Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre kultúru a vzdelávanie konaného dňa 19.06.2013

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre kultúru a vzdelávanie konaného dňa 19.06.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Sobota 29.06.2013 11:45
Zasadnutia komisie sa zúčastnili zástupcovia inštitúcií, ktoré sa zaoberajú kultúrou v meste: p. Čižmárová, Považské osvetové stredisko - p. Baničová, Považská knižnica - p. Bróska, ZUŠ HO - p. Cedzová, ZUŠ IWK - p. Hanulík, CVČ - p.Trnka, Vlastivedné múzeum - p. Kardošová, PX Centrum - p. Kardoš, Súkromná ZUŠ

 

Komisia pre kultúru,  pri vzdelávanie a školstvo pri MsZ Považská Bystrica
 
Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre kultúru a vzdelávanie pri MsZ Považská Bystrica, konaného dňa 19. 06. 2013 v priestoroch MsÚ Považská Bystrica
 
Dátum: 24. 06. 2013
Prítomní: prítomných 10 z 11 členov, 1 ospravedlnení a hostia podľa prezenčnej listiny, ktorá je pripojená pri origináli zápisnice.
 
Program:
 
 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia úloh
 3. Stanovisko k materiálom do MZ
 4. Súčinnosť subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry v meste, možnosti spolupráce, návrhy na skvalitnenie činnosti.
 5. Rôzne
 6. Uznesenie
 7. Záver

 

 
K bodu 1              Úvod zasadnutia
Zasadnutie otvoril a viedol Ing František Martaus, PhD., predseda komisie pre vzdelávanie, kultúru, (ďalej len predseda komisie). Privítal prítomných členov komisie, médiá a hostí a oboznámil ich s programom rokovania. Skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná a prítomní členovia komisie hlasovaním jednohlasne schválili program zasadnutia.
 
K bodu 2              Kontrola plnenia uznesení                                                                          
Predseda komisie skonštatoval, že z posledného zasadnutia komisie nevyplynuli žiadne uznesenia, ktoré by mali časovo obmedzené plnenie.
 
K bodu 3              Prejednanie materiálov na MZ
                Predseda komisie skonštatoval, že komisii do dňa jej konania neboli predložené žiadne materiály na prerokovanie do MZ.
 
