Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta zo dňa 27.02.2013

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta zo dňa 27.02.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Středa 06.03.2013 21:26
Prenájom nebytových priestorov v objekte futbalového štadióna, prevzatie FK Raven

                                                                                      Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta
pri Mestskom zastupiteľstve v Považskej Bystrici

 

Dátum konania: 27. 02. 2013

Miesto konania: miestnosť č. 300, budova Mestského úradu v Považskej Bystrici

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení:  Ing. František Martaus, PhD., MUDr. Rudolf Karas, Ing. Anton Kašjak, Ing. Jozef Keruľ, Ing. Vladimír Podoliak

Prizvaní: doc. PhDr. PaeDr. Karol Janas, PhD., JUDr. Michal Hamar,

 

Program rokovania:

1.     Otvorenie

2.     Prenájom nebytových priestorov v objekte futbalového štadióna, prevzatie FK Raven.

3.     Rôzne

4.     Záver

 

K bodu 1

Zasadnutie Komisie pre financovanie a hospodárenie otvorila predsedkyňa Ing. K. Drevenáková, privítala prítomných členov a dala hlasovať o predloženom programe zasadnutia.

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 6

Hlasovanie:   za                     6           
                      proti                  0
                      zdržal sa           0

      

K bodu 2

Pani predsedkyňa následne vyzvala JUDr. M. Hamara, aby prítomných oboznámil s predkladaným návrhom.

JUDr. M. Hamar informoval prítomných, že v nadväznosti na oznámenie spoločnosti Raven, a.s., hlavného sponzora FK Raven, o ukončení financovania klubu, bol mestu Považská Bystrica predložený návrh na prevzatie spoločnosti FK Raven s.r.o. a prenájom nebytových priestorov v objekte futbalového štadióna, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu futbalových zápasov.

Návrh zmluvy o prevode obchodného podielu a návrh nájomnej zmluvy na dobu neurčitú za nájomné 1 € bol mestu predložený 26. februára 2013. Predmetom nájmu podľa návrhu sú nebytové priestory. Návrh na prevod obchodného podielu bol predložený za cenu 6 639 €, pričom spoločnosť sa listom zaviazala uhradiť všetky záväzky vzniknuté z činnosti futbalového klubu a takto očistený ho odovzdať mestu. Súčasťou predložených materiálov neboli informácie o ekonomických aspektoch činnosti FK.

Výška zálohových platieb na energie počas 9 mesiacov nájmu časti futbalového štadióna v roku 2013 by podľa predloženého návrhu nájomnej zmluvy predstavovala sumu 4 410 €.

JUDr. Hamar ďalej informoval členov komisie o skutočnosti, že mesto predložené návrhy zmlúv pripomienkovalo (celkovo 16 pripomienok), pričom niektoré z pripomienok spoločnosť Raven, a.s. akceptovala, niektoré nie. Návrh zmluvy o prenájme nebytových priestorov v objekte futbalového štadióna upravila. Upravené znenie zmluvy bolo doručené mestu v deň zasadnutia komisie a následne predložené členom komisie spolu s vyjadrením p. Dušana Tonkoviča, konateľa FK Raven, s.r.o..

JUDr. Hamar prítomným tiež priblížil súčasnú situáciu v oblasti vlastníckych vzťahov. Všetky pozemky v areáli futbalového štadióna sú vo vlastníctve mesta (t.j. pozemky, na ktorých sú hracie plochy, pozemky pod stavbami). Stavby v areáli štadióna sú vlastníctvom spoločnosti Raven, a.s. Na základe Zmluvy o podnájme nehnuteľností zo dňa 1.1.2006 medzi MŠK, s.r.o a FK Raven s.r.o. má FK Raven v súčasnosti v prenájme ihriská v areáli štadióna, pričom zmluva je platná do r. 2017. P. Tonkovič v písomnom vyjadrení deklaroval, že kompletná starostlivosť o ihriská zostane po uskutočnení prevodu obchodného podielu ostane na FK Raven, s.r.o..

