Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod / Prispievatelia / Mesto / Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta zo dňa 16.04.2013

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta zo dňa 16.04.2013

Autor: Mesto Poslední změna: Pátek 26.04.2013 11:26
Spoločnosť GEOsys s. r. o. požiadala Mesto Považská Bystrica o odkúpenie časti pozemku v k.ú. Milochov - Jana Borseníková: schválený prevod pozemku pod stavbou garáže na sídlisku Rozkvet - Stredoslovenská energetika a. s. Žilina: žiadosť o majetkovo právne usporiadanie časti pozemku k.ú. Horná Mariková - Stolárstvo Sovík, s.r.o. požiadala Mesto Považská Bystrica o odkúpenie časti pozemku v lokalite bývalých Považských strojární - Spoločnosť W-tech, s.r.o. požiadala Mesto Považská Bystrica o odkúpenie časti pozemku v lokalite bývalých Považských strojární - Pavol Pauer a manželka Mária požiadali Mesto Považská Bystrica o odkúpenie pozemku v k. ú. Považská Teplá - Občianske združenie DETSKÝ PARK žiada o prenájom časti pozemku na sídlisku SNP - Zuzana Lacková žiada o zriadenie vecného bremena na vstup a uloženie inžinierskych sietí - Anna Dobiášová žiada o zriadenie vecného bremena na vstup a uloženie inžinierskych sietí - Spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Žilina požiadala Mesto Považská Bystrica o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku k.ú. Milochov - Spoločnosť EUB, s. r. o. požiadala Mesto Považská Bystrica o uzatvorenie Dohody o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku v k. ú. Považská Bystrica - Mária Brósková požiadala Mesto Považská Bystrica listom zo dňa 04. 12. 2012 o uzatvorenie dohody o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku v k. ú. Považská Bystrica


Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre financovanie a správu majetku mesta
pri Mestskom zastupiteľstve v Považskej Bystrici
 
 
Dátum konania: 16. 04. 2013
 
Miesto konania: zasadačka primátora, budova Mestského úradu v Považskej Bystrici
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
 
Ospravedlnení: Ing. František Martaus, PhD.,Ing. Anton Kašjak, Ing. Vladimír Podoliak
 
Prizvaní: JUDr. Michal Hamar, Ing. Marián Sičák
 
Ostatní: p. Mituníková, p. Luhová (obe TV Považie), p. Radovan Mikloš (občan)
 
Program rokovania:
 
1.     Otvorenie
2.     Hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta Považská Bystrica
3.     Rôzne
4.     Záver
 
K bodu 1
Zasadnutie Komisie pre financovanie a hospodárenie otvorila predsedkyňa Ing. K. Drevenáková, privítala prítomných členov a dala hlasovať o prítomnosti médií na zasadnutí.
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8
Hlasovanie:       za                       8
                          proti                   0
                          zdržal sa            0
 
Následne prítomní hlasovali o predloženom programe zasadnutia.
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8
Hlasovanie:       za                       8
                          proti                   0
                          zdržal sa            0
 
 
K bodu 2
             Pani predsedkyňa následne vyzvala JUDr. M. Hamara, aby prítomných oboznámil s predkladaným materiálom.
JUDr. M. Hamar postupne informoval prítomných členov o 15 požiadavkách občanov a spoločností týkajúcich sa hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.
 
Požiadavka č. 1: Spoločnosť GEOsys s. r. o. požiadala Mesto Považská Bystrica o odkúpenie časti pozemku KN C parc. č. 954/1 ostatná plocha o výmere 1321 m2 v k. ú. Milochov. Pozemok sa vykupuje pod líniovú stavbu „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do
160 km/h – I. etapa“.
Navrhovaná cena: 20,49 €/m2 podľa znaleckého posudku, t.j. spolu za 103 m2 2 110,47 €.
 
Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 8/2013:
Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8
Hlasovanie:       za                       8
                          proti                   0
                          zdržal sa            0
 
 
Požiadavka č. 2: Spoločnosť GEOsys s. r. o. požiadala Mesto Považská Bystrica o odkúpenie pozemkov KN C parc. č. 1568/36, KN C parc. č. 1665/5, KN C parc. č. 1672/11 a KN C parc. č. 1672/23 v  k. ú. Milochov. Pozemok sa vykupuje pod líniovú stavbu „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/h – I. etapa“.
Navrhovaná cena: 12,49 €/m2 za pozemky KN C parc. č. 1672/11, KN C parc. č 1665/5 a KN C parc. č 1672/23 o celkovej výmere spolu 12 412 m², t. j. 155 025,88 €15,77 €/m² za pozemok KN C parc. č. 1568/36 o výmere 807 m² t. j. 12 726,39 €,podľa znaleckého posudku č. 79/2012 zo dňa
16. 10. 2012, teda cena za pozemky o celkovej výmere 13 219 m2 spolu 167 752,27 €.
 
Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 9/2013:
Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8
Hlasovanie:       za                       8
                          proti                   0
                          zdržal sa            0
 
 
Požiadavka č. 3: Spoločnosť GEOsys s. r. o. požiadala Mesto Považská Bystrica o odkúpenie pozemkov KN C parc. č. 1609/2 a KN C parc. č. 1609/3 v  k. ú. Milochov. Pozemok sa vykupuje pod líniovú stavbu „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/h – I. etapa“.
Navrhovaná cena: 15,77 €/m2 na základe znaleckého posudku č. 79/2012 zo dňa    16. 10. 2012, t.j. cena za pozemky o celkovej výmere 151 m2 spolu 2 381,27 €.
 
Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 10/2013:
Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8
Hlasovanie:       za                       8
                          proti                   0
                          zdržal sa            0
 
 
Požiadavka č. 4: Uznesením MZ č. 97/2012 zo dňa 13.12.2012 bol v prospech žiadateľky Jany Borseníkovej schválený prevod pozemku KN C parc. č. 3825/203 o výmere 20 m2 v k. ú. Považská Bystrica pod stavbou garáže na sídlisku Rozkvet. Zo Správy katastra Považská Bystrica bolo doručené rozhodnutie, ktorým bolo konanie vo veci povolenia vkladu vlastníckeho práva prerušené do doby odstránenia nedostatkov, t.j. nahradenie slova „garáže“ slovom „skladu“ v predmetnom uznesení pričom zvyšný text zostane nezmenený.
 
Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 11/2013:
Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8
Hlasovanie:       za                       8
                          proti                   0
                          zdržal sa            0

 

 
Požiadavka č. 5: Stredoslovenská energetika a. s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žillina požiadala Mesto Považská Bystrica o majetkovo právne usporiadanie časti pozemku parc. č. KN E 1897/1 vodné plochy o výmere cca 25 m2, zapísanej na LV č. 881 v k. ú. Horná Mariková za účelom výstavby kioskovej trafostanice pre pripravovanú stavebnú akciu „Horná Mariková – Zemanov, zahustenie TS Zemanov“ formou uzatvorenia Dohody o budúcej kúpnej zmluve do doby skutočného zamerania pozemku zastavaného trafostanicou. Následne po vyhotovení geometrického plánu zastavaného stavbou kioskovej trafostanice požiadajú mesto o uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Navrhovaná cena: Podľa znaleckého posudku, najmenej však 10 €/m2.
 
 
Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 12/2013:
Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8
Hlasovanie:       za                       8
                          proti                   0
                          zdržal sa            0

 

 
Požiadavka č. 6: Spoločnosť Stolárstvo Sovík, s.r.o. požiadala Mesto Považská Bystrica o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN C 5736/474 o výmere cca 150 m2, v  k. ú. Považská Bystrica, zapísaného na LV č. 4376, nachádzajúceho sa v lokalite bývalých Považských strojární. V danom prípade ide o slepú vetvu komunikácie oproti výrobnému objektu spoločnosti Stolárstvo Sovík, s.r.o.. Spoločnosť chce pozemok odkúpiť za účelom skultúrnenia okolia, ochrany majetku, vybudovania a udržovania prístupovej cesty.
Navrhovaná cena: 9,80 €/m2 podľa znaleckého posudku č. 62/2012 vyhotoveného znalcom
Ing. Bohuslavom Lučivjanským. Celková cena bude určená až na základe presnej výmery určenej geometrickým plánom, ktorý dá vyhotoviť žiadateľ v prípade odsúhlasenia spôsobu prevodu časti predmetného pozemku v MsZ.
 
Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 13/2013:
Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8
Hlasovanie:       za                       8
                          proti                   0
                          zdržal sa            0

 

 
Požiadavka č. 7: Spoločnosť W-tech, s.r.o. požiadala Mesto Považská Bystrica o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN C 5736/474 o výmere cca 200 m2, v k. ú. Považská Bystrica, zapísaného na LV č. 4376, nachádzajúceho sa v lokalite bývalých Považských strojární. V danom prípade ide o  koniec prístupovej cesty k výrobnému objektu spoločnosti W-tech, s. r. o. Spoločnosť chce vykonávať na časti tohto pozemku vlastnú údržbu a  na hraniciach so susednými pozemkami chce vytvoriť symbolické bariéry na ochranu pred nežiaducimi návštevníkmi.
Navrhovaná cena: 9,80 €/m2 podľa znaleckého posudku č. 62/2012 vyhotoveného znalcom
Ing. Bohuslavom Lučivjanským. Celková cena bude určená až na základe presnej výmery určenej geometrickým plánom, ktorý dá vyhotoviť žiadateľ v prípade odsúhlasenia spôsobu prevodu časti predmetného pozemku v MsZ.
 
Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 14/2013:
Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8
Hlasovanie:       za                       8
                          proti                   0
                          zdržal sa            0

 

 
Požiadavka č. 8: Pavol Pauer a manželka Mária požiadali Mesto Považská Bystrica o odkúpenie pozemku v  k. ú. Považská Teplá parc. č. KN C 64/8 o výmere 375 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 3913 vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica, odčleneného geometrickým plánom na základe skutočného užívania od parc. č. KN C 64/1 z okraju areálu základnej školy.
Žiadatelia sú vlastníkmi susedných pozemkov parc. č. KN 63/1, 63/5, 63/6 a 62/1. Pozemok parc. č. KN C 64/8 je súčasťou ich dvora, je dlhodobo v ich užívaní a  je oplotený a zastavaný drobnými stavbami hospodárskeho charakteru. Pozemok bol v minulosti vyvlastnený právnemu predchodcovi Pavla Pauera, Róbertovi Pauerovi, za cenu 0, 80 Kčs/m2 aj napriek tomu, že si tento pozemok predtým odkúpil za vyššiu cenu ako stavebný pozemok. Predmetný pozemok chcú žiadatelia od mesta odkúpiť s tým, že následne vykonajú na vlastné náklady opravu oplotenia, čím sa zabezpečí lepšia ochrana ich majetku a majetku mesta. Uvedený pozemok svojim umiestnením a  využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou a  pozemkami vo vlastníctve žiadateľov.
Navrhovaná cena: 2,66 €/m2 podľa § 5 ods. 19 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica, cena spolu 997,50 €.
 
JUDr. Hamar informoval prítomných o tom, že táto požiadavka už bola MsZ predložená, žiadateľ však odmietol pozemok odkúpiť za mestom navrhovanú cenu stanovenú na základe znaleckého posudku. V následnej diskusii viacerí členovia komisie vyjadrili presvedčenie, že navrhovaná cena je neprimerane nízka. Upozornili tiež na skutočnosť, že v podobných prípadoch prejednávaných v minulosti, bola predajná cena vždy vyššia. MUDr. Karas sa k odpredaju pozemku nevedel vyjadriť, keďže mu v predkladanom materiále chýbali informácie o ďalších plánoch mesta so susediacimi pozemkami (v susedstve prejednávaného pozemku stojí na mestských pozemkoch škola a ihrisko). Vzhľadom na súčasný demografický vývoj je možné, že škola v budúcnosti nebude slúžiť svojmu účelu a pozemok bude možné využiť resp. predať efektívnejšie. Komisia následne hlasovala o predloženom návrhu uznesenia.
 
Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 15/2013:
Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8
Hlasovanie:       za                       0
                          proti                   4
                          zdržal sa            4

 

Požiadavka č. 9: Občianske združenie DETSKÝ PARK zastúpené predsedom Petrom Miščim požiadalo dňa 4. 4. 2013 Mesto Považská Bystrica o prenájom časti pozemku KN C parc. č. 2636/1 v k. ú. Považská Bystrica, vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica, zapísaného na LV č. 4376 na dobu určitú do 30. 04. 2023. Ide o časť pozemku na sídlisku SNP, na ktorom nájomca zrealizoval v roku 2007 na základe predloženého projektu v spolupráci s Mestom Považská Bystrica výstavbu komplexu detského ihriska. Na základe žiadosti Občianskeho združenia DETSKÝ PARK bola uzatvorená s Mestom Považská Bystrica Zmluva č. 51/2007-ÚSÚMSMaŽP o výpožičke na dobu určitú do 30. 04. 2013. Na vlastné náklady žiadateľa bolo ihrisko ohradené a v súčasnosti je využívané ako verejná oddychová zóna pre všetkých obyvateľov danej lokality. Občianske združenie DETSKÝ PARK uvedené ihrisko na vlastné náklady kosí, udržiava a zabezpečuje jeho prevádzku, čim dlhodobo prispieva k skvalitneniu podmienok pre vyžitie v danej lokalite, najmä k využívaniu uvedených priestorov pre rodiny s deťmi.
Navrhovaná cena: 1,00 €/rok
 
Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 16/2013:
Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8
Hlasovanie:       za                       8
                          proti                   0
                          zdržal sa            0

 

Požiadavka č. 10: Zuzana Lacková žiadosťou zo dňa 27. 03. 2013 požiadala na základe porealizačného geometrického zamerania o zriadenie vecného bremena na vstup a  uloženie inžinierskych sieti do pozemkov KN C parc. č. 2418/1 a KN C parc. č.2418/2 zapísaných na LV č. 4376 a do pozemku KN E 5995/4 zapísaného na LV č. 6111 v k. ú. Považská Bystrica.
Navrhovaná cena: 332 € v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta.
 
Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 17/2013:
Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8
Hlasovanie:       za                       8
                          proti                   0
                          zdržal sa            0

 

Požiadavka č. 11: Anna Dobiášová žiadosťou zo dňa 12. 02. 2013 požiadala na základe porealizačného geometrického zamerania o zriadenie vecného bremena na vstup a  uloženie inžinierskych sieti do pozemku KN C parc. č. 53/35 v k. ú. Považské Podhradie.
Navrhovaná cena: 332 € v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta.
 
Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 18/2013:
Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8
Hlasovanie:       za                       8
                          proti                   0
                          zdržal sa            0

 

Požiadavka č. 12: Spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Žilina požiadala Mesto Považská Bystrica o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku v  k. ú. Milochov z dôvodu realizácie stavby „Dolný Milochov – prekládka VN prípojky z I. č. 226 pre TS 2139“, ktorá si vyžaduje vstup a uloženie inžinierskych sietí – prekládka VN prípojky a s tým spojené uloženie zemného káblového vedenia. Ide o časť pozemku KN E parc. č. 1579/1.
Navrhovaná cena: Podľa znaleckého posudku č. 17/2010 v sume 270,31 €.
 
Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 19/2013:
Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8
Hlasovanie:       za                       8
                          proti                   0
                          zdržal sa            0

 

Požiadavka č. 13: Spoločnosť EUB, s. r. o. požiadala Mesto Považská Bystrica o uzatvorenie Dohody o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku v  k. ú. Považská Bystrica (KN C parc. č. 3242/1 zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 21125 m², zapísaný na LV č. 4376) za účelom rekonštrukcie existujúcej NN siete spojenej s uložením zemného káblového vedenia v rozsahu cca 36 bm. 
Navrhovaná cena: Podľa znaleckého posudku.
 
Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 20/2013:
Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8
Hlasovanie:       za                       8
                          proti                   0
                          zdržal sa            0

 

Požiadavka č. 14: Spoločnosť EUB, s. r. o. požiadala Mesto Považská Bystrica o uzatvorenie Dohody o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku v  k. ú. Považská Bystrica (KN E parc. č. 5909/2 ostatná plocha o celkovej výmere 479 m², zapísaný na LV č. 6111) za účelom rozšírenia a umiestnenia VN a NN káblových distribučných rozvodov v rozsahu podľa predloženej situácie. 
Navrhovaná cena: Podľa znaleckého posudku.
 
Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 21/2013:
Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8
Hlasovanie:       za                       8
                          proti                   0
                          zdržal sa            0
 
Požiadavka č. 15: Mária Brósková požiadala Mesto Považská Bystrica listom zo dňa 04. 12. 2012 o uzatvorenie dohody o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku v  k. ú. Považská Bystrica, za účelom realizácie stavby prístupovej komunikácie k bytovému domu na pozemkoch KN C parc. č. 2538/2 a KN E parc. č. 2527/1 v k. ú. Považská Bystrica. Žiadateľka je podielovou spoluvlastníčkou bytového domu s. č. 924, nachádzajúceho sa medzi bytovými domami na sídlisku Lány bez prístupovej komunikácie pre vozidlá. Novovybudovaná prístupová komunikácia bude napojená na existujúcu prístupovú komunikáciu v rozsahu podľa priloženej dokumentácie. Všetky náklady súvisiace s realizáciou prístupovej komunikácie budú hradené z vlastných finančných prostriedkov žiadateľky.
Navrhovaná cena: 332 € v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta.
 