K bodu 4               Súčinnosť subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry v meste, možnosti spolupráce, návrhy na skvalitnenie činnosti
Predseda komisie privítal zástupcov jednotlivých inštitúcií, ktoré sa zaoberajú kultúrou v meste. Zasadnutia komisie sa zúčastnili zástupcovia základných umeleckých škôl v meste, Centra voľného času, knižnice, Vlastivedného múzea a Považského osvetového strediska.
p. Čižmárová, Považské osvetové stredisko – priblížila prítomným činnosť inštitúcie, hoci majú sídlo v Považskej Bystrici vykonávajú a zastrešujú činnosť pre celý okres a tiež okresy Ilava Púchov. Na pôde mesta spolupracujú so všetkými organizáciami, ktoré sa podieľajú a pripravujú kultúrne podujatia v meste a využívajú priestory Kina Mier na organizovanie a spoluorganizovanie podujatí. Aj do budúcna deklarujú záujem o spoluprácu.
p. Baničová, Považskú knižnica – je zariadením regionálneho charakteru, sídlia v meste v historickej budove, čo je spojené s množstvom problémov. Financovaní sú z trenčianskeho samosprávneho kraja, financie využívajú obyvatelia mesta. Spolupracujú s MŠ, ZŠ, SŠ v meste.
p. Bróska, ZUŠ HO – škola spolupracuje pri organizácii kultúrnych podujatí s inými zariadeniami a organizáciami, popri svojej vyučovacej činnosti a organizovaní podujatí školy. Spolupracujú s MŠ, ZŠ, SŠ a inými organizáciami a zariadeniami. Návrhy a námety na zlepšenie spolupráce uvítajú.
p. Cedzová, ZUŠ IWK – prezentujú svoju činnosť na verejnosti prostredníctvom rôznych podujatí na úrovni svojho zariadenia ale aj v spolupráci s inými zariadeniami a organizáciami.  Úroveň kultúry v meste sa odzrkadľuje na obraze mesta smerom k verejnosti. V súčasnosti nie je súčinnosť medzi množstvom jednotlivých podujatí, ktorú sa organizujú na pôde mesta. Nie je rozhodujúca kvantita, množstvo podujatí ale ich kvalita. Podujatia treba koordinovať. Zorganizovať väčšie podujatia za účasti viacerých subjektov so širším zameraním, prepojiť jednotlivé oblasti kultúry...
p. Hanulík, CVČ – na pôde mesta je kultúry veľa, ale činnosť je nekoordinovaná a roztrieštená. Informácie o podujatiach treba hľadať. V ich zariadení sú deti zo širokého okolia, keď je požiadavka na zabezpečenie kultúrneho programu predložená nie dostatočne včas je problém zabezpečiť účinkujúcich. Kultúrnu činnosť treba koordinovať, na úrovni možnosti informovať o podujatiach, skoordinovať v prípade potreby termín konania podujatia, aby sa podujatia nekrižovali, neboli pokiaľ je to možné v tom istom termíne.
p.Trnka, Vlastivedné múzeum – majú podobné problémy ako ostatné subjekty, nemajú vlastné výstavné priestory, sídlia na území mesta ale pôsobia v širšom priestore. Na úrovni mesta by mal vzniknúť program, stratégia, ako si predstavuje rozvoj kultúry na svojom území, kde sa v oblasti tejto problematiky nachádzame v súčasnosti a kam chce smerovať.
p. Kardošová, PX Centrum – názov organizácie je problémom, premenovanie v minulosti z Mestského kultúrneho strediska, bežne ľudia nevedia identifikovať na základe názvu túto organizáciu ako organizáci, ktorá sa zaoberá kultúrou na území mesta a mestských častí. Problém vidia v stanovení rozpočtu na technické zabezpečenie jednotlivých podujatí. Technicky zabezpečujú zaužívané podujatia na území mesta a v prímestských častiach a v poslednom čase množstvo novo vzniknutých.
p. Kardoš, Súkromná ZUŠ - aktivít kultúrneho charakteru je v meste veľa a je dobrá každá akcia, podujatie takéhoto typu. S mestom spolupracujú a chcú aj v budúcnosti.
 
K bodu 5              Rôzne
MUDr. Steiner – myšlienku potreby koordinovať kultúrne dianie, akcie a podujatia na území mesta predniesol už v minulosti. Koordinácia by mala byť na úrovni poskytnúť možnosť preverenia termínu konania plánovaného podujatia, systematizovať harmonogram podujatí, ponúknuť takúto možnosť. Cieľom by bola propagácia podujatí, lepšia dostupnosť kalendára akcií a podujatí, koordinovania termínov. Všetko by bolo dostupné na jednom mieste. Množstvo podujatí, rôzneho zamerania, ponúknuť možnosť prepojenia podujatí, spojiť ich s cieľom skvalitnenia ponúkaných možností trávenia času na vysokej kultúrnej úrovni aj neprofesionálnou formou. Je dôležité nezamieňať si pojem kultúra s finančnými prostriedkami, v tejto fáze je dôležité uvedomiť si, či chceme podujatia, akcie, kultúru robiť, uvažovať nad možnosťami spojiť kultúru napr. so športom alebo inými aktivitami. Spojiť výstavu obrazov s hudobným vystúpením, prípadne inými aktivitami. Toto by bola možnosť a záleží od organizátorov, či  ju príjmu, využijú...
Mgr. Macháč – nie je problém v nedostatku kultúrnych podujatí, v ich množstve, problém v koordinovaní a propagácii pre bežného občana. Subjekty ktoré dlhodobo pôsobia v tejto oblasti spolupracujú, treba takto zastrešiť aj nové a menšie subjekty, jednotlivcov, ktorí pracujú v oblasti kultúry.
Mgr. Slaná – súhlasí s návrhom aby bola táto činnosť koordinovaná.
p. Ščotka - propagácia a informovanosť sa môže zlepšiť prostredníctvom webu, kde sa tieto informácie o podujatiach budú vkladať.
Mgr. Bielik vysvetlil prítomným ako je kultúra zabezpečená v rámci organizácie MsÚ, aká je platná legislatíva v oblasti kultúry, podklady, aké sú v súčasnosti možnosti...
Stanovisko komisie: Komisia konštatuje potrebu koordinovania práce a činnosti v oblasti kultúry a odporúča vedeniu mesta zvážiť možnosti vytvorenia personálneho a finančného zabezpečenia pre túto oblasť.
 