Ďalej prítomných stručne oboznámil s pripomienkami mesta k predloženému návrhu zmluvy o prenájme nebytových priestorov v objekte futbalového štadióna.

V následnej diskusii viacerí členovia komisie vyjadrili presvedčenie, že zmluva nie je pre mesto výhodná, za problematický považovali najmä záväzok podieľať sa na prípadných opravách s nákladmi vyššími ako 1000 € minimálne v podiele 50%. P. Ing. Kunovský upozornil na skutočnosť, že FK Raven, s.r.o. aktuálne zamestnáva 6 zamestnancov so zmluvou na dobu neurčitú, pričom z predložených materiálov nie je zrejmé, na akých pozíciách pracujú, aké je ich platové ohodnotenie a pod. Chýbala mu tiež informácia o výške príjmov klubu. Podľa jeho názoru by tiež nebolo vhodným riešením rozhodovať o tomto probléme v časovej tiesni, ktorá vznikla v dôsledku doručenia návrhov zmlúv mestu len krátko pred zasadaním komisie.

P. Mgr. Sopčák sa vyjadril k vyčísleniu prevádzkových nákladov, ktoré je potrebné podložiť relevantnými podkladmi za uplynulý rok prevádzky v položkách a merných jednotkách, ako i k možným investíciám v prípade opráv, kde samospráva zo zákona o nakladaní so zverenými finančnými prostriedkami nesmie investovať do iného ako vlastného majetku.

P. Ing. Drevenákovú zaujímalo, prečo spoločnosť Raven, a.s. odstúpila od pôvodného zámeru predať štadión mestu za symbolickú cenu a v súčasnosti navrhla prenájom týchto priestorov. Podľa informácií JUDr. Hamara Raven momentálne považuje túto možnosť za jedinú alternatívu. Na základe vyjadrenia p. primátora zmenu zámeru odôvodnili obavou, že príslušné pozemky budú využité na iné účely nesúvisiace s futbalom.

P. Ing. Krajčoviech by pred prijatím rozhodnutia uvítal podrobnejšiu ekonomickú analýzu FK Raven, s.r.o., viac informácií o príjmoch a výdavkoch klubu, ako aj informácie o aktuálnom stave záväzkov, pohľadávok a zostatkoch na účtoch spoločnosti.

P. JUDr. Jaroš upozornil, že mesto by podpisom zmluvy v navrhovanom znení prebralo na seba všetky prípadné záväzky FK Raven s.r.o., o ktorých stave nemá mesto v súčasnosti žiadne relevantné informácie. V zmluve o prevode obchodného podielu nie je garancia, že za záväzky vzniknuté pred prevzatím podielu zodpovedá pôvodný vlastník. JUDr. Hamar by taktiež odporúčal ošetriť vysporiadanie pohľadávok a záväzkov z činnosti FK Raven, s.r.o. osobitnou dohodou.

Komisia potom hlasovala o uznesení v nasledovnom znení:

 

Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 7/2013:

Predložené návrhy zmlúv neobsahujú relevantné podklady, na základe ktorých by Komisia pre financovanie a správu majetku mesta mohla prijať zodpovedné stanovisko k schváleniu týchto zmlúv. Komisia žiada o doplnenie potrebných podkladov v čo najkratšej lehote.

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 6

Hlasovanie:   za                        6           
                      proti                    0
                      zdržal sa             0

 

K bodu 3

P. predsedkyňa pripomenula prítomný členom stretnutie pracovnej skupiny, na konaní ktorého sa členovia dohodli na predchádzajúcom zasadnutí.

 

K bodu 4

Na záver p. predsedkyňa poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie komisie.

 

V Považskej Bystrici 01.03. 2013

 

                                                                                              Ing. Katarína Drevenáková,

                                                                                                     predseda komisie

 

Zapísala: Ing. Tatiana Haviarová

                    tajomník komisie

 

 

Pozvánka na zasadnutie komisie:

 

« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359