Uznesenie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta č. 22/2013:
Komisia pre financovanie a správu majetku mesta odporúča MsZ schváliť predkladaný návrh na uznesenie v plnom znení.
 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 8
Hlasovanie:       za                       8
                          proti                   0
                          zdržal sa            0
 
JUDr. Hamar následne oboznámil prítomných so skutočnosťou, že mu bola pred zasadnutím komisie doručená nasledujúca požiadavka:
Požiadavka č. 16: Spoločnosť SKI Ráztoka s.r.o., Dedovec 1890/408, 017 01 Pov. Bystrica požiadala Mesto Považská Bystrica o odkúpenie časti pozemkov zapísaných na LV č. 881 v k. ú. Horná Mariková a to časti parc. č. KN E 2363/2, KN E 2364, KN E 2365/1, KN E 2373 a KN E 2301 odčlenených geometrickými plánmi č. 19/2013 a č. 20/2013 zo dňa 10.4.2013 do novoutvorených pozemkov v celkovej výmere 46 829 m² za účelom vybudovania zázemia pre lyžiarsky oddiel SKI RÁZTOKA stavbou lyžiarne, ubytovacích kapacít a parkovísk. Súčasťou areálu by mala byť aj stavba lyžiarskeho vleku pre deti, čo prispeje k bezpečnosti prevádzky.
Navrhovaná cena: podľa znaleckých posudkov v prípade odsúhlasenia.
 
Na zasadnutí komisie sa zúčastnil aj p. Radovan Mikloš, zástupca spoločnosti SKI RÁZTOKA s.r.o. Prítomných oboznámil s aktuálnou situáciou a plánmi na rozvoj lyžiarskeho strediska. Podanie žiadosti v krátkom časovom intervale pred zasadnutiami komisií a zastupiteľstva odôvodnil skutočnosťou, že obec Horná Mariková bude v blízkej budúcnosti schvaľovať nový územný plán, pričom SKI Ráztoka s.r.o. chce požiadať o zohľadnenie ich investičného zámeru v tomto pláne. Žiadateľ chcel mať v pred schvaľovaním územného plánu vysporiadané záležitosti ohľadom vlastníctva pozemkov.
Ing. Keruľ vyjadril presvedčenie, že pre stanovenie spôsobu využitia pozemku v územnom pláne obce nie sú určujúce vlastnícke vzťahy. Obec môže zohľadniť investičný zámer žiadateľa v územnom pláne vyčlenením pozemku na športové a rekreačné aktivity aj bez toho, aby tento bol jeho vlastníkom. Ďalej tiež upozornil na skutočnosť, že pred prejednávaním samotného odpredaja pozemkov v MsZ by sa k nemu mali vyjadriť spoločníci a orgány spoločnosti Mestské lesy s.r.o..
Ing. Drevenáková pokladala za nevyhnutné pred rozhodnutím o predaji pozemkov stanoviť spôsob, akým sa naloží s drevnou hmotou na týchto pozemkoch Ing. Kunovský vyjadril presvedčenie, že tak komisia ako aj poslanci MsZ by pred takýmto závažným rozhodnutím mali mať viac času na oboznámenie sa so situáciou a všetkými relevantnými skutočnosťami. Keďže požiadavka č. 16 nebola súčasťou schváleného programu zasadnutia komisie, prítomní členovia sa rozhodli o nej nehlasovať.
 
K bodu 3
K tomuto bodu nikto z prítomných nevzniesol žiadne pripomienky, návrhy ani požiadavky.
 
K bodu 4
Na záver p. predsedkyňa poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie komisie.
 
 
V Považskej Bystrici 22. 04. 2013
 
 
                                                                                           Ing. Katarína Drevenáková, v. r.
                                                                                                     predseda komisie
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Tatiana Haviarová
                    tajomník komisie
 

« říjen 2021 »
říjen
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Odporučiť
 

Copyright © 2000-2014 Klub Strážov, pokiaľ pri jednotlivých materiáloch nie je uvedený iný pôvodca. Prevádzkovateľ portála PB.OTVORENE.SK občianske združenie Klub Strážov nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Preberanie pôvodného materiálu je povolené výhradne na nekomerčné účely a s uvedením zdroja.

Kontakty: Klub Strážov, projekt PB.OTVORENE.SK, Švabinského 17, 851 01 Bratislava. E-mail: redakcia@pb.otvorene.sk Mobil: +421907034666. ISSN 1337-0359