokrýva momentálne Centrum voľného času.
Ing. Turányi a Ing. Korbaš podotkol, že je dôležitý hlavne záujem zo strany mladých o aktivity a to hlavne z dlhodobého hľadiska, v súčasnosti pretrváva nezáujem mladých o krúžkovú činnosť a aktivity rôzneho druhu, mladí majú krátkodobý záujem o činnosť.
Stanovisko komisie: komisia odporúča vedeniu a orgánom mesta, komisií pre kultúru, vzdelávanie a školstvo a odborom mestského úradu, ktoré sa venujú tejto problematiky prekonzultovať potrebu vypracovať koncepciu práce s mládežou pre Mesto Považská Bystrica.

 
K bodu 6              Uznesenie                                                                          
Predseda komisie skonštatoval, že zo zasadnutia komisie nevyplynuli žiadne uznesenia, ktoré by mali časovo obmedzené plnenie. Uznesenia majú odporúčací charakter, komisiou boli zobraté na vedomie, alebo sa plnia priebežne.
 
 
K bodu 3              Záver
Predseda komisie Mgr. Tibor Macháč., poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie komisie.
                              
               
 
               
                                                                                                                                        Mgr. Tibor Macháč
                                                                                                                                              predseda komisie
 
 
 
Na vedomie:
 
 • Členom komisie elektronicky,
 • Poslanci MZ, elektronicky,
 • Sekretariát primátora mesta elektronicky,
 • Sekretariát zástupcu primátora mesta elektronicky,
 • Sekretariát prednostu MsÚ elektronicky,
 • Webové sídlo mesta.
 
Považská Bystrica 19. 06. 2013
Zapísala: PaedDr. Jana Brigantová
Anonym píše:
Úterý 02.07.2013 15:01
Je utorok 2.7. 2013 prázdniny v plnom prúde, na teplomeri 29 stupňov a mestské kúpalisko ZATVORENÉ. Nezostáva nám už nič iné iba si myslieť, že Mesto Považská Bystrica má záujem letné kúpalisko neotvoriť. Kto je zodpovedná osoba za vedenie kúpaliska? Na čom to viazne? Či v tomto meste sme len na to, aby sme platili dane?
Anonym píše:
Úterý 02.07.2013 20:07
JA som tam bola a kúpalisko je otvorené
Anonym píše:
Středa 03.07.2013 18:46
hahaha , ale krasne napisane
Anonym píše:
Čtvrtek 04.07.2013 15:09
skapal pes

« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359