Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre kultúru a vzdelávanie zo dňa 20.03.2013

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre kultúru a vzdelávanie zo dňa 20.03.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Čtvrtek 28.03.2013 17:18
Kontrola plnenia uznesení - Prejednanie materiálov na MZ - Správa o úrovni a stave v oblasti kultúry, plán na rok 2013, návrh opatrení na skvalitnenie činnosti

 

 

Komisia pre kultúru,  pri vzdelávanie a školstvo pri MsZ Považská Bystrica
 
 
Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre kultúru a vzdelávanie pri MsZ Považská Bystrica, konaného dňa 20. 03. 2013
v priestoroch MsÚ Považská Bystrica
 
 
 
Dátum: 20. 03. 2013
Prítomní: prítomných 8 z 11 členov, 3 ospravedlnení, podľa prezenčnej listiny, ktorá je pripojená pri origináli zápisnice.
 
 
Program:
 

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia úloh

3. Stanovisko k materiálom do MZ

4. Správa o úrovni a stave v oblasti kultúry, plán na rok 2013, návrh opatrení na skvalitnenie činnosti

5. Rôzne

6. Uznesenie

7. Záver

 
 
K bodu 1              Úvod zasadnutia
Zasadnutie otvoril a viedol Ing František Martaus, PhD., predseda komisie pre vzdelávanie, kultúru, (ďalej len predseda komisie). Privítal prítomných členov komisie, médiá a hostí a oboznámil ich s programom rokovania. Skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná a prítomní hlasovaním jednohlasne schválili program zasadnutia.
Predseda komisie oboznámil prítomných s predloženým návrhom činnosti komisie a harmonogramom jednotlivých zasadnutí na nasledujúce obdobie, na rok 2013 a oboznámil prítomných s návrhom členenia komisie, podľa odborného zamerania jej členov, na oblasť vzdelávania a oblasť kultúry.
Stanovisko komisie: Komisia berie na vedomie a súhlasí s členením komisie na odborné sekciei a obsahovým zameraním činnosti  komisie na nasledujúce obdobie.
 
 
K bodu 2              Kontrola plnenia uznesení                                                                          
Predseda komisie skonštatoval, že z posledného zasadnutia komisie nevyplynuli žiadne uznesenia, ktoré by mali časovo obmedzené plnenie. Uznesenia mali odporúčací charakter, komisiou boli zobraté na vedomie, alebo sa plnia priebežne.
 
 
K bodu 3              Prejednanie materiálov na MZ
                Predseda komisie skonštatoval, že komisii neboli predložené žiadne materiály na prerokovanie do MZ.
 
 
K bodu 4               Správa o úrovni a stave v oblasti kultúry, plán na rok 2013, návrh opatrení na skvalitnenie činnosti
Informácie z oblasti kultúry predniesla p. Anna Kardošová, riaditeľka príspevkovej organizácie Mesta Považská Bystrica PX Centrum. Oboznámila prítomných s rozpočtom na tento kalendárny rok a spôsobom financovania, s mierou zapojenosti do projektov a možnosťami získania ďalších finančných zdrojov na zabezpečenie činnosti PX Centra.
Oboznámila prítomných s harmonogramom činnosti a plánovanými podujatiami na rok 2013, možnosťami ďalšieho využitia kina, v súčasnosti sa premietajú v obmedzenej miere staršie filmové tituly, dostupné technicky na premietanie a oboznámila prítomných so zámerom uchádzať sa o podporu z Ministerstva kultúry v rámci koncepcie ďalšieho využitia kín. PX centrum je momentálne vo fáze zberania ponúk a tie je možné predkladať do 15. apríla 2013.
V správe PX Centra je 10 kultúrnych domov a budova na SNP. Pri údržbe sledovaní technického stavu spolupracujú s výbormi MČ a správcami budov.
Predseda komisie sa zaujímal aká je angažovanosť PX Centra v eurofondoch, PX Centrum je súčasťou a jedným zo spoluzakladateľov regionálnej organizácie cestovného ruchu, aká činnosť z toho vyplýva, aký je spôsob financovania a rozpočtovania činnosti PX Centra, podujatí, kultúrnych domov a budovy na sídlisku SNP a opatrenia na skvalitnenie činnosti.
p. Kardošová – v nasledujúcom období sa plánujú zapájať do menších projektov, budovy sú majetkom mesta, opísala ich technický stav a že bežné opravy zabezpečujú vlastnými zamestnancami, čo je ekonomicky výhodnejšie, ostatné opravy zabezpečujú dodávateľsky, úzko spolupracujú s výbormi a poslancami. V súčasnosti nie je ani jeden kultúrny dom ziskový, výbory majú možnosť 4-krát do roka si zorganizovať v priestoroch kultúrnych domov podujatie bez platenia prenájmu.
p. Ščotka – h1adať možnosti a riešenia stavu s efektívnosťou prevádzky kultúrnych domov, možné prenájmy priestorov, odpredaj.
Stanovisko komisie: Komisia po analýze činnosti PX Centra konštatuje určitý nesúlad v procese tvorby rozpočtu, najmä v tom, že pri stanovení výšky príspevku nie je určený rozsah činnosti, na ktorý je príspevok poskytovaný. Nie je súčinnosť a plánovitosť medzi určením príspevku a požiadavkami jednotlivých VMČ na organizovanie rôznych akcií. Ako neadekvátne sa javí, aby PX Centrum popri odbornej kultúrnej  činnosti zabezpečovalo aj technický stav budov, keďže na to nemá potrebné personálne kapacity. Komisia  odporúča zváženie tohto stavu a odporúča aby technický stav zabezpečovali odborné útvary MsÚ, prípadne MŠK.
 