K bodu 6              Uznesenie                                                                          
Predseda komisie skonštatoval, že zo zasadnutia komisie nevyplynuli žiadne uznesenia, ktoré by mali časovo obmedzené plnenie.
 
K bodu 7              Záver
Predseda komisie Ing. František Martaus, PhD., poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie komisie.
                              
 
 
 
                                              
Ing. František Martaus, PhD.
                                                                                                                                             predseda komisie
 
 
Na vedomie:
 • Členom komisie elektronicky,
 • Poslanci MZ, elektronicky,
 • Sekretariát primátora mesta elektronicky,
 • Sekretariát zástupcu primátora mesta elektronicky,
 • Sekretariát prednostu MsÚ elektronicky
 • Webové sídlo mesta.
 
 
 
 
Považská Bystrica 24. 06. 2013
Zapísala: PaedDr. Jana Brigantová
Anonym píše:
Neděle 30.06.2013 21:23
"Mgr. Bielik vysvetlil prítomným ako je kultúra zabezpečená v rámci organizácie MsÚ, aká je platná legislatíva v oblasti kultúry, podklady, aké sú v súčasnosti možnosti..." - táto duchaplná veta je príklad za všetky a zároveň je to vysvetlenie prečo je Považská Bystrica kultúrne chudobné mesto. Pritom stačí, aby - ako povedal jeden z poslancov - vznikla webstránka, kde by boli prehľadne zobrazené aktuálne podujatia. Ale nie štýlom, že Lucie Bílá medzi výstavou fotografií cestovateľa Jozefa a zároveň medzi thrilerom v kine, ale pekne v katgóriách s filtrami a hlavne pútavo.
Anonym píše:
Pondělí 01.07.2013 01:21
Taká webstránka nikdy nevznikne, jedine že by ju urobila nejaká nezávislá inštitúcia mimo mestského úradu.

Z toho istého dôvodu, prečo nenájdete v pb novinách rôznosť názorov.

(Hádam nebudú propagovať aj akcie, ktoré im neslúžia...)
Anonym píše:
Pondělí 01.07.2013 11:58
na to by museli uvolnit prostriedky, lenze vsetko sa minulo na ospevovanie nadprace ktoru odviedli ... ach
Anonym píše:
Pondělí 01.07.2013 14:59
Kto z tohto mesta dokáže skoordinovať jednotlivé kultrne subjekty? Vždy to skončí pri peniazoch. Vy ste rozpočtovka, Vy ste súkromní, Vy ste mestskí,...
To je už obohratá pesnička a keď sa niekto chytí iniciatívy, hneď dostane "popapuli", že čo vymýšľa, hneď sa hľadajú spôsoby ako to neurobiť alebo sa hľadajú dôvody, aké sú za takouto iniciatívou skryté osobné záujmy.
Anonym píše:
Pondělí 01.07.2013 19:44
Kardoš a jeho ženuška Kardošová, tak to je iná kultúra a už roky. Ach
Anonym píše:
Úterý 02.07.2013 19:55
- co je to za kultura - staci ako vyzeraju kulturne stanky - dom kultury - kino - ved to su otrasne zariadenia - kde sa stratil vkus.
V kine su same koterce, kazdy ma iný tvar no hrozne, som dlhsie mimo pb, ale bol som v kine na predstavenie a ako to tam vyzera, ved lepsie vyzeraju kulturne domy na dedinach - no riadia to manzelia, ktorí propaguju svoje kulturne predstavenia.
Anonym píše:
Čtvrtek 11.07.2013 12:20
Tú stránku rád spravím aj ja, 6tis €.
Ale mestu dam teda veľkú zľavu 15%!

« prosinec 2020 »
prosinec
PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359