 
K bodu 5              Rôzne
p. Cenklová – z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti, podala písomne svoje pripomienky, ktoré prítomným tlmočil predseda komisie. Zaujímala sa o to, aká je spoluúčasť pri financovaní podujatí spoluorganizovanými inými organizáciami, možnosť spolupráce s inými organizáciami zaoberajúcimi sa kultúrou v meste, situácia v MFŠ.
Predseda komisie – uviedol, že v pláne činnosti komisie je pripraviť spoločné stretnutie s kultúrnymi inštitúciami v meste, nezávisle na tom kto je ich zriaďovateľom, s cieľom dohodnúť súčinnosť činnosti v oblasti kultúry, vrátane spolufinancovania.Vo veci hodnotenia stavu v MFŠ toto bude presunuté na II. polrok.
p. Slaná – vzniesla pripomienku, že mesto je zriaďovateľom MŠ, ZŠ, CVČ a ZUŠ a za tieto zariadenia, prípadne pôsobiaci v tejto oblasti nie je ani jeden člen komisie. Zaujímala sa ako je to s prerozdelením normatívnych prostriedkov na školy a školské zariadenia, aká je situácia ohľadom zmien vo financovaní CVČ a zapojenosť škôl a školských zariadení do projektov.
p. Bielik - k tejto problematike poskytol prítomným informácie vedúci odboru sociálnych vecí, školstva a kultúry, s tým že  školám je prerozdelených 100% finančných prostriedkov z normatívnych prostriedkov zo štátu a každý rok prebieha dohodovacie konanie, činnosť a prevádzka CVČ nie sú ohrozené, školy boli v minulosti zapojené do projektov v rámci OP Vzdelávanie a do rozvojových projektov, momentálne realizuje projekt ZŠ Slovanská, uchádzali sa viaceré školy ale neúspešne.
p. Baničová – oboznámila prítomných s činnosťou knižnice pre mesto a jeho obyvateľov, s problémami, s ktorými sa stretávajú a zdôraznila možnosti ďalšej spolupráce.
 
 
K bodu 6              Uznesenie                                                                          
Predseda komisie skonštatoval, že zo zasadnutia komisie nevyplynuli žiadne uznesenia, ktoré by mali časovo obmedzené plnenie. Uznesenia majú odporúčací charakter, komisiou boli zobraté na vedomie, alebo sa plnia priebežne.
 
 
K bodu 7              Záver
Predseda komisie Ing. František Martaus, PhD., poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie komisie.
                              
 
 
                                              
Ing. František Martaus, PhD.
predseda komisie
 
 
 
Na vedomie:
  • Členom komisie elektronicky,
  • Poslanci MZ, elektronicky,
  • Sekretariát primátora mesta elektronicky,
  • Sekretariát zástupcu primátora mesta elektronicky,
  • Sekretariát prednostu MsÚ elektronicky
  • Webové sídlo mesta.
 
 
 
 
Považská Bystrica 22. 03. 2013

Zapísala: PaedDr. Jana Brigantová

 


Súvisiace dokumenty:

Pozvánka na zasadnutie Komisie pre kultúru a vzdelávanie 20.03.2013: http://povazska-bystrica.otvorene.sk/Members/mesto/zasadnutie-komisie-pre-kulturu-a-vzdelavanie-20-03-2013

« květen 2020 »
květen